Oksaliplatiin ebewe 5mgml - infusioonilahuse pulber (5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L01XA03
Toimeaine: oksaliplatiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oksaliplatiin “Ebewe” 5 mg/ml, infusioonilahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks viaal infusioonilahuse pulbriga sisaldab 50 mg, 100 mg või 150 mg oksaliplatiini.

Üks milliliiter valmistatud infusioonilahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

50 mg viaal: Üks viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 10 ml lahustit. 100 mg viaal: Üks viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 20 ml lahustit. 150 mg viaal: Üks viaal sisaldab 150 mg oksaliplatiini, millele tuleb lisada 30 ml lahustit.

INN. Oxaliplatinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: viaalis on 450 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber

Valge kuni määrdunudvalge pulber.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5-FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:

Annustamine ja manustamisviis

 • III (Dukes’i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantraviks pärast primaarse tuumori täielikku eemaldamist.
 • metastaatilise kolorektaalvähi raviks.

Annustamine

AINULT TÄISKASVANUTELE

Oksaliplatiini soovitatav annus adjuvantravis on 85 mg/m² intravenoosselt, korratuna iga kahe nädala tagant 12 tsüklit (6 kuu jooksul).

Soovituslik oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalvähi ravis on 85 mg/m² intravenoosselt, korratuna iga kahe nädala järel kuni haiguse progresseerumiseni või mitteaktsepteeritava toksilisuseni.

Manustatav annus tuleb kohandada vastavalt taluvusele (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine.

Oksaliplatiini manustatakse 2... 6-tunnise intravenoosse infusioonina, lahustatuna 250...500 ml 5% glükoosilahuses, et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks vahemikus 0,2 mg/ml kuni 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml on kliinilises praktikas suurim kontsentratsioon oksaliplatiini annuse 85 mg/m² saavutamiseks.

Oksaliplatiini on kasutatud peamiselt kombinatsioonis 5-fluorouratsiili püsiinfusioonil põhinevate raviskeemidega. Kahenädalase ravitsükli korral kasutati 5-fluorouratsiili raviskeeme, milles kombineeriti manustamist booluse ja püsiinfusioonina.

Eripopulatsioonid

 • Neerukahjustus

Oksaliplatiini ei tohi manustada raske neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

 1. Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel on oksaliplatiini soovitatav annus 85 mg/m2 (vt lõigud 4.4 ja 5.2).
 • Maksakahjustus

I faasi uuringus maksakahjustuse erinevate raskusastmetega patsientidel olid maksa ja sapiteede kahjustused ilmselt seotud progresseeruva haiguse ja ebanormaalsete maksafunktsiooni laboratoorsete näitajatega ravieelselt. Normist erinevate maksafunktsiooni näitajatega patsientidel ei kohandatud annuseid kliinilise uuringu faasis.

 • Eakad patsiendid

Raske toksilisuse tõusu ei täheldatud, kui oksaliplatiini kasutati üksikravimina või kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga üle 65-aastastel patsientidel. Sellest tulenevalt ei ole eakatel patsientidel vaja annust kohandada.

 • Lapsed

Puudub asjakohane näidustus oksaliplatiini kasutamiseks lastel. Oksaliplatiini efektiivsus üksikravimina soliidtuumoriga pediaatrilises populatsioonis ei ole tõestatud (vt lõik 5.1).

Manustamisviis

Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.

Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdreerimist.

250...500 ml 5% glükoosilahuses lahustatud oksaliplatiini, mille kontsentratsioon ei ole väiksem kui 0,2 mg/ml, tuleb 2...6 tunni jooksul tilgutada veeni tsentraalse või perifeerse kateetri kaudu. Oksaliplatiini infusioon peab alati toimuma enne 5-fluorouratsiili infusiooni.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon otsekohe lõpetada.

Tsütotoksiliste ainete süstitavaid lahuseid peavad valmistama ainult väljaõppinud meditsiinitöötajad, kes on kasutatavatest ravimitest teadlikud. Lahust peab valmistama tingimustes, mis tagavad ravimi rikkumatuse, keskkonna kaitse ja eriti ravimeid käsitsevate töötajate kaitse, vastavalt haigla reeglitele. Vajalik on spetsiaalselt selle jaoks ette nähtud valmistamisala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa ja juua.

Kasutamisjuhend:

Vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Oksaliplatiin on vastunäidustatud patsientidel:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • kellel esineb teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
 • kes imetavad;
 • kellel esineb müelosupressioon enne esimese ravikuuri algust, mida näitab ravieelne neutrofiilide arv < 2 x 10/l ja/või trombotsüütide arv < 100 x 10/l;
 • kellel on perifeerne sensoorne neuropaatia funktsioonihäirega enne esimest ravikuuri;
 • kellel esineb raske neerutalitluse kahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) (vt lõik 5.2).

Oksaliplatiini tuleb kasutada vaid spetsialiseerunud onkoloogiaosakondades ning seda tohib manustada vaid kogenud onkoloogi järelvalve all.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida kõrvaltoimete suhtes ja kohandada annust vastavalt toksilisusele (vt lõik 5.2).

Ülitundlikkusreaktsioonid

Erijärelevalve tuleb tagada patsientidele, kellel on anamneesis ülitundlikkuse ilminguid teiste plaatinat sisaldavate toodete suhtes. Anafülaktiliste ilmingute puhul peab infusiooni otsekohe katkestama ning alustama asjakohast sümptomaatilist ravi. Oksaliplatiini uuesti kasutamine nendel patsientidel on vastunäidustatud. Kõikide plaatinaühenditega on teatatud ristuvaid reaktsioone, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon viivitamatult peatada ning rakendada tavapärast lokaalset sümptomaatilist ravi.

Neuroloogilised sümptomid

Oksaliplatiini neurotoksilisust peab hoolikalt jälgima, eriti koosmanustamisel teiste neurotoksiliste ravimitega. Enne igat manustamist ning perioodiliselt pärast seda on vajalik neuroloogiline läbivaatus.

Patsientidele, kellel 2-tunnise infusiooni ajal või järgnevate tundide jooksul tekib äge larüngofarüngeaalne düsesteesia (vt lõik 4.8 ), peab järgmine oksaliplatiini manustamine kestma 6 tundi.

Perifeerne neuropaatia

Kui tekivad neuroloogilised sümptomid (paresteesia, düsesteesia), peab oksaliplatiini annust kohandama vastavalt nende sümptomite kestusele ja raskusastmele:

 • Kui sümptomid kestavad kauem kui seitse päeva ning on häirivad, peab oksaliplatiini järgmist annust vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi);
 • Kui paresteesia ilma funktsioonihäireta kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiini järgmist annust vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi);
 • Kui paresteesia koos funktsionaalse häirega kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiinravi katkestama;
 • Kui need sümptomid leevenevad pärast oksaliplatiinravi katkestamist, võib kaaluda ravi taasalustamist.

