Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Paroxetine aurobindo 20mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB05
Toimeaine: paroksetiin
Tootja: Aurobindo Pharma Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paroxetine Aurobindo 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Paroxetine Aurobindo 30 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Paroksetiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Paroxetine Aurobindo ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Paroxetine Aurobindo võtmist

3.Kuidas Paroxetine Aurobindo’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Paroxetine Aurobindo’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Paroxetine Aurobindo ja milleks seda kasutatakse

Paroxetine Aurobindo kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks (SSRI) ja mis on antidepressant.

Paroxetine Aurobindo’t kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

-depressioon (rasked depressiivsed episoodid);

-obsessiiv-kompulsiivne häire (sundmõtted ja -teod);

-paanikahäire koos agorafoobiaga või ilma (nt hirm kodust väljumise, kauplustesse sisenemise või avalikes kohtades viibimise ees);

-sotsiaalfoobia (ületamatu hirm igapäevaste suhtlemissituatsioonide ees või nende vältimine);

-generaliseerunud ärevushäire (püsivam hirm, millele on iseloomulik alaline närviline muretsemine);

-posttraumaatiline stressihäire (traumaatilisest juhtumist põhjustatud ärevus).

2. Mida on vaja teada enne Paroxetine Aurobindo võtmist

Ärge võtke Paroxetine Aurobindo’t:

-kui olete paroksetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te kasutate või olete viimase kahe nädala jooksul kasutanud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks (sh moklobemiid ja metüültioniinkloriid [metüleensinine]). Kui te lõpetate ravi MAO inhibiitoriga, annab teie arst teile juhised, kuidas alustada ravi Paroxetine Aurobindo’ga;

-paroksetiini samaaegne kasutamine tioridasiini või pimosiidiga (psühhoosiravimid) on vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Paroxetine Aurobindo võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-Kasutamine lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel

Paroxetine Aurobindo’t ei tohi üldjuhul kasutada lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel. Peaksite ka teadma, et alla 18-aasta vanustel patsientidel on sellesse klassi kuuluvate ravimite

kasutamisel suurem oht kõrvaltoimete tekkimiseks, nt enesetapukatse, enesetapumõtted ja vaenulikkus (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha). Arst võib hoolimata sellest määrata Paroxetine Aurobindo’t alla 18-aasta vanusele patsiendile, kui ta leiab, et see on patsiendile kõige kasulikum. Kui teie arst on määranud Paroxetine Aurobindo’t alla 18-aasta vanusele patsiendile, võite arstiga uuesti nõu pidada. Kui alla 18-aasta vanusel patsiendil tekivad või süvenevad eespool nimetatud sümptomid Paroxetine Aurobindo kasutamisel, rääkige sellest arstile. Ka Paroxetine Aurobindo ohutust selle pikaajalise kasutamise korral patsiendi kasvule, küpsemisele ja kognitiiv-käitumuslikule arengule selles vanuserühmas ei ole tõestatud.

Paroxetine Aurobindo kliinilistes uuringutes alla 18-aastastel lastel ja noorukitel olid sagedasteks kõrvaltoimeteks, mis esinesid vähem kui ühel patsiendist kümnest, enesetapumõtete ja enesetapukatsete sagenemine, tahtlik enesevigastus, vaenulik, agressiivne või ebasõbralik käitumine, söögiisu puudus, värisemine, ebanormaalne higistamine, hüperaktiivsus (liigne energilisus), agitatsioon, emotsioonide vaheldumine (sh nutmine ja tujumuutused) ning ebatavalised sinikad või veritsused (nt ninaverejooks). Uuringutest selgus, et samad kõrvaltoimed esinesid ka Paroxetine Aurobindo asemel platseebot (antud uuringus suhkrutabletid) saanud lastel ja noorukitel, kuigi oluliselt harvem.

Mõnel alla 18-aastasel patsiendil esines selles uuringus Paroxetine Aurobindo kasutamise lõpetamisel ärajätunähte. Need nähud olid enamasti sarnased nendega, mis ilmnesid täiskasvanutel pärast Paroxetine Aurobindo kasutamise lõpetamist (vt lõik 3 „Kuidas Paroxetine Aurobindo’t võtta“). Lisaks esines alla 18-aastastel patsientidel sageli (vähem kui ühel kümnest) kõhuvalu, närvilisust ja emotsioonide muutust (sh nutmine, tujumuutused, enesevigastamine, enesetapumõtted ja -katsed).

-Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine (või halvenemine)

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

-Kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

-Kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud

suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates Teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie käitumises.

