Norspan - transdermaalne plaaster (20mcg 1h) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AE01
Toimeaine: buprenorfiin
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Norspan, 5 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

Norspan, 10 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

Norspan, 20 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

Buprenorfiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Norspan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Norspan’i kasutamist
 3. Kuidas Norspan’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Norspan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Norspan ja milleks seda kasutatakse

Norspan plaastrid sisaldavad toimeainet buprenorfiini, mis kuulub ravimite gruppi, mida kutsutakse tugevateks analgeetikumideks ehk „valuvaigistiteks”. Arst on teile need määranud, et leevendada mõõdukat ja kauakestvat valu, mille puhul on vajalik tugeva valuvaigisti kasutamine.

Norspan plaastreid ei või kasutada ägeda valu leevendamiseks.

Norspan plaaster toimib läbi naha. Pärast plaastri kohaleasetamist tungib buprenorfiin läbi naha vereringesse. Iga plaaster toimib seitse päeva.

Mida on vaja teada enne Norspan’i kasutamist

Ärge kasutage Norspan’i:

 • kui olete buprenorfiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on hingamisprobleemid;
 • kui teil on narkootikumisõltuvus;
 • kui te kasutate teatud ravimeid, mida kutsutakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (sealhulgas näiteks tranüültsüpromiidi, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi) või kui te olete võtnud sellist tüüpi ravimeid viimase kahe nädala jooksul;
 • kui teil on myasthenia gravis (seisund, kus lihased muutuvad nõrgaks);
 • kui teil on eelnevalt alkoholi tarvitamise lõpetamisel esinenud ärajätusümptomeid, nagu ärritatus, ärevus, värinad või liigne higistamine.

Norspan’i ei tohi kasutada ravimite ärajätusümptomite raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Norspan’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil esinevad krambihood, tõmblused või krambid;
 • kui teil on tugev peavalu või te tunnete iiveldust peavigastuse tõttu või suurenenud koljusisese rõhu tõttu (näiteks mõne ajuhaiguse tõttu). See on seetõttu, et plaastrid võivad sümptomeid süvendada või peavigastuse ulatust varjata;
 • kui te tunnete ennast uimaselt või minestate;
 • kui teil on rasked maksahaigused;
 • kui teil on kunagi olnud narkootikumi või alkoholisõltuvus;
 • kui teil on kõrge kehatemperatuur, kuna sellisel juhul võib verre imenduda rohkem toimeainet kui tavaliselt.

Kui teil on hiljuti olnud operatsioon, rääkige palun sellest enne plaastrite kasutamist oma arstile.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimpreparaati noorematele kui 18-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Norspan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

 • Norspan’i ei tohi kasutada koos teatud ravimitega, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (sealhulgas näiteks tranüültsüpromiidi, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi) või juhul kui te olete võtnud sellist tüüpi ravimeid viimase kahe nädala jooksul.
 • Kui te võtate teatud ravimeid, nagu fenobarbitaali või fenütoiini (ravimeid, mida tavaliselt kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude raviks), karbamasepiini (ravim, mida kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ja teatud tüüpi valu raviks) või rifampitsiini (tuberkuloosiravim) võib Norspan’i toime nõrgeneda.
 • Norspan võib mõnedel inimestel põhjustada uimasust, oksendamist või minestamist või muuta nende hingamist aeglasemaks või nõrgemaks. Need kõrvaltoimed võivad tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse teisi ravimeid, mis annavad sarnaseid toimeid. Selliste ravimite hulka kuuluvad teatud ravimid, mida kasutatakse valu, depressiooni, ärevuse, psühhiaatriliste või vaimsete häirete ravis, ravimid, mis aitavad teil magada, kõrgvererõhutõve ravis kasutatavad ravimid, nagu klonidiin, teised opioidid (mida võib leida valuvaigistitest või teatud köharavimitest, nt morfiin, dekstropropoksüfeen, kodeiin, dekstrometorfaan, noskapiin), antihistamiinikumid, mis võivad teid uimaseks teha või anesteetikumid, nagu halotaan.
 • Norspan’i kasutamisel koos bensodiasepiinidega (ravimid, mida kasutatakse ärevuse või unetuse raviks) tuleb rakendada ettevaatust. See kombinatsioon võib põhjustada tõsiseid hingamisprobleeme.

