Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Natrii chloridum baxter - infusioonilahus (0,9%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05XA03
Toimeaine: naatriumkloriid
Tootja: Baxter Healthcare Ltd

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NATRII CHLORIDUM BAXTER, 0,9% infusioonilahus

Naatriumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on NATRII CHLORIDUM BAXTER ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne NATRII CHLORIDUM BAXTER’i kasutamist

3.Kuidas NATRII CHLORIDUM BAXTER’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas NATRII CHLORIDUM BAXTER’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on NATRII CHLORIDUM BAXTER ja milleks seda kasutatakse

NATRII CHLORIDUM BAXTER on naatriumkloriidi vesilahus. Naatriumkloriid on veres sisalduv keemiline aine (mida sageli nimetatakse „soolaks“).

NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahust kasutatakse:

-keha vedelikukaotuse (dehüdratatsioon) korral

-keha naatriumikaotuse korral (naatriumipuudus).

Olukorrad, mil organismis võib tekkida naatriumkloriidi- ja vedelikukaotus, on:

-kui te haiguse või operatsiooni tõttu ei saa süüa ega juua

-kõrge palavikuga kaasneva tugeva higistamise korral

-raske põletuse korral kaasneva suure nahakaotuse korral.

Naatriumkloriidi 0,9% infusiooni võib kasutada ka teiste infusiooniravimite lahjendamiseks või manustamiseks.

2.Mida on vaja teada enne NATRII CHLORIDUM BAXTER’i kasutamist

Ärge kasutage NATRII CHLORIDUM BAXTER’it, kui teil esineb mõni loetletud seisunditest:

-kui teie veres esineb juba ebanormaalselt kõrge kloriiditase (hüperkloreemia)

-kui teie veres esineb juba ebanormaalselt kõrge naatriumitase (hüpernatreemia). Kui naatriumkloriidi 0,9% lahusele lisatakse ravimit, tuleb lugeda lisatava ravimi pakendi infolehte, et veenduda, et teile võib seda lahust manustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun informeerige oma arsti, kui teil on või teil on olnud mõni alljärgnevatest meditsiinilistest seisunditest:

-mistahes südamehaigus või südamepuudulikkus

-neerufunktsiooni häire

-vere muutumine happeliseks (atsidoos)

-normaalsest suurem verekogus veresoontes (hüpervoleemia)

-kõrge vererõhk (hüpertensioon)

-vedeliku kogunemine naha alla, eriti pahkluude ümber (perifeerne turse)

-vedeliku kogunemine kopsudesse (kopsuturse)

-maksahaigus (näiteks tsirroos)

-raseduse ajal kõrge vererõhk (preeklampsia)

-hormooni aldosteroon tootmine on suurenenud (aldosteronism)

-mõni teine seisund, millega kaasneb naatriumipeetus (kui organismi jääb liiga palju naatriumi), nt steroidravi (vt ka lõik „Muud ravimid ja NATRII CHLORIDUM BAXTER”).

Kui teile seda infusiooni manustatakse, võtab teie arst teilt uriini- ja vereanalüüsid, et jälgida:

-teie organismi vedelikusisaldust

-teie elulisi näitajaid

-keemiliste elementide, nagu naatrium ja kaalium, sisaldust teie veres (vereplasma elektrolüüdid).

See on eriti oluline lastel ja (enneaegsetel) vastsündinutel, sest nende organismis võib väljakujunemata neerufunktsiooni tõttu peetuda liiga palju naatriumi.

Teie arst peab arvesse võtma, kui te olete parenteraalsel toitmisel (toitained viiakse organismi veenitee kaudu). Pikaajalisel ravil NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahusega võite te vajada lisatoitmist.

Muud ravimid ja NATRII CHLORIDUM BAXTER

Teatage oma arstile või meditsiiniõde, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on teavitada oma arsti järgmiste ravimite kasutamisest:

-kortikosteroidid (põletikuvastased ravimid).

Nende ravimite toimel võib organismis kuhjuda liiga palju naatriumi ja vett, mis toob kaasa koeturse vedeliku kogenemise tõttu naha alla (ödeem) ja kõrge vererõhu (hüpertensioon);

-liitium (kasutatakse psühhiaatriliste haiguste ravis).

