Metex - süstelahus pen-süstlis (25mg 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L04AX03
Toimeaine: metotreksaat
Tootja: medac GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Metex 7,5 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 10 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 12,5 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 15 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 17,5 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 20 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 22,5 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 25 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 27,5 mg süstelahus pen-süstlis

Metex 30 mg süstelahus pen-süstlis

Metotreksaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Metex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Metex’i kasutamist
 3. Kuidas Metex’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Metex’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Metex ja milleks seda kasutatakse

Metex on näidustatud järgmiste haiguste raviks:

aktiivne reumatoidartriit täiskasvanud patsientidel;

raske aktiivse juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitilised vormid, mis ei allu ravile mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVA);

mõõdukas kuni raske psoriaas täiskasvanud patsientidel, ja raske psoriaatiline artriit täiskasvanutel;

kerge kuni keskmise raskusastmega Crohni tõbi täiskasvanud patsientidel, kui asjakohane ravi teiste ravimitega ei ole võimalik.

Reumatoidartriit on krooniline kollageenhaigus, millele on iseloomulik sünoviaalkilede (liigesemembraanid) põletik. Sünoviaalkiled valmistavad vedelikku, mis on paljudele liigestele liigesevõideks. Põletiku mõjul sünoviaalkile pakseneb ja tekib liigeseturse.

Juveniilne artriit esineb lastel ja alla 16 aasta vanustel noorukitel. Polüartriitiliste vormide puhul tekib haiguse esimese 6 kuu jooksul kahjustus 5 või rohkemas liigeses.

Psoriaas on levinud krooniline nahahaigus, millele on iseloomulikud punased laigud, mis on kaetud paksude kuivade hõbehallide kleepuvate kestadega.

Psoriaatiline artriit on naha ja küünte psoriaatiliste kahjustustega artriidivorm, eriti sõrme- ja varbaliigestel.

Metex muudab ja aeglustab haiguse progresseerumist.

Crohni tõbi on teatud tüüpi põletikuline soolehaigus, mis võib kahjustada mao ja seedetrakti mis tahes osa, põhjustades selliseid sümptomeid, nagu kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine või kehakaalu langus.

Mida on vaja teada enne Metex’i kasutamist

Ärge kasutage Metex’it:

kui olete metotreksaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on maksahaigus või raske neeruhaigus või verehaigus;

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi;

kui teil on raske infektsioon, näiteks tuberkuloos, HIV või muu immuunpuudulikkuse sündroom;

kui teil on suu-, mao- või soolehaavand;

kui te olete rase või imetate last;

kui teid vaktsineeritakse samal ajal elusvaktsiinidega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Metex’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui te olete eakas või on teil üldine halb enesetunne või nõrkus;

kui teil on maksahäireid;

kui teil on dehüdratsioon (vedeliku kaotus).

Soovitatavad analüüsid ja ohutusmeetmed

Ka Metex’i manustamisel väikestes annustes võib tekkida raskeid kõrvaltoimeid. Nende õigeaegseks avastamiseks peab arst tegema teile läbivaatusi ja laboratoorseid analüüse.

Enne ravi

Enne ravi alustamist tehakse vereanalüüsid, et kontrollida vereliblede piisavat arvu, maksafunktsiooni, seerumi albumiinitaset (verevalk) ja neerufunktsiooni. Arst kontrollib teid ka tuberkuloosi suhtes (nakkushaigus väikeste sõlmede tekkimisega kahjustatud koes) ja teeb teile rindkere röntgenuuringu.

Ravi ajal

Ravi esimesel kuuel kuul vähemalt üks kord kuus ja seejärel vähemalt iga kolme kuu järel tehakse teile järgmised analüüsid:

suu ja neelupiirkonna uurimine limaskesta muutuste suhtes;

vereanalüüs;

maksafunktsiooni kontrollimine;

neerufunktsiooni kontrollimine;

hingamiselundkonna ja vajaduse korral kopsufunktsiooni kontrollimine.