Patsiente peab teavitama võimalikust perifeerse sensoorse neuropaatia püsimajäämisest ka pärast ravi lõppu. Lokaalne mõõdukas paresteesia või funktsionaalsust häiriv paresteesia võib püsida kuni 3 aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Pöörduv posterioorne leukoentsefalopaatia sündroom (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)

Patsientidel, kellele manustatakse oksaliplatiini kombinatsiooni kemoteraapiana, on teatatud pöörduva posterioorse leukoentsefalopaatia (RPLS, teatud ka kui PRES – posterioorne pöörduv entsefalopaatia sündroom) juhtudest. RPLS on harvaesinev, pöörduv, kiiresti arenev neuroloogiline seisund, mis võib

hõlmata krampe, hüpertensiooni, peavalu, segasust, pimedust ja teisi visuaalseid ning neuroloogilisi häireid (vt lõik 4.8).

RPLS-i diagnoos põhineb kinnitamisel ajuskaneeringul, eelistatavalt MRT-ga (magnetresonantstomograafiaga).

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, dehüdratsioon ja hematoloogilised muutused Oksaliplatiini toksiline toime seedetraktile, mis ilmneb iivelduse ja oksendamisena, tingib profülaktilise ja/või terapeutilise antiemeetilise ravi kasutamise (vt lõik 4.8 „Kõrvaltoimed“).

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada profuusset diarröad/oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust.

Seoses oksaliplatiinraviga on teatatud intestinaalse isheemia juhtudest, sealhulgas surmaga lõppenud juhud. Intestinaalse isheemia korral tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohaseid ravivõtteid (vt lõik 4.8).

Kui ilmneb hematotoksilisus (neutrofiile < 1,5x10/l või trombotsüüte < 50x10/l), tuleb järgmine ravitsükkel edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taas aktsepteeritaval tasemel. Enne ravi algust ja iga järgnevat kuuri tuleb teha täisvereanalüüs koos valgete vererakkude eristusega.

Neil patsientidel, kes saavad samal ajal keemiaravi ka teiste preparaatidega, võivad tekkida aditiivsed müelosupressiivsed toimed. Raskekujulise ja püsiva müelosupressiooniga patsientidel on suur risk infektsioossete tüsistuste tekkeks. Oksaliplatiiniga ravitud patsientidel on teatatud sepsisest, neutropeenilisest sepsisest ja septilisest šokist, sealhulgas ka surmaga lõppenud juhtudest (vt lõik 4.8). Kui tekib mis tahes nimetatud seisunditest, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada.

Patsiente tuleb teavitada oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili (5-FU) kombinatsiooni manustamise järgsest diarröa/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia tekke riskist, et nad teaksid kiiresti ühendust võtta oma raviarstiga, saamaks vajalikku ravi.

Kui mukosiit/stomatiit ilmneb koos neutropeeniaga või ilma, tuleb järgmine ravikuur edasi lükata, kuni mukosiit/stomatiit on taandunud 1. raskusastmeni ja/või kuni neutrofiilide arv on 1,5 x 10/l.

Oksaliplatiini kombinatsioonravis 5-fluorouratsiiliga (5-FU) (koos foliinhappega või ilma) kehtivad 5-fluorouratsiili toksilisusega seotud annuste korrigeerimisskeemid.

Kui tekib 4. raskusastme diarröa, 3….4. raskusastme neutropeenia (neutrofiile < 1,0 x 10/l), febriilne neutropeenia (teadmata põhjusega palavik ilma kliiniliselt või mikrobioloogiliselt dokumenteeritud infektsioonita koos neurtofiilide absoluutarvuga < 1,0 x 10/l, ühekordne kehatemperatuuri tõus

> 38,3 ºC või püsiv kehatemperatuuri tõus > 38 ºC kauem kui üks tund) või 3…4. raskusastme trombotsütopeenia (trombotsüüte < 50 x 10/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada 85 -ltmg/m 65 -nimg/m (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 -nimg/m (adjuvantravi) lisaks vajalikule 5- fluorouratsiili (5-FU) annuse vähendamisele.

Kopsuprobleemid

Ebaselge etioloogiaga respiratoorsete sümptomite puhul, nt mitteproduktiivne köha, düspnoe, räginad või radioloogiliselt diagnoositavad infiltraadid kopsudes, tuleb oksaliplatiinravi katkestada, kuni uuringute abil on välistatud interstitsiaalne kopsuhaigus (vt lõik 4.8 „Kõrvaltoimed“).

Verehäired

Hemolüütilis-ureemiline sündroom (hemolytic-uremic syndrome, HUS) on eluohtlik kõrvaltoime (esinemissagedus teadmata). Mikroangiopaatilisele hemolüütilisele aneemiale viitavate mis tahes esimeste tunnuste ilmnemisel (nagu kiiresti langev hemoglobiinisisalduse koos samaaegse trombotsütopeeniaga, seerumi bilirubiini- ja kreatiniinisisalduse, vere uurea lämmastiku või LDH sisalduse suurenemine) tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada. Neerupuudulikkus võib pärast ravi lõpetamist olla püsiv ning patsient võib vajada dialüüsi.

Oksaliplatiinraviga seoses on teatatud dissemineeritud intravaskulaarsest koagulatsioonist (DIK), sealhulgas surmaga lõppenud juhtudest. Kui esineb DIK, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohast ravi (vt lõik 4.8). Ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel esinevad DIK-iga seotud häired, nagu infektsioonid, sepsis jne.

QT-intervalli pikenemine

QT-intervalli pikenemine võib põhjustada ventrikulaarsete arütmiate, sealhulgas torsade de pointes, tekkeriski suurenemist, mis võivad lõppeda surmaga (vt lõik 4.8). QT-intervalli tuleb hoolikalt jälgida regulaarsete ajavahemike järel enne ja pärast oksaliplatiini manustamist. Ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel on anamneesis QT-intervalli pikenemine või kellel on eelsoodumus selle tekkeks, kes võtavad ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, või need, kellel on sellised elektrolüütide tasakaaluhäired nagu hüpokaleemia, hüpokaltseemia või hüpomagneseemia. QT- intervalli pikenemise korral tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Rabdomüolüüs

Oksaliplatiiniga ravitud patsientidel on teatatud rabdomüolüüsist, sealhulgas surmaga lõppenud juhud. Kui tekivad lihasvalu ja turse koos nõrkuse, palaviku või tumeda värvusega uriiniga, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada. Kui rabdomüolüüsi diagnoos kinnitumisel, tuleb rakendada asjakohaseid ravivõtteid. Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt oksaliplatiiniga manustatakse ravimeid, mis on seotud rabdomüolüüsi tekkega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Seedetrakti haavand/ seedetrakti verejooks ja perforatsioon

Ravi oksaliplatiiniga võib põhjustada seedetrakti haavandit ja võimalikke tüsistusi, nagu seedetrakti verejooksu ja perforatsiooni, mis võib lõppeda surmaga. Seedetrakti haavandi esinemisel tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohaseid ravivõtteid (vt lõik 4.8).