-kui teil tekib selliseid sümptomeid nagu sisemine rahutus ja psühhomotoorne erutus, näiteks võimetus rahulikult istuda või seista, mida seostatakse tavaliselt subjektiivse distressiga (akatiisia). Seda võib kõige tõenäolisemalt esineda ravi esimestel nädalatel. Paroxetine Aurobindo annuse suurendamisel võivad need tundmused süveneda (vt lõik “Võimalikud kõrvaltoimed”);

-kui teil tekib selliseid sümptomeid nagu segasusseisund, rahutus, higistamine, värisemine, külmavärinad, hallutsinatsioonid (veidrad nägemused või helid), äkilised lihastõmblused või kiire südametegevus, sest need sümptomid võivad olla serotoniini sündroomi nähud;

-kui teil on esinenud maniat (üliaktiivne käitumine või mõtted). Kui teil algab mania episood, peaksite Paroxetine Aurobindo kasutamise katkestama. Lisateavet küsige arstilt;

-kui teil on südame-, maksa- või neeruprobleeme. Raske neerukahjustusega või maksakahjustusega patsientide ravimisel on soovitatav annust vähendada;

-kui teil on diabeet. Paroxetine Aurobindo võib teie veresuhkru taset tõsta või langetada. Võib osutuda vajalikuks kohandada teie suukaudset insuliini või diabeediravimi annust;

-kui teil on epilepsia;

-kui teil tekivad ravi ajal Paroxetine Aurobindo’ga krambid, peate pöörduma arsti poole;

-kui teil ravitakse depressiooni elekter-krampraviga;

-kui teil on glaukoom (silma siserõhu tõus);

-kui teil on vere naatriumitaseme languse (hüponatreemia) oht, nt samaaegselt kasutatavate ravimite või tsirroosi tõttu. Ravi ajal Paroxetine Aurobindo’ga on harva esinenud hüponatreemiat, valdavalt eakatel patsientidel;

-kui teil on või on varem esinenud verehäireid (nt ebanormaalset veritsemist nahal või maos);

-kui te kasutate ravimeid, mis võivad suurendada veritsemiskalduvust (siia kuuluvad ravimid, mis kasutatakse vere vedeldamiseks, näiteks varfariin, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, nagu perfenasiin või klosapiin, põletiku ja valuvastased ravimid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (NSAID), nagu atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen, tselekoksiib, etodolak, diklofenak, meloksikaam);

-kui te kasutate tamoksifeeni, et ravida rinnavähki (või fertiilsuse probleeme). Paroxetin Aurobindo võib tamoksifeeni toimet vähendada. Teie arst võib soovitada teil võtta teist antidepressanti.

Pidage nõu arstiga ka sel juhul, kui teil on neid seisundeid varem esinenud.

Muud ravimid ja Paroxetine Aurobindo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimid võivad mõjutada Paroxetine Aurobindo toimet või põhjustada suurema tõenäosusega ravimi kõrvaltoimete avaldumist. Samuti võib Paroxetine Aurobindo muuta mõnede teiste ravimite toimet. Nendeks on:

monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid (sh moklobemiid ja metüültioniinkloriid [metüleensinine]) (vt „Ärge kasutage Paroxetine Aurobindo’t“);

antipsühhootikumid tioridasiin või pimosiid (vt „Ärge kasutage Paroxetine Aurobindo’t“);

põletiku- ja valuvastased ravimid atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu tselekoksiib, etodolak ja meloksikaam;

valuvaigistid tramadool ja petidiin;

triptaanid, mida kasutatakse migreeni raviks (nt sumatriptaan);

teised antidepressandid, sh selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja tritsüklilised antidepressandid, nagu klomipramiin, nortriptülliin ja desipramiin;

toidulisand trüptofaan;

teatud psühhiaatriliste häirete raviks kasutatavad preparaadid liitium, risperidoon, perfenasiin ja klosapiin (antipsühhootikumid);

fentanüül, mida kasutatakse anesteesiaks või kroonilise valu raviks;

inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimite fosamprenaviiri ja ritonaviiri kombinatsioon;

naistepuna (depressiooni raviks kasutatav taimne preparaat);

krampide ja epilepsia ravimid fenobarbitaal, fenütoiin, naatriumvalproaat või karbamasepiin;

tähelepanu puudulikkuse ja hüperaktiivsuse häire raviks kasutatav atomoksetiin;

protsüklidiin, mida kasutatakse Parkinsoni tõve põhjustatud treemori raviks;

vere vedeldamiseks kasutatavad ravimid (antikoagulandid), nagu varfariin;

teatud antiarütmikumid (propafenoon, flekainiid);

vererõhu ja südamehaiguste raviks kasutatav beetablokaator metoprolool;

kõrge kolesteroolisisalduse ravim pravastatiin;

tuberkuloosi ja leepra ravim rifampitsiin;

antibiootikum linesoliid;

rinnavähi või fertiilsuse probleemide raviks kasutatav tamoksifeen.

