Oxaliplatin hospira 5 mgml - infusioonilahuse pulber (5mg 1ml)

ATC Kood: L01XA03
Toimeaine: oksaliplatiin
Tootja: Hospira UK Limited

Artikli sisukord

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML
infusioonilahuse pulber (5mg 1ml)


Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml, infusioonilahuse pulber

Oksaliplatiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Oxaliplatin Hospira ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Oxaliplatin Hospira kasutamist

3.Kuidas Oxaliplatin Hospira’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Oxaliplatin Hospira’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Oxaliplatin Hospira ja milleks seda kasutatakse

Oxaliplatin Hospira sisaldab toimeainena oksaliplatiini. Oksaliplatiin on vähivastane ravim, mida kasutatakse metastaatilise (kaugelearenenud) käärsoole (jämesool) või pärakuvähi ravis või lisaravina pärast käärsoole tuumori (kasvaja) eemaldamise operatsiooni.

Oksaliplatiini kasutatakse kombinatsioonis teise vähivastaste ravimitega, mida nimetatakse 5- fluoruratsiiliks (5-FU) ja foliinhappeks (FA).

2. Mida on vaja teada enne Oxaliplatin Hospira kasutamist

Ärge kasutage Oxaliplatin Hospira’t:

-kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te imetate last;

-kui teil esineb vererakkude arvu oluline vähenemine;

-kui te tunnete surinat (torkeid) sõrmedes ja/või varvastes või kui teil esineb raskusi mõne täpsust nõudva liigutuse sooritamisel, nagu näiteks nööbi kinnipanemine;

-kui teil on rasked neeruprobleemid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oxaliplatin Hospira kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-kui teil on kerge või mõõduka raskusega neeruprobleemid;

-kui teil on kunagi esinenud allergilisi reaktsioone teiste plaatinat sisaldavate ravimite suhtes, nagu karboplatiin või tsisplatiin.

Muud ravimid ja Oxaliplatin Hospira

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Rasedus imetamine ja viljakus Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi ajal oksaliplatiiniga ei tohi te rasestuda ning peate kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid. Kui te peaksite ravi ajal rasestuma, öelge seda otsekohe oma arstile. Ravi ajal ning pärast

ravi lõppu peavad naised veel 4 kuu jooksul ja mehed 6 kuu jooksul kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Imetamine

Ärge kasutage Oxaliplatin Hospira’t imetamise ajal.

Viljakus

Oksaliplatiinil võib olla viljakusvastane efekt, mis võib olla pöördumatu. Seetõttu soovitatakse meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega kuni 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu, samuti käia nõustamisel sperma külmutamise osas enne ravi algust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna oksaliplatiinravi võib põhjustada pearinglust, iiveldust ja oksendamist, samuti muid neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad põhjustada kõnnaku ja tasakaalu häireid, võib see mõjutada kergelt kuni mõõdukalt teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. See ravim võib põhjustada ajutist nägemise kaotust. Kui teil esineb see kõrvaltoime, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

3.Kuidas Oxaliplatin Hospira’t kasutada

Preparaat on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutel.

Oxaliplatin Hospira kasutamise määrab teile onkoloog.

Ravimi annus sõltub teie keha pindalast (arvutatuna m) ja tervislikust seisukorrast. See sõltub ka teistest teie vähiravis kasutatavatest ravimitest. Ravikuuri pikkuse määrab teie arst.

Oxaliplatin Hospira’t manustatakse 2- kuni 6-tunnise veenisisese infusioonina.

Tavaline annus täiskasvanutele (ka eakad) on 85 mg/m² kehapindala kohta üks kord iga 2 nädala järel enne teiste vähivastaste ravimite infusiooni.

Teile määratud annus ja manustamise kestus sõltuvad teie vereanalüüsi tulemustest ja sellest, kas teil on eelnevalt oksaliplatiini raviga kaasnenud kõrvaltoimeid. Sõltuvalt teie vererakkude tasemest ja suu valulikkuse raskusastmest lükatakse teie järgmise annuse manustamine vajadusel edasi. Teie arst kontrollib teie närvisüsteemi enne iga manustamist ja hiljem kindla aja järel.

Kui teile manustati Oxaliplatin Hospira’t rohkem kui ette nähtud

Kuna ravimit manustatakse teile haiglas, on vähe tõenäoline liiga väikse või suure annuse kasutamine, sellest hoolimata, kui te tunnete muret, rääkige oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui täheldate endal mis tahes järgnevatest kõrvaltoimetest, informeerige oma arsti enne järgmist ravikuuri.

Öelge otsekohe oma arstile, kui te märkate midagi järgnevast:

-ebatavalised sinikad, veritsused või infektsiooni tunnused, nt valus kurk ja kõrge kehatemperatuur.

-püsiv või raskekujuline kõhulahtisus või oksendamine.

-stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavandid suus).

-seletamatud hingamisprobleemid, nt kuiv köha, hingamisraskused või raginad.

-angioödeemi tunnused - käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või neelupiirkonna turse (mis võib põhjustada raskusi neelamisel või hingamisel).

-teatud sümptomite kooslus, nt krambid, peavalu, kõrge vererõhk, segasus ja nägemise kaotus. Nende sümptomite põhjuseks võib olla pöörduv posterioorse leukoentsefalopaatia sündroom (harvaesinev närvisüsteemi häire).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

-närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, torkimist ja tuimust sõrmedes, varvastes, suuümbruses või kurgus ning see võib vahel esineda koos krampidega. See kõrvaltoime vallandub sageli külmaga kokkupuutel, nt külmkapi avamisel või külma joogi hoidmisel. Samuti võib teil esineda probleeme täpsust nõudvate ülesannete sooritamisel, nt riiete nööpimisel. Kuigi enamasti kaovad need sümptomid täielikult, on võimalus, et sümptomid jäävad püsima pärast ravi lõppu.

-mõned inimesed on kogenud torkivat tunnet liikumas alla piki jäsemeid või kehatüve, kui kael on alla painutatud.

-oksaliplatiin võib vahel põhjustada ebameeldivat tunnet kurgus, eriti neelatades, samuti põhjustada õhupuudustunnet. See tunne avaldub tavaliselt infusiooni ajal või mõne tunni jooksul pärast infusiooni ning vallandajaks võib olla külmaga kokkupuude. Kuigi see on ebameeldiv tunne, ei kesta see kaua ning kaob ilma ravita. Teie arst võib otsustada muuta selle tõttu teie ravi.

-infektsiooni tunnused, nt valus kurk ja kõrge kehatemperatuur.

-vere valgeliblede arvu langus, mis muudab teid vastuvõtlikumaks infektsioonidele.

-trombotsüütide arvu langus, mis suurendab veritsuste või sinikate tekke võimalust.

-vere punaliblede arvu langus, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust. Arst teeb enne ravi alustamist ja enne iga uut ravitsüklit vereanalüüsi, et kontrollida, kas teil on piisavalt vererakke.

-allergilised reaktsioonid – nahalööve, sh punetav sügelev nahk; käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või neelupiirkonna turse (mis võib põhjustada raskusi neelamisel või hingamisel) ja te võite tunda, et hakkate minestama.

-söögiisu langus või kaotus.

-liiga kõrge veresuhkru sisaldus, mis võib põhjustada liigset janu, suukuivust või sagedast urineerimist.

-madal kaaliumisisaldus veres, mis võib tekitada südamerütmi häireid.

-kõrge naatriumisisaldus veres, mis võib põhjustada väsimust, nõrkust, ärrituvust, krambihooge või koomat.

-maitsetundlikkuse häired.

-peavalu.

-ninaverejooks.

-hingeldus.

-köha.

-iiveldus (halb enesetunne), oksendamine – arst annab teile tavaliselt enne ravi algust iivelduse vältimiseks vastavat ravimit ja selle võtmist võib jätkata ka pärast ravi lõpetamist.

-kõhulahtisus, kui teil on püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine, võtke otsekohe abi saamiseks arstiga ühendust.

-valus kurk või valusad huuled, suu haavandid.

-kõhuvalu, kõhukinnisus.

-nahanähud.

-juuste väljalangemine.

-seljavalu.

-väsimus, jõu kadumine/nõrkus, kehatüve valu.

-valu või punetus infusiooni ajal süstekoha läheduses või süstekohas.

-palavik.

-vereanalüüside muutused, mis näitavad maksa tööd.

-kehakaalu tõus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

-vesine nina.

-rinnapiirkonna infektsioonid.

-organismi vedelikuvaegus.

-ülemäärane erutus või ärrituvus.

-pearinglus.

-närvide turse lihastes.

-kaela jäikus, valguse talumatus/vastumeelsus ja peavalu.

-konjunktiviit, nägemisprobleemid.

-ebatavalised verejooksud, veri uriinis ja roojas.

-verehüübed, tavaliselt jalgades, mis põhjustavad valu, turset ja punetust.

-verehüübed kopsus, mis põhjustavad valu rinnus ja hingeldust.

-nahaõhetus.

-kõrge vererõhk.

-valu rinnus, luksumine.

-seedehäired ja kõrvetised.

-nahaketendus, nahalööve, suurenenud higistamine ja küünte häired.

-liigeste ja luude valu.

-valu urineerimisel või urineerimissageduse muutus.

-muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi neerude töös.

-kehakaalu langus.

-depressioon.

-uinumisraskused.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

-kuulmisprobleemid.

-soole sulgus või turse.

-ärevuse või närvilisuse tunne.

-muutused vereanalüüsides, mis näitavad happesuse tõusu organismis.

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st

-segane kõne.

-kurtus.

-seletamatud hingamisprobleemid, hingamisraskused, kopsude armistumine, mis põhjustab hingeldust. See võib mõnikord lõppeda surmaga.

-põletik, mis põhjustab kõhuvalu või kõhulahtisust.

-pöörduv ja ajutine nägemise kaotus.

-tugev kõhuvalu, iiveldus või oksendamine (pankreatiit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st

-maksahaigus, mistõttu arst peab teid jälgima.

-muutused neerude töös.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-krambid

-hemolüütilise ureemia sündroom, mis võib põhjustada väsimust, naha ja silmavalgete kollasust, ebatavalisi verevalumeid ja verejookse, vähenenud uriinieritust või uriinierituse puudumist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Oxaliplatin Hospira’t säilitada

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML_1173035_PIL_11730355x1

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Avamata viaalil puuduvad säilitamise eritingimused. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil, kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Manustamisvalmiks muudetud lahus tuleb otsekohe lahjendada 5% glükoosilahusega (50 mg/ml), et saada kontsentratsioon vahemikus mitte vähem kui 0,2 mg/ml ja 0,7 mg/ml. Pärast lahjendamist tuleb infusioonilahus otsekohe ära kasutada. Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist stabiilsust on näidatud 48 tunni jooksul temperatuuril 2…8°C. Kui seda kohe ära ei kasutata, vastutab säilitusaja ja - tingimuste eest enne kasutamist kasutaja ning need ei tohi üldjuhul ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oxaliplatin Hospira sisaldab

-Toimeaine on oksaliplatiin.

-Abiaine on laktoosmonohüdraat.

Kuidas Oxaliplatin Hospira välja näeb ja pakendi sisu

Oxaliplatin Hospira on pulber infusioonilahuse valmistamiseks. Ravim on klaasmahutis, mida nimetatakse viaaliks, sisaldades 50 või 100 mg oksaliplatiini. 1 ml manustamisvalmis lahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini. Viaalid on kaetud kaitsva plastmassümbrisega, et vähendada purunemise riski - nn ONCO-TAIN® pakend. Viaalid on saadaval üksikpakendina.

Pulber lahustatakse, segades süstevee või 5% glükoosilahusega. Pärast lahuse edasist lahjendamist 5% glükoosilahusega on see valmis tilkinfusiooniks.

Müügiloa hoidja ja tooja

Hospira UK Limited Queensway

Royal Leamington Spa Warwickshire,

CV31 3RW, Ühendkuningriik

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

KASUTAMISE, KÄSITLEMISE JA HÄVITAMISE JUHEND

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ühendite puhul, peab oksaliplatiinilahuste käsitlemisel ja valmistamisel olema ettevaatlik.

Käsitlemisjuhend

Meditsiinipersonal peab rakendama selle tsütotoksilise aine käsitlemisel ettevaatusabinõusid, et tagada selle käsitleja ja ümbruskonna kaitstus.

Tsütotoksilisi süstelahuseid peab valmistama väljaõppega eripersonal, kes tunneb kasutatavaid ravimeid ning keskkonnakaitse ja eriti ravimeid käsitleva personali kaitse tagamiseks vajalikke tingimusi, vastavalt haigla poliitikale. Selleks on vaja spetsiaalset ettevalmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML_1173035_PIL_11730356x1

Personal tuleb varustada nõuetekohaste käsitlemisvahenditega, nimelt pikkade varrukatega kitlite, kaitsemaskide, mütside, kaitseprillide, steriilsete ühekordselt kasutatavate kinnaste, tööpiirkonna kaitsekatete ning jäätmete konteinerite ja kogumiskottidega.

Eritiste ja okse käsitlemisel peab olema ettevaatlik.

Rasedad tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainete käsitlemist.

Purunenud konteineri käsitlemisel tuleb rakendada samu ettevaatusabinõusid kui saastunud jäätmete puhul. Saastunud jäätmed tuleb põletada sobivalt tähistatud jäikades konteinerites. Vt allpool lõik “Hävitamine”.

Oksaliplatiini pulbri, valmistatud lahuse või infusioonilahuse kokkupuutumisel nahaga peske nahka kohe põhjalikult veega.

Oksaliplatiini pulbri, valmistatud lahuse või infusioonilahuse kokkupuutumisel limaskestadega peske nahka kohe põhjalikult veega.

Ettevaatusabinõud manustamiseks

-MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

-MITTE manustada lahjendamata kujul.

-Lahustina tohib kasutada ainult 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahust. MITTE valmistada ega lahjendada infusiooniks naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

-MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.

-MITTE segada leeliseliste ravimite või lahustega, eriti 5-fluoruratsiili, foliinhappe preparaatide lahuste, mis sisaldavad abiainena trometamooli ja teiste toimeainete trometamoolsooli sisaldavate lahustega. Leeliselised ravimid või lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini toimet.

Kasutamisjuhend koos foliinhappega (FA) (nagu kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat) kasutamiseks

2...6 tunni jooksul manustatakse oksaliplatiini 85 mg/m² intravenoosset infusiooni 250…500 ml 5% glükoosilahuses (50 mg/ml) samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusiooniga 5% glükoosilahuses (50 mg/ml), kasutades Y-toru, mis on paigutatud kohe süstekoha ette..Neid kahte ravimit ei tohi ühes infusioonikotid kokku segada. Foliinhape (FA) ei tohi abiainena sisaldada trometamooli ja seda tohib lahjendada ainult isotoonilise 5% glükoosilahusega (50 mg/ml), kuid mitte kunagi leeliseliste lahuste või naatriumkloriidi või kloriide sisaldavate lahustega.

Kasutamisjuhend koos 5-fluorouratsiiliga(5 FU) kasutamiseks

Oksaliplatiini tuleb manustada alati enne fluoropürimidiine – nt 5 fluorouratsiili (5 FU).

Pärast oksaliplatiini manustamist voolutage süsteem läbi ja manustage seejärel 5 fluorouratsiil (5 FU).

Lisainfot oksaliplatiiniga kombineeritavate ravimite kohta vt vastavate ravimite ravimi omaduste kokkuvõtet.

-KASUTADA AINULT soovitatud lahusteid (vt allpool).

-Kui valmislahuses tekivad väljasadenemise tunnused, ei tohi seda lahust kasutada, vaid see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete hävitamise kohalikule seadusandlusele (vt allpool).

Lahuse valmistamine

-Lahuse valmistamiseks tohib kasutada süstevett või 5% glükoosilahust.

-50 mg viaali korral: lisage 10 ml lahustit, et saada oksaliplatiini kontsentratsiooniks 5 mg/ml.

-100 mg viaali korral: lisage 20 ml lahustit, et saada oksaliplatiini kontsentratsiooniks 5 mg/ml.

Mikrobioloogilisest ja keemilisest seisukohast lähtuvalt tuleb lahustatud ravim koheselt lahjendada 5% glükoosilahusega.

Enne kasutamist kontrollida visuaalselt. Kasutada ainult selgeid ilma sademeta lahuseid.

Ravim on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosseks infusiooniks

Eemaldage vajalik kogus valmislahustatud lahust viaali(de)st ja lahjendage seejärel seda 250…500 ml 5% glükoosilahusega, et saada oksaliplatiini lõplik kontsentratsioon vahemikus alla 0,2 mg/ml ja

0,7 mg/ml. Kontsentratsioonivahemik, kus oksaliplatiin on füüsikalis-keemiliselt stabiilne, on 0,2 mg/ml…1,3 mg/ml.