Norspan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkohol võib tugevdada mõningaid kõrvaltoimeid ja te võite ennast halvasti tunda, kui te tarvitate alkoholi Norspan plaastri kandmise ajal. Alkohoolsete jookide joomine ajal, kui te kasutate Norspan’i, võib mõjutada ka teie reaktsioonikiirust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Norspan’i ei tohi kasutada, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Norspan võib mõjutada teie reaktsioonivõimet sellisel määral, et te ei reageeri ootamatutes või äkilistes olukordades adekvaatselt ega piisavalt kiiresti. See kehtib eelkõige:

 • ravi alguses;
 • kui te kasutate samaaegselt ärevusevastaseid ravimeid või ravimeid, mis aitavad teil magada;
 • annuse suurendamisel.

Kui teil ilmnevad sellised toimed (st pearinglus, uimasus või hägune nägemine), ei tohi te juhtida autot ega kasutada masinaid Norspan’i kasutamise ajal ega ka 24 tunni jooksul pärast plaastri eemaldamist.

Kuidas Norspan’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Norspan on saadaval kolmes erinevas tugevuses. Teie arst otsustab, milline Norspan’i tugevus teile kõige paremini sobib.

Norspan’i kasutamise alustamisel esineb patsientidel sageli iiveldust või oksendamist (vt lõik 4). Tavaliselt mööduvad need nähud esimese ravinädala jooksul. Soovitav on külastada oma arsti nädal või paar pärast Norspan’i kasutamise alustamist, et kontrollida raviannust ning vähendada võimalike kõrvaltoimete esinemist.

Ravi ajal võib arst vajadusel teie poolt kasutatava plaastri suurema või väiksema annusega plaastri vastu vahetada. Ärge lõigake ega jagage plaastrit mitmeks osaks ega kasutage soovitatust suuremat annust. Te ei tohi korraga kanda üle kahe plaastri ega ületada maksimaalset koguannust

40 mikrogrammi/tunnis.

Täiskasvanud ja eakad patsiendid

Välja arvatud juhul, kui arst on öelnud teisti, asetage nahale üks Norspan transdermaalne plaaster (nagu allpool üksikasjalikult kirjeldatud) ja vahetage seda iga seitsme päeva järel, eelistatult samal kellaajal. Teie arst võib soovida annust 3…7 päeva pärast kohandada, kuni valu saadakse kontrolli alla. Kui arst soovitab teil lisaks plaastri kasutamisele ka teisi valuvaigisteid võtta, järgige täpselt arsti ettekirjutusi, sest muidu ei saa te ravist Norspan’iga täielikku kasu. Enne annuse suurendamist tuleb plaastrit kanda 3 ööpäeva jooksul, mille jooksul saabub manustatud annuse maksimaalne toime.

Alla 18-aastased patsiendid

Alla 18-aastastel patsientidel ei tohi Norspan’i kasutada.

Neeruhaigusega patsiendid/dialüüsipatsiendid

Neeruhaigusega patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Maksahaigusega patsiendid

Maksahaigus võib mõjutada Norspan’i toime tugevust ja kestust ning teie arst jälgib teid seetõttu tähelepanelikumalt.

Enne Norspan’i kasutamist

 • Valige ärritamata ja vigastamata koht nahal käe välises ülaosas, rindkere ülaosas, selja ülaosas või rindkere külgedel (vt alltoodud joonist). Paluge abi, kui te ei saa plaastrit ise kinnitada.
 • Norspan tuleks asetada suhteliselt karvadeta või peaaegu karvadeta kohale nahal. Kui see ei ole võimalik, tuleb karvad nimetatud kohalt ära lõigata kääridega. Ärge raseerige.
 • Vältige plaastri asetamist nahale, mis punetab, on ärritunud või millel on muud kahjustused, nt suured armid.
 • Nahapiirkond, mille te valite, peab olema kuiv ja puhas. Vajadusel peske seda külma või leige veega. Ärge kasutage seepi, alkoholi, õlisid, tualettvett ega teisi puhastusvahendeid. Pärast kuuma vanni või dušši peate te ootama, kuni teie nahk on täielikult kuivanud ja jahtunud. Ärge kandke sellele nahapiirkonnale loputusvedelikke, kreeme ega salve. See võib takistada plaastril korralikult kinnitumast.