→ Kui te olete kasutanud ükskõik millist selles nimekirjas leiduvatest ravimitest ning te ei ole sellest oma arstiga rääkinud, minge tagasi oma arsti juurde ja pidage temaga nõu. Arst võib pidada vajalikuks ravimi annust muuta või asendada selle teise ravimiga.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Paroxetine Aurobindo võtmist kui te võtate mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud neid, mis on ostetud ilma retseptita. Nemad teavad, kas see on teie jaoks ohutu.

Paroxetine Aurobindo koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit: Võtke tablette hommikul koos toiduga. Nii saab vähendada esineda võivat halba enesetunnet (iiveldus).

Alkohol: Paroxetine Aurobindo kasutamise ajal ärge tarvitage alkoholi. Alkohol võib halvendada teie sümptomeid või kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Teatage oma arstile kohe kui olete rase, arvate, et olete rase või planeerite rasedust. Laste puhul, kelle emad kasutavad paroksetiini esimeste raseduskuude jooksul, on olnud mõned teated, mis näitavad kõrgenenud väärarengute riski, eriti südamega seotud sünnidefekte. Keskmiselt sünnib elanikkonna kohta üks südamerikkega laps 100 lapse kohta. Emade puhul, kes kasutavad paroksetiini, tõuseb see risk kahe juhuni 100 lapse kohta. Juhul kui te rasestute, otsustab arst, kas on vajalik valida teine ravim või Paroxetine Aurobindo kasutamine järk-järgult katkestada. Teatud situatsioonides võib arst otsustada, et peaksite ravimi tarvitamist jätkama.

Informeerige kindlasti oma arsti või ämmaemandat, et te kasutate Paroxetine Aurobindo´t. Kui kasutada ravimeid nagu Paroxetine Aurobindo raseduse ajal, eriti raseduse viimase 3 kuu jooksul, võib see suurendada imikutel tõsise tervisehäire riski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis muudab imiku hingamise kiiremaks ning naha sinakaks. Need sümptomid algavad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi.

Sümptomiteks on:

-hingamisraskused,

-sinakas nahk või kehatemperatuuri kõikumine,

-sinised huuled,

-oksendamine või toitumisraskused,

-tugev väsimus, uinumisraskused või pidev nutmine,

-kanged või lõtvunud lihased,

-värisemine, ärevus või krambid.

Kui need esinevad teie lapsel, peate kohe ühendust võtma oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Imetamine

Paroksetiin võib väheses koguses erituda rinnapiima. Kui kasutate Paroxetine Aurobindo’t, rääkige sellest enne imetamise alustamist arstile.

Otsus, kas jätkata ravi ajal rinnaga toitmist, tuleb teha koos arstiga.

Viljakus

Paroksetiin on näidanud loomkatsetes sperma kvaliteeti vähendavat toimet. Teoreetiliselt võib see mõjutada viljakust, kuid mõju inimese viljakusele ei ole veel täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Paroxetine Aurobindo võib tekitada kõrvaltoimeid (nt pearinglus, segasusseisund, unisus või nägemise hägustumine), mis kahjustab teie keskendumisvõimet ja aeglustab reageerimisvõimet. Nende kõrvaltoimete tekkimisel ärge juhtige autot ega kasutage masinaid ega sooritage muid tähelepanelikkust ja keskendumist nõudvaid tegevusi.

Paroxetine Aurobindo SISALDAB laktoosi

Paroxetine Aurobindo sisaldab vähesel hulgal laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Paroxetine Aurobindo’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke ravimit koos klaasitäie veega, eelistatavalt hommikuti söögi ajal.

Tablett või poolitatud tablett tuleb alla neelata ja seda ei tohi katki närida.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Depressioon

Soovituslik annus on 20 mg päevas. Annust võib olenevalt teie ravivastusest suurendada järk-järgult 10 mg kaupa 50 mg-ni päevas.