NATRII CHLORIDUM BAXTER koos toidu ja joogiga

Küsige oma arstilt, mida te võite süüa või juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Siiski, kui raseduse või imetamise ajal lisatakse infusioonilahusesse teisi ravimeid, peaksite te

-rääkima oma arstiga

-lugema lisatava ravimi pakendi infolehte.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne autojuhtimist või masinatega töötamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

3.Kuidas NATRII CHLORIDUM BAXTER’it kasutada

NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahust manustab teile arst või meditsiiniõde. Raviarst otsustab, kui palju ning millal teile lahust manustada. See oleneb teie vanusest, kehakaalust, üldseisundist, ravi eesmärgist (teie kehas oleva vee hulgast) ning sellest kas kasutatakse ka teist ravimit, mida lisatakse infusioonilahusesse.

Teile manustatav kogus võib sõltuda ka muust ravist, mida te saate.

Teile EI tohi ravimit NATRII CHLORIDUM BAXTER manustada, kui lahuses on hõljuvaid osakesi või kui pakend on mistahes moel kahjustatud.

NATRII CHLORIDUM BAXTER’it manustatakse tavaliselt veeni läbi nõela külge kinnitatud plastikust infusioonisüsteemi. Tavaliselt manustatakse infusioon käsivarre veeni. Raviarst võib otsustada teile ravimit ka teistsugusel viisil manustada.

Kui teile manustatakse ravimit NATRII CHLORIDUM BAXTER, teeb teie arst vereanalüüse, et hinnata teie veres:

-elektrolüütide (nagu naatrium ja kloriidid) ja teiste normaalselt veres esinevate keemiliste ainete sisaldust, nagu kreatiniin (lihastest vabanev ainevahetusprodukt).

Kasutamata lahus tuleb hävitada. Teile EI tohi NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahust manustada osaliselt kasutatud kotist.

Kui te saate NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahust rohkem kui ette nähtud

Kui teile manustatakse liiga palju NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahust (üleinfusioon), võivad teil tekkida järgmised nähud:

-iiveldus (halb enesetunne)

-oksendamine

-diarröa (kõhulahtisus)

-kõhukrambid

-janu

-suukuivus

-silmade kuivus

-higistamine

-palavik

-kiired südamelöögid (tahhükardia)

-vererõhu tõus (hüpertensioon)

-neerupuudulikkus

-vedeliku kogunemine kopsudesse, mis muudab hingamise raskeks (kopsuturse)

-vedeliku kogunemine naha alla, iseäranis pahkluude ümber (perifeerne turse)

-hingamise peatumine (hingamisseiskus)

-peavalu

-pearinglus

-rahutus

-ärrituvus

-nõrkus

-lihastõmblus ja –jäikus

-krambid

-vere liigne happesisaldus (atsidoos), mis põhjustab väsimust, segasust, letargiat ja hingamissageduse kiirenemist

-normist suurem vere naatriumisisaldus (hüpernatreemia), mis võib kaasa tuua krambid, kooma, ajuturse (tserebraalne ödeem) ja surma

Kui teil tekib mõni nendest nähtudest, teavitage koheselt oma arsti. Teie infusioon lõpetatakse ja teile manustatakse ravi sõltuvalt sümptomitest.

Kui teie NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahusele on enne üleinfusiooni nähtude ilmnemist lisatud teist ravimit, võib ka see ravim olla põhjustanud nähtusid. Lugege lisatud ravimi pakendi infolehes loetletud võimalike nähtude kohta.

NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusiooni lõpetamine

Teie arst otsustab, millal tuleb teile infusioon lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata.

-värin

-vererõhu langus

-nõgeslööve (urtikaaria)

-nahalööve

-nahasügelus (pruritus)

Kõrvaltoimed, mis võivad tekkida sõltuvalt manustamistehnikast:

-infusioonikoha infektsioon

-lokaalne valu või reaktsioon (punetus või turse infusioonikohal)

-veeni ärritus ja põletik lahuse manustamiskohal (flebiit). See võib põhjustada punetust, valu või põletustunnet ja turset piki veeniteed, kuhu lahus sisenes.

-trombi teke süstekohas (venoosne tromboos), mis põhjustab valu, turset või punetust trombi piirkonnas

-infusioonilahuse kogunemine veeni ümbritsevatesse kudedesse (ekstravasatsioon). See võib kahjustada kudesid ja põhjustada armistumist

-liigne vedelikuhulk veresoontes (hüpervoleemia)

-infusioonikoha sügelus (urtikaaria)

-palavik (püreksia)

-külmavärinad.