Metotreksaat võib kahjustada teie immuunsüsteemi ja mõjutada vaktsineerimistulemusi. See võib mõjutada ka immunoloogiliste analüüside tulemusi. Võivad ägeneda mitteaktiivsed kroonilised infektsioonid (nt vöötohatis, tuberkuloos, B- või C-hepatiit). Ravi ajal Metex’iga ei tohi teid vaktsineerida elusvaktsiinidega.

Ravi ajal metotreksaadiga võivad tekkida uuesti kiiritusest põhjustatud dermatiit ja päikesepõletus (kiiritusele olnud reaktsiooni taastekkimine). UV-kiirguse ja metotreksaadi samaaegse manustamise mõjul võivad psoriaasikahjustused ägeneda.

Lümfisõlmed võivad suureneda (lümfoom) ning sel juhul tuleb ravi katkestada.

Metex’i kõrvaltoimena võib tekkida kõhulahtisus, mille tõttu on ravi vaja katkestada. Kui teil tekib kõhulahtisus, pidage palun nõu oma arstiga.

Teatud ajuhäireid (entsefalopaatia/leukoentsefalopaatia) on esinenud metotreksaatravi saanud vähki põdevatel patsientidel. Neid kõrvaltoimeid ei saa välistada, kui metotreksaatravi kasutatakse muude haiguste korral.

Muud ravimid ja Metex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Võtke arvesse, et see puudutab ka ravimeid, mida te edaspidi kasutate.

Metex’i toimet võib mõjutada selle kasutamine samal ajal teatavate teiste ravimitega:

antibiootikumid, näiteks tetratsükliinid, klooramfenikool ja mitteimenduvad laia toimespektriga antibiootikumid, penitsilliinid, glükopeptiidid, sulfoonamiidid, tsiprofloksatsiin ja tsefalotiin (ravimid teatavate infektsioonide ennetamiseks ja ravimiseks);

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid või salitsülaadid (valuvaigistid ja/või põletikuravimid, näiteks atsetüülsalitsüülhape, diklofenak ja ibuprofeen või pürasool);

probenetsiid (podagraravim);

nõrgad orgaanilised happed, nt lingudiureetikumid (“veetabletid”);

ravimid, mis võivad avaldada kõrvaltoimeid luuüdile, nt trimetoprim-sulfametoksasool (antibiootikum) ja pürimetamiin;

muud ravimid, mida kasutatakse reumatoidartriidi ravis, näiteks leflunomiid, sulfasalasiin ja asatiopriin;

merkaptopuriin (tsütostaatiline ravim);

retinoidid (psoriaasi ja teiste dermatoloogiliste haiguste ravimid);

teofülliin (bronhiaalastma ja teiste kopsuhaiguste ravim);

mõned maohäirete ravimid, näiteks omeprasool ja pantoprasool;

diabeediravimid (vere glükoositaseme alandamiseks).

Foolhapet sisaldavad vitamiinid võivad ravimi toimet kahjustada ning neid võib kasutada ainult arsti soovitusel.

Vältida tuleb vaktsineerimist elusvaktsiinidega.

Metex koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal Metex’iga tuleb vältida alkoholi ning suurtes kogustes kohvi, kofeiini sisaldavate karastusjookide ja musta tee joomist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Metex’it ei tohi kasutada raseduse ajal. Esineb loote kahjustamise ja raseduse katkemise oht. Nii mehed kui ka naised peavad ravi ajal Metex’iga ja kuus kuud pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Fertiilses eas naistel tuleb enne ravi alustamist olemasolev rasedus kindlalt välistada sobivate meetmetega, nt rasedustestiga.

Kuna metotreksaat võib olla genotoksiline, on kõikidel naistel, kes soovivad rasestuda, soovitatav pöörduda võimaluse korral juba enne ravi geneetika nõustamiskeskusesse. Mehed peavad enne ravi küsima nõu sperma säilitamise võimaluste kohta.

Katkestage rinnaga toitmine enne ravi ja ravi ajaks Metex’iga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi Metex’iga võib tekitada kesknärvisüsteemi kahjustavaid kõrvaltoimeid, nt väsimust ja pearinglust. See võib mõnel juhul kahjustada autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võimet. Kui tunnete väsimust või uimasust, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Metex sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Metex’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile individuaalselt kohandatud annuse. Ravimi toime avaldumiseni kulub tavaliselt 4...8 nädalat.