Patsientide paranemine algab üldjuhul nädala pärast, kuid see võib hakata ilmnema alles alates teisest ravinädalast. Ravi tuleb jätkata vähemalt 6 kuud.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Algannus on 20 mg päevas. Annust võib olenevalt teie ravivastusest suurendada järk-järgult 10 mg kaupa 40 mg-ni päevas. Soovituslik annus on 40 mg päevas. Maksimaalne annus on 60 mg päevas. Ravi tuleb jätkata mitu kuud.

Paanikahäire

Algannus on 10 mg päevas. Annust võib olenevalt teie ravivastusest suurendada järk-järgult 10 mg kaupa 40 mg-ni päevas. Soovituslik annus on 40 mg päevas. Maksimaalne annus on 60 mg päevas. Ravi tuleb jätkata mitu kuud.

Sotsiaalfoobia, generaliseerunud ärevushäire ja posttraumaatiline stressihäire

Soovituslik annus on 20 mg päevas. Annust võib olenevalt teie ravivastusest suurendada järk-järgult 10 mg kaupa 50 mg-ni päevas. Maksimaalne annus on 50 mg päevas.

Paroksetiini ei tohi kasutada laste ja alla 18 aastaste noorukite raviks.

Eakad (üle 65-aastased)

Annust võib olenevalt teie ravivastusest suurendada 40 mg-ni päevas. Maksimaalne annus on 40 mg päevas.

Raske neerufunktsiooni kahjustus Õige annuse kirjutab välja arst.

Maksafunktsiooni kahjustus Õige annuse kirjutab välja arst.

Kui te võtate Paroxetine Aurobindo’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Paroxetine Aurobindo’t rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile või pöörduge lähimasse haiglasse.

Üleannustamise sümptomid on näiteks oksendamine, pupillide laienemine, palavik, vererõhu muutused, peavalu, tahtmatud lihaste tõmblused, erutus, ärevus ja südametegevuse kiirenemine.

Kui te unustate Paroxetine Aurobindo’t võtta

Kui te unustate Paroxetine Aurobindo’t võtta, jätke unustatud annus vahele ja võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Paroxetine Aurobindo võtmise

Ärge katkestage Paroxetine Aurobindo kasutamist ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te tunnete end paremini.

Kui katkestate ravimi kasutamise järsult pärast selle pikaajalist kasutamist, võivad teil tekkida ärajätunähud; teil võivad tekkida pearinglus, sensoorsed häired (tuimus või "sipelgate jooksmine", mida nimetatakse paresteesiaks, elektrilöögi taoline tunne ja kohin kõrvus), unehäired (sealhulgas intensiivsed unenäod), iiveldus, kõhulahtisus, peavalu, kiire ja ebaregulaarne südametegevus (südamepekslemine), värin, higistamine, nägemishäired või erutatus, ärevus, ärrituvus või segasus oma asukoha suhtes (desorientatsioon). Need sümptomid on üldjuhul kerged või mõõdukad ja mööduvad iseenesest kahe nädala jooksul. Mõnel patsiendil võivad need sümptomid olla siiski raskemad või püsida kauem. Need tekivad tavaliselt esimestel päevadel pärast ravi kasutamise lõpetamist.

Paroxetine Aurobindo kasutamise lõpetamisel vähendab arst teil annust aegamööda mitme nädala või kuu jooksul, mis peaks aitama vähendada ärajätusümptomite tekkimise tõenäosust. Üks võimalus seda teha on vähendada Paroxetine Aurobindo annust järk-järgult 10 mg võrra nädalas.

Kui teil tekivad ravimi lõpetamisel ärajätusümptomid, võib arst otsustada katkestada ravimi kasutamise aeglasemalt. Kui teil tekivad Paroxetine Aurobindo kasutamise lõpetamisel rasked ärajätunähud, pöörduge arsti poole. Arst võib määrata teile ravi uuesti alustamise ja seejärel aeglasema katkestamise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate ravi ajal mõnda allpool loetletud kõrvaltoimetest, võtke otsekohe ühendust arstiga. Võib olla on teil vaja kohe haiglasse minna.

Aeg-ajalt esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-kui teil on ebatavaline sinikate teke või verejooks, sh veriokse või veri väljaheites, võtke ühendust oma arstiga või minge kohe haiglasse.

-kui teil tekib urineerimisraskus, võtke ühendust oma arstiga või minge kohe haiglasse.

Harva esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

-kui teil tekivad krambid (tõmblused või krambihood), võtke ühendust oma arstiga või minge kohe haiglasse.