Muud kõrvaltoimed, mida on täheldatud sarnaste ravimite (muud naatriumi sisaldavad lahused) kasutamisel:

-normist suurem vere naatriumisisaldus (hüpernatreemia)

-normist väiksem vere naatriumisisaldus (hüponatreemia)

-vere liigne happesus koos normist suurema vere kloorisisaldusega (hüperkloreemiline metaboolne atsidoos)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kui esineb mis tahes kõrvaltoime, tuleb infusioon lõpetada,

5.Kuidas NATRII CHLORIDUM BAXTER’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

50 ml ja 100 ml – hoida temperatuuril kuni 30 °C.

250 ml, 500 ml ja 1000 ml – ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Selle ravimi infusioonilahust EI tohi teile manustada pärast kotile trükitud kõlblikkusaja lõppu PP.KK.AAAA. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teile ei tohi selle ravimi infusioonilahust manustada, kui lahuses on hõljuvaid osakesi või kui pakend on mistahes moel kahjustatud.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida NATRII CHLORIDUM BAXTER sisaldab

Toimeaine on naatriumkloriid: 9 g liitris.

Ainuke teine koostisosa on süstevesi.

Kuidas NATRII CHLORIDUM BAXTER välja näeb ja pakendi sisu

NATRII CHLORIDUM BAXTER on selge lahus, ei sisalda nähtavaid osakesi. NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahus on pakendatud polüolefiinist/polüamiidist Viaflo plastikkottidesse. Iga kott on pakitud hermeetilisse kaitsvasse plastiktaskusse.

Kottide suurused on:

-50 ml

-100 ml

-250 ml

-500 ml

-1000 ml

Pakendi suurused:

-50 tükki 50 ml-st kotti karbis

-1 kott 50 ml

-50 tükki 100 ml-st kotti karbis

-1 kott 100 ml

-30 tükki 250 ml-st kotti karbis

-1 kott 250 ml

-20 tükki 500 ml-st kotti karbis

-1 kott 500 ml

-10 tükki 1000 ml-st kotti karbis

-1 kott 1000 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford Norfolk Ühendkuningriik

Tootjad:

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgia

Või

Baxter Healthcare Ltd Caxton Way

Thetford Norfolk IP24 3SE Ühendkuningriik

Või

Bieffe Medital Sabinañigo

Ctra de Biescas,-Senegué 22666 Sabinañigo (Huesca) Hispaania

Või

Baxter Healthcare SA

Moneen Road

Castlebar

County Mayo

Iirimaa

Või

Bieffe Medital S.P.A.

Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto (SO)

Italy

Või

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. 42 B Wojciechowska Str. 20-704 Lublin

Poola

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Kasutamine ja käsitlemine

Kasutada ainult siis, kui lahus on selge, ei sisalda nähtavaid osakesi ja pakend on kahjustamata. Manustada kohe pärast infusioonisüsteemi paigaldamist.

Ärge eemaldage pakendit ümbrisest enne selle kohest kasutamist. Sisemine kott säilitab toote steriilsuse.

Ärge kasutage plastikpakendit järjestikku teiste infusioonilahuste pakenditega. Sellise kasutamise tagajärjeks võib olla õhkemboolia, sest esimesse pakendisse jäänud õhk tõmmatakse veeni, enne teisest pakendist vedeliku manustamist. Elastsete plastikpakendite surumine intravenoossete lahuste voolukiiruse suurendamiseks võib põhjustada õhkembooliat, kui pakendist ei lasta enne manustamist täielikult välja sinna jäänud õhku.

Lahus tuleb manustada steriilse varustusega, järgides aseptilist tehnikat. Varustus peab olema lahusega eeltäidetud, et vältida õhu sisenemist süsteemi.

Lisatava ravimi võib lahusesse segada enne infusiooni või süstida infusiooni ajal taassuletava pordi kaudu.

Ravimi lisamisel tuleb enne parenteraalset manustamist selle isotoonilisuses veenduda. Igasuguseid lisatud ravimeid tuleb põhjalikult ja aseptiliselt segada. Lisatud ravimeid sisaldavad lahused tuleb koheselt kasutada ning mitte säilitada.