Metex’it manustatakse arsti või tervishoiutöötaja poolt või tema järelevalve all subkutaanse süstimise teel (naha alla) ainult üks kord nädalas. Valige koos arstiga endale sobiv nädalapäev iganädalase süsti saamiseks.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Arst määrab juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitiliste vormidega lastele ja noorukitele sobiva annuse.

Metex’it ei soovitata kasutada alla 3 aasta vanustel lastel ebapiisavate kogemuste tõttu selle vanuserühmaga.

Manustamisviis ja manustamise kestus

Metex’it süstitakse üks kord nädalas!

Ravi kestuse määrab raviarst. Reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi, psoriasis vulgaris’e, psoriaatilise artriidi ja Crohni tõve ravi Metex’iga on pikaajaline.

Ravi algul süstib Metex’it teile tervishoiutöötaja. Kuid teie arst võib otsustada, et olete võimeline õppima endale ise süstima Metex’it naha alla. Seejärel saate sellekohase väljaõppe.

Ärge mitte mingil juhul proovige Metex’it endale ise süstida enne, kui olete selleks väljaõppe saanud.

Juhiseid Metex’i kasutamise kohta võite leida ka selle infolehe lõpust lõigust “Kasutusjuhised”. Pange tähele, et kogu selle sisu tuleb ära kasutada.

Ravimi ja pen-süstli käsitsemisel ja äraviskamisel peate järgima kohalikke nõudeid. Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Metex’it käsitseda ja/ega manustada.

Metotreksaat ei tohi puutuda kokku naha ja limaskestadega. Saastumise korral tuleb kokkupuutekohta kohe loputada rohke veega.

Kui te kasutate Metex’it rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Metex’it rohkem kui ette nähtud, öelge seda kohe oma arstile.

Kui te unustate Metex’it kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Metex’i kasutamise

Kui te lõpetate Metex’i kasutamise, öelge seda kohe oma arstile.

Kui teile tundub, et Metex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete sagedus ja raskusaste sõltub annuste suurusest ja manustamissagedusest. Kuna rasked kõrvaltoimed võivad tekkida ka väikeste annuste puhul, on tähtis arstipoolne regulaarne jälgimine. Arst määrab teile seetõttu analüüse, millega kontrollitakse, kas veres ei ole tekkinud kõrvalekaldeid (nt vere valgeliblede vähesus, trombotsüütide vähesus, lümfoom) ning muutusi neerudes ja maksas.

Öelge oma arstile kohe, kui teil tekib mõni järgmine sümptom, sest need võivad viidata tõsisele, potentsiaalselt eluohtlikule kõrvaltoimele, mis võib vajada kiiresti spetsiaalset ravi:

püsiv kuiv rögaerituseta köha, õhupuudus ja palavik; need võivad olla kopsupõletiku nähud [sage]

maksakahjustuse sümptomid, näiteks naha ja silmavalgete kollasus; metotreksaat võib põhjustada kroonilist maksakahjustust (maksatsirroos), maksa armistumist (maksafibroos), rasvmaksa kujunemist [kõik aeg-ajalt], maksapõletikku (äge hepatiit) [harv] ja maksapuudulikkust [väga harv]

allergia sümptomid, näiteks nahalööve, sealhulgas punane sügelev nahk, käte, jalgade, pahkluupiirkonna, näo, huulte, suu või kõri turse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi) ja minestustunne; need võivad olla raskete allergiliste reaktsioonide või anafülaktilise šoki sümptomid [harv]

neerukahjustuse sümptomid, näiteks käte, pahkluupiirkonna või jalgade turse või urineerimissageduse muutused või urineerimise vähenemine (oliguuria) või puudumine (anuuria); need võivad olla neerupuudulikkuse nähud [harv]

infektsioonide sümptomid, nt palavik, külmavärinad, valulikkus, kurguvalu; metotreksaat võib suurendada teie tundlikkust nakkuste suhtes. Võib tekkida raskeid infektsioone, nagu teatav kopsupõletiku vorm (Pneumocystis carinii põhjustatud kopsupõletik) või veremürgistus (sepsis) [harv]