Manustada intravenoosse infusioonina.

Kasutamisaegset keemilist ja füüsikalist stabiilsust on näidatud 48 tunni jooksul temperatuuril 2…8°C. Mikrobioloogilisest seisukohast lähtudes tuleb infusioonilahus pärast lahjendamist otsekohe ära kasutada. Kui seda kohe ära ei kasutata, vastutab säilitusaja ja -tingimuste eest enne kasutamist kasutaja ning need ei tohi üldjuhul ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Enne kasutamist kontrollida visuaalselt. Kasutada ainult selgeid ilma sademeta lahuseid.

Ravim on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

MITTE KUNAGI ei tohi kasutada lahuse valmistamiseks ega lahjendamiseks naatriumkloriidi või kloriide sisaldavat lahust.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.

250 kuni 500 ml 5% glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiini (kontsentratsioonis mitte alla 0,2 mg/ml) tuleb infundeerida kas perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2 kuni 6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluoruratsiiliga peab oksaliplatiini infusioon eelnema 5- fluoruratsiili infusioonile.

Hävitamine

Ravimi jäägid, samuti selle valmistamiseks, lahjendamiseks ja manustamiseks kasutatud materjalid tuleb hävitada tsütotoksiliste ainete kohta kohaldatava haigla standardse korra kohaselt, võttes arvesse ohtlike jäätmete hävitamise kohta kehtivaid kohalikke õigusakte.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml, infusioonilahuse pulber

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml valmistatud lahust sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

INN. Oxaliplatinum

50 mg viaal: iga viaal sisaldab 50 mg oksaliplatiini lahustamiseks 10 ml lahustis. 100 mg viaal: iga viaal sisaldab 100 mg oksaliplatiini lahustamiseks 20 ml lahustis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber.

Valge kuni valkjas pulber.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5-FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:

-III (Dukes’i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravis pärast primaarse tuumori täielikku eemaldamist;

-Metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohib valmistada vastava ettevalmistuse saanud personal, kellel on teadmised kasutatavast ravimist. Valmistamine peab toimuma tingimustest, mis tagavad ravimi terviklikkuse, keskkonna kaitse ja eriti ravimit käsitleva personali kaitse vastavalt haigla eeskirjadele. Selleks on vaja spetsiaalset ettevalmistusala. Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa ja juua.

Annustamine

AINULT TÄISKASVANUTELE

Soovitatav oksaliplatiini annus adjuvantravis on 85 mg/m² intravenoosselt iga 2 nädala järel, 12 kuuri (6 kuud).

Oksaliplatiini soovituslik annus metastaatilise kolorektaalvähi ravis on 85 mg/m² intravenoosselt, mida korratakse iga 2 nädala järel kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuseni.

Manustatavat annust tuleb korrigeerida olenevalt taluvusest (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine – nt 5 fluorouratsiil (5 FU).

Oksaliplatiini manustatakse 2...6-tunnise intravenoosse infusioonina 250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml), et saada kontsentratsioon vahemikus 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml; 0,7

mg/ml on kliinilises praktikas kasutatud kõrgeim kontsentratsioon, et manustada oksaliplatiini annus 85 mg/m.

Oksaliplatiini on põhiliselt kasutatud kombinatsioonis 5-fluoruratsiiliga pidevinfusiooni manustamise režiimidel. Kahenädalase ravitsükli jooksul kasutati 5-fluorouratsiili kombinatsioone, kombineerides boolust ja püsiinfusiooni.

Erirühmad

Neerukahjustus:

Oksaliplatiini ei tohi manustada raske neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel on oksaliplatiini soovitatav annus 85 mg/m2 (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus:

I faasi kliinilises uuringus, kus osalesid patsiendid erineva raskusega maksakahjustusega, olid maksa ja sapiteede kahjustuste esinemissagedus ja raskusaste seotud haiguse progresseerumise ja algselt häirunud maksafunktsiooni analüüsidega. Kliiniliste uuringute käigus ei korrigeeritud spetsiaalselt annuseid ebanormaalsete maksafunktsiooni analüüsidega patsientidel.

Eakad patsiendid:

Oksaliplatiini kasutamisel üle 65-aastastel patsientidel ainsa ravimina või kombinatsioonis 5- fluoruratsiiliga ei täheldatud raske toksilisuse suurenemist. Seepärast ei ole vaja eakatel patsientidel annust spetsiaalselt korrigeerida.

Lapsed

Oksaliplatiini kasutamiseks lastel pole vastavat näidustust. Oksaliplatiini monoteraapia efektiivsuse kohta soliidtuumorite ravis pediaatrilisel populatsioonil pole piisavalt andmeid (vt lõik 5.1).

Manustamisviis

Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.

Oksaliplatiini manustamiseks ei ole hüperhüdratsioon vajalik.

Oksaliplatiini, mis on lahjendatud 250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml) kontsentratsioonini mitte vähem kui 0,2 mg/ml, peab manustama infusioonina perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2...6 tunni jooksul. Oksaliplatiini infusioon peab alati eelnema 5-fluoruratsiili manustamisele.

Ekstravasatsiooni korral tuleb manustamine kohe katkestada.

Kasutusjuhend

Oksaliplatiin tuleb enne kasutamist lahustada ja täiendavalt lahjendada. Külmkuivatatud ravimi lahustamiseks ja seejärel lahjendamiseks tuleb kasutada ainult 5% glükoosilahust (50 mg/ml) (vt lõik 6.6).

4.3Vastunäidustused

Oksaliplatiin on vastunäidustatud patsientidele:

-kellel on teadaolevalt anamneesis ülitundlikkus oksaliplatiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;

-kes imetavad last;

-kellel on enne esimese ravikuuri alustamist müelosupressioon, mida näitab neutrofiilide arv <2x10/l ja/või trombotsüütide arv <100x10/l;

-kellel on enne esimest ravikuuri perifeerne sensoorne neuropaatia koos funktsionaalsete häiretega;

-kellel on raske neerufunktsioonihäire (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) (vt lõik 5.2).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oksaliplatiini tohib kasutada ainult spetsiaalses onkoloogiaosakonnas ja seda tuleb manustada kogenud onkoloogi järelevalve all.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida kõrvaltoimete suhtes ning korrigeerida annust vastavalt toksilisusele (vt lõik 5.2).

Ülitundlikkusreaktsioonid

Erilist tähelepanu tuleb pöörata patsientidele, kellel on varem esinenud allergilisi reaktsioone teiste plaatinat sisaldavate ravimite suhtes. Anafülaktiliste sümptomite tekkimisel tuleb infusioon otsekohe katkestada ja alustada sobivat sümptomaatilist ravi. Oksaliplatiini uuesti kasutamine on nendel patsientidel vastunäidustatud. Kõigi plaatinaühendite puhul on teatatud ristallergilistest reaktsioonidest, mis on mõnikord lõppenud surmaga.

Oksaliplatiini ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon kohe katkestada ja alustada tavalist lokaalset sümptomaatilist ravi.

Neuroloogilised sümptomid

Hoolikalt tuleb jälgida oksaliplatiini neurotoksilisust, eriti selle manustamisel koos teiste ravimitega, millel on spetsiifiline neurotoksilisus. Enne iga manustamist ja perioodiliselt ravi ajal tuleb teha neuroloogiline läbivaatus.

Kui patsiendil tekib 2-tunnise infusiooni ajal või mõne tunni jooksul pärast seda kõri-neelu äge düsesteesia (vt lõik 4.8), tuleb järgmist oksaliplatiini infusiooni manustada 6 tunni jooksul.

Perifeerne neuropaatia

Neuroloogiliste sümptomite (paresteesia, düsesteesia) korral tuleb oksaliplatiini soovituslikku annust olenevalt nende sümptomite kestusest ja raskusest järgmiselt korrigeerida:

-Kui sümptomid püsivad kauem kui seitse päeva ja on häirivad, tuleb järgmist oksaliplatiini annust vähendada 85-lt 65 mg/m-le (metastaaside ravi) või 75 mg/m2 -le (adjuvantravi).

-Kui paresteesia ilma funktsionaalsete häireteta püsib kuni järgmise ravitsüklini, tuleb järgmist oksaliplatiini annust vähendada 85-lt 65 mg/m-le (metastaaside ravi) või 75 mg/m2 -le (adjuvantravi).