Muude ravimite lisamine või vale manustamistehnika kasutamine võib põhjustada palavikureaktsiooni, mis on tingitud pürogeenide võimalikust sisseviimisest. Kõrvaltoime ilmnemisel tuleb infusioon kohe lõpetada.

Hävitage pärast ühekordset kasutamist.

Kasutamata lahusejääk hävitage.

Ärge infundeerige osaliselt kasutatud kottidest.

1.

Avamine

a.

Eemaldage Viaflo pakend ümbrisest/taskust vahetult enne kasutamist.

b.

Kontrollige minuti jooksul kotile püsivalt vajutades võimalike lekete olemasolu. Lekete

 

avastamisel hävitage lahus, kuna see võib olla ebasteriilne.

c.

Kontrollige lahuse läbipaistvust ja võõrkehade puudumist. Kui lahus ei ole selge või sisaldab

 

võõrkehi, on see kasutuskõlbmatu.

2.

Manustamise ettevalmistamine

Ettevalmistusteks ja manustamiseks kasutage steriilseid vahendeid.

a.Asetage pakend aasapidi rippuma.

b.Eemaldage plastikkaitse pakendi põhjal asuva väljapääsuava kohalt.

-võtke ühe käega kinni väljapääsuava kaelal olevast tiivakesest;

-võtke teise käega korgil paiknevast suurest tiivast ja keerake;

-kork tuleb lahti.

c.Infusioonisüsteemi ülesseadmisel rakendage aseptilist meetodit.

d.Kinnitage manustamiskomplekt. Ühendamisel, komplekti eeltäitmisel ja lahuse manustamisel järgige kaasasolevat käsitsemisjuhendit.

3. Lisatavate ravimite süstimistehnikad

Hoiatus. Lisatavad ravimid võivad olla lahusega sobimatud (vt allpool lõik „Lisatavate ravimite sobimatus“).

Ravimi lisamine enne manustamist

a.Desinfitseerige punktsiooni koht.

b.Kasutades süstalt 19 G (1,10 mm)...22 G (0,70 mm) nõelaga, punkteerige ravimi sissepääsukohta ja süstige.

c.Segage ravim ja lahus põhjalikult. Kõrge tihedusega ravimite nt. kaaliumkloriidi puhul

koputage õrnalt avausi, kui need on püstiasendis/ülespoole, ning segage. Hoiatus: Ärge säilitage lisatud ravimeid sisaldavaid kotte.

Ravimi lisamine manustamise ajal

a.Sulgege komplekti klemm.

b.Desinfitseerige ravimi sissesüstimise koht.

c.Kasutades süstalt 19 G (1,10 mm)...22 G (0,70 mm) nõelaga, punkteerige ravimi sissepääsukohta ja süstige.

d.Eemaldage pakend statiivilt ja/või pöörake püstiasendisse.

e.Tühjendage mõlemad avaused, koputades neile õrnalt, kui pakend on püstises asendis.

f.Segage lahus ja ravim põhjalikult.

g.Asetage pakend uuesti statiivile, avage klemm ja jätkake manustamist.

4. Kasutusesolev kõlblikkusaeg (lisatud ravimid).

Enne kasutamist tuleb veenduda iga lisatava ravimi keemilis-füüsikalises stabiilsuses Viaflo kotis oleva NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahuse pH juures. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud ravim kohe ära kasutada, v.a juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

5. Lisatavate ravimite sobimatus

Sarnaselt kõigi parenteraalsete lahustega, tuleb lisatavate ravimite sobimatust Viaflo kotis oleva lahusega hinnata enne nende lisamist.

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda lahust teiste ravimitega segada.

Arsti vastutusel on hinnata lisatava ravimi sobimatuse üle NATRII CHLORIDUM BAXTER’i infusioonilahusega, kontrollides võimalikku värvimuutust ja/või võimaliku sademe, lahustumatute komplekside või kristallide teket. Tuleb tutvuda lisatava ravimi kasutusjuhendiga. Enne ravimi lisamist tuleb veenduda, et see on lahustuv ja/või vees stabiilne NATRII CHLORIDUM BAXTER’i pH juures.

Teadaolevalt sobimatuid lisandeid ei tohi kasutada.