Panadol extra - õhukese polümeerikattega tablett (500mg +65mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE83
Toimeaine: paratsetamool +kofeiin
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panadol Extra, 500 mg/65 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Paratsetamool/kofeiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Panadol Extra ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Panadol Extra võtmist
 3. Kuidas Panadol Extra-t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Panadol Extra-t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Panadol Extra ja milleks seda kasutatakse

Panadol Extra sisaldab kahte toimeainet: paratsetamooli, mis on valuvaigisti ja palavikualandaja ning kofeiini, mis täiendab valuvastast toimet.

Panadol Extra tablette kasutatakse kerge kuni mõõduka valu leevendamiseks ning palaviku alandamiseks täiskasvanutel ja lastel alates 12 aasta vanusest.

Mida on vaja teada enne Panadol Extra võtmist

Ärge võtke Panadol Extra-t:

 • kui olete paratsetamooli, kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust.

Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli. Järgige alati märgistust etiketil.

Enne Panadol Extra võtmist pidage nõu oma arstiga või apteekriga:

 • kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);
 • te olete alakaaluline või alatoitumuses;
 • tarvitate regulaarselt alkoholi.

Te peaksite loobuma üldse selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid.

Pidage arstiga nõu, kui teil on:

 • kui teil on hemolüütiline aneemia;
 • kui teil on ensüüm glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;
 • kui teil on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski.

Metaboolse atsidoosi nähud:

 • sügav, kiire, raskendatud hingamine;
 • halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine);
 • söögiisu kadumine.

Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

See ravim sisaldab kofeiini. Vältige selle ravimi tarvitamisel ülemääraselt kofeiini sisaldavate jookide tarvitamist (nt tee, kohv ja kofeiini sisaldavad purgijoogid). Suur kofeiini tarbimine võib põhjustada unehäireid, värinaid ja südamepekslemisest põhjustatud ebamugavustunnet rinnