Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Olmesartan medoxomil genericon - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil
Tootja: Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil Genericon, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil Genericon, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil Genericon, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Olmesartan medoxomil Genericon ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Genericon’i võtmist

3.Kuidas Olmesartan medoxomil Genericon’i võetakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olmesartan medoxomil Genericon’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Olmesartan medoxomil Genericon ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil Genericon kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. Need ravimid langetavad vererõhku, lõdvestades veresooni.

Olmesartan medoxomil Genericon’i kasutatakse kõrgvererõhutõve (nimetatakse ka „hüpertensiooniks“) raviks. Kõrge vererõhk võib kahjustada südame, neerude, aju ja silmade veresooni. Mõnedel juhtudel võib see viia südamelihase infarkti, südame- või neerupuudulikkuse, insuldi tekkeni või pimedaks jäämiseni. Kõrgenenud vererõhk ei põhjusta tavaliselt sümptomeid. Kahjustuste vältimiseks on oluline, et kontrolliksite oma vererõhku.

Kõrgvererõhutõbe saab kontrolli all hoida ravimitega nagu nt Olmesartan medoxomil Genericon tabletid. Arst on ilmselt soovitanud teil muuta ka oma elustiili, et aidata kaasa vererõhu langetamisele (nt langetada kehakaalu, loobuda suitsetamisest, vähendada tarbitava alkoholi hulka, vähendada toiduga saadava soola kogust). Arst võib ka olla soovitanud teil tegeleda regulaarselt füüsilise treeninguga, nagu kõndimine või ujumine. On oluline, et järgiksite oma arsti antud soovitusi.

2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Genericon’i võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil Genericon’i:

kui olete olmesartaanmedoksomiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui olete rohkem kui kolm kuud rase. (Olmesartan medoxomil Genericon’i on parem vältida ka raseduse alguses - vt lõik „Rasedus“);

kui teil on naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi) või probleeme sapi väljavooluga sapipõiest (sapiteede sulgus, nt teil esinevate sapikivide tõttu);

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olmesartan medoxomil Genericon’i võtmist pidage nõu oma arstiga.

Rääkige oma arstile enne tablettide võtmist, kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

-AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

-aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Olmesartan medoxomil Genericon’i“.

Enne Olmesartan medoxomil Genericon’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on mõni järgmistest terviseprobleemidest:

probleemid neerudega

maksahaigus

südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega

raskekujuline oksendamine, kõhulahtisus, vett väljaajavate tablettide (diureetikumide) kasutamine suurtes annustes või madala soolasisaldusega dieet;

kaaliumisisalduse suurenemine veres

neerupealiste probleemid.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib raskekujuline kõhulahtisus, mis on püsiv ja põhjustab olulist kehakaalu langust. Arst hindab sümptome ja otsustab, kuidas teie vererõhu ravi jätkata.

Nagu kõigi teiste vererõhku langetavate ravimite puhul, võib südame või ajuvereringe häiretega patsientidel liiga suur vererõhu langus põhjustada südamelihaseinfarkti või insulti. Seetõttu jälgib arst regulaarselt teie vererõhku.

Te peate oma arstile otsekohe rääkima, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Olmesartan medoxomil Genericon’i ei soovitata kasutada raseduse alguses ja te ei tohi seda võtta pärast kolmandat raseduskuud, sest antud raseduse staadiumis võib see teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik “Rasedus”).

Lapsed ja noorukid

Olmesartan medoxomil Genericon’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil Genericon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.:

Teised vererõhku langetavad ravimid (hüpertooniavastased ravimid), sest Olmesartan medoxomil Genericon’i toime võib tugevneda.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid.

Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Olmesartan medoxomil Genericon’i” ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kaaliumipreparaadid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, vett väljaajavad tabletid (diureetikumid) või hepariin (verevedeldaja). Nende ravimite ja Olmesartan medoxomil Genericon’i samaaegsel kasutamisel võib kaaliumisisaldus teie veres suureneda.