-Kui paresteesia koos funktsionaalsete häiretega püsib kuni järgmise ravitsüklini, tuleb oksaliplatiini kasutamine lõpetada.

-Kui pärast oksaliplatiini kasutamise lõpetamist need sümptomid vähenevad, võib kaaluda ravi jätkamist.

Patsiente tuleb informeerida võimalikust perifeerse sensoorse neuropaatia sümptomite püsimisest pärast ravi lõppu. Lokaliseeritud mõõdukad paresteesiad või paresteesiad, mis võivad mõjutada funktsionaalset aktiivsust, võivad püsida kuni 3 aastat pärast adjuvantravi lõppemist.

Pöörduv posterioorne leukoentsefalopaatia sündroom (RPLS-Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome)

Pöörduva posterioorse leukoentsefalopaatia sündroomi (RPLS, teatud ka PRES-Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, pöörduv posterioorne entsefalopaatia sündroom) juhtudest on teatatud patsientidel, kes said oksaliplatiini kombinatsioonis kemoteraapiaga. RPLS on harvaesinev, pöörduv, kiirelt arenev neuroloogiline seisund, mille sümptomiteks võivad olla krambid, hüpertensioon, peavalu, segasus, pimedaks jäämine ning muud nägemis- ja neuroloogilised häired (vt lõik 4.8). RPLS diagnoosi peab kinnitama aju piltdiagnostika, soovitavalt MRI (magnetresonantstomograafia).

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, dehüdratsioon ja hematoloogilised muutused

Seedetrakti toksilisus, mis avaldub iivelduse ja oksendamisena, nõuab profülaktilist ja/või terapeutilist antiemeetilist ravi (vt lõik 4.8).

Raske diarröa/oksendamine võib põhjustada dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, soolesulgust, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust, eriti oksaliplatiini kombineerimisel 5- fluoruratsiiliga.

Hematoloogilise toksilisuse korral (neutrofiile <1,5x10/l või trombotsüüte <50x10/l) tuleb järgmise ravikuuri manustamine edasi lükata kuni hematoloogiliste väärtuste vastuvõetavate tasemete taastumiseni. Enne ravi algust ja enne iga järgmist ravikuuri tuleb teha täielik vereanalüüs koos leukotsütaarse valemiga.

Patsiente tuleb piisavalt teavitada oksaliplatiini ja 5-fluoruratsiili manustamise järel tekkivast diarröa/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia riskist, et nad pöörduksid nende leevendamiseks kohe oma raviarsti poole.

Kui tekib neutropeeniaga või ilma neutropeeniata mukosiit/stomatiit, tuleb järgmine ravi edasi lükata kuni mukosiidi/stomatiidi paranemiseni vähemalt 1. astmeni ja/või kuni on saavutatud neutrofiilide arv ≥1,5 x 10/l.

Oksaliplatiini kombineerimisel 5-fluoruratsiiliga (foliinhappega või ilma) kohaldatakse 5- fluoruratsiilist põhjustatud toksilisuse suhtes annuse tavalisi korrigeerimisi.

Kui tekib 4. astme diarröa, 3...4. astme neutropeenia (neutrofiilide arv <1,0x10/l) või 3...4. astme trombotsütopeenia (trombotsüütide arv <50x10/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada 85-lt 65 mg/m²-le (metastaaside ravi) või 75 mg/m2 -le (adjuvantravi), vajaduse korral vähendada 5- fluoruratsiili annust.

Kopsud

Seletamatute respiratoorsete sümptomite korral, näiteks kuiv köha, düspnoe, hingamisrägin või röntgenoloogiliselt sedastatavad kopsuinfiltraadid, tuleb oksaliplatiini kasutamine katkestada, kuni edasiste kopsu-uuringutega on välistatud interstitsiaalne kopsuhaigus (vt lõik 4.8).

Maks

Maksafunktsiooni testide kõrvalekallete või portaalhüpertensiooni korral, mis ilmselt ei ole seotud maksametastaasidega, tuleb kaaluda väga harva esineva, ravimist tingitud maksa vaskulaarse häire olemasolu.

Rasedus

Kasutamise kohta raseduse ajal vt lõik 4.6.

Fertiilsus

Prekliinilistes uuringutes oksaliplatiiniga täheldati genotoksilisi toimeid. Seetõttu soovitatakse oksaliplatiinravi saavatel meespatsientidel last mitte eostada ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi ning pidada nõu sperma konserveerimise üle enne ravi, sest oksaliplatiin võib omada antifertiilset toimet, mis võib olla pöördumatu.

Naised ei tohi oksaliplatiinravi ajal rasestuda ning peavad kasutama efektiivset kontratseptsiooni meetodit (vt lõik 4.6).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Patsientidel, kes on saanud ühekordse annuse 85 mg/m2 oksaliplatiini vahetult enne 5-fluoruratsiili manustamist, ei ole täheldatud 5-fluoruratsiili ekspositsiooni taseme muutust.

In vitro ei ole täheldatud olulist nihet oksaliplatiini seonduvuses plasmavalkudega järgmiste ravimite kasutamisel: erütromütsiin, salitsülaadid, granisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML_1173035_SPC_11730355x1

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kasutamise ohutuse kohta rasedatel ei ole seni piisavalt andmeid. Loomkatsetes täheldati reproduktsioonitoksilisust, mistõttu seda ei soovitata kasutada raseduse ajal ning rasestumisvõimelistel naistel, kes ei kasuta kontratseptiivseid vahendeid. Oksaliplatiini kasutamist võib kaaluda alles pärast seda, kui patsienti on ohust lootele piisavalt teavitatud ja patsient on raviga nõus.

Ravi ajal ning 4 kuud pärast ravi naistel ja 6 kuud pärast ravi meestel tuleb kasutada sobivat rasestumisvastast vahendit.

Imetamine

Eritumist rinnapiima ei ole uuritud. Oksaliplatiinravi ajal on imetamine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Oksaliplatiinil võib olla antifertiilne toime (vt lõik 4.4).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid tehtud. Siiski võib oksaliplatiinravi põhjustada pearingluse, iivelduse ja oksendamise ning teiste - kõnnakut ja tasakaalu mõjutavate - neuroloogiliste sümptomite suuremat riski, mis võivad vähesel määral või mõõdukalt mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Nägemishäired, eriti mööduv nägemiskadu (pöörduv pärast ravi katkestamist) võivad mõjutada patsiendi autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Seetõttu tuleb patsiente hoiatada nende sümptomite võimalikust mõjust autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed oksaliplatiini kombinatsioonil 5 – fluorouratsiil/foliinhappega (5- FU/FA) olid gastrointestinaalsed (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised (neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja doosi kumuleerumisest tingitud perifeerne sensoorne neuropaatia). Üldiselt olid kõrvaltoimed sagedasemad ja raskemad oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsiooni korral kui 5-FU/FA üksi manustamisel.

Allolevas tabelis raporteeritud kõrvaltoimete esinemissagedus pärineb metastaaside või adjuvantravi (vastavalt 416 ja 1108 patsienti, keda raviti oksaliplatiini + 5-FU/FA –ga) kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgsest kogemusest.

Kõrvaltoimete esinemissagedused tabelis on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100, <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100), harv (≥1/10 000, <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Täiendavad detailid on ära toodud tabeli lõpus.

