Olmesartan medoxomilamlodipine zentiva - õhukese polümeerikattega tablett (20mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DB02
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil +amlodipiin
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmist
 3. Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva sisaldab kahte toimeainet, olmesartaanmedoksomiili ja amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Mõlemad toimeained langetavad kõrget vererõhku.

 • Olmesartaanmedoksomiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „angiotensiin II retseptorite antagonistideks“. Need ravimid langetavad vererõhku veresoonte lõõgastamise teel.
 • Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „kaltsiumikanalite blokaatoriteks“. Amlodipiin takistab kaltsiumiioonide liikumist veresoonte seina, mistõttu veresooned ei ahene ja vererõhk langeb.

Mõlemad nimetatud toimeained takistavad veresoonte ahenemist, mistõttu veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks patsientidel, kelle vererõhk ei ole ainult olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini kasutamisel piisavalt langenud.

Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t:

 • kui olete olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini või teatud kaltsiumikanali blokaatorite rühma suhtes, mida nimetatakse dihüdropüridiinideks, või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et teil võib olla ravimi suhtes allergia, siis rääkige enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmist oma arstiga;
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva kasutamist raseduse alguses, vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui teil on raske maksahaigus, kui sapi sekretsioon on häiritud või sapi vool sapipõiest on takistatud (nt sapikivide tõttu) või teil esineb kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus);
 • kui teil on väga madal vererõhk;
 • kui teie kudede verevarustus on ebapiisav, mille sümptomiteks on nt madal vererõhk, aeglane pulss, kiired südamelöögid (šokk, sh kardiogeenne šokk). Kardiogeenne šokk on tingitud tõsistest südameprobleemidest;
 • kui verevool südamest on takistatud (nt aordi kitsenemise (aordistenoos) tagajärjel);
 • kui teie südame väljutusmaht on väike (mille tagajärjel tekib õhupuudus või perifeersed tursed) pärast südameatakki (äge südameinfarkt).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 • AKEinhibiitor (nt enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t“.

Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik milline järgmine terviseprobleem:

 • neeruhaigus või siiratud neer;
 • maksahaigus;
 • südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega;
 • raskekujuline oksendamine, kõhulahtisus või ravi diureetikumide (vett väljutavad ravimid) suurte annustega või kui te olete soolavabal dieedil;
 • veres kaaliumi sisalduse tõus;
 • neerupealiste (neerude ülaosas asuvad hormoone tootvad näärmed) probleemid.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib raske kõhulahtisus, mis on püsiv ja põhjustab olulist kehakaalu langust. Arst hindab sümptomeid ja otsustab, kuidas teie vererõhu ravi jätkata.

Nagu kõigi vererõhku langetavate ravimite korral, võib ülemäärane vererõhu langus südame või aju verevarustuse häiretega patsientidel põhjustada südameataki või ajuinsuldi. Seetõttu jälgib arst hoolikalt teie vererõhku.

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t ei soovitata raseduse varasel perioodil kasutada ja pärast kolmandat raseduskuud ei tohi Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t kasutada, sest selles staadiumis kasutades võib see tõsiselt kahjustada veel sündimata last (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mõnda allpool nimetatud ravimitest:

 • Teised vererõhku langetavad ravimid (hüpertooniavastased ravimid), sest Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva toime võib tugevneda. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid: kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t “ ning „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).
 • Kaaliumipreparaadid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, diureetikumid (vett väljutavad ravimid) või hepariin (verd vedeldav ja verehüüvete teket takistav ravim): nende ravimite samaaegne kasutamine koos Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga võib suurendada vere kaaliumi sisaldust.
 • Liitium (meeleoluhäirete ja teatud depressioonivormide raviks kasutatav ravim): samaaegsel kasutamisel koos Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga võib suureneda liitiumi toksiline toime. Kui te peate liitiumi võtma, siis kontrollib arst teie vere liitiumi sisaldust.
 • Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd; ravimid, mida kasutatakse valu, turse ja muude põletiku sümptomite raviks, sealhulgas artriidi raviks): samaaegsel kasutamisel koos

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga võib suureneda neerupuudulikkuse tekkerisk. MSPVA-d võivad vähendada Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva toimet.