Liitium (meeleolukõikumiste ja mõnede depressiooni vormide raviks) kasutatuna koos Olmesartan medoxomil Genericon’iga võib suurendada liitiumi toksilisust. Kui te võtate liitiumi, siis arst mõõdab teie veres liitiumisisaldust.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) (ravimid, mida kasutatakse valu, turse ja teiste põletikunähtude, kaasa arvatud artriidi, leevendamiseks) ja Olmesartan medoxomil Genericon’i samaaegne kasutamine võib suurendada neerupuudulikkuse tekkeohtu ja mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad Olmesartan medoxomil Genericon’i toimet vähendada.

Kolesevelaamvesinikkloriid (ravim, mis langetab kolesterooli taset teie veres) võib vähendada Olmesartan medoxomil Genericon’i mõju. Arst võib soovitada teil võtta Olmesartan medoxomil Genericon’i vähemalt 4 tundi enne kolesevelaamvesinikkloriidi.

Teatud antatsiidid (seedehäirete puhul kasutatavad ravimid), sest Olmesartan medoxomil Genericon’i toime võib kergelt nõrgeneda.

Eakad

Kui te olete vanem kui 65-aastane ja teie arst otsustab teie olmesartaanmedoksomiili annust suurendada 40 mg-ni ööpäevas, siis peab ta teie vererõhku regulaarselt kontrollima, veendumaks, et see ei ole üleliia langenud.

Mustanahalised patsiendid

Sarnaselt teistele sama tüüpi ravimitele, on Olmesartan medoxomil Genericon’i vererõhku alandav toime mustanahalistel patsientidel mõnevõrra nõrgem.

Olmesartan medoxomil Genericon koos toidu, joogi ja alkoholiga

Olmesartan medoxomil Genericon’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

RASEDUS

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst soovitab tavaliselt sellisel juhul Olmesartan medoxomil Genericon’i kasutamise lõpetada enne rasestumist või kohe pärast rasedusest teadasaamist ja soovitab teil võtta mõnda muud ravimit Olmesartan medoxomil Genericon’i asemel. Olmesartan medoxomil Genericon’i ei soovitata raseduse alguses kasutada ja seda ei tohi võtta pärast kolmandat raseduskuud, sest kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud, võib see teie last tõsiselt kahjustada.

IMETAMINE

Rääkige oma arstile, kui toidate last rinnaga või soovite alustada rinnaga toitmist. Olmesartan medoxomil Genericon ei ole imetavatele emadele soovitatav ja arst võib teile valida mõne muu raviviisi, kui te soovite last imetada, eriti kui laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Olmesartan medoxomil Genericon võiks mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kuid kõrgvererõhutõve ravi ajal võib mõnikord siiski tekkida pearinglus või väsimus. Kui teil ilmnevad sellised nähud, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid kuni nähtude kadumiseni. Pidage nõu oma arstiga.

Olmesartan medoxomil Genericon sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

3.Kuidas Olmesartan medoxomil Genericon’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav algannus on üks 10 mg tablett üks kord ööpäevas. Kui teie vererõhk ei ole kontrolli all, võib teie arst suurendada annust 20 mg või 40 mg-ni üks kord ööpäevas või kirjutada välja täiendavaid ravimeid.

Suurim annus kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni langusega patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tabletid alla koos vähese koguse veega (nt üks klaas). Kui võimalik, siis võtke oma igapäevane annus iga päev ühel ja samal ajal, näiteks hommikusöögi ajal.

Kui te võtate Olmesartan medoxomil Genericon’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate rohkem tablette kui ette nähtud või kui tablette on kogemata võtnud laps, siis võtke viivitamatult

ühendust oma arstiga või minge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ning võtke oma ravimipakend kaasa.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil Genericon’i võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke järgmisel päeval oma tavaline annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil Genericon’i võtmise

On oluline, et võtaksite Olmesartan medoxomil Genericon’i seni, kuni arst on öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui need ilmnevad, siis on need sageli kergekujulised ega nõua ravi lõpetamist.