Infektsioonid ja infestatsioonid*

Väga sage

Infektsioon

 

 

Sage

Riniit, ülemiste hingamisteede infektsioon, neutropeeniline sepsis

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired*

 

 

Väga sage

Aneemia, neutropeenia, trombotsütopeenia, leukopeenia, lümfopeenia

 

 

Sage

Febriilne neutropeenia

 

 

Harv

Autoimmuunne trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia

Teadmata

Hemolüütilis-ureemiline sündroom+++++

 

 

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML_1173035_SPC_11730356x1

Immuunsüsteemi häired*

Väga sage

 

Allergia/allergilised reaktsioonid+

Ainevahetus- ja toitumishäired

 

 

 

Väga sage

 

Anoreksia, hüperglükeemia, hüpokaleemia, hüpernatreemia

 

 

 

Sage

 

Dehüdratsioon

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Metaboolne atsidoos

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

Sage

 

Depressioon, unetus

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Närvilisus

 

 

 

Närvisüsteemi häired*

 

 

 

Väga sage

 

Perifeerne sensoorne neuropaatia, sensoorsed häired, düsgeuusia, peavalu

 

 

 

Sage

 

Pearinglus, motoorne neuriit, meningism

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Düsartria, pöörduv posterioorne leukoentsefalopaatia sündroom (RPLS või PRES)**

 

(vt lõik 4.4)

 

 

Teadmata

 

Krambid+++++

Silma kahjustused

 

 

 

Sage

 

Konjunktiviit, nägemishäired

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Nägemisteravuse mööduv langus, nägemisvälja häired, nägemisnärvipõletik,

 

nägemisnärvi neuriit, mööduv nägemiskadu, pöörduv pärast ravi katkestamist

 

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Ototoksilisus

 

 

 

Harv

 

Kurtus

 

 

Vaskulaarsed häired

 

 

 

Sage

 

Hemorraagia, nahaõhetus, süvaveeni tromboos, hüpertensioon

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

Väga sage

 

Düspnoe, köha, ninaverejooks

 

 

 

Sage

 

Kopsuarteri emboolia, luksumine

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Interstitsiaalne kopsuhaigus, mis on mõnikord lõppenud surmaga

 

Kopsufibroos**

 

 

Seedetrakti häired*

 

 

 

Väga sage

 

Iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, stomatiit/mukosiit, kõhuvalu, kõhukinnisus

 

 

 

 

 

Sage

 

Rektaalne verejooks, düspepsia, gastroösofageaalne refluks, seedetrakti verejooks

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Iileus, soole obstruktsioon

 

 

 

Harv

 

Koliit, sh Clostridium difficile kõhulahtisus, pankreatiit

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv

 

Maksa sinusoidaalne obstruktiivne sündroom (tuntud ka kui venooklusiivne

 

maksahaigus)++++

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

Väga sage

 

Naha kahjustused, alopeetsia

 

 

 

Sage

 

Naha eksfoliatsioon (nt käe ja jala sündroom), erütematoosne lööve, lööve,

 

hüperhidroos, küünte kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

 

 

Väga sage

 

Seljavalu

 

 

 

Sage

 

Liigesvalu, luuvalu

 

 

Neerude ja kuseteede häired

 

 

 

Sage

 

Düsuuria, mikturatsiooni sageduse muutusedm hematuuria

 

 

 

Väga harv

 

Äge tubulaarnekroos, äge interstitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 MGML_1173035_SPC_11730357x1

Väga sage

Väsimus, palavik++, asteenia, valu, süstekoha reaktsioon+++

Uuringud

 

 

 

Väga sage

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, vere alkaalse fosfataasi tõus, vere bilirubiini tõus,

vere laktaatdehüdrogenaasi tõus, kehakaalu tõus (adjuvantravi)

 

Sage

Vere kreatiniini tõus, kehakaalu langus (metastaaside ravi)

 

 

*Detailid vt lõik allpool ** Vt lõik 4.4.

+ Väga sageli esinevad allergiad/allergilised reaktsioonid, mis ilmnevad peamiselt infusiooni ajal, mõnikord surmaga lõppevad. Sagedased allergilised reaktsioonid hõlmavad nahalöövet (eriti urtikaaria),

konjunktiviiti ja riniiti. Sagedased anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid hõlmavad larüngospasmi, bronhospasmi, valutunnet rinnus, angioödeemi, hüpotensiooni ja anafülaktilist šokki.

++ Väga sage palavik, külmavärinad (treemor) kas koos infektsiooniga (neutropeeniaga või ilma) või võib tingitud olla immunoloogilisest mehhanismist.

+++ Teatatud on süstekoha reaktsioonidest, ms väljenduvad lokaalse valu, punetuse, turse ja tromboosina. Ekstravasatsioon võib põhjustada ka lokaalset valu ja põletikku, mis võivad olla rasked ja viia komplikatsioonide tekkeni, sh nekroosini, eriti siis, kui oksaliplatiini on infundeeritud perifeersesse veeni (vt lõik 4.4).

++++või patoloogilised ilmingud, mida on seostatud järgmiste maksahaigustega, sealhulgas pelioosne hepatiit, sõlmeline regeneratiivne hüperplaasia, perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliseks manifestatsiooniks võib olla portaalne hüpertensioon ja/või transaminaaside aktiivsuse tõus.

+++++Turuletulekujärgne sagedus teadmata.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), astme järgi

Oksaliplatiin / 5-FU/FA

 

Metastaaside ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala järel

Kõik

 

Aste 3

Aste 4

Kõik

 

Aste 3

 

Aste 4

 

astmed

 

 

 

astmed

 

 

 

 

Aneemia

82,2

 

<1

75,6

 

0,7

 

0,1

Neutropeenia

71,4

 

78,9

 

28,8

 

12,3

Trombotsütopeenia

71,6

 

<1

77,4

 

1,5

 

0,2

Febriilne neutropeenia

5,0

 

3,6

1,4

0,7

 

0,7

 

0,0

Neutropeeniline sepsis

1,1

 

0,7

0,4

1,1

 

0,6

 

0,4

Immuunsüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), astme järgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksaliplatiin / 5FU/FA

 

Metastaaside ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala järel

Kõik

 

Aste 3

Aste 4

Kõik

 

Aste 3

 

Aste 4

 

astmed

 

 

 

astmed

 

 

 

 

Allergilised

9,1

 

<1

10,3

 

2,3

 

0,6

reaktsioonid/allergia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Oksaliplatiini annust limiteerib neuroloogiline toksilisus. See hõlmab sensoorset perifeerset neuropaatiat, mida iseloomustavad jäsemete düsesteesiad ja/või paresteesiad krampidega või ilma, vallandajaks on sageli külm. Need sümptomid tekivad kuni 95% ravitavatest patsientidest. Nende sümptomite kestvus, mis ravikuuride vaheajal enamasti taandub, suureneb koos ravitsüklite arvuga.

Valu ja/või funktsioonihäire teke on näidustus annuse korrigeerimiseks või isegi ravi katkestamiseks vastavalt sümptomite kestvusele (vt lõik 4.4).

See funktsioonihäire hõlmab raskusi täpsete liigutuste tegemisel ja on sensoorse häire võimalik tagajärg. Püsivate sümptomite esinemise risk on kumulatiivse annuse 850 mg/m2 (10 tsüklit) korral ligikaudu 10% ja 1020 mg/m2 (12 tsüklit) korral ligikaudu 20%.

Enamikul juhtudel neuroloogilised sümptomid paranevad või kaovad täielikult ravi katkestamisel. Käärsoole vähi adjuvantravis esines 6 kuud pärast ravi lõppu 87% patsientidest kergeid nähte, või ei

olnud neid üldse. Pärast 3 aastast jälgimisperioodi oli ligikaudu 3% patsientidest püsiv lokaliseerunud mõõduka intensiivsusega (2,3%) paresteesia või paresteesia, mis võib mõjutada funktsionaalset aktiivust (0,5%).

On teatatud ägedatest neurosensoorsetest manifestatsioonidest (vt lõik 5.3). Need algavad tundide jooksul pärast manustamist ja sageli esinevad kokkupuutel külmaga. Need avalduvad tavaliselt mööduva paresteesia, düsesteesia hüpoesteesiana. Ägeda kõri-neelu düsesteesia sündroomi esineb 1...2% ning seda iseloomustab subjektiivne düsfaagia- või düspnoe/lämbumistunne ilma respiratoorse distressi objektiivsete nähtudeta (tsüanoosi või hüpoksiata) või larüngo- või bronhospasmi tunne (ilma sisiseva hingamiskahinata või puhkimiseta). Kuigi sellistel juhtudel on manustatud antihistamiinikume ja bronhodilataatoreid, taanduvad sümptomid kiiresti ka ilma ravita. Infusiooniaja pikendamine aitab selle sündroomi sagedust vähendada (vt lõik 4.4). Aeg-ajalt on täheldatud teisi sümptome: lõuaspasm/lihasspasmid/lihaskontraktsioonid–tahtmatud/lihastõmblused/müokloonus, koordinatsiooni häired/ebanormaalne kõnnak/ataksia/tasakaaluhäired, pigistustunne rinnus või kõris/rõhumistunne/düskomfort/valu. Lisaks võivad ilmneda kraniaalnärvi düsfunktsioonid, mis võivad olla seotud ülalmainitud nähtudega või esineda kas koos või isoleeritult selliste nähtudega nagu ptoos, diploopia; afoonia/düsfoonia/hääle kähedus, mida on vahel kirjeldatud kui häälepaelte paralüüsi; ebanormaalne keeletunnetus või düsartria, mida on mõnikord kirjeldatud kui afaasiat; kolmiknärvi neuralgia/näovalu/silmavalu, nägemisteravuse langus, nägemisvälja häired.