sümptomid, nagu ühe kehapoole nõrkus (insult) või valu, turse, punetus ja ebatavaline soojatunne ühes jalas (süvaveeni tromboos); seda võib esineda juhul, kui liikuv verehüüve põhjustab veresoone ummistuse (trombemboolia) [harv]

palavik ja üldseisundi tõsine halvenemine või äkki tekkiv palavik koos kurgu- või suuvaluga või urineerimisprobleemid; metotreksaat võib põhjustada vere teatud valgeliblede arvu järsku vähenemist (agranulotsütoos) ja raskekujulist luuüdi supressiooni [väga harv]

ootamatu verejooks, nt igemete veritsemine, veri uriinis, vere oksendamine või verevalumid, mis võivad olla trombotsüütide arvu raskekujulise vähenemise nähud, mida põhjustab raske kuluga luuüdi depressioon [väga harv]

sümptomid, nagu tugev peavalu, sageli koos palaviku, kaela kangestumise, iivelduse, oksendamise, orientatsioonihäirete ja valgustundlikkusega, võivad viidata ajukelmepõletikule (äge septiline meningiit) [väga harv]

metotreksaatravi saanud vähki põdevatel patsientidel on teatatud ajuhäiretest (entsefalopaatia/leukoentsefalopaatia). Neid kõrvaltoimeid ei saa välistada, kui metotreksaatravi kasutatakse muude haiguste korral. Seda tüüpi ajuhäirete nähud võivad olla nt muutused vaimses seisundis, liikumishäired (ataksia), nägemishäired või mäluhäired [teadmata]

raske nahalööve või villide tekkimine (see võib kahjustada ka suud, silmi ja suguelundeid); need võivad olla selliste seisundite nähud, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom või nahapõletuse sündroom (epidermise toksiline nekrolüüs/Lyelli sündroom) [väga harv].

Võib esineda ka teisi kõrvaltoimeid:

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

suu limaskesta põletik, seedehäire, iiveldus, isutus, kõhuvalu

kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsides (ASAT, ALAT, bilirubiin, aluseline fosfataas).

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

suuhaavandid, kõhulahtisus

lööve, nahapunetus, sügelus

peavalu, väsimus, uimasus

punaliblede tekke vähenemine koos valge- ja/või punaliblede ja/või trombotsüütide vähesusega.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

neelupõletik

soolepõletik, oksendamine, kõhunäärme põletik, must või tõrvataoline väljaheide, seedetrakti haavandid ja veritsus

valgustundlikkuse suurenemine, juuste väljalangemine, reumasõlmede moodustumine, nahahaavandid, vöötohatis, veresoonte põletik, herpeselaadne lööve, nõgestõbi

diabeedi tekkimine

pearinglus, segasus, depressioon

seerumi albumiinitaseme vähenemine

kõigi vereliblede ja trombotsüütide arvu vähenemine

kusepõie- või tupepõletik ja -haavandid, neerufunktsiooni kahjustus, urineerimishäire

liigesevalu, lihasevalu, luumassi vähenemine.

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

igemepõletik

nahapigmentatsiooni suurenemine, akne, sinised plekid nahal verevalumite tõttu (ekhümoos, petehhia), allergiline veresoonte põletik

antikehade arvu vähenemine veres

infektsioon (sh inaktiivse kroonilise infektsiooni reaktiveerumine), silmade punetus (konjunktiviit)

meeleolu kõikumised

nägemishäired

südamepauna põletik, vedeliku kogunemine südamepauna, südamekambrite takistatud täitumine vedeliku kogunemise tõttu südamepauna

madal vererõhk

kopsukoe armistumine (kopsufibroos), õhupuudus ja bronhiaalastma, vedeliku kogunemine kopsu ümbritsevasse pauna

pingemurd

elektrolüütide tasakaalu häired

palavik, haavade paranemise halvenemine.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

soole äge toksiline laienemine (toksiline megakoolon)

suurenenud pigmentatsioon küüntel, küünevallipõletik (äge paronühhia), karvajuuretuppede sügav infektsioon (furunkuloos), väikeste veresoonte nähtav laienemine

valu; jõu kadumine või tuimus või kipitustunne kätes ja jalgades, maitsemuutused (metallimaitse), krambid, halvatus, meningism

nägemise halvenemine, mittepõletikuline silmahäire (retinopaatia)

sugutungi vähenemine, impotentsus, rinnanäärmete suurenemine meestel, sperma vähesus (oligospermia), menstruatsioonihäired, eritis tupest

lümfisõlmede suurenemine (lümfoom).

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

teatud valgete vereliblede suurenenud arv

ninaverejooks

valk uriinis

nõrkusetunne.

Metotreksaadi subkutaanne manustamine on paikselt hästi talutav. Täheldati ainult kergeid paikseid nahareaktsioone (näiteks kõrvetustunne, nahapunetus, turse, värvimuutus, tugev sügelus, valu), mis ravi jätkudes vähenesid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Metex’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida pen-süstlid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pen-süstlil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Metex sisaldab

Toimeaine on metotreksaat.

Üks 0,15 ml lahusega pen-süstel sisaldab 7,5 mg metotreksaati. Üks 0,2 ml lahusega pen-süstel sisaldab 10 mg metotreksaati. Üks 0,25 ml lahusega pen-süstel sisaldab 12,5 mg metotreksaati. Üks 0,3 ml lahusega pen-süstel sisaldab 15 mg metotreksaati. Üks 0,35 ml lahusega pen-süstel sisaldab 17,5 mg metotreksaati. Üks 0,4 ml lahusega pen-süstel sisaldab 20 mg metotreksaati. Üks 0,45 ml lahusega pen-süstel sisaldab 22,5 mg metotreksaati. Üks 0,5 ml lahusega pen-süstel sisaldab 25 mg metotreksaati. Üks 0,55 ml lahusega pen-süstel sisaldab 27,5 mg metotreksaati. Üks 0,6 ml lahusega pen-süstel sisaldab 30 mg metotreksaati.

Teised koostisained on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid ja soolhape pH reguleerimiseks ning süstevesi.

Kuidas Metex välja näeb ja pakendi sisu

Ravimpreparaati turustatakse süstelahusena pen-süstlis.

Lahus on selge, kollakaspruun.

Ravimit turustatakse järgmistes pakendites:

Metex’it turustatakse pakenditena, milles on 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 ja 24 pen-süstlit. Pakend sisaldab alkoholilappe.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

Tel.: +49 4103 8006 0 Faks: +49 4103 8006 100

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Kreeka, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik:

Metoject PEN

Island, Rootsi:

Metojectpen

Saksamaa: metex PEN

Eesti, Läti, Leedu, Norra:

Metex

Poola, Portugal:

Metex PEN

Taani:

Metex Pen

Belgia:

Metoject

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

Kasutusjuhised

Soovitused

Enne süstimise alustamist lugege hoolikalt läbi alltoodud juhised.

Kasutage alati arsti, apteekri või meditsiiniõe soovitatud süstimisvõtet.

Lisateave

Ravimi ja pen-süstli käsitlemisel ja äraviskamisel peate järgima kohalikke nõudeid. Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Metex’i käsitleda ja/ega manustada.

Metotreksaat ei tohi puutuda kokku naha ega limaskestadega. Saastumise korral tuleb kokkupuutekohta kohe loputada rohke veega.

Mida vajate süstimiseks Metex’i pen-süstliga

Vajate:

1 Metex’i pensüstlit

1 alkoholilappi

Metex’i pen-süstli osad:

Süstimisnupp

Käsitlemisala

Läbipaistev kontrollala

Kork

a)Enne süstimist korgiga

b)Enne süstimist pärast korgi äravõtmist

c)Pärast süstimist

Mida on vaja teha enne süstimist

 1. Peske väga hoolikalt käed.
 2. Võtke süsteem pakendist välja.
 3. Kontrollige Metex’i pen-süstlit enne selle kasutamist:

Kui Metex’i pen-süstel näib olevat kahjustatud, ärge seda kasutage. Kasutage teist ja pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Kui läbipaistval kontrollalal on näha väikest õhumulli, ei mõjuta see teie annust ega kahjusta teid.

Kui te ei näe või ei saa süsteemi enne süstimist õigesti kontrollida, paluge kellegi teise abi.

Asetage Metex’i pen-süstel puhtale tasasele pinnale (näiteks lauale).

Kuhu süstida

Kõige sobivamad süstimiskohad on:

 • reite ülaosa;
 • kõhupiirkond, välja arvatud naba ümbrus.

Kui teile teeb süsti keegi teine, võib ta kasutada ka õlavarre tagaosa piirkonda vahetult õla all.

Vahetage igal süstimisel süstekohta. Sellega vähendate võimalikke süstekohal tekkivaid reaktsioone.

Ärge kunagi süstige valulikku, verevalumiga, punetavat ega kõvenenud kohta ega armide või venitusarmidega piirkonda. Kui teil on psoriaas, ärge püüdke süstida otse kõrgenenud, tihketesse, punetavatesse või ketendavatesse nahalaikudesse või -kahjustustesse.

Kuidas süstimist ette valmistada

 1. Puhastage süstimiseks valitud nahapiirkond kaasas oleva alkoholilapiga.
 2. Hoidke Metex’i pen-süstlit ühe käega käsitlemisalalt kinni.

Ärge eemaldage korki enne, kui olete süstimiseks valmis.

 1. Tõmmake teise käega kork otse ära. Väike nõelakate tuleb automaatselt ära koos korgiga. Kui ei tule, kasutage teist pen-süstlit ja pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Ärge vajutage nuppu enne, kui olete valmis süstima.

Kui te ei saa korki eemaldada, paluge kellegi abi.

Märkus. Tehke süst kohe pärast korgi eemaldamist.

Moodustage vaba käega nahavolt, pigistades kergelt süstekoha puhastatud nahka.

Nahavolti tuleb hoida kuni Metex’i pen-süstli nahast äravõtmiseni pärast süstimist.

 1. Seadke Metex’i pen-süstli läbipaistev korgita ots nahavoldiga risti.
 2. Nuppu vajutamata lükake Metex’i pen-süstel kindlalt vastu nahka, et nupp vabastada.

Kui te ei saa Metex’i pen-süstlit peatumispunktini lükata, paluge kellegi abi.

Kuidas süstida

 1. Hoides Metex’i pen-süstlit kindlalt vastu nahka, vajutage nüüd pöidlaga nuppu.
 2. Kuulete klõpsu, mis näitab süstimise algust. Hoidke pen-süstlit endiselt vastu tõstetud nahka, kuni kogu ravim on süstitud. Sellele võib kuluda kuni

5 sekundit.

Märkus.

Süstimise poolelijäämise vältimiseks ärge eemaldage Metex’i pen-süstlit nahalt enne süstimise lõppu. Kui süstimine ei vallandu, vabastage nupp, veenduge, et Metex’i pen-süstel on tugevasti vastu nahka surutud, ja vajutage tugevalt nuppu.

Kui teil on kuulmishäireid, lugege 5 sekundit alates nupule vajutamise hetkest ja tõstke siis Metex’i pen- süstel süstekohalt ära.

 1. Eemaldage Metex’i pen-süstel süstekohalt nahaga risti (tõmmake üles).
 2. Kaitsekate liigub automaatselt oma kohale nõela peal. Seejärel kaitsekate lukustub ja nõel on kaitstud.
 3. Vähese veritsemise korral kasutage plaastrit.

Enne Metex’i pen-süstli äraviskamist kontrollige visuaalselt, et pen-süstli läbipaistva kontrollala põhja ei ole jäänud vedelikku. Kui pen-süstlisse on jäänud vedelikku, ei ole kogu ravim õigesti süstitud ja te peate pöörduma oma arsti poole.

Märkus

Vigastuste vältimiseks ärge pistke sõrmi nõela katva kaitsetoru avasse. Ärge purustage pen-süstlit.

Kelle poole vajaduse korral pöörduda

Probleemi või küsimuste korral pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Kui teie või keegi teine on saanud nõelaga vigastuse, pöörduge kohe oma arsti poole ja visake Metex’i pen-süstel ära.