-kui te tunnete end rahutuna ja tunnete, et te ei saa rahulikult paigal istuda või seista, võib teil olla tekkinud seisund, mida arstid nimetavad akatiisiaks. Teie tablettide annuse suurendamine võib neid sümptomeid veelgi süvendada. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.

-kui te tunnete end väsinuna, nõrgana või segaduses olevat ja teil on lihasvalu, lihaste jäikus või lihaste kohmakus (koordineerimatus), võib see olla seotud teie vere vähese naatriumisisaldusega. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.

Väga harva esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

-allergilised reaktsioonid Paroxetine Aurobindo’le, mis võivad olla rasked. Kui teil tekib punetav ja kublaline nahalööve, silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse, sügelus või teil on raske hingata (õhupuudus) või neelata ja te tunnete nõrkust või peapööritust, mille tulemuseks on kollaps või teadvuse kadu, võtke oma arstiga ühendust või minge kohe haiglasse.

-kui teil on üks või kõik järgmistest sümptomitest, võib teil olla nn “serotoniini sündroom”. Sümptomiteks on: segasuse või rahutuse tunne, higistamine, rappumine, värisemine, hallutsinatsioonid (imelikud nägemused või hääled), järsud lihastõmblused või kiirenenud südamerütm. Võtke oma arstiga ühendust, kui selline seisund tekib.

-äge glaukoom. Kui teie silmad muutuvad äkki valusaks ning teie nägemine muutub ähmaseks, võtke oma arstiga ühendust..

Sagedus teadmata

Mõnedel inimestel on esinenud enesevigastamise või enesetapumõtteid Paroxetine Aurobindo ravi ajal või varsti pärast ravi lõpetamist (vaata lõik 2 „Mida on vaja teada enne Paroxetine Aurobindo võtmist“).

Teised ravi ajal tekkida võivad kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

-halb enesetunne (iiveldus). Ravimi võtmine hommikul koos söögiga võib iiveldust vähendada;

-muutused seksuaaltungis või –funktsioonis. Näiteks orgasmi puudumine ning meestel ebanormaalne erektsioon või ejakulatsioon.

Sageli esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-vere kolesteroolitaseme tõus;

-söögiisu kadumine;

-unehäired (unetus) või unisus;

-ebanormaalsed unenäod (kaasa arvatud luupainajad);

-pearinglus või värisemine (treemor);

-peavalu;

-kontsentreerumisraskus;

-ärevus;

-ebatavaline nõrkus;

-nägemise hägustumine;

-haigutamine, suukuivus;

-kõhulahtisus või kõhukinnisus;

-oksendamine;

-higistamine;

-kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-vererõhu ajutine tõus või ajutine langus, mis võib põhjustada pearinglust või minestamist, kui te äkiliselt püsti tõusete;

-normaalsest kiirem südametöö;

-liikumise häired, suu või keele jäikus, värisemine või ebanormaalsed liigutused;

-laienenud pupillid;

-nahalööve;

-segasusseisund;

-hallutsinatsioonid (veidrad nägemused või helid);

-võimetus urineerida (kusepeetus) või kontrollimatu, iseeneslik urineerimine (kusepidamatus);

-kui te põete suhkurtõbe, võite märgata Paroxetine Aurobindo võtmise ajal, et teie veresuhkru tase ei ole kontrolli all. Palun rääkige oma arstiga teie insuliini või diabeediravimite annuse kohandamisest.

Harva esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

-rinnapiima ebanormaalne eritumine meestel ja naistel;

-aeglane südametöö;

-toime maksale, mis väljendub veretesti maksafunktsiooni näitajates;

-paanikahood;

-ülienergiline käitumine või mõtted (mania);

-tunne, et olete endast eraldunud (depersonalisatsioon);

-ärevus;

-vastupandamatu soov liigutada jalgu (rahutute jalgade sündroom);valu liigestes või lihastes.

Väga harva esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

-nahalööve, mis võib olla villiline ja sarnaneda väikesele märklauale (keskel tume vistrik, mille ümber on heledam ala, mida ümbritseb tumedam ring) ja mida nimetatakse erythema multiforme;

-laiaulatuslik lööve villide ja naha koorumisega, eriti suu, nina, silmade ja genitaalide ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom);

-laiaulatuslik lööve, millega kaasnevad villid ja naha koorumine suurematel kehapindadel (toksiline epidermaalne nekrolüüs);

-probleemid maksaga, mille väljendusena nahk või silmavalged muutuvad kollaseks;

-vedelikupeetus organismis, mis põhjustab käte või jalgade turset;

-tundlikkus päikesevalguse suhtes;

-püsiv ja valulik erektsioon;

-ootamatu veritsus, nt veritsevad igemed; vere esinemine uriinis või vere oksendamine või äkki tekkinud marrastused või katkenud veresooned (katkenud veenid).