Ravi ajal oksaliplatiiniga täheldati ka muid neuroloogilisi sümptomeid, näiteks düsartriat, kõõlusperiostaalrefleksi kadumist ja Lhermitte’ sümptomit. Üksikjuhtudel on esinenud nägemisnärvi neuriiti.

Seedetrakti häired

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), astme järgi

Oksaliplatiin / 5FU/FA

 

Metastaaside ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala järel

Kõik

 

Aste 3

Aste 4

Kõik

 

Aste 3

 

Aste 4

 

astmed

 

 

 

astmed

 

 

 

 

Iiveldus

69,9

 

<1

73,7

 

4,8

 

0,3

Kõhulahtisus

60,8

 

56,3

 

8,3

 

2,5

Oksendamine

49,0

 

47,2

 

5,3

 

0,5

Mukosiit/stomatiit

39,9

 

<1

42,1

 

2,8

 

0,1

Näidustatud on profülaktika ja/või ravi tõhusate antiemeetikutega.

Raske diarröa/oksendamisega võivad kaasneda dehüdratatsioon, paralüütiline iileus, soolteummistus, hüpokaleemia, metaboolne atsidoos ja neerutalitluse häired, eriti kui oksaliplatiini kombineeritakse 5- fluorouratsiiliga (5FU) (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Oksaliplatiini antidooti ei ole teada. Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed süveneda. Tuleb alustada hematoloogiliste parameetrite jälgimist ja rakendada sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid;

ATC kood: L01XA03

Oksaliplatiin on kasvajavastane toimeaine, mis kuulub uude plaatinal põhinevate ühendite klassi, milles plaatina aatom moodustab kompleksi 1,2-diaminotsükloheksaani (“DACH” ) ja oksalaatrühmaga.

Oksaliplatiin on üksik enantiomeer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-tsükloheksaan-1,2-diamiin-kN, kN’] [etaanedioato(2-)-kO1, kO2] plaatina].

Oksaliplatiinil on lai in vitro tsütotoksilise ja in vivo kasvajavastase toime spekter mitmesugustes kasvajate mudelsüsteemides, kaasa arvatud inimese kolorektaalvähi mudelid. Oksaliplatiini toime in vitro ja in vivo ilmneb ka mitmesugustes tsisplatiinile resistentsetes mudelites.

Sünergilist tsütotoksilist toimet on täheldatud kasutamisel koos 5-fluoruratsiiliga nii in vitro kui ka in vivo.

Oksaliplatiini toimemehhanismi ei ole küll veel täielikult välja selgitatud, kuid sellealased uuringud näitavad, et oksaliplatiini bioloogilisel muundumisel tekkivad veederivaadid moodustavad DNA-ga reageerides nii DNA keerdudesiseseid kui ka -vahelisi ristsidemeid, mis häirivad DNA sünteesi, kutsudes esile tsütotoksilise ja kasvajavastase toime.

Metastaatilise kolorektaalvähiga patsientidel uuriti oksaliplatiini efektiivsust (85 mg/m2 iga kahe nädala järel) kasutamisel koos 5-fluoruratsiil/foliinhappega kolmes kliinilises uuringus:

-Esmases ravis randomiseeriti 420 patsienti 2-harulisse võrdleva faasi III EFC2962 uuringusse kas ainult 5-FU/FA’ga (LV5FU2) ravitavasse rühma või oksaliplatiini koos 5-FU/FA’ga (FOLFOX4, N=210) saavasse rühma.

-Varem ravitud patsientide võrdlevas 3-harulises III faasi EFC4584 uuringus randomiseeriti irinotekaani (CPT-11) + 5-FU/FA kombinatsioonile raskesti alluvad patsiendid (N=821) kas ainult 5-FU/FA’t (LV5FU2, N=275), oksaliplatiini ainsa ravimina (N=275) või oksaliplatiini koos 5-FU/FA’ga (FOLFOX4, N=271) saavasse rühma.

-Viimases, mittekontrollitud II faasi uuringus EFC2964 osalesid patsiendid, kes allusid halvasti ravile ainult 5-FU/FA’ga ja keda raviti oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsiooniga (FOLFOX4, N=57).

Kahes randomiseeritud kliinilises uuringus, EFC2962 esmase raviga ja EFC4584 varem ravitud patsientidel, oli ravivastuse määr ja pikaajalise progresseerumiseta elulemuse (PFS)/progresseerumiseni kulunud aja (TTP) suhe oluliselt kõrgem kui ainult 5-FU/FA kasutamisel. EFC4584 uuringus, mis viidi läbi halvasti varasemale ravile alluvatel patsientidel, ei olnud erinevus oksaliplatiini kombinatsiooni ja 5FU/FA vahel keskmise üldise elulemuse osas (OS) statistiliselt oluline.

Ravivastuse määr uuringus FOLFOX4 võrreldes uuringuga LV5FU2

Ravivastuse määr, %

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiin

(usaldusvahemik 95%)

 

 

üksikravimina

Sõltumatu röntgenoloogilise läbivaatuse

 

 

 

ravi kavatsuse analüüs

 

 

 

Esmane ravi

NA*

EFC2962

(16...27)

(42...46)

 

Hinnang iga 8 nädala järel

 

 

 

 

P väärtus = 0,0001

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

 

 

 

EFC4584

 

0,7

 

11,1

1,1

(halvasti alluvad CPT-11 + 5-FU/FA-le)

 

(0,0...2,7)

 

(7,6...15,5)

(0,2...3,2)

Hinnang iga 6 nädala järel

 

P väärtus = 0,0001

 

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

 

 

 

EFC2964

 

NA

 

 

 

(halvasti alluvad 5-FU/FA-le)

 

 

 

(13...36)

NA

Hinnang iga 12 nädala järel

 

 

 

 

 

 

NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

 

 

 

Keskmine (mediaan) progresseerumiseta elulemus (PFS)/keskmine (mediaan)

 

 

progresseerumiseni kuluv aeg(TTP)

 

 

 

 

 

 

FOLFOX4 võrreldes LV5FU2

 

 

 

 

 

 

Keskmine PFS/TTP,

 

LV5FU2

FOLFOX4

 

Oksaliplatiin

kuudes (usaldusvahemik 95%)

 

 

 

 

 

 

 

Sõltumatu röntgenoloogilise

 

 

 

 

 

 

üksikravimina

läbivaatuse ravi kavatsuse analüüs

 

 

 

 

 

 

 

Esmane ravi

 

6,0

 

8,2

 

NA*

EFC2962 (PFS)

 

(5,5...6,5)

(7,2...8,8)

 

 

 

 

Logaritmilise astmiku P väärtus = 0,0003

 

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

 

 

 

 

EFC4584 (TTP)

 

2,6

 

5,3

 

2,1

(halvasti alluvad CPT-11 + 5FU/FA-

 

(1,8...2,9)

(4,7...6,1)

 

(1,6...2,7)

le)

 

Logaritmilise astmiku P väärtus < 0,0001

 

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

 

 

 

 

EFC2964

 

NA*

5,1

 

NA*

(halvasti alluvad 5-FU/FA-le)

 

 

 

(3,1...5,7)

 

 

NA: Ei ole kohaldatav

Keskmine (mediaan) üldine elulemus (OS) uuringus FOLFOX4 võrreldes uuringuga LV5FU2

Keskmine üldine elulemus,

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiin

kuudes (usaldusvahemik 95%)

 

 

üksikravimina

ravi kavatsuse analüüs

 

 

 

Esmane ravi

14,7

16,2

NA*

EFC2962

(13,0...18,2)

(14,7...18,2)

 

 

Logaritmilise astmiku P väärtus = 0,12

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

EFC4584

8,8

9,9

8,1

(halvasti alluvad CPT-11 + 5FU/FA)

(7,3...9,3)

(9,1...10,5)

(7,2...8,7)

 

Logaritmilise astmiku P väärtus < 0,09

 

Varem ravitud patsiendid

 

 

 

EFC2964

NA*

10,8

NA*

(halvasti alluvad 5-FU/FA)

 

(9,3...12,8)

 

NA : Ei ole kohaldatav

Varem ravi saanud patsientidest (EFC4584), kellel sümptomid esinesid enne ravi algust, paranesid oksaliplatiini ja 5-FUF/FA’ga ravitute haigusega seotud sümptomid oluliselt suuremal protsendil võrreldes nendega, keda raviti ainult 5-FU/FA’ga (27.7% vs 14,6% p=0.0033).