Maksafunktsiooni häired

Kui esineb kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates või portaalhüpertensiooni, mis ei ole selgelt tingitud maksa metastaasidest, peab arvestama väga harva esineva ravimtekkelise maksa vaskulaarse häirega.

Rasedus

Kasutamise kohta rasedatel vt lõik 4.6.

Fertiilsus

Prekliinilistes uuringutes täheldati oksaliplatiiniga genotoksilist toimet. Sellepärast soovitatakse oksaliplatiinravi saavatel meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega 6 kuud pärast ravi lõpetamist ning küsida nõu sperma ravieelse konserveerimise osas enne ravi algust, sest oksaliplatiin võib põhjustada viljatust, mis võib olla püsiv.

Oksaliplatiiniravi ajal ei tohi naised rasestuda ja peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

Kui oksaliplatiini manustatakse intraperitoneaalselt (mitteregistreeritud, off-label, manustamisviis), võib tekkida kõhukelme verejooks.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 1. Patsientidel, kes on vahetult enne 5-fluorouratsiili (5-FU) manustamist saanud üksikannuse 85 mg/m2 oksaliplatiini, pole täheldatud muutusi 5-fluorouratsiili (5-FU) plasmasisalduses.

In vitro ei põhjusta oksaliplatiini märkimisväärset väljatõrjumist sidemest plasmaproteiinidega järgmised ained: erütromütsiin, salitsülaadid, granisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

Ettevaatus on vajalik, kui oksaliplatiiniga samaaegselt manustatakse ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli. Selliste ravimitega kombineerimisel tuleb hoolikalt jälgida QT-intervalli (vt

lõik 4.4). Ettevaatus on vajalik, kui oksaliplatiini manustatakse samaaegselt ravimitega, mida seostatakse rabdomüolüüsi tekkega (vt lõik 4.4).

Lapsed

Koostoimeid on uuritud ainult täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Siiani puudub teave ohutu kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Seetõttu ei ole oksaliplatiin soovitatav raseduse ajal ning fertiilses eas naistele, kes ei kasuta efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Oksaliplatiini kasutamist võib kaaluda alles pärast seda, kui patsienti on piisavalt teavitatud ohust lootele ja patsient on raviga nõus.

Naistel tuleb ravi ajal ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Imetamine

Eritumist rinnapiima ei ole uuritud. Oksaliplatiinravi ajal on rinnaga toitmine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Oksaliplatiin võib põhjustada viljatust (vt lõik 4.4).

Potentsiaalsete genotoksiliste toimete tõttu tuleb ravi ajal ja naistel 4 kuu jooksul, meestel 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid tehtud. Kuna ravi oksaliplatiiniga võib siiski põhjustada pearinglust, iiveldust ja oksendamist ning muid neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad mõjutada kõnnakut ja tasakaalu, võib see viia kerge kuni mõõduka toimeni autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Nägemishäired, eriti ajutine nägemise kaotus (pöörduv ravi lõpetamisel), võivad mõjutada patsiendi autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Seetõttu tuleb patsiente hoiatada, et need juhud võivad mõjutada nende autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili ja foliinhappe (5-FU ja FA) kombinatsioonravi kõrvaltoimed olid gastrointestinaalsed (diarröa, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised (neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja kumulatiivsest annusest sõltuv perifeerne sensoorne neuropaatia).

Need kõrvaltoimed esinesid üldiselt sagedamini ja olid raskemad oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombineerimisel, võrrelduna 5-FU/FA monoteraapiaga.

Kõrvaltoimete loetelu

Esinemissagedused allolevas tabelis on saadud metastaatilise vähi raviskeemi ja adjuvantravi kliinilistest uuringutest (sh 416 ja 1108 patsienti vastavalt oksaliplatiin + 5-FU/FA raviskeemides) ja turuletulekujärgsel kogemusel.

Sagedused selles tabelis on defineeritavad järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100, < 1/10), aeg- ajalt (≥ 1/1000, < 1/100), harv (≥ 1/10 000, < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Täpsemad andmed on toodud tabeli järel.

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klassifikatsioon

 

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Infektsioon

Riniit,

Sepsis+

 

 

 

infestatsioonid*

 

ülemiste

 

 

 

 

 

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

 

infektsioon,

 

 

 

 

 

 

neutropeeniline

 

 

 

 

 

 

sepsis+

 

 

 

 

Vere ja

Aneemia,

Febriilne

 

Hemolüütiline

 

Autoimmuunne

lümfisüsteemi

neutropeenia,

neutropeenia

 

aneemia,

 

pantsütopeenia

häired*

trombo-

 

 

immuno-

 

 

 

tsütopeenia,

 

 

allergiline

 

 

 

leukopeenia,

 

 

trombo-

 

 

 

lümfopeenia

 

 

tsütopeenia

 

 

Immuunsüstee

Allergia/

 

 

 

 

 

mi häired*

allergiline

 

 

 

 

 

 

reaktsioon++

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Anoreksia,

Dehüdratsioon,

Metaboolne

 

 

 

toitumishäired

hüperglükeemia,

hüpokaltseemia

atsidoos

 

 

 

 

hüpokaleemia,

 

 

 

 

 

 

hüpernatreemia

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Depressioon,

Närvilisus

 

 

 

häired

 

unetus

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Perifeerne

Pearinglus,

 

Düsartria,

 

 

häired*

sensoorne

motoorne

 

pöörduv

 

 

 

neuropaatia,

neuriit,

 

posterioorne

 

 

 

peavalu,

meningism

 

leukoentsefalo-

 

 

 

tundlikkuse

 

 

paatia sündroom

 

 

 

häired,

 

 

(RPLS, teatud ka

 

 

 

maitse muutused

 

 

kui PRES)**

 

 

Silma

 

Konjunktiviit,

 

Ajutine

 

 

kahjustused

 

nägemishäired

 

nägemisteravuse

 

 

 

 

 

 

langus,

 

 

 

 

 

 

nägemisvälja

 

 

 

 

 

 

häired,

 

 

 

 

 

 

nägemisnärvi

 

 

 

 

 

 

neuriit,

 

 

 

 

 

 

ajutine nägemise

 

 

 

 

 

 

kaotus (pöörduv

 

 

 

 

 

 

ravi lõpetamisel)

 

 

Kõrva ja

 

 

Ototoksilisus

Kurtus

 

 

labürindi

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

Hemorraagiad,

 

 

 

 

häired

 

nahaõhetus,

 

 

 

 

 

 

süvaveenide

 

 

 

 

 

 

tromboos,

 

 

 

 

 

 

hüpertensioon

 

 

 

 

Respiratoorsed,

Düspnoe,

Luksumine,

 

Interstitsiaalne

 

 

rindkere ja

köha,

kopsuemboolia

 

kopsuhaigus

 

 

mediastiinumi

epistaksis

 

 

(mõnikord

 

 

häired

 

 

 

surmaga lõppev),

 

 

 

 

 

 

kopsufibroos**

 

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus,

Düspepsia,

Iileus,

Koliit, sh

 

 

häired*

iiveldus,

gastro-

soole

CLOSTRIDIUM

 

 

 

oksendamine,

ösofageaalne

obstruktsioon

DIFFICILE diarröa,

 

 

 

stomatiit /

refluks,

 

pankreatiit

 

 

 

mukosiit,

verejooks

 

 

 

 

 

kõhuvalu,

seedetraktist,

 

 

 

 

 

kõhukinnisus

rektaalne

 

 

 

 

 

 

verejooks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja

Nahaprobleemid,

Naha

 

 

 

Ülitundlikkus

nahaaluskoe

alopeetsia

eksfoliatsioon

 

 

 

vaskuliit

kahjustused

 

(nn käte ja

 

 

 

 

 

 

jalgade

 

 

 

 

 

 

sündroom),

 

 

 

 

 

 

erütematoosne

 

 

 

 

 

 

lööve,

 

 

 

 

 

 

lööve,

 

 

 

 

 

 

suurenenud

 

 

 

 

 

 

higistamine,

 

 

 

 

 

 

küünte

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

Seljavalu

Artralgia,

 

 

 

 

sidekoe

 

luuvalu

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Hematuuria,

 

 

 

 

kuseteede

 

düsuuria,

 

 

 

 

häired

 

liigsage

 

 

 

 

 

 

urineerimine

 

 

 

 

Üldised häired

Palavik+++,

 

 

 

 

 

ja

süstekoha

 

 

 

 

 

manustamiskoh

reaktsioon++++,

 

 

 

 

 

a reaktsioonid

jõuetus,

 

 

 

 

 

 

asteenia,

 

 

 

 

 

 

valu

 

 

 

 

 

Uuringud

Aluselise

Kreatiniini-

 

 

 

 

 

fosfataasi

sisalduse

 

 

 

 

 

sisalduse

suurenemine,

 

 

 

 

 

suurenemine

kehakaalu

 

 

 

 

 

veres,

langus

 

 

 

 

 

bilirubiinisisaldu-

(metastaaside

 

 

 

 

 

se tõus veres,

ravis)

 

 

 

 

 

laktaatdehüdroge-

 

 

 

 

 

 

naasi (LDH)

 

 

 

 

 

 

sisalduse tõus

 

 

 

 

 

 

veres,

 

 

 

 

 

 

maksaensüümide

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse

 

 

 

 

 

 

suurenemine,

 

 

 

 

 

 

kehakaalu tõus

 

 

 

 

 

 

(adjuvantravi

 

 

 

 

 

 

korral)

 

 

 

 

 

* Vt täpsemalt allpool olevat jaotist.

+

Sageli neutropeeniline sepsis, sealhulgas letaalse lõppega.

++

Väga sagedased on allergiad/allergilised reaktsioonid, mis avalduvad peamiselt infusiooni ajal, mõnikord

 

letaalsed. Sagedased allergilised reaktsioonid on nahalööve, eriti urtikaaria, konjunktiviit ja riniit.

 

Sagedased anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid on bronhospasm, angioödeem, hüpotensioon,

 

valutunne rinnus ja anafülaktiline šokk. Oksaliplatiiniga seoses on teatatud ka hilisest

 

ülitundlikkusreaktsioonist tunde või isegi päevi pärast infusiooni.

 • **Vt lõik 4.4.

+++Väga sageli palavik, värinad (treemor), kas infektsioonist (febriilse neutropeeniaga või ilma) või immunoloogiliste mehhanismidega seoses.

++++On teatatud süstekoha reaktsioonidest, sealhulgas lokaalsest valust, punetusest, tursest ja tromboosist. Ka ekstravasatsioon võib põhjustada süstekoha valu ja põletikku, mis võivad olla tugevad ja põhjustada tüsistusi, sh nekroos, eriti juhul kui oksaliplatiini on infundeeritud läbi perifeerse veeni (vt lõik 4.4).

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Vere ja lümfisüsteemi häired

Esinemissagedus patsiendi kohta (%) raskusastmete järgi

Oksaliplatiin/5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

järel

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

Aneemia

82,2

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropeenia

71,4

78,9

28,8

12,3

Trombotsütopeenia

71,6

< 1

77,4

1,5

0,2

Febriilne neutropeenia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Harv (> 1/10 000 kuni <1/1000)

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK), sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4).

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Hemolüütilis-ureemiline sündroom.

Autoimmuunne pantsütopeenia

Infektsioonid ja infestatsioonid

Esinemissagedus patsiendi kohta (%)

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

Adjuvantravi

85 mg/m iga 2 nädala järel

Kõik raskusastmed

Kõik raskusastmed

Sepsis (sealhulgas sepsis ja

1,5

1,7

neutropeeniline sepsis)

 

 

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Septiline šokk, sealhulgas letaalse lõppega.

Immuunsüsteemi häired

Allergiliste reaktsioonide esinemissagedus patsiendi kohta (%) raskusastmete järgi

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

järel

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

Allergilised reaktsioonid /

9,1

< 1

10,3

2,3

0,6

allergia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

Oksaliplatiinil on annust piirav neuroloogiline toksilisus. See tekitab sensoorse perifeerse neuropaatia, millele on iseloomulik jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia krampidega või ilma. Neuropaatia vallandajaks on sageli kokkupuude külmaga. Need sümptomid esinevad kuni 95% patsientidest. Sümptomid tavaliselt vähenevad ravitsüklite vahelisel ajal ning tugevnevad iga järgneva tsükliga. Valu ja/või funktsioonihäire teke on sõltuvalt selle kestusest annuse kohandamise või ravi katkestamise näidustuseks (vt lõik 4.4).