Mõnedel patsientidel on Paroxetine Aurobindo kasutamise ajal esinenud kõrvades suminat, sisinat, vilinat, kuminat või muude püsivate helide kuulmist (tinnitus).

Seda tüüpi ravimeid võtvatel patsientidel on täheldatud suuremat luumurdude tekke riski.

Võimalikud ärajätunähud Paroxetine Aurobindo ravi lõpetamisel

Väga sageli esinevad (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

-pearinglus, ebakindel tunne või tasakaaluhäire;

-torkiv tunne jäsemetes, põletustunne ja (harva) elektrilöögi taolised tunnetused (ka pea piirkonnas);

-mõnedel patsientidel on Paroxetine Aurobindo kasutamise ajal esinenud kõrvades suminat, sisinat, vilinat, kuminat või muude püsivate helide kuulmist (tinnitus);

-unehäired (väga tõetruud unenäod, luupainajad, võimetus magada);

-ärevustunne;

-peavalu.

Aeg-ajalt esinevad (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-iiveldus (halb enesetunne);

-higistamine (kaasa arvatud öine higistamine);

-rahutus või ärevus (agiteeritus);

-värisemine (treemor);

-segasusseisund või desorientatsioon;

-emotsionaalne või ärritunud olek;

-nägemishäired;

-südamepekslemine (palpitatsioonid);

-kõhulahtisus (diarröa).

Kui täheldate Paroxetine Aurobindo ravi lõpetamisel nimetatud ärajätunähte, palun võtke ühendust oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Paroxetine Aurobindo’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paroxetine Aurobindo sisaldab

-Toimeaine on paroksetiin.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg või 30 mg paroksetiini (paroksetiinvesinikkloriidhemihüdraadina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu:kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (A-tüüpi), magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate 20 mg:

titaandioksiid (E171), hüpromelloos (E464) makrogool 400 polüsorbaat 80 (E433)

Tableti kate 30 mg: titaandioksiid (E171), hüpromelloos (E464), makrogool 400, indigokarmiin (E132), polüsorbaat 80 (E433)

Kuidas Paroxetine Aurobindo välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Paroxetine Aurobindo 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kapslikujulised kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘56’ ja teisele küljele ‘C’ koos sügava poolitusjoonega. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Paroxetine Aurobindo 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid on sinised kapslikujulised kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘F’ ja teisele küljele ‘12’.

Paroxetine Aurobindo 20 mg ja Paroxetine Aurobindo 30 mg turustatakse pakendites, milles on 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 või 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Aurobindo Pharma Limited,

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD, Ühendkuningriik

tel: ++ 44 20 8845 8811 faks: ++ 44 20 8845 8795

Tootjad: Milpharm Limited,

Ares, Odyssey Business Park,

West End Road, South Ruislip HA4 6QD Ühendkuningriik

ja

Pfizer Service Company

Hoge Wei 10

B-1930 Zaventem

Belgia

ja

APL Swift Services (Malta) Ltd

Paroxetine Aurobindo 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Paroxetine Aurobindo 30 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Paroxetin Aurobindo 20 mg Filmtabletten
Paroxetin Aurobindo 30 mg Filmtabletten Paroxetin “Aurobindo”
Paroxetine Aurobindo 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Paroxetine Aurobindo 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid PAROXETINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula Paroxetine Aurobindo 20 mg film-coated tablets
Paroxetine Aurobindo 30 mg film-coated tablets Paroxetin Aurobindo 20 mg apvalkotās tablets Paroxetin Aurobindo 30 mg apvalkotās tablets Paroxetine Aurobindo 20 mg filmomhulde tabletten Paroxetine Aurobindo 30 mg filmomhulde tabletten Paroxetine Aurobindo
Paroxetina Aurobindo
Paroxetin Aurobindo 30 mg filmom obalené tablety Paroxetine 20 mg film-coated tablets
Paroxetine 30 mg film-coated tablets

HF26

Hal far Industrial Estate

Hal far

Birzebbugia BBG 3000

Malta

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Küpros:

Saksamaa:

Taani:

Eesti:

Hispaania:

Iirimaa:

Läti:

Holland:

Poola:

Portugal:

Ühendkuningriik:

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.