Varem mitteravitud patsientide (EFC2962) kahe ravirühma elukvaliteedi näitajate vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud. Kuid kontrollrühmas olid elukvaliteedi näitajad üldiselt paremad üldise tervisliku seisundi ja valu osas ja oksaliplatiini rühmas halvemad iivelduse ja oksendamise osas.

Adjuvantravi: MOSAIC võrdlevasse III faasi uuringusse (EFC3313) randomiseeriti 2246 patsienti (899 II staadium /Duke’i B2 ja 1347 III staadium/ Duke’i C) pärast käärsoolevähi primaartuumori

täielikku resektsiooni, kes said ainult 5-FU/FA (LV5FU2, N=1123 (B2/C) = 448/675) või oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsiooni (FOLFOX4, N=1123, (B2/C) = 451/672).

EFC 3313 3-aastane haigusvaba elulemus kogu populatsioonis (ITT analüüs)*

Ravi liik

LV5FU2

FOLFOX4

3-aasta haigusvaba elulemuse

73,3

78,7

protsent (95% CI)

(70,6...75,9)

(76,2...81,1)

Riski suhe (95% CI)

0,76

 

 

(0,64...0,89)

 

Stratifitseeritud log rank test

P = 0,0008

 

*keskmine jälgimise aeg 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring demonstreeris oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsiooni (FOLFOX4) üldist olulist eelist 3- aasta haigusvaba elulemuse osas ainult 5-FU/FA (LV5FU2) ravi ees.

EFC 3313 3-aastane haigusvaba elulemus lähtuvalt haiguse staadiumist (ITT analüüs)*

Patsiendi staadium

II staadium

 

III staadium

 

 

Duke’i B2

 

Duke’i C

 

Ravi liik

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

3-aasta haigusvaba

84,3

87,4

65,8

72,8

elulemuse protsent

 

 

 

 

(95% CI)

(80,9...87,7)

(84,3...90,5)

(62,2...69,5

(69,4...76,2)

Riski suhe (95% CI)

0,79

 

0,75

 

 

(0,57...1,09)

 

(0,62...0,90)

 

Log-rank test

P = 0,151

 

P = 0,002

 

* keskmine jälgimise aeg 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT analüüs)

3-aasta haigusvaba elulemuse, mis oli MOSAIC uuringu esmane tulemusnäitaja, analüüsimise ajal oli FOLFOX4 ravi saanud patsientidest elus 85,1% versus 83,8% LV5FU2 ravi saanutest. Kandes selle üleüldise suremuse riski vähenemisele, ei küündinud FOLFOX4 10% paremus statistilise tähtsuseni (riski suhe = 0.90).

Arvud olid FOLFOX4 ja LV5FU2 gruppides vastavalt 92,2% versus 92,4% II staadiumi (Duke’i B2) subpopulatsioon (riski suhe 1.01) ja 80,4% versus 78,1% III staadiumi (Duke’i C) subpopulatsioon (riski suhe 0.87).

Oksaliplatiini monoteraapiana on uuritud pediaatrilisel populatsioonil kahes I faasi uuringus (69 patsienti) ja kahes II faasi uuringus (166 patsienti). Kokku on ravitud 235 soliidtuumoriga

pediaatrilist patsienti (7 kuu kuni 22 aasta vanused). Oksaliplatiini monoteraapia efektiivsuse kohta soliidtuumorite ravis pediaatrilisel populatsioonil pole piisavalt andmeid. Patsientide sisselülitamine mõlemasse II faasi uuringusse peatati kasvaja vastuse puudumise pärast.

5.2Farmakokineetilised omadused

Toimeaineühendite individuaalset farmakokineetikat ei ole kindlaks määratud. Ülifiltreeruva plaatina (kõigi sidumata, aktiivsete ja inaktiivsete plaatinaliikide segu) farmakokineetika pärast oksaliplatiini infusiooni kahe tunni jooksul 130 mg /m² iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsüklit ja pärast oksaliplatiini manustamist 85 mg/m² iga kahe nädala järel 1 kuni 3 tsüklit on järgmised:

Kokkuvõtlik hinnang plaatina farmakokineetilistele parameetritele ultrafiltraadis pärast oksaliplatiini mitme annuse manustamist 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel

Annus

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2α

t 1/2β

t1/2γ

Vss

CL

 

µg/ml

µg.h/ml

µg.h/ml

h

h

h

L

L/h

85 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17.4

Standardhälve

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

Standardhälve

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

Keskmised AUC0-48 ja Cmax väärtused määrati 3. tsüklis (85 mg/m) või 5. tsüklis (130 mg/m). Keskmised AUC, Vss ja CL väärtused määrati 1. tsüklis.

Cmax, AUC, AUC0-48, Vss ja CL väärtused määrati mittesektsioonilise analüüsiga. t1/2α, t1/2β ja t1/2γ määrati sektsioonilise analüüsiga (1.-3. tsükkel kokku).

2-tunnise infusiooni lõpuks on süsteemses ringes 15% manustatud plaatinast ja ülejäänud 85% jaotub kiiresti kudedesse või elimineerub uriiniga. Pöördumatu seondumise tõttu erütrotsüütide ja vereplasmaga on nende maatriksite poolväärtusajad lähedased erütrotsüütide ja seerumi albumiini loomuliku ringlusega. Kumuleerumist plasma ultrafiltraati ei täheldatud pärast 85 mg/m2 manustamist iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 manustamist iga kolme nädala järel; stabiilne seisund saavutati selles maatriksis esimeseks tsükliks. Inter- ja intraindividuaalne varieerumine on üldiselt väike.

Biotransformatsioon in vitro loetakse tulenevat mitte-ensümaatilisest lagunemisest ning puuduvad tõendid diamiintsükloheksaani (DACH) ringi metabolismi kohta tsütokroom P450 vahendusel.

Patsientide organismis toimub oksaliplatiini ulatuslik biotransformatsioon ja pärast 2-tunnise infusiooni lõppu ei leitud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Süsteemses ringes on hiljem leitud mitu tsütotoksilist biotransformatsiooniprodukti, kaasa arvatud monokloor-, dikloor- ja diaquo- DACH plaatina liigid koos mitme inaktiivse konjugaadiga.

Plaatina eritub valdavalt uriiniga, selle kliirens toimub põhiliselt 48 tunni jooksul pärast manustamist.

5. päevaks väljus ligikaudu 54% kogu annusest uriiniga ja < 3% roojaga.

Oksaliplatiini kasutamise toimet neerufunktsioonile uuriti erineva neerufunktsiooni tasemega patsientidel. Oksaliplatiini manustati normaalse neerufunktsiooniga (CLcr > 80 ml/min, n=12), kerge (CLcr = 50…80 ml/min, n=13) ja mõõduka (CLcr = 30…49 ml/min, n=11) neerukahjustusega patsientidele kontrollgrupis annuses 85 mg/m, raske (CLcr < 30 ml/min, n=5) neerukahjustusega patsientidele annuses 65 mg/m2. Keskmine ravimile eksponeeritus oli vastavalt 9, 4, 6 ja 3 tsüklit ning farmakokineetika (PK) andmed saadi vastavalt 11, 13, 10 ja 4 patsiendilt.

Plasma ultrafiltraadi (PUF) plaatina AUC, AUC/annus tõusid ja neeru CL ja Vss langesid koos süveneva neerukahjustusega eeskätt raske neerukahjustusega patsientide (väikeses) grupis: kalkuleeritud (90% CI) keskmine suhe neerude seisundi osas versus normaalne neerufunktsioon AUC/annus osas oli 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01) ja 4,81 (3,49; 6,64) vastavalt kerge ja mõõduka ning raske neerupuudulikkusega patsientidel.

Oksaliplatiini kliirens on märkimisväärselt seotud kreatiniini kliirensiga. PUF plaatina kliirens oli kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 0,74 (0,59; 0,92), 0,43 (0,33; 0,55) ja 0,21 (0,15; 0,29) ja Vss vastavalt 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91) ja 0,27 (0,20; 0,36). PUF plaatina organismi kogukliirens oli seetõttu langenud 26% võrra kerge, 57% võrra mõõduka ja 79% võrra raske neerukahjustuse korral võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega.

PUF plaatina renaalne kliirens langes 30% võrra kerge, 65% võrra mõõduka ja 84% võrra raske neerufunktsiooni kahjustuse korral võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega.

