Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Olmesartan medoxomil sigillata - tabl 40mg n7; n10; n14; n28; n30; n56; n60; n84; n90; n98; n100 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA08
Toimeaine: Olmesartan medoxomil
Tootja: Sigillata Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil Sigillata, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil Sigillata, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil Sigillata, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil Sigillata, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Olmesartan medoxomil Sigillata ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Sigillata võtmist

3.Kuidas Olmesartan medoxomil Sigillata’t võetakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olmesartan medoxomil Sigillata’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Olmesartan medoxomil Sigillata ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil Sigillata kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. Need ravimid langetavad vererõhku, lõdvestades veresooni.

Olmesartan medoxomil Sigillata’t kasutatakse kõrgvererõhutõve (nimetatakse ka „hüpertensiooniks“) raviks. Kõrge vererõhk võib kahjustada südame, neerude, aju ja silmade veresooni. Mõnedel juhtudel võib see viia südamelihase infarkti, südame- või neerupuudulikkuse, insuldi tekkeni või pimedaks jäämiseni. Kõrgenenud vererõhk ei põhjusta tavaliselt sümptomeid. Kahjustuste vältimiseks on oluline, et kontrolliksite oma vererõhku.

Kõrgvererõhutõbe saab kontrolli all hoida ravimitega nagu nt Olmesartan medoxomil Sigillata tabletid. Arst on ilmselt soovitanud teil muuta ka oma elustiili, et aidata kaasa vererõhu langetamisele (nt langetada kehakaalu, loobuda suitsetamisest, vähendada tarbitava alkoholi hulka, vähendada toiduga saadava soola kogust). Arst võib ka olla soovitanud teil tegeleda regulaarselt füüsilise treeninguga, nagu kõndimine või ujumine. On oluline, et järgiksite oma arsti antud soovitusi

2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Sigillata võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil Sigillata’t:

kui olete olmesartaanmedoksomiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui olete rohkem kui kolm kuud rase. (Olmesartan medoxomil Sigillata’t on parem vältida ka raseduse alguses - vt lõik „Rasedus“);

kui teil on naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi) või probleeme sapi väljavooluga sapipõiest (sapiteede sulgus, nt teil esinevate sapikivide tõttu);

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olmesartan medoxomil Sigillata võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on mõni järgmistest terviseprobleemidest:

probleemid neerudega

maksahaigus

südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega

raskekujuline oksendamine, kõhulahtisus, vett väljaajavate tablettide (diureetikumide) kasutamine suurtes annustes või madala soolasisaldusega dieet;

kaaliumisisalduse suurenemine veres

neerupealiste probleemid.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;

aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus Olmesartan medoxomil Sigillata’t”.

Nagu kõigi teiste vererõhku langetavate ravimite puhul, võib südame või ajuvereringe häiretega patsientidel liiga suur vererõhu langus põhjustada südamelihaseinfarkti või insulti. Seetõttu jälgib arst regulaarselt teie vererõhku.

Te peate oma arstile otsekohe rääkima, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Olmesartan medoxomil Sigillata’t ei soovitata kasutada raseduse alguses ja te ei tohi seda võtta pärast kolmandat raseduskuud, sest antud raseduse staadiumis võib see teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik “Rasedus”).

Lapsed ja noorukid

Olmesartan medoxomil Sigillata’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Eakad patsiendid

Kui te olete vanem kui 65-aastane ja teie arst otsustab teie olmesartaanmedoksomiili annust suurendada 40 mg-ni ööpäevas, siis peab ta teie vererõhku regulaarselt kontrollima, veendumaks, et see ei ole üleliia langenud.

Mustanahalised patsiendid

Sarnaselt teistele sama tüüpi ravimitele, on Olmesartan medoxomil Sigillata vererõhku alandav toime mustanahaliste patsientide puhul mõnevõrra nõrgem.

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil Sigillata

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.:

Kaaliumipreparaadid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, vett väljaajavad tabletid (diureetikumid) või hepariin (verevedeldaja). Nende ravimite ja Olmesartan medoxomil Sigillata samaaegsel kasutamisel võib kaaliumisisaldus teie veres suureneda.

Liitium (meeleolukõikumiste ja mõnede depressiooni vormide raviks) kasutatuna koos Olmesartan medoxomil Sigillata’ga võib suurendada liitiumi toksilisust. Kui te võtate liitiumi, siis arst mõõdab teie veres liitiumisisaldust.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAde) (ravimid, mida kasutatakse valu, turse ja teiste põletikunähtude, kaasa arvatud artriidi, leevendamiseks) ja Olmesartan medoxomil Sigillata samaaegne kasutamine võib suurendada neerupuudulikkuse tekkeohtu ja mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad Olmesartan medoxomil Sigillata toimet vähendada.

Teised vererõhku langetavad ravimid, sest Olmesartan medoxomil Sigillata toime võib tugevneda.

Teatud antratsiidid (seedehäirete ravimks), sest Olmesartan medoxomil Sigillata toime võib vähesel

määral nõrgeneda.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Olmesartan medoxomil Sigillata’t”” ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst soovitab tavaliselt sellisel juhul Olmesartan medoxomil Sigillata kasutamise lõpetada enne rasestumist või kohe pärast rasedusest teadasaamist ja soovitab teil võtta mõnda muud ravimit Olmesartan medoxomil Sigillata asemel. Olmesartan medoxomil Sigillata ei soovitata raseduse alguses kasutada ja seda ei tohi võtta pärast kolmandat raseduskuud, sest kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud, võib see teie last tõsiselt kahjustada.