 • Kolesevelaamvesinikkloriid, ravim, mis langetab kolesterooli sisaldust teie veres, võib vähendada Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva toimet. Arst võib soovitada teil võtta Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t vähemalt 4 tundi enne kolesevelaamvesinikkloriidi.
 • Teatud antatsiidid (ravimid, mida kasutatakse seedehäire või kõrvetiste korral): Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva toime võib veidi väheneda.
 • HIVi/AIDSi ravimid (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir) või seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool).
 • Diltiaseem, verapamiil (südame rütmihäirete ja kõrgvererõhutõve ravimid).
 • Rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks).
 • Lihtnaistepuna (Hypericum perforatum), taimne ravim.
 • Dantroleen (infusioon kehatemperatuuri raskete kõrvalekallete korral).
 • Simvastatiin, ravim mida kasutatakse vere kolesterooli ja rasva (triglütseriidid) sisalduse alandamiseks.
 • Takroliimus, tsüklosporiin (kasutatakse teie keha immuunvastuse vähendamiseks, et võimaldada kehal siiratud elund vastu võtta).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva koos toidu ja joogiga

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Tablett tuleb neelata alla koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega). Kui võimalik, võtke ravimit iga päev ühel ja samal ajal (näiteks hommikusöögi ajal).

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmise ajal ei tohi tarbida greipfruudimahla ega greipfruuti. Selle põhjuseks on asjaolu, et nii greipfruudimahl kui greipfruut võivad põhjustada toimeaine amlodipiini kontsentratsiooni suurenemist veres, mis võib põhjustada Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva vererõhku langetava toime tugevnemist teadmata määral.

Eakad

Kui te olete üle 65-aastane, kontrollib teie arst ravimi kõigi annuste suurendamisel regulaarselt teie vererõhku ja veendub, et see ei langeks liiga madalale.

Mustanahalised patsiendid

Nagu teiste sarnaste ravimite puhul, võib ka Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva toime mustanahalistele patsientidele olla mõnevõrra nõrgem.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Arst soovitab üldjuhul teil Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva kasutamine lõpetada juba enne rasestumist või niipea, kui saate teadlikuks oma rasedusest ning soovitab teil Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva asemel hakata võtma mõnda teist ravimit. Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t ei soovitata kasutada raseduse varasel perioodil ning seda ei tohi kasutada, kui olete rohkem kui 3 kuud rase, kuna kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud võib see tõsiselt kahjustada veel sündimata last.

Kui te rasestute ravi ajal Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga, siis informeerige sellest kohe oma arsti.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist, rääkige sellest kindlasti arstile, enne kui hakkate võtma Olmesartan

medoxomil/Amlodipine Zentiva’t. . Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva ei ole imetavale emale soovitatav ning kui te soovite last imetada, võib arst valida mõne sobivama raviviisi, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vererõhku langetavad ravimid võivad põhjustada uimasust, iiveldust, pearinglust või peavalu. Sellisel juhul ärge juhtige nende sümptomite kadumiseni autot ega töötage liikuvate masinatega. Pidage nõu oma arstiga.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva sisaldab laktoosmonohüdraati ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi võtmist arstiga nõu pidama. See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, st on praktiliselt naatriumivaba.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Soovitatav Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva annus on üks tablett ööpäevas.
 • Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Tablett tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega). Tablette ei tohi närida. Ärge võtke tablette greipfruudimahlaga.
 • Kui võimalik, võtke ravimit iga päev ühel ja samal ajal (nt hommikusöögi ajal).

