Pamol - õhukese polümeerikattega tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pamol 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Paratsetamool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pamol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pamol-i võtmist
 3. Kuidas Pamol-i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Pamol-i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Pamol ja milleks seda kasutatakse

Pamol on palavikku alandava ja valuvaigistava toimega ravim. Ravimi näidustused on palavik ja nõrk valu. Pamol sobib valuvaigistina peavalu, hambavalu, menstruatsioonivaevuste ning lihas- ja liigesvalude leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Pamol-i võtmist

Ärge võtke Pamol-i:

 • kui olete paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on maksa ja/või neerupuudulikkus.
 • kui teil on diagnoositud glükoos6fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise

aneemia oht).

Arstliku kontrolli all ettevaatlikult kasutada järgmiste haiguste korral: maksa- või neerufunktsiooni häired, sh Gilberti sündroom.

Muud ravimid ja Pamol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pamol-ga ei tohi samaaegselt kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid valuvaigistavaid ja palavikku alandavaid ravimeid vältimaks eluohtlikku mürgitust.

Samaaegne uinutite, epilepsiavastaste ravimite, rifampitsiini või naistepuna (Hypericum perforatum) ürti sisaldavate taimsete preparaatide kasutamine võib ka lubatud annustes põhjustada maksakahjustust. Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel kasutamisel võib aeglustuda klooramfenikooli eritumine organismist, samas suureneb toksilisus. Samaaegne

ravi vere hüübimist pärssivate ravimitega peab toimuma arsti järelvalve all. Paratsetamooli toime saabumist võivad mõjutada mao tühjenemise kiirust mõjutavad ravimid (nt metoklopramiid, domperidoon).

Pamol koos toidu ja joogiga

Pamol-i ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel võib tekkida maksakahjustus ka lubatud annuste juures.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Pamol-i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada tavalistes annustes.

Kuidas Pamol-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanule ja noorukile on 1…2 tabletti (0,5...1 g) vajadusel iga 4...6 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on 4 g. Maksimaalne ühekordne annus on 1000 mg.

Lastele annustamisel peab arvestama kehakaaluga ning sobivaima ravimvormiga. Informatsioon lapse vanuse kohta igas kehakaalu grupis on alljärgnevalt välja toodud üksnes juhindumiseks.

Lapsed ja noorukid kehakaaluga 43…50 kg (ligikaudu 12…15-aastased)

Tavaline annus vajadusel on 1 tablett (500 mg) iga 4 tunni järel, kuni maksimaalse ööpäevase annuseni 5 tabletti (2,5 g).

Lapsed kehakaaluga 34...43 kg (ligikaudu 11...12-aastased)

Tavaline annus vajadusel on 1 tablett (500 mg ) iga 6 tunni järel, kuni maksimaalse ööpäevase annuseni 4 tabletti (2 g).

Lapsed kehakaaluga 26...34 kg (ligikaudu 8...11-aastased)

Tavaline annus vajadusel on ½ tabletti (250 mg) iga 4 tunni järel, kuni maksimaalse ööpäevase annuseni 3 tabletti (1,5 g).

Pamol 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid ei ole mõeldud kasutamiseks alla 26 kg kaaluvatel lastel.

Siin soovitatud annuseid ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta ületada.

Kõrge palaviku või infektsiooni sümptomite korral enam kui 3-päevase ravi järel või kui valu püsib pärast enam kui 5-päevast ravi, on patsiendil soovitatav pöörduda arsti poole.

Annustamine neerupuudulikkuse korral

Kroonilise neerupuudulikkuse puhul ei ole annuse kohandamine vajalik, ent raske neerupuudulikkuse korral peaks manustamiskordade intervall olema 8 tundi.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka poolitada, närida või peenestada, peale juua klaasitäis vett.

Kui teil on tunne, et Pamol-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Pamol-i rohkem kui ette nähtud

Paratsetamool annuses 7,5 g või rohkem võib põhjustada sümptomeid, mis ei ole spetsiifilised (iiveldus ja oksendamine) või sümptomid võivad ka puududa. Suured paratsetamooli annused võivad põhjustada maksakahjustust. Soovitatud annuste ületamisel võib areneda eluohtlik mürgitus, mis avaldub ööpäeva jooksul pärast ravimi sissevõtmist. Mürgitusele viitavad järgmised nähud: isutus, iiveldus, oksendamine, valu parema roidekaare all, naha ja limaskestade kollasus, uriini ja väljaheite värvi muutumine.

Üleannustamisnähtude korral võtke kohe ühendust oma arsti või kiirabiga. Võtke pakend arsti juurde kaasa.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st): erinevad nahalööbed (eksanteem, urtikaaria), maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse tõus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia).

Pamol-i kasutamisel on kirjeldatud ka veresuhkru langust (hüpoglükeemiat), vereloome häireid (trombotsütopeeniat või agranulotsütoosi).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pamol-i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pamol sisaldab

 • Toimeaine on paratsetamool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.
 • Teised abiained on kartulitärklis, hüpromelloos (E464), magneesiumstearaat (E470b), mikrokristalne tselluloos (E460), povidoon (E1201), propüleenglükool, talk (E553b).

Kuidas Pamol välja näeb ja pakendi sisu

Pamol on valge, ovaalne, poolitusjoonega tablett, ühel küljel on sissepressitud kiri “PAMOL”.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pamol-i tabletid on pakitud 10 tabletti sisaldavatesse PVC/Al blistritesse. Pakendi suurused:

10, 20 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tel: 372 79 98 100

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015.