Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Olanzapine orion 5 mg - suus dispergeeruv tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olansapiin
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olanzapine Orion 5 mg, suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Orion 10 mg, suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Orion 15 mg, suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Orion 20 mg, suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Olanzapine Orion ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olanzapine Orion’i võtmist

3.Kuidas Olanzapine Orion’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olanzapine Orion’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Olanzapine Orion ja milleks seda kasutatakse

Olanzapine Orion sisaldab toimeainena olansapiini. Olansapiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks. Seda kasutatakse järgmiste haigusseisundite raviks:

-Skisofreenia - haigus, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

-Mõõdukad kuni rasked mania episoodid - selle seisundi korral esinevad erutuse või eufooriaga seotud sümptomid.

On tõestatud, et Olanzapine Orion aitab ära hoida selliste sümptomite kordumist bipolaarse häirega patsientidel, kelle mania episoodid on allunud olansapiinravile.

2. Mida on vaja teada enne Olanzapine Orion’i võtmist

Ärge kasutage Olanzapine Orion’i:

-kui olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või hingelduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma arstile.

-kui teil on eelnevalt diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud rõhk silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olanzapine Orion’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-Olanzapine Orion’i ei soovitata kasutada dementsetel eakatel patsientidel, sest see võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

-Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil esinevad sellised nähud pärast Olanzapine Orion’i manustamist, rääkige sellest oma arstile.

-Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid sümptomite kombinatsiooni, nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see juhtub, võtke kohe ühendust oma arstiga.

-Olanzapine Orion’i võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Te peate koos arstiga regulaarselt kontrollima oma kehakaalu. Vajadusel kaaluge dietoloogi poole pöördumist või abi saamist toitumise plaani koostamiseks.

-Olanzapine Orion’i võtvatel patsientidel on täheldatud veresuhkru ja -rasvade (triglütseriidid ja kolesterool) taseme tõusu. Teie arst peab kontrollima teie veresuhkru ja teatud vererasvade tasemeid enne ravi alustamist Olanzapine Orion’iga ja regulaarselt ka ravi ajal.

-Rääkige oma arstile, kui teil või kellelgi teisel teie perekonnast on esinenud verehüübeid, sest antud tüüpi ravimite kasutamist on seostatud verehüüvete moodustumisega.

Rääkige oma arstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

-insult või nn mini-insult (ajutised insuldi sümptomid)

-Parkinsoni tõbi

-eesnäärmeprobleemid

-sooltesulgus (paralüütiline iileus)

-maksa- või neeruhaigus

-verehaigused

-südamehaigus

-suhkurtõbi

-krambid

-kui te olete teadlik, et teil võib olla organismis soolakadu pikaaegse raske kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide (veetabletid) kasutamise tõttu.

Kui te kannatate dementsuse all ja teil on kunagi olnud ajuinsult või „mini-insult“, siis peate te ise või peab teie hooldaja/sugulane arsti sellest teavitama.

Kui olete üle 65 aastane, võib arst tavapärast ettevaatust silmas pidades jälgida teie vererõhku.

Lapsed ja noorukid

Olanzapine Orion ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olanzapine Orion

Olanzapine Orion’i kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui teie arst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Orion’i koos antidepressantidega või ravimitega, mis vähendavad ärevust või soodustavad und (trankvillisaatorid), võite ennast tunda unisena.

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt rääkige oma arstile, kui te võtate:

-Parkinsoni tõve ravimeid

-karbamasepiini (epilepsiavastane ravim ja meelolu stabiliseerija), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) - võimalik, et teie Olanzapine Orion’i annust tuleb muuta.

Olanzapine Orion koos alkoholiga

Kui olete manustanud Olanzapine Orion’i, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Olanzapine Orion koos alkoholiga võib tekitada unisust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapine Orion’i väikesed kogused võivad erituda rinnapiima.

Kui ema on raseduse viimasel trimestril (raseduse viimased kolm kuud) võtnud Olanzapine Orion’i, võivad vastsündinul tekkida järgmised nähud: värisemine, lihasjäikus ja/või lihasnõrkus, unisus, erutus, hingamisprobleemid ja söömisraskused. Kui teie lapsel tekivad nimetatud nähud, võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olanzapine Orion’i kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest oma arstile.

Olanzapine Orion sisaldab aspartaami

Patsiendid, kes ei tohi võtta fenüülalaniini, peaksid teadma, et Olanzapine Orion sisaldab aspartaami (E 951), mis on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

3.Kuidas Olanzapine Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst seletab teile, mitu Olanzapine Orion tabletti võtta ning kui kaua peate ravimi kasutamist jätkama. Olanzapine Orion’i soovitatav ööpäevane annus on vahemikus 5 mg...20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige oma arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Orion’i kasutamist ilma arsti korralduseta.

Te peate Olanzapine Orion tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt oma arsti ettekirjutusele. Püüdke võtta tablette iga päev ühel ja samal kellaajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma. Olanzapine Orion suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks

Olanzapine Orion’i tabletid purunevad kergesti, mistõttu käsitsege neid ettevaatlikult. Ärge käsitsege tablette märgade kätega, kuna need võivad laguneda.