Seoses neerukahjustuse raskusastme tõusuga (peamiselt raske kahjustusega grupis) ilmnes PUF plaatina beeta poolväärtusaja tõusu trend. Vaatamata raske neerukahjustusega patsientide väikesele arvule tuleb nende andmetega siiski arvestada raske neerukahjustusega patsientide puhul ning oksaliplatiini välja kirjutamisel neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4) tuleb seda arvesse võtta.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistes uuringutes (hiir, rott, koer ja/või ahv) väljaselgitatud sihtelundid olid ühe- või mitmekordsete annuste kasutamisel luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Sihtelundites täheldatud toksilisus loomadel vastab teiste inimeste vähiravis kasutatavate plaatinat sisaldavate ravimite ning DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste ravimite toksilisusele, välja arvatud südamele avalduv toime. Südamele avalduvat toimet täheldati ainult koertel ning see seisnes elektrofüsioloogilistes häiretes koos vatsakeste letaalse fibrillatsiooniga. Kardiotoksilisust peetakse koertele spetsiifiliseks mitte ainult sellepärast, et seda täheldati ainult koertel, vaid ka sellepärast, et inimesed talusid hästi annuseid, mis tekitasid koertel letaalset kardiotoksilisust (150 mg/m). Prekliinilised uuringud rottide sensoorsete närvirakkudega näitavad, et oksaliplatiiniga seotud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla põhjustatud koostoimest pingeläviste Na+ kanalitega.

Oksaliplatiin oli mutageenne ja klastogeenne imetajate testsüsteemides ning põhjustas rottidel toksilisust embrüole/lootele. Oksaliplatiini peetakse tõenäoliseks kantserogeeniks, kuigi selle kantserogeensust ei ole uuritud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat.

6.2Sobimatus

Seda ravimit ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6. Oksaliplatiini võib manustada koos foliinhappega (FA) läbi Y haru.

-MITTE segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5-fluoruratsiili, foliinhappe preparaatidega, mis sisaldavad abiainena trometamooli ja trometamooli soolasid teistes toimeainetes. Alkaalsed ravimid või lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).

-MITTE lahustada ega lahjendada soola või teiste lahustega, mis sisaldavad kloriidioone (sh kaltsium-, kaalium- või naatriumkloriid).

-MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

6.3Kõlblikkusaeg

Ravimpreparaat müügipakendis: 30 kuud.

Valmistatud lahus originaalviaalis: Mikrobioloogilisest ja keemilisest seisukohast lähtuvalt tuleb valmistatud lahus kohe lahjendada.

Infusioonilahus: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 48 tunni jooksul temperatuuril 2°C kuni 8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonipreparaat kohe ära kasutada.

Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4Säilitamise eritingimused

Ravimpreparaat müügipakendis: see ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Valmistatud ja lahjendatud lahuse säilitamistingimuste kohta vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

30 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist viaal või Onco-Tain viaal bromobutüülkummist korgi ja äratõmmatava kaanega, sisaldab 50 mg oksaliplatiini.

50 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist viaal või Onco-Tain viaal bromobutüülkummist korgi ja äratõmmatava kaanega, sisaldab 100 mg oksaliplatiini.

Pakendi suurus: 1 viaal karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ühendite puhul, peab oksaliplatiinilahuste käsitlemisel ja valmistamisel olema ettevaatlik.

Käsitlemisjuhend

Tervishoiupersonal peab rakendama selle tsütotoksilise aine käsitlemisel ettevaatusabinõusid, et tagada selle käsitleja ja ümbruskonna kaitstus.

Tsütotoksilisi süstelahuseid peab valmistama väljaõppega eripersonal, kes tunneb kasutatavaid ravimeid ning ravimi terviklikkuse tagamise, keskkonnakaitse ja eriti ravimeid käsitleva personali kaitse tagamiseks vajalikke tingimusi vastavalt haigla eeskirjadele. Selleks on vaja spetsiaalset ettevalmistusala. Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personal tuleb varustada nõuetekohaste käsitlemisvahenditega, nimelt pikkade varrukatega kitlite, kaitsemaskide, mütside, kaitseprillide, steriilsete ühekordselt kasutatavate kinnaste, tööpiirkonna kaitsekatete ning jäätmete konteinerite ja kogumiskottidega.

Eritiste ja okse käsitlemisel peab olema ettevaatlik.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainete käsitlemist.

Purunenud konteineri käsitlemisel tuleb rakendada samu ettevaatusabinõusid kui saastunud jäätmete puhul. Saastunud jäätmed tuleb põletada sobivalt tähistatud jäikades konteinerites. Vt allpool peatükki “Hävitamine”.

Oksaliplatiini pulbri, valmistatud lahuse või infusioonilahuse kokkupuutumisel nahaga peske nahka kohe põhjalikult veega.

Kontsentreeritud oksaliplatiini, valmistatud lahuse või infusioonilahuse kokkupuutumisel limaskestadega peske neid kohe põhjalikult veega.

Ettevaatusabinõud manustamiseks

-MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

-MITTE manustada lahjendamata kujul.

-Lahjendajana tohib kasutada ainult 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahust. MITTE valmistada ega lahjendada naatriumkloriidi või kloriide sisaldava lahusega.

-MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.

-MITTE segada alkaalsete ravimite või lahustega, eriti 5-fluoruratsiili, foliinhappe preparaatidega, mis sisaldavad abiainena trometamooli ja trometamooli soolasid teistes toimeainetes. Alkaalsed ravimid või lahused mõjutavad negatiivselt oksaliplatiini stabiilsust.

Manustamisjuhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (nagu kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat)

Oksaliplatiini intravenoosne infusioon 85 mg/m2 250 kuni 500 ml glükoosi 5% (50 mg/ml) lahuses manustatakse samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusioonina glükoosi 5% (50 mg/ml) lahuses 2...6 tundi kestva infusioonina, kasutades Y-toru, mis on paigutatud kohe infusioonikoha ette. Need kaks ravimit ei tohi olla koos samas infusioonikotis. Foliinhape (FA) ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ning lahjendamiseks peab kasutama ainult isotoonilist glükoosi 5% (50 mg/ml) lahust, MITTE kunagi alkaalseid lahuseid või naatriumkloriidi või kloriide sisaldavaid lahuseid.

Manustamisjuhised kasutamiseks koos 5-fluoruratsiiliga (5FU)

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine – nt 5-fluoruratsiil (5FU).

Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb loputada infusioonivoolikut ja seejärel manustada 5- fluoruratsiili (5FU).

Lisainformatsiooni ravimite kohta, mida manustatakse koos oksaliplatiiniga, vt vastavate ravimite omaduste kokkuvõtteid.

-KASUTAGE AINULT soovitatud lahusteid (vt allpool).

-Valmistatud lahust, milles esineb sade, ei tohi kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete hävitamist reguleerivate õigusaktide nõuetele (vt allpool).

Lahuse valmistamine

Lahuse valmistamiseks tuleb kasutada süstevett või 5% glükoosilahust.

-50 mg viaali jaoks: lisada 10 ml lahustit, et saada oksaliplatiini kontsentratsioon 5 mg/ml.

-100 mg viaali jaoks: lisada 20 ml lahustit, et saada oksaliplatiini kontsentratsioon 5 mg/ml.

Enne kasutamist kontrollida visuaalselt. Kasutada ainult selgeid ilma sademeta lahuseid.

Ravim on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Lahjendamine intravenoosseks infusiooniks

Tõmmake vajalik kogus valmistatud lahust viaali(de)st välja ja lahjendage 250 ml kuni 500 ml 5% glükoosilahusega, et oksaliplatiini kontsentratsioon ei oleks alla 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml.Kontsentratsioonivahemik, mille puhul on näidatud oksaliplatiini füüsikalis-keemilist stabiilsust, on 0,2 mg/ml kuni 1,3 mg/ml.

Manustada intravenoosse infusioonina (vt lõik 4.2).

Enne kasutamist kontrollida visuaalselt. Kasutada ainult selgeid ilma sademeta lahuseid.

Ravim on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ükskõik milline kogus kasutamata jäänud lahust tuleb hävitada.

Hävitamine

Ravimi jäägid, samuti selle valmistamiseks, lahjendamiseks ja manustamiseks kasutatud materjalid tuleb hävitada tsütotoksiliste ainete kohta kohaldatava haigla standardse korra kohaselt, võttes arvesse ohtlike jäätmete hävitamise kohta kehtivaid kohalikke õigusakte.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Hospira UK Limited Queensway

Royal Leamington Spa Warwickshire

Cv 31 3RW Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 9.03.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2017