Järgmised kaks kõrvaltoimet võivad olla tõsised, kuigi need ei teki paljudel inimestel:

Harvadel juhtudel (esineb vähem kui 1 inimesel 1000 patsiendi kohta) on täheldatud järgnevaid allergilisi reaktsioone, mis võivad haarata kogu keha.

Ravi ajal Olmesartan medoxomil Genericon’iga võivad esineda näo, suu ja/või kõri (hääleaparaadi) turse koos kihelemise ja lööbega. Kui see juhtub, lõpetage Olmesartan medoxomil Genericon’i kasutamine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Harva (aga eakatel patsientidel veidi sagedamini) võib Olmesartan medoxomil Genericon tundlikel patsientidel põhjustada vererõhu liigset langust. See võib põhjustada rasket uimasust või minestust. Kui see

juhtub, siis lõpetage Olmesartan medoxomil Genericon’i kasutamine, võtke koheselt ühendust oma arstiga ning heitke pikali.

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Sage (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10-st):

Pearinglus, peavalu, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, kõhuvalu, gastroenteriit (mao- ja soolepõletik), väsimus, kurguvalu, vesine nohu või ninakinnisus, bronhiit, gripilaadsed sümptomid, köha, valu rinnus, seljas, luudes või liigestes, kuseteede infektsioon, pahkluupiirkondade, jalalabade, jalgade, käelabade või käte tursed, veri uriinis.

Täheldatud on ka mõningaid muutusi vereanalüüside tulemustes ja need on:

Rasvasisalduse suurenemine (hüpertriglütserideemia), kusihappesisalduse suurenemine (hüperurikeemia), maksa- ja lihastalitluse näitajate aktiivsuse tõus.

Aeg-ajalt (võib ilmneda kuni 1 inimesel 100-st):

Kiired allergilised reaktsioonid, mis võivad mõjutada kogu keha ja kutsuda esile nii hingamisraskusi kui ka kiiret vererõhu langust ja viia minestamiseni (anafülaktilised reaktsioonid), peapööritus, oksendamine, nõrkus, halb enesetunne, lihasvalu, nahalööve, allergiline nahalööve, eksanteem (nahalööve), kublad nahal, stenokardia (valu või ebamugavustunne rinnus).

Teatud tüüpi vererakkude (trombotsüütide) arvu vähenemist ehk trombotsütopeeniat on täheldatud vereanalüüsil.

Harv (võib ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st):

Energiapuudus, lihaskrambid, neerufunktsiooni kahjustus, neerupuudulikkus.

On täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi. Nende hulka kuuluvad kaaliumisisalduse suurenemine (hüperkaleemia) ja neerufunktsiooniga seotud ainete sisalduse suurenemine.

Lapsed ja noorukid

Lastel avalduvad kõrvaltoimed on sarnased täiskasvanute omadele. Siiski on lastel esinenud sagedamini pearinglust ja peavalu ning ninaverejooks on sage kõrvaltoime, mida on täheldatud ainult lastel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Olmesartan medoxomil Genericon’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil Genericon sisaldab

Toimeaine on olmesartaanmedoksomiil.

Teised koostisosad on:

TABLETI SISU: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat.

TABLETI KATE: titaandioksiid (E 171), hüpromelloos 6cP, laktoosmonohüdraat, makrogool 3350 ja triatsetiin.

Kuidas Olmesartan medoxomil Genericon välja näeb ja pakendi sisu

Olmesartan medoxomil Genericon 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad ja 6,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 10”.

Olmesartan medoxomil Genericon 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad ja 8,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 20”.

Olmesartan medoxomil Genericon 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad ja 15 x 7 mm mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse pressitud “OL 40”.

Olmesartan medoxomil Genericon õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 ja 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Hafnerstrasse 211

8054 Graz Austria

Tootja

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Olmesartan Genericon 10 mg, 20 mg, 40 mg Filmtabletten

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.