Plaastri kohaleasetamine

Samm 1: Iga plaaster on pakitud kotikesse. Avage kotike märgitud kohalt vahetult enne kasutamist. Võtke plaaster välja. Ärge kasutage plaastrit, kui kotikese kinnitus on katki.

Samm 2: Plaastri kleepuv pool on kaetud hõbedase kaitsva fooliumiga. Tõmmake ettevaatlikult pool fooliumist ära. Püüdke mitte puudutada plaastri kleepuvat osa.

Samm 3: Kleepige plaaster väljavalitud nahapiirkonnale ja eemaldage ülejäänud foolium.

Samm 4: Vajutage plaastrit peopesaga vastu nahka ja lugege aeglaselt kolmekümneni. Veenduge, et kogu plaaster puutub nahaga kokku, eriti ääred.

Plaastri kandmine

Te peate plaastrit kandma seitse ööpäeva. Eeldades, et te paigaldasite plaastri õigesti, ei ole suurt ohtu selle lahtitulemiseks. Kui plaastri ääred hakkavad lahti kooruma, võib need tavalise plaastri abil uuesti kinnitada. Te võite plaastri kandmise ajal dušši võtta, vannis käia ja ujuda.

Vältige plaastri kokkupuudet ülemäärase soojusega (nt soojenduspadjad, elektrilised tekid, soojenduslambid, saun, kuumaveevannid, soojendatud vesivoodid, kuumaveepudelid jne), kuna see võib põhjustada toimeaine suuremat imendumist vereringesse kui tavaliselt. Väline kuumus võib vähendada ka plaastri kleepumisvõimet. Kui teil on kõrge palavik, võib see mõjutada Norspan’i toimeid (vt ülal lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Plaastri soovimatu lahtitulemine ei ole küll tõenäoline, kuid kui see juhtub, ärge kasutage sama plaastrit uuesti. Kleepige nahale otsekohe uus plaaster (vt allpool lõik "Plaastri vahetamine”).

Plaastri vahetamine

 • Eemaldage nahalt vana plaaster.
 • Murdke see kleepuva külje suunas kokku.
 • Avage pakend ja võtke välja uus plaaster. Kasutage uue plaastri kotikest vana plaastri ära viskamiseks. Nüüd visake viimane ohutult minema.
 • Isegi kasutatud plaastrid võivad sisaldada mingis koguses toimeainet, mis võib olla kahjulik lastele või loomadele – seega tehke kindlaks, et kasutatud plaastrid on alati nende eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Kleepige uus plaaster uuele sobivale kohale nahal (nagu kirjeldatud ülal). Uut plaastrit ei tohi nahal asetada samasse kohta järgneva 3…4 nädala jooksul.
 • Pidage meeles, et plaastrit tuleb vahetada ühel ja samal kellaajal. On oluline, et te selle kellaaja üles märgiksite.

Ravi kestus

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate Norspan’i kasutama. Ärge lõpetage ravi ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata, kuna teie valu võib tagasi tulla ja te võite ennast halvasti tunda (vt ka allpool lõik „Kui te lõpetate Norspan’i kasutamise”).

Kui teil on tunne, et Norspan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Norspan’i rohkem kui ette nähtud

Niipea kui te leiate, et te olete kasutanud rohkem plaastreid kui te peaksite, eemaldage kõik plaastrid ja pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse. Inimesed, kes on ravimit kasutanud liiga

suures annuses, võivad end tunda väga unistena ja oksendada. Nendel võib esineda ka hingamisraskusi või teadvuse kaotust ja nad võivad vajada erakorralist meditsiinilist abi. Arsti juurde minnes võtke kindlasti arstile näitamiseks kaasa see infoleht ja järelejäänud plaastrid.

Kui te unustate Norspan’i kasutada

Võtke uus plaaster kasutusele niipea kui see teile meenub. Märkige üles ka kuupäev, mil te plaastrit vahetasite, kuna teie tavapärane plaastri vahetamise päev võib nüüd olla muutunud. Kui te jääte plaastri vahetusega väga hiljaks, võib valu tagasi tulla. Sellisel juhul pöörduge palun oma arsti poole.

Ärge kasutage täiendavaid plaastreid, kui plaaster jäi õigel ajal peale panemata.

