Paramax rapid - tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: VITABALANS OY

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

PARAMAX Junior 250 mg tablett

PARAMAX Rapid 500 mg tablett

PARAMAX Forte 1 g tablett

Paratsetamool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst võ apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on PARAMAX ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne PARAMAX-i kasutamist
 3. Kuidas PARAMAX-i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas PARAMAX-i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on PARAMAX ja milleks seda kasutatakse

PARAMAX on näidustatud palaviku ja nõrga valu korral nagu peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, liiges- ja lihasvalu.

Mida on vaja teada enne PARAMAX-i kasutamist

Ärge kasutage PARAMAX-i:

 • kuiolete paratsetamooli või selle ravimi mis taheskoostisosade suhtes allergiline
 • kui teil on maksapuudulikkus
 • kui teil on diagnoositud glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht). Arstliku kontrolli all ettevaatlikult kasutada järgmiste haiguste korral: maksa või neerufunktsiooni häired, sh Gilberti sündroom.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne PARAMAX-i kasutamist pidage nõu oma arsti, kui teil on neeru- või maksapuudulikkus või kui teil on probleeme alkoholi tarvitamisega.

Muud ravimid ja PARAMAX

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

PARAMAX tablettidega ei tohi samaaegselt kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid valuvaigistavaid ja palavikkualandavaid ravimeid vältimaks eluohtlikku mürgitust.

Samaaegne uinutite, epilepsiavastaste ravimite, rifampitsiini või naistepuna (Hypericum perforatum) ürti sisaldavate taimsete preparaatide kasutamine võib ka lubatud annustes põhjustada maksakahjustust. Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel kasutamisel võib aeglustuda klooramfenikooli eritumine

organismist, samas suureneb toksilisus. Samaaegne ravi vere hüübimist pärssivate ravimitega peab toimuma arsti järelvalve all. Paratsetamooli toime saabumist võivad mõjutada mao tühjenemise kiirust mõjutavad ravimid (nt metoklopramiid, domperidoon).

PARAMAX koos alkoholiga

Alkoholi samaaegsel tarvitamisel võib tekkida maksakahjustus ka lubatud annuste juures.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

PARAMAX-i võib raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada, kuid tuleb järgida soovitatud annuseid. Paratsetamool eritub väikeses koguses rinnapiima, kuid see ei avalda tõenäoliselt lapsele mingit mõju.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

PARAMAX ei mõjuta autojuhtimist ja masinate kasutamise võimet.

Kuidas PARAMAX-i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekri.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed (>40 kg): 1...2 tabletti PARAMAX Rapid-it vajadusel iga 4...6 tunni järel või ½…1 tabletti PARAMAX Forte-t vajadusel iga 4...6 tunni järel. Maksimaalne päevane annus on 8 tabletti PARAMAX Rapid-it või 4 tabletti PARAMAX Forte-t (4 g).

Ühekordne annus lastel on 15 mg/kehakaalu kg kohta, maksimaalselt ööpäevas 60 mg/kg kohta.

3...6-aastased lapsed (17...25 kg): 1 tablett PARAMAX Junior-i vajadusel iga 4...6 tunni järel. Maksimaalselt 4 korda päevas.

6...12-aastased lapsed (25...40 kg): 1...2 tabletti PARAMAX Junior-i vajadusel iga 4...6 tunni järel. Maksimaalselt 8 tabletti päevas.

Tabletid tuleb võtta rohke vedelikuga. Pikaajalisem kasutamine lubatud vaid arsti ettekirjutusel. Arst võib PARAMAX-i määrata ka teistsugustes annustes, sel juhul peate jälgima arsti ettekirjutust.

Kui teil on tunne, et PARAMAX-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate PARAMAX-i rohkem kui ette nähtud

Suured paratsetamooli annused võivad põhjustada maksakahjustust. Soovitatud annuste ületamisel võib areneda eluohtlik mürgitus, mis avaldub ööpäeva jooksul pärast ravimi sissevõtmist. Mürgistusele viitavad järgmised nähud: isutus, iiveldus, oksendamine, valu parema roidekaare all, naha ja limaskestade kollasus, uriini ja väljaheite värvi muutumine.

Üleannustamisnähtude korral võtke kohe ühendust oma arsti või kiirabiga. Võtke PARAMAX-i pakend arsti juurde kaasa.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid esineb harva ja need on tavaliselt mööduvad.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st): erinevad nahalööbed (eksanteem, urtikaaria), maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse tõus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia), tõsised nahareaktsioonid.

Paratsetamooli kasutamisel on kirjeldatud ka veresuhkru langust (hüpoglükeemiat), vereloome häireid (trombotsütopeeniat või agranulotsütoosi).

Kui ravimi kasutamise ajal ilmneb mingeid häireid seedetrakti poolt, tuleks tabletti võtta koos piima või toiduga. Kui häired ei kao, muutuvad tugevamaks või kui ilmnevad teised kõrvaltoimed, tuleb pöörduda arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas PARAMAX-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visage ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasutada. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida PARAMAX sisaldab

PARAMAX Junior: toimeaine on paratsetamool. 1 tablett sisaldab 250 mg paratsetamooli. PARAMAX Rapid: toimeaine on paratsetamool. 1 tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli. PARAMAX Forte: toimeaine on paratsetamool. 1 tablett sisaldab 1 g paratsetamooli.

Abiained on povidoon, mikrokristalne tselluloos, naatriumglükolaattärklis, stearhape ja magneesiumstearaat.

Kuidas PARAMAX välja näeb ja pakendi sisu

PARAMAX Junior: valge ümar poolitusjoonega tablett. Diameeter 10 mm.

PARAMAX Rapid: valge kapslikujuline poolitusjoonega tablett. Tableti laius on 7,5 mm ja pikkus 18,0 mm. PARAMAX Forte: valge kapslikujuline poolitusjoonega tablett. Tableti laius on 9 mm ja pikkus 22,5 mm.

PARAMAX Junior: 10 tabletti blisterpakendis (PVC/Al).

PARAMAX Rapid: 10, 20 ja 30 tabletti blisterpakendis (PVC/Al) 100 tabletti plastpurgis (purk HD-PE plastik ja kaas LD-PE plastik).

PARAMAX Forte: 5 ja 25 tabletti blisterpakendis (PVC/Al) ning haiglapakend 100 tabletti plastpurgis (purk HD-PE plastik ja kaas LD-PE plastik) või blisterpakendis (PVC/Al).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans OY

Varastokatu 8 13500 Hämeenlinna Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Vitabalans Pharma OÜ

Hõbekuuse 26

12111 Tallinn

Tel. 623 0018

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.