 1. Need funktsioonihäired hõlmavad peenmotoorika häireid ning on tõenäoliselt sensoorse neuropaatia tagajärg. Risk püsivate sümptomite tekkeks kumulatiivse annuse 850 mg/m2 (10 ravitsüklit) puhul on ligikaudu 10% ning kumulatiivse annuse 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) puhul 20%.

Enamikel juhtudest neuroloogilised sümptomid paranevad või kaovad ravi lõpetamisel täielikult. 6 kuud pärast käärsoolevähi adjuvantravi ei olnud 87% patsientidest enam ühtegi sümptomit või olid kergekujulised sümptomid. 3 aasta pärast oli 3% patsientidest mõõduka intensiivsusega püsivad lokaalsed paresteesiad (2,3%) või funktsioonihäireid tekitavad paresteesiad (0,5%).

Teatatud on ägedatest neurosensoorsetest reaktsioonidest (vt lõik 5.3), mis tekivad paari tunni jooksul alates manustamisest ning on sageli seotud kokkupuutest külmaga. Need võivad esineda mööduvate paresteesiatena, düsesteesia ja hüpesteesiana või ägeda farüngolarüngeaalse düsesteesia sündroomina. Äge farüngolarüngeaalse düsesteesia sündroom esineb 1% ... 2% patsientidest ning sellega kaasnevad düsfaagia või düspnoe subjektiivsed aistingud ilma objektiivsete respiratoorse distressi nähtudeta (ei esine tsüanoosi ega hüpoksiat) ning larüngo- või bronhospasmita (ei esine striidorit ega vilistavat hingamist). Kuigi sellistel juhtudel on manustatud antihistamiine ja bronhodilataatoreid, taanduvad sümptomid kiiresti ka ilma ravita. Infusiooniaja pikendamine aitab selle sündroomi esinemissagedust vähendada (vt lõik 4.4). Lisaks täheldati vahel järgmisi sümptomeid: lõualihase spasm, lihaste spasmid, tahtevastased lihaskontraktsioonid, lihaste tõmblemine, müokloonus, koordinatsioonihäired, ebanormaalne kõnnak, ataksia, tasakaaluhäired, kitsus-, surumis-, ebamugavus-, valutunne kurgus või rinnus. Sellega seoses või ka sõltumatult võib esineda koljunärvi häireid, sh ptoos, diploopia, afoonia, düsfoonia, kähedus, vahel kirjeldatud häälepaelte halvatusena, ebanormaalne keeletundlikkus või düsartria, vahel kirjeldatud afaasiana, kolmiknärvi neuralgia, näovalu, silmavalu, nägemisteravuse langus, nägemisvälja häired.

Oksaliplatiinravi ajal on neuroloogilistest sümptomitest teatatud veel düsartriast, kõõlusreflekside kadumisest ja Lhermitte’i sümptomi tekkest. Harva on teatatud nägemisnärvi neuriidi juhtumitest.

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Krambid.

Südame häired

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

QT-intervalli pikenemine, mis võib põhjustada ventrikulaarseid arütmiad, sealhulgas torsade de pointes, mis võivad lõppeda surmaga (vt lõik 4.4).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Larüngospasm

Seedetrakti häired

Esinemissagedus patsiendi kohta (%) raskusastmete järgi

Oksaliplatiin/5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

järel

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

raskusastmed

raskusaste

raskusaste

Iiveldus

69,9

<1

73,7

4,8

0,3

Kõhulahtisus

60,8

56,3

8,3

2,5

Oksendamine

49,0

47,2

5,3

0,5

Mukosiit/stomatiit

39,9

<1

42,1

2,8

0,1

Näidustatud on profülaktiline ja/või terapeutiline ravi tugevatoimeliste antiemeetikumidega. Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada profuusset diarröad/oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust (vt lõik 4.4).

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Intestinaalne isheemia, sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4);

Seedetrakti haavand ja perforatsioon, mis võivad lõppeda surmaga (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv (< 1/10 000): maksa sinusoidaalse obstruktsiooni sündroom, nimetatakse ka veno-oklusiivseks maksahaiguseks, või sellise maksahäirega seotud patoloogilised nähud, sh maksaveritähnsus, nodulaarne regeneratiivne hüperplaasia, perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliselt võib avalduda portaalhüpertensioonina ja/või transaminaaside aktiivsuse tõusuna.

Lihas-skeleti ja sidekoe häired

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Rabdomüolüüs, sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4).

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv (< 1/10 000): äge tubulaarnekroos, äge interstitsiaalne nefriit ja äge neerupuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Allergiline vaskuliit

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Oksaliplatiinile ei ole teadaolevat spetsiifilist antidooti. Üleannustamise puhul võib oodata kõrvaltoimete tugevnemist.

Ravi

Peab jälgima hematoloogilisi näitajaid ning ravima sümptomaatiliselt.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: plaatinaühendid, ATC kood: L01XA 03

Toimemehhanism

Oksaliplatiin on kasvajavastane aine, mis kuulub uude plaatinaühendite klassi, kus plaatina-aatom on ühendatud 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaadigrupiga.

Oksaliplatiin on üksik enantiomeer, Cis-[oksalaato(trans-l-1,2- DACH)plaatina].

Oksaliplatiinil on laia spektriga nii in vitro tsütotoksilisus kui ka in vivo kasvajavastane aktiivsus mitmete kasvajate mudelsüsteemidel, sh inimese kolorektaalvähi mudelis. Oksaliplatiinil on leitud nii in vitro kui ka in vivo aktiivsust mitmetel tsisplatiin-resistentsetel mudelitel.

Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga on leitud sünergistlikku tsütotoksilisust nii in vitro kui ka in vivo. Oksaliplatiini toimemehhanismi kohta tehtud uuringud, mis pole veel lõpuni lahti seletatud, on näidanud, et oksaliplatiini biotransformatsioonist tulenevad vee-derivaadid toimivad DNA-le, moodustades nii ahelatevahelisi kui ka ahelatesiseseid ristühendusi, mille tulemuseks on DNA sünteesi häire, mis annab tsütotoksilise ja kasvajatevastase toime.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

 1. Metastaatilist kolorektaalvähki põdevatel patsientidel on oksaliplatiini (85 mg/m2 iga kahe nädala tagant) ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsiooni efektiivsust näidanud kolm kliinilist uuringut:
 • Esmase ravitsükli käigus viidi läbi 2suunaline III faasi võrdlusuuring EFC2962, kus 420 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: 5FU/FA üksi (LV5FU2, N = 210) või oksaliplatiini kombinatsioon 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 210).
 • Eelnevalt ravitud patsientide puhul teostati kolmesuunaline III faasi võrdlusuuring EFC4584, kus 821 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: irinotekaan (CPT11) + 5FU/FA kombinatsioon ja 5FU/FA üksi (LV5FU2, N = 275), oksaliplatiin üksi (N = 275) või kombineerituna 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 271).
 • Viimasesse, kontrollimata II faasi uuringusse EFC2964 võeti patsiendid, kes ei allunud 5FU/FA monoteraapiale ning keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsiooniga (FOLFOX4, N = 57)

Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut: EFC2962 esmase ravi kohta jaEFC4584 eelnevalt ravitud patsientide kohta näitasid märkimisväärselt suuremat ravivastust ja pikemat haiguse progressioonivaba elulemust (progression free survival, PFS) ning pikemat aega haiguse progresseerumiseni (time to progression, TTP) kui monoteraapia 5-FU/FA-ga. Uuringus EFC4584, kus uuriti eelnevalt ravitud ja ravile raskesti alluvaid patsiente, ei paranenud oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsioonravi korral üldine elulemus (overall survival, OS) 5-FU/FA monoteraapiaga võrreldes statistiliselt olulisel määral.