Kui te lõpetate Norspan’i kasutamise

Kui te lõpetate Norspan’i kasutamise liiga vara või katkestate oma ravi, võib valu tagasi tulla. Kui te soovite ravi lõpetada, pöörduge palun oma arsti poole. Arst ütleb teile, mida saab teha ja kas teid saab ravida teiste ravimitega.

Mõnedel inimestel võivad avalduda kõrvaltoimed, kui nad lõpetavad tugevate valuvaigistite pikaajalise kasutamise. Pärast Norspan’i kasutamise lõpetamist on kõrvaltoimete tekkeoht väga väike. Kui te tunnete ennast siiski ärritatuna, ärevana, närvilisena või te värisete, kui te olete üliaktiivne, teil on uinumisprobleemid või seedehäired, rääkige sellest oma arstile.

Norspan’i valuvaigistav toime püsib veel mõnda aega pärast plaastri eemaldamist. Te ei tohi teisi opioidseid analgeetikume (tugevaid valuvaigisteid) manustada 24 tunni jooksul pärast plaastri eemaldamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Norspan’i plaastrid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed, mida võib seostada Norspan’i kasutamisega, on sarnased nendele, mida on täheldatud teiste tugevate valuvaigistite kasutamisel, sh hingamisraskused ja vererõhu langus.

See ravim võib põhjustada allergilisi reaktsioone, kuigi tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Eemaldage plaaster ja pöörduge oma arsti poole otsekohe, kui teil tekib järsku vilistav hingamine, hingamisraskused, silmalaugude, näo või huulte tursed, lööve või sügelus – eriti siis, kui need haaravad kogu teie keha.

Nagu kõigi tugevate valuvaigistite puhul, on oht, et te satute Norspan’ist sõltuvusse.

Patsientidel, keda on ravitud Norspan’iga, on täheldatud järgnevaid teisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (tekib tõenäoliselt sagedamini kui 1-l kasutajal 10-st)

 • Peavalu, pearinglus, uimasus.
 • Kõhukinnisus, iiveldus või oksendamine.
 • Nahasügelus.
 • Lööve, punetus, sügelus, põletik või nahaturse plaastri kasutamise kohal.

Sage (tekib tõenäoliselt 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)

 • Söögiisu kaotus.
 • Segasus, depressioon, ärevus, unehäired, närvilisus, värinad (treemor).
 • Hingeldus.
 • Kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus, kõhulahtisus, seedehäired, suukuivus.
 • Higistamine, lööve, nahalööbed.
 • Väsimus, ebaharilik nõrkuse tunne, lihaste nõrkus, käte, pahkluude või jalgade tursed.

Aeg-ajalt (tekib tõenäoliselt 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

 • Tuju kõikumine, rahutus, ärritatus, äärmuslik õnnetunne, hallutsinatsioonid, õudusunenäod, seksuaalhuvi vähenemine, agressiivsus.
 • Muutused maitsetundlikkuses, kõnehäired, valu või puutetundlikkuse langus, torkimistunne või tuimus.
 • Mälukaotus, migreen, minestamine, kontsentreerumis või koordinatsioonihäired.
 • Silmade kuivus, hägune nägemine.
 • Helin või sumin kõrvus, pearingluse või –pöörituse tunne.
 • Kõrge või madal vererõhk, valu rinnus, kiired või ebaregulaarsed südamelöögid.
 • Köha, luksumine, vilistav hingamine.
 • Kõhupuhitus.
 • Kehakaalu langus.
 • Naha kuivus.
 • Spasmid ja valud.
 • Urineerimise alustamise raskused.
 • Võimetus põit täielikult tühjendada.
 • Palavik.
 • Juhuslike vigastuste (nt kukkumiste) sagenemine.
 • Ärajätunähud, nagu ärritatus, ärevus, higistamine või värinad pärast Norspan plaastrite kasutamise lõpetamist.

Kui teil tehakse vereanalüüse, tuletage oma arstile meelde, et te kasutate Norspan’i. See on oluline, kuna Norspan võib muuta teie maksa tööd ja see võib mõjutada mõningate vereanalüüside tulemusi.