1.Hoidke blisterriba servast ja eemaldage üks blisterpesa ülejäänud ribalt, rebides ettevaatlikult mööda perforatsioonijoont.

2.Tõmmake ettevaatlikult maha tagakülg.

3.Lükake tablett õrnalt välja.

4.Pange tablett suhu. See lahustub teie suus koheselt nii, et seda on kerge alla neelata.

Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee, apelsinimahla, õunamahla, piima või kohviga, ning segada. Mõne joogiga võib segu värvust muuta ning hägustuda. Jooge segu koheselt ära.

Kui te võtate Olanzapine Orion’i rohkem kui ette nähtud

Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Orion’i rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Muud sümptomid võivad olla: äge segasusseisund, krambid (epilepsia), kooma, kombinatsioon palavikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja unisusest või uimasusest, hingamise aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südame rütmihäired. Võtke koheselt ühendust oma arsti või haiglaga, kui teil tekib mõni eelpool loetletud sümptomitest. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui te unustate Olanzapine Orion’i võtta

Võtke oma tabletid niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata..

Kui te lõpetate Olanzapine Orion’i võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kuni teie arst on teile soovitanud.

Kui te lõpetate Olanzapine Orion’i võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid, nagu higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile otsekohe, kui teil esinevad:

-ebatavalised, peamiselt näo või keele liigutused (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 10-st);

-verehüübed veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 100-st), eriti jalaveenides (sümptomiteks on sääre turse, valu ja punetus), mis võivad piki veresooni liikuda edasi kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui te märkate mõnda neist sümptomitest, pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole;

-sümptomite kombinatsioon: palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Teised kõrvaltoimed

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

kehakaalu tõus,

unisus,

prolaktiini taseme tõus veres.

Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige sellest oma arstile.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

mõnede vererakkude hulga, ringlevate rasvade sisalduse muutused ja ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus,

suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis,

kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres,

tugevnenud näljatunne,

pearinglus,

rahutus,

värisemine,

ebatavalised liigutused (düskineesia),

kõhukinnisus,

suukuivus,

nahalööve,

jõuetus, äärmine väsimus,

vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni,

palavik, liigesvalu,

seksuaalfunktsiooni häired, nagu libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve),

suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma,

krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi),

lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused),

kõneprobleemid,

aeglane pulsisagedus,

tundlikkus päikesekiirgusele,

ninaverejooks,

kõhuseina pingsus,

mälukaotus või unustamine,

kusepidamatus,

võimetus urineerida,

juuste väljalangemine,

ebaregulaarsed menstruatsioonid või menstruatsioonide puudumine,

muutused rinnanäärmetes meestel ja naistel, nt ebanormaalne suurenemine või rinnapiima tootmine.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

normaalse kehatemperatuuri alanemine,

ebaregulaarsed südamerütmid,

seletamatu äkksurm,

kõhunäärmepõletik (pankreatiit), mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust,

maksahaigus, mis ilmneb naha ja silma valge osa kollasusena,

lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud,

kauakestev ja/või valulik erektsioon.

Eakatel dementsusega patsientidel võib olansapiini võtmisel esineda ajuinsult, kopsupõletik, kusepidamatus, kukkumised, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, kehatemperatuuri tõus, nahapunetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on teatatud üksikutest surmajuhtudest.

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

rasked allergilised reaktsioonid, nt ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS sündroom). DRESS avaldub alguses gripi-laadsete sümptomitena koos lööbega näol, mis laieneb üle keha, kõrge palavikuna, lümfisõlmede suurenemisena, maksaensüümide aktiivsuse tõusuna, mida saab kontrollida vereanalüüsiga ja teatud tüüpi valgevererakkude arvu tõusuna (eosinofiilia) (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapine Orion sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Olanzapine Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“ ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olanzapine Orion sisaldab

-Toimeaine on olansapiin.

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg olansapiini. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg olansapiini. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg olansapiini. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

-Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos (E 460 a), mannitool (E421), preželatiniseeritud maisitärklis, krospovidoon, naatriumlaurüülsulfaat, aspartaam (E 951), guarkummi (E 412), kolloidne veevaba ränidioksiid (E 551), magneesiumstearaat (E 572).

Kuidas Olanzapine Orion välja näeb ja pakendi sisu

Olanzapine Orion suus dispergeeruvad tabletid on kollased, ümmargused, mille üks külg on kumer ja teine lame.

Olanzapine Orion suus dispergeeruvad tabletid on saadaval perforeeritud alumiiniumblistrites, karbis on 14, 28, 30, 35, 56, 70, 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Orion Corporation

Orionitie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootjad:

Orion Corporation

Orionitie 1

FI-02200 Espoo

Soome

CEMELOG-BRS Ltd.

Vasùt u. 13,

H-2040 Budaörs

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare 47

11316 Tallinn Tel/fax: 6644551

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti: Olanzapine Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg suus dispergeeruvad tabletid Läti: Olanzapine Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Leedu: Olanzapine Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg burnoje disperguojamosios tabletės Poola: Anzorin

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.