Ravivastuse võrdlus FOLFOX4 ja LV5FU2 puhul

Ravivastuse määr,% (95% CI)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

sõltumatu radioloogilise ülevaatuse ITT

 

 

monoteraapia

analüüs

 

 

 

Esmane ravi

 

(de Gramont, A. et al., 2000)

(16…27)

(42…46)

NA*

Ravivastuse hindamine iga 8 nädala järel

p väärtus = 0,0001

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

0,7

11,1

1,1

(Rothenberg, M. L. et al., 2003)

(0,0…2,7)

(7,6…15,5)

(0,2…3,2)

(resistentne kombinatsioonile

 

 

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

 

 

 

p väärtus < 0,0001

 

Ravivastuse hindamine iga 6 nädala järel

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

 

 

(André, T. et al., 1999)

NA*

NA*

(resistentne 5-FU/FA-le)

(13…36)

 

 

Ravivastuse hindamine iga 12 nädala järel

 

 

 

* NA: Ei kohaldata.

 

 

 

Keskmine progressioonivaba elulemus (PFS) / keskmine aeg progresseerumiseni (TTP) FOLFOX4 võrdlus LV5FU2-ga

Keskmine PFS/TTP,

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

Kuudes (95% CI)

 

 

monoteraapia

sõltumatu radioloogilise ülevaatuse ITT-

 

 

 

analüüs

 

 

 

Esmane ravi

6,0

8,2

 

(de Gramont, A. et al., 2000) (PFS)

(5,5…6,5)

(7,2…8,8)

NA*

 

Log-rank p väärtus = 0,0003

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

2,6

5,3

2,1

(Rothenberg, M. L. et al., 2003) (TTP)

(1,8…2,9)

(4,7…6,1)

(1,6…2,7)

(resistentne kombinatsioonile

 

 

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

Log-rank p väärtus < 0,0001

 

 

 

 

 

(Eelnevalt ravitud patsiendid

 

 

 

(André, T. et al., 1999)

NA*

5,1

NA*

(resistentne 5-FU/FA-le)

 

(3,1…5,7)

 

 

 

 

 

* NA: Ei kohaldata.

Keskmine üldine elulemus (OS) FOLFOX4 võrreldes LV5FU2-ga

Keskmine OS, kuudes

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

(95% CI)

 

 

monoteraapia

ITT-analüüs

 

 

 

Esmane ravi

14,7

16,2

 

(de Gramont, A. et al., 2000)

(13,0…18,2)

(14,7…18,2)

NA*

 

Log-rank p väärtus = 0,12

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

8,8

9,9

8,1

(Rothenberg, M. L. et al., 2003) (TTP)

(7,3…9,3)

(9,1…10,5)

(7,2…8,7)

(resistentne kombinatsioonile

 

 

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

Log-rank p väärtus = 0,09

 

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

10,8

 

(André, T. et al., 1999)

NA*

NA*

(9,3…12,8)

(resistentne 5-FU/FA-le)

 

 

 

 

 

* NA: Ei kohaldata.

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsientide puhul (EFC4584), kellel sümptomid esinesid enne ravi algust, tekkis suurem paranemine haigusega seotud sümptomite osas oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi grupis, võrreldes patsientidega 5-FU/FA monoteraapia grupist (27,7% vs 14,6%, p = 0,0033).

Eelnevalt ravimata patsientide puhul (EFC2962) ei leitud kahe ravigrupi vahel statistiliselt olulist erinevust elukvaliteedi osas. Elukvaliteedi skoor oli kontrollgrupis üldise tervise ja valu osas siiski üldiselt kõrgem ning oksaliplatiini grupis madalam oksendamise ja iivelduse tõttu.

Adjuvantravi puhul randomiseeriti III faasi võrdlusuuringus MOSAIC (EFC3313) 2246 patsienti (899 II staadium / Dukes’i B2 ja 1347 III staadium / Dukes’i C) gruppidesse: käärsoolevähi primaarse tuumori täielik resektsioon 5-FU/FA monoteraapia foonil (LV5FU2, N = 1123 (B2 / C = 448 / 675) või oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi foonil (FOLFOX4, N = 1123 (B2 / C) = 451 / 672).

EFC3313 3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* üldpopulatsiooni kohta

Ravigrupp

LV5FU2

 

FOLFOX4

 

 

 

 

3-aastane haigusvaba elulemus, %

73,3

 

78,7

(95% CI)

(70,6…75,6)

 

(76,2-81,1)

Riskisuhe (95% CI)

 

0,76

 

 

(0,64…0,89)

Stratifitseeritud log-rank-test

 

p = 0,0008

* keskmine järelkontroll kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas 3 aasta lõikes haigusvaba elulemuse üldist märkimisväärset paranemist oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi puhul (FOLFOX4) rohkem kui 5-FU/FA monoteraapia puhul (LV5FU2).

EFC3313 3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* vastavalt haiguse staadiumile

Haiguse staadium

II staadium

III staadium

 

(Dukes'i B2)

(Dukes'i C)

Ravigrupp

LV5FU2

 

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

3-aastane haigusvaba elulemus, %

84,3

 

87,4

65,8

72,8

(95% CI)

(80,9…87,7)

 

(84,3…90,5)

(62,1…69,5)

(69,4…76,2)

Riskisuhe (95% CI)

0,79

 

0,75

 

(0,57…1,09)

(0,62…0,90)

Stratifitseeritud log-rank-test

p = 0,151

p = 0,002

* keskmine järelkontroll kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT-analüüs)

3-aastase haigusvaba elulemuse analüüsi ajal, mis oli MOSAIC-uuringu esmane lõpp-punkt, olid 85,1% FOLFOX4 grupi patsiente endiselt elus, võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 grupist. Üldine suremus

vähenes 10% FOLFOX4 kasuks, mis polnud statistiliselt oluline (riskisuhe = 0,90). FOLFOX4 ja LV5FU2 gruppide II staadiumi (Dukes’i B2) grupis olid numbrid vastavalt 92,2% ja 92,4% (riskisuhe = 1,01) ja III staadiumi (Dukes’i C) grupis vastavalt 80,4% ja 78,1% (riskisuhe = 0,87).

Lapsed

Oksaliplatiini monoteraapiat hinnati laste populatsioonis kahes I faasi (69 patsienti) ja kahes II faasi (166 patsienti) uuringus. Kokku sai ravi 235 soliidtuumoriga lapspatsienti (vanuses 7 kuud kuni 22 aastat). Oksaliplatiini monoteraapia efektiivsus ravitud pediaatrilises populatsioonis ei ole tõestatud. Mõlemas II faasi uuringus peatati uute patsientide värbamine kasvaja ravivastuse puudumise tõttu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine

Annus

Cmax

0-48AUC

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

CL

 

µg/ml

µg*h/ml

µg*h/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

 1. Aktiivsete toimeainete farmakokineetikat pole uuritud. Oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses 130 mg/m2 iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsükli jooksul ja oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses 85 mg/m2 on ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetika (vastab kõikidele sidumata, aktiivsetele ja mitteaktiivsetele plaatinasegudele) järgmine:
 2. Kokkuvõte plaatina farmakokineetiliste parameetrite hinnangulistest väärtustest ultrafiltraadi puhul oksaliplatiini mitmekordse manustamise järgselt annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel
 3. Keskmised AUC0-48 ja Cmax väärtused määrati tsüklis 3 (85 mg/m) või tsüklis 5 (130 mg/m). Keskmised AUC, Vss , CL, ja CLR0-48 väärtused määrati tsüklis 1.

Cend, Cmax, AUC, ,0-48AUC Vss ja CL väärtused määrati mitte-kompartmentanalüüsi abil. t1/2α, t1/2β, t1/2γ määrati kompartmentanalüüsi abil (kombineeriti tsüklid 1...3).

 1. -tunnise infusiooni lõpul on 15% manustatud plaatinast vereringes, ülejäänud 85% jaguneb kiiresti kudedesse või eritatakse uriiniga. Tulenevalt pöördumatust seondumisest erütrotsüütide ja plasmavalkudega on poolväärtusajad võrdsed erütrotsüütide loomuliku eluea ja seerumi albumiini elueaga. Pärast annuse 85 mg/m2 manustamist iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel ei täheldatud plasma ultrafiltraadis kuhjumist ning esimese tsükliga saavutati selles püsitasakaalu seisund. Variaablus isikute vahel ja sama isiku puhul on üldiselt madal.

Biotransformatsioon

In vitro biotransformatsioon arvatakse olevat mitteensümaatilise lagunemise tulemus ning pole tõendeid, et diaminotsükloheksaanrõnga (DACH) lagundaks tsütokroom-P450.

Oksaliplatiin läbib patsiendi organismis ulatusliku biotransformatsiooni ning 2-tunnise infusiooni lõpus ei tuvastatud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Vereringest on hiljem leitud mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsiooniprodukte, sh monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH plaatinaühendeid koos mitmete inaktiivsete konjugaatidega.

Eritumine

Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirens toimub ligikaudu 48 tunni jooksul pärast manustamist. 5. päeva lõpuks on uriini eritunud ligikaudu 54% kogudoosist ning <3% on eritunud roojaga.

Erirühmad

Neerukahjustus

 1. Neerukahjustuse mõju oksaliplatiini jaotumisele on uuritud erinevas astmes neerufunktsiooniga patsientidel. Oksaliplatiini manustati annuses 85 mg/m2 normaalse neerufunktsiooniga (CLCR > 80 ml/min, n = 12) kontrollrühma patsientidele ja kerge (CLCR 50 kuni 80 ml/min, n = 13) ning mõõduka (CLCR 30 kuni 49 ml/min, n = 11) neerukahjustusega patsientidele ja annuses 65 mg/m2 raske neerukahjustusega (CLCR < 30 ml/min, n = 5) patsientidele. Ekspositsiooni mediaanväärtus oli vastavalt 9, 4, 6 ja 3 tsüklit ning pärast 1. tsüklit saadi FK andmed vastavalt 11, 13, 10 ja 4 patsiendilt. Plasma ultrafiltraadis (PUF) suurenesid plaatina AUC, AUC/annus ja vähenesid üld- ning reaalne CL ja VSS, kusjuures neerukahjustus süvenes eeskätt (väikesel) rühmal raske neerukahjustusega patsientidel. Hinnangupunktiks (90% CI) olid keskmised renaalse staatuse väärtused versus normaalne neerufunktsioon AUC/annus - kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01) ja 4,81 (3,49; 6,64).

Oksaliplatiini eritumine on märkimisväärselt seotud kreatiniini kliirensiga. PUF plaatina kogukliirens oli kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 0,74 (0,59; 0,92), 0,43 (0,33; 0,55) ja 0,21 (0,15; 0,29) ja Vss väärtused vastavalt 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91) ja 0,27 (0,20; 0,36). Organismi PUF plaatina kogukliirens oli seetõttu normaalse neerufunktsiooniga patsientidega võrreldes vähenenud, vastavalt 26% kerge, 57% mõõduka ja 79% raske neerukahjustusega patsientidel.

Normaalse neerufunktsiooniga võrreldes vähenes PUF plaatina renaalne kliirens 30% võrra kerge, 65% võrra mõõduka ja 84% võrra raske neerukahjustusega patsientidel.

PUF plaatina beeta poolväärtusaja tõus, mis suurenes koos neerukahjustuse astmega, esines peamiselt raske neerukahjustuse rühmas. Vaatamata sellele, et raske neerukahjustusega patsientide arv oli väike, on need andmed piisavalt murettekitavad raske neerupuudulikkusega patsientide jaoks ning sellega tuleb arvestada oksaliplatiini määramisel neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4).

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistel liikidel (hiired, rotid, kassid ja/või ahvid) ühekordse ja korduvmanustamise uuringutes tuvastatud sihtorganid olid luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Loomadel uuritud toksilisus sihtorganite suhtes ühtib teiste plaatinat sisaldavate ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste, inimese vähi ravis kasutatud ravimite toksilisusega, v.a toksilisus südamele. Mõju südamele leiti vaid koertel ning see ilmnes elektrofüsioloogilistest häiretest kuni letaalse ventrikulaarse fibrillatsioonini. Kardiotoksilisus arvatakse olevat spetsiifiline koertele, mitte ainult seetõttu, et seda leiti vaid koertel, vaid ka seetõttu, et teiste ravimite koertel letaalsena mõjuvad annused (150 mg/m) on inimesele hästi talutavad. Mittekliinilised uuringud, kus uuriti roti sensoorseid neuroneid, näitavad, et oksaliplatiini tekitatud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla tingitud toimest Na+ -kanalitele.

Oksaliplatiin osutus imetajate testsüsteemides mutageenseks ja klastogeenseks ning põhjustas rottidel embrüofetaalset toksilisust. Oksaliplatiin arvatakse olevat kantserogeen, kuigi kantserogeensuse uuringuid pole teostatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat.

Sobimatus

Lahustatud ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis või -voolikus koos teiste ravimitega. Oksaliplatiini võib Y-toru kaudu manustada samaaegselt foliinhappega, jälgides lõigus 6.6 antud kasutusjuhiseid.

Kõlblikkusaeg

 • MITTE segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe toodete ja muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).
 • MITTE lahjendada oksaliplatiini soola või muu klooriioone sisaldava lahusega (sh kaltsium, kaalium või naatriumkloor).
 • MITTE kasutada samas infusioonikotis või voolikus koos teiste ravimitega (vt lõik 6.6, kus leiate juhiseid samaaegseks manustamiseks foliinhappega).
 • MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

Ravim müügipakendis: 3 aastat

Valmistatud kontsentraatlahus originaalviaalis:

Valmistatud kontsentraatlahus tuleb viivitamatult lahjendada.

Infusioonilahus pärast lahjendamist:

Pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses on lahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2 °C...8 °C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada.

Kui lahust ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C.

Säilitamise eritingimused

Ravim müügipakendis: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

I tüüpi klaasviaalid klorobutüülelastomeerist korkidega.

Pakendis 1 viaal, milles 50 mg, 100 mg või 150 mg oksaliplatiini.

Klaasviaalid läbipaistva plastümbrisega (ONKO-Safe) või ilma.

Alumiiniumist ärarebitav kate või sellega samaväärne kate.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ainetega, tuleb oksaliplatiini lahuse käsitlemisel ja valmistamisel olla ettevaatlik.

Käsitlemisjuhised

Selle tsütotoksilise aine käsitlemisel meditsiiniõe või meditsiinipersonali poolt peab rakendama kõiki ettevaatusabinõusid, tagamaks käitleja ja ümbruskonna kaitset.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada koolitatud spetsialistid, kellel on vastavad teadmised kasutatava ravimi kohta, tingimustes, mis tagavad keskkonnakaitse ning eriti ravimiga kokkupuutuva personali kaitse, vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt selleks eesmärgiks mõeldud valmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personalil peavad olemas olema asjakohased käitlemisvahendid, nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid, mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks kogumiskotid ja -kastid.

Ekskrementide ja oksega tuleb ettevaatlikult ümber käia.

Rasedaid naisi tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise jäätmekasti käsitlemisel tuleb arvestada samu ettevaatusabinõusid kui kontamineeritud prügi korral. Kontamineeritud jäätmed tuleb vastavalt sildistatud tugevates konteinerites põletada. Vt lõik „Jäätmekäitlus” allpool.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka kohe rohke veega.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske neid kohe rohke veega.

Ettevaatusabinõud manustamiseks

 • MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavat süstematerjali.
 • MITTE manustada ravimit lahjendamata.
 • Lahustina kasutada ainult 5%list glükoosi infusioonilahust (50 mg/ml).
 • MITTE valmistada ega lahjendada infusiooniks naatriumkloori või kloori sisaldavate lahustega.
 • MITTE manustada ekstravaskulaarselt.
 • MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.
 • MITTE segada aluseliste ravimite ega lahustitega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe toodete või muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja lahustid kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks foliinhappega (nagu kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat) 250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml) oksaliplatiini 85mg/m² veenisisene infusioon manustatakse koos 5%-lises glükoosilahuses lahustatud foliinhappe veenisisese infusiooniga 2...6 tunni jooksul, kasutades selleks kohe süstekoha ette paigutatud Y-toru. Neid kahte ravimit ei tohi

panna koos samasse infusioonikotti. Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ja seda tuleb lahustada ainult isotoonilise 5%-lise glükoosilahusega ja mitte kunagi aluselise lahuse ega naatriumkloori või kloori sisaldava lahusega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks 5-fluorouratsiiliga

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine - st 5-fluorouratsiil.

Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja siis manustada 5-fluorouratsiili. Lisainformatsiooni saamiseks oksaliplatiiniga koosmanustatavate ravimite kohta vaadake tootja poolt välja antud ravimi omaduste kokkuvõtet.

Valmistatud lahust, milles esineb sade, ei tohi kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete hävitamist reguleerivate õigusaktide nõuetele (vt allpool).

Pulbrist lahuse valmistamine

 • Kontsentraatlahuse valmistamiseks tuleb kasutada süstevett või 5%list glükoosilahust (50 mg/ml).
 • 50 mg viaal: lisage 10 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
 • 100 mg viaal: lisage 20 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.
 • 150 mg viaal: lisage 30 ml lahustit, saades lahuse kontsentratsiooniga 5 mg oksaliplatiini/ml.

Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust. Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada (vt allpool “Jäätmekäitlus”).

Infusioonieelne lahjendamine

Tõmmake vajalik kogus valmistatud kontsentraatlahust viaalist süstlasse ning lahjendage see 250 ml ...

500 ml 5%-lises glükoosilahuses, et saada oksaliplatiini lahuse kontsentratsioon vahemikus

0,2 mg/ml...0,7 mg/ml, kuna selles kontsentratsioonivahemikus on tõestatud oksaliplatiini füüsikalis- keemiline stabiilsus.

Manustage veenisisese infusioonina.

Pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses on lahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2 ºC...8 ºC.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada.

Kui lahust ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C.

Enne kasutamist vaadake lahus üle. Kasutada tohib vaid selget, ilma hõljuvate osakesteta lahust. Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada.

MITTE KUNAGI ärge kasutage kontsentraadi valmistamisel ega lahjendamisel füsioloogilist lahust.

Oksaliplatiini infusioonilahuse sobivust on testitud tüüpiliste polüvinüülkloriidist manustamiskomplektidega.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.

250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiin, kontsentratsioonis mitte alla

0,2 mg/ml, tuleb kindlasti infundeerida kas perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2...6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluorouratsiiliga peab oksaliplatiini infusioon eelnema 5- fluorouratsiili manustamisele.

Jäätmekäitlus

Ravimijäägid, samuti kõik lahuse ja kontsentraadi valmistamisel ning lahjendamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla tavapärastele protseduurireeglitele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul ning mis vastavad kohalikele ohtlike jäätmete käitlust puudutavatele seadustele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018