Rääkige oma arstile, kui toidate last rinnaga või soovite alustada rinnaga toitmist. Olmesartan medoxomil Sigillata ei ole imetavatele emadele soovitatav ja arst võib teile valida mõne muu raviviisi, kui te soovite last imetada, eriti kui laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Olmesartan medoxomil Sigillata võiks mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kuid kõrgvererõhutõve ravi ajal võib mõnikord siiski tekkida pearinglus või väsimus. Kui teil ilmnevad sellised nähud, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid kuni nähtude kadumiseni. Pidage nõu oma arstiga.

Olmesartan medoxomil Sigillata sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

3.Kuidas Olmesartan medoxomil Sigillata’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tabletid alla koos vähese koguse veega. Kui võimalik, siis võtke oma igapäevane annus iga päev ühel ja samal ajal, näiteks hommikusöögi ajal.

Tavaline algannus on 10 mg tablett üks kord ööpäevas. Kui teie vererõhk siiski ei ole piisavalt langenud, võib arst otsustada teie annust suurendada annuseni 20 mg või 40 mg üks kord ööpäevas või kirjutada välja täiendavaid ravimeid.

Kerge kuni mõõduka neenifnnktsiooni langusega patsientide annus ei tohi olla suurem kui 20 mg üks kord ööpäevas.

Kui te võtate Olmesartan medoxomil Sigillata’t rohkem kui ette nähtud

Kui võtate rohkem tablette kui ette nähtud või kui tablette on kogemata võtnud laps, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või minge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ning võtke oma ravimipakend kaasa.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil Sigillata’t võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke järgmisel päeval oma tavaline annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil Sigillata võtmise

On oluline, et võtaksite Olmesartan medoxomil Sigillata’t seni, kuni arst on öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui need ilmnevad, siis on need sageli kergekujulised ega nõua ravi lõpetamist.

Järgmised kaks kõrvaltoimet võivad olla tõsised, kuigi need ei teki paljudel inimestel:

Väga harvadel juhtudel on täheldatud järgmisi allergilisi reaktsioone:

Ravi ajal Olmesartan medoxomil Sigillata’ga võib tekkida näo-, suu- ja/või kõri(hääleaparaadi)turse koos sügeluse ja lööbega. Kui see juhtub, siis lõpetage Olmesartan medoxomil Sigillata kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Harva (aga eakatel patsientidel veidi sagedamini) võib Olmesartan medoxomil Sigillata tundlikel patsientidel põhjustada vererõhu liigset langust. See võib põhjustada rasket uimasust või minestust. Kui see juhtub, siis lõpetage Olmesartan medoxomil Sigillata kasutamine, võtke koheselt ühendust oma arstiga ning heitke pikali.

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Sage (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10-st):

Pearinglus, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, kõhuvalu, gastroenteriit (mao- ja soolepõletik), väsimus, kurguvalu, vesine nohu või ninakinnisus, bronhiit, gripilaadsed sümptomid, köha, valu rinnus, seljas, luudes või liigestes, kuseteede infektsioon, hüppeliigeste, jalalabade, jalgade, käelabade või käte tursed, veri uriinis.

Täheldatud on ka mõningaid muutusi vereanalüüside tulemustes ja need on:

Rasvasisalduse suurenemine (hüpertriglütserideemia), kusihappesisalduse suurenemine (hüperurikeemia), maksa- ja lihastalitluse näitajate aktiivsuse tõus.

Aeg-ajalt (võib ilmneda kuni 1 inimesel 100-st):

Vertiigo (peapööritus), nahalööve, stenokardia (valu või ebamugavustunne rinnus).

Harv (võib ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st):

Harvadel juhtudel on vereanalüüsides täheldatud vere kaaliumisisalduse suurenemist (hüperkaleemia).

Väga harv (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10 000-st):

Peavalu, lihaskrambid ja lihasvalu, neerutalitluse häired, neerupuudulikkus, nõrkus, energiapuudus, halb enesetunne, oksendamine, sügelus, eksanteem (nahakahjustus).

Täheldatud on ka mõningaid muutusi vereanalüüside tulemustes. Nende hulka kuuluvad neerutalitlusega seotud ainete sisalduse suurenemine ja teatud tüüpi vererakkude, mida nimetatakse vereliistakuteks, arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Olmesartan medoxomil Sigillata’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil Sigillata sisaldab

Toimeaine on olmesartaanmedoksomiil.

Teised koostisosad on:

TABLETI SISU: m i krokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat.

TABLETI KATE: titaandioksiid (E 171), hüpromelloos 6cP, laktoosmonohüdraat, makrogool 3350 ja triatsetiin.

Kuidas Olmesartan medoxomil Sigillata välja näeb ja pakendi sisu

Olmesartan medoxomil Sigillata 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad ja 5,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL” ja teisele küljele “5”. Olmesartan medoxomil Sigillata 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad ja 6,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 10”.

Olmesartan medoxomil Sigillata 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad ja 8,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 20”.

Olmesartan medoxomil Sigillata 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad ja 15 x 7 mm mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 40”.

Olmesartan medoxomil Sigillata õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 ja 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sigillata Ltd

Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Rd London, NW10 7JH

Ühendkuningriik

Tootja

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015