Harv (tekib tõenäoliselt 1-l kuni 10-l kasutajal 10000-st)

 • Stenokardia (valu rinnus, mida seostatakse südamehaigusega).
 • Vaimsed häired.
 • Tasakaaluhäired.
 • Silmalaugude või näo turse, pupillide ahenemine.
 • Hingamisraskused, astma süvenemine, hingeldamine.
 • Minestuse tunne, iseäranis püsti tõusmisel.
 • Neelamisraskused.
 • Lokaalsed allergilised reaktsioonid koos väljendunud turse nähtudega (sellisel juhul tuleb ravi lõpetada).
 • Nina turse ja ärritus.
 • Erektsiooni langus, seksuaalne düsfunktsioon.
 • Gripilaadne haigus.
 • Nahaõhetus.
 • Veetustumine.

Väga harv (tekib tõenäoliselt harvem kui 1-l kasutajal 10000-st)

 • Lihastõmblused.
 • Kõrvavalu.
 • Villid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Krambihood, krambid või tõmblused.
 • Sooleseina põletik. Nähtude hulka võivad mh kuuluda palavik, oksendamine, kõhuvalu või ebamugavustunne.
 • Koolikulaadne kõhuvalu või ebamugavustunne.
 • Endast irdumise tunne (isiksushäire).
 • Ravimi ärajätunähud vastsündinul, kui ema on raseduse ajal saanud Norspan’i. Sümptomiteks võivad olla kileda häälega nutt, ärrituvus ja rahutus, värinad, toitmisraskused, higistamine ja kaalus mitte juurde võtmine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Norspan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Norspan’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Viige kõik kasutamata plaastrid pärast kõlblikkusaja lõppu apteeki tagasi.

Hoida Norspan plaastreid temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage plaastrit, kui kotikese kinnitus on katki.

Kasutatud plaastrid tuleb kleepuva kihi suunas kaheks kokku murda ja visata ohutult ning laste eest varjatud ja kättesaamatusse kohta.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Norspan sisaldab

 • Toimeaine on buprenorfiin.

Norspan, 5 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

 1. Iga transdermaalne plaaster sisaldab 6,25 cm2 suurusel alal 5 mg buprenorfiini ja vabastab ligikaudu 5 mikrogrammi buprenorfiini tunnis (7-päevase perioodi jooksul).

Norspan, 10 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

 1. Iga transdermaalne plaaster sisaldab 12,5 cm2 suurusel alal 10 mg buprenorfiini ja vabastab ligikaudu 10 mikrogrammi buprenorfiini tunnis (7-päevase perioodi jooksul).

Norspan, 20 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

 1. Iga transdermaalne plaaster sisaldab 25 cm2 suurusel alal 20 mg buprenorfiini ja vabastab ligikaudu 20 mikrogrammi buprenorfiini tunnis (7-päevase perioodi jooksul).
 • Abiained on: polüakrülaat, levuliinhape, oleüüloleaat, povidoon K90, polüetüleentereftalaat.

Kuidas Norspan välja näeb ja pakendi sisu

Transdermaalne plaaster.

Saadaval on kolm tugevust.

5 mikrogrammi tunnis: ruudukujuline, beeži värvusega ja ümarate nurkadega plaaster, millele on märgitud Norspan 5 µg/h

10 mikrogrammi tunnis: nelinurkne, beeži värvusega ja ümarate nurkadega plaaster, millele on märgitud Norspan 10 µg/h

20 mikrogrammi tunnis: ruudukujuline, beeži värvusega ja ümarate nurkadega plaaster, millele on märgitud Norspan 20 µg/h

Norspan on saadaval karpides, milles on 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 või 12 kotikest, millest igaühes on üks plaaster.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Mundipharma Ges.m.b.H

Apollogasse 16-18

A-1070 Vienna

Austria

Tootjad:

Bard Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park Cambridge, CB4 0GW Ühendkuningriik

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Austria

Norspan

Belgia

Norspan

Tšehhi Vabariik

Norspan

Taani

Norspan

Eesti

Norspan

Soome

Norspan

Saksamaa

Norspan, 5, 10 & 20 Mikrogramm/h Transdermales

Ungari

Norspan

Island

Norspan

Läti

Norspan

Leedu

Norspan

Luksemburg

Norspan

Holland

BuTrans

Norra

Norspan

Poola

Norspan

Portugal

Norspan

Iirimaa

BuTrans

Slovaki Vabariik

Norspan

Rootsi

Norspan

Ühendkuningriik

BuTrans

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.