Kui te võtate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud, siis võib teie vererõhk langeda liiga madalale ja võivad tekkida sellised sümptomid nagu pearinglus ning liiga kiire või aeglane südame löögisagedus.

Kui te võtsite rohkem tablette kui ette nähtud, või kui laps on mõned tabletid alla neelanud, siis pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke kaasa ravimi pakend või infoleht.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t võtta

Kui te unustate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t võtta, võtke oma tavaline annus järgmisel päeval tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmise

On oluline, et te võtate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t nii kaua, kui arst on teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui kõrvaltoimed tekivad, siis on need tavaliselt kerged ega nõua ravi katkestamist.

Ehkki järgmised kõrvaltoimed tekivad vähestel inimestel, võivad need olla tõsised:

 • Ravi ajal Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mis võivad haarata kogu keha ja millega kaasneb näo, suu ja/või kõri (häälepaelad) turse koos nahasügeluse ja lööbega. Sellisel juhul lõpetage Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.
 • Rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, kublad, naha punetus üle kogu keha, tugev sügelus, villid, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Sellisel juhul lõpetage Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.
 • tundlikel inimestel võib Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva langetada ülemäära palju vererõhku, mis võib olla ka allergilise reaktsiooni tagajärg. See võib põhjustada tugevat uimasust või minestust. Sellisel juhul lõpetage Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva võtmine, võtke kohe ühendust oma arstiga ja heitke pikali.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva muud võimalikud kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

pearinglus, peavalu, turse pahkluude piirkonnas, jalalabadel, säärtel või kätel, väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

Vähenenud seksuaalne aktiivsus, energia puudus, käte-jalgade kirvendamine või tuimus, pearinglus püstitõusmisel, pearinglus, enda südamelöökide tunnetamine, kiire südamerütm, köha, madal vereõhk koos sümptomitega, nagu pearinglus, uimasus, hingamisraskused; kõhukinnisus, kõhulahtisus, suukuivus, seedehäired, iiveldus, ülakõhuvalu, oksendamine, nahalööve, seljavalu, lihasspasmid, valu kätes ja jalgades, tung sageli urineerida, võimetus saavutada või säilitada erektsiooni, nõrkus.

On täheldatud ka muutusi vereanalüüside tulemustes, milleks on: vere suurenenud või vähenenud kaaliumi sisaldus, vere suurenenud kreatiniini sisaldus, suurenenud kusihappe sisaldus ja maksafunktsiooni iseloomustavate ensüümide (gammaglutamüültransferaas) aktiivsuse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

minestamine, ravimiallergia, näopunetus ja kuumatunne näos, punased sügelevad kublad (nõgeslööve), näoturse.

Kõrvaltoimed, mida on täheldatud ainult olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini kasutamisel, kuid mitte Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’ga või suurema esinemissagedusega:

Olmesartaanmedoksomiil

Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st)

Bronhiit, köha, kurguvalu, nohu või ninakinnisus, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäire, valu maopiirkonnas, gripp, iiveldus, valu liigestes või luudes, seljavalu, vere esinemine uriinis, kusetrakti nakkus, valu rinnus, gripitaolised sümptomid ja valu.

Muutused vereanalüüside tulemustes, näiteks rasvasisalduse suurenemine (hüpertriglütserideemia), vere uurea või kusihappe sisalduse suurenemine ning maksa- ja lihasfunktsiooni iseloomustavate ensüümide aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st)

Vereliistakute (teatud tüüpi vererakud, trombotsüüdid) arvu vähenemine, millega võivad kaasneda veritsused või vere hüübimisaja pikenemine; kiire allergiline reaktsioon, mis võib haarata kogu keha ja võib põhjustada hingamisraskusi ning kiiret vererõhu langust, mis võib põhjustada isegi minestust (anafülaktilised reaktsioonid); stenokardia (valu või ebamugavustunne rinnus, mida teatakse ka kui rinnaangiin); allergiline nahalööve, nahakahjustus, sügelus, nahalööve kupladena, lihasevalu, näoturse, üldine halb enesetunne.

Harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st)

Näo, suu ja kõri (häälepaelad) turse, äge neerukahjustus ja neerupuudulikkus, letargia.

Amlodipiin

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

Turse (vedelikupeetus).

Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st)

Unisus, kuumatunne näos ja näopunetus, kõhuvalu, iiveldus, turse pahkluude piirkonnas, nägemishäired (sh topeltnägemine ja hägustunud nägemine), enda südamelöökide tunnetamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäire, krambid, nõrkustunne, hingamisraskus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st)

Raskus uinumisel, ärritatavus, unehäired, meeleolu muutused, sh ärevus; maitsetundlikkuse muutused, minestus, värinad, helin kõrvus (tinnitus); stenokardia halvenemine (valu või ebamugavustunne rinnus); ebaregulaarne südametöö; nohu või ninakinnisus, juuste väljalangemine, nahalööve, ülemäärane higistamine, sügelus, violetsed täpid või laigud nahal, mis on tingitud täppverevalumitest (purpur), naha värvuse muutused, punased sügelevad kublad (nõgeslööve), liigese- või lihasevalu; urineerimishäired, vajadus öösel urineerida, urineerimisvajaduse suurenemine; rindade suurenemine meestel; rindkerevalu, valu, üldine halb enesetunne, kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st)

Segasus.

Väga harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10000-st)

Valgete vererakkude arvu vähenemine, mis võib suurendada infektsioonide ohtu; teatud tüüpi vererakkude, nagu trombotsüüdid, arvu vähenemine, mistõttu võib kergemini tekkida verevalumeid ja pikeneda veritsusaeg; vere suhkrusisalduse tõus, lihaste jäikuse suurenemine või suurenenud vastupanu passiivsete liigutuste suhtes (hüpertoonia); käte või jalgade kirvendamine või tuimus; südameatakk, veresoonte põletik, maolimaskestapõletik, igemete paksenemine, kõhunäärme- või maksapõletik, maksaensüümide tõusnud aktiivsus, naha ja silmade kollasus, naha suurenenud valgustundlikkus, allergilised reaktsioonid (sügelus, nahalööve, näo-, suu- ja/või kõri- (häälepaelad) turse koos sügeluse ja nahalööbega), rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve kehapinna, tugev sügelus, naha villiline kahjustus, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik, mis võivad vahel olla eluohtlikud.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Värisemine, lihasjäikus, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva sisaldab

- Toimeained on olmesartaanmedoksomiil ja amlodipiin (amlodipiinbesilaadina).

Üks tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Üks tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Üks tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). - Teised koostisosad on:

Tableti sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos ränidioksiidiga, naatriumkroskarmelloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat. Tableti kate: polüvinüülalkohol, polüetüleenglükool (makrogool 4000), titaandioksiid (E171), talk, kollane raudoksiid (E172) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/5 mg ja

40 mg/10 mg), punane raudoksiid (E172) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/5

mg ja 40 mg/10 mg), must raudoksiid (E172) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/5 mg).

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva välja näeb ja pakendi sisu

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune, lame tablett, läbimõõduga 6,61 mm.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tablett on oranž, ümmargune, lame tablett, läbimõõduga 9,1 mm.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva 40 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett on punane, ümmargune, lame tablett, läbimõõduga 9,1 mm.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 30, 56, 90 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

Dolni Mecholupy

102 37 Prague 10 Tšehhi

Tootja:

S.C Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucharest, 032266

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi: Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Eesti: Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva Saksamaa: Olmesartan Amlodipin Zentiva

Itaalia: Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Zentiva Läti: Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva Portugal: Olmesartan +Amlodipina Zentiva

Rumeenia: Olmesartan medoxomil/Amlodipină Zentiva Ühendkuningriik: Olmesartan/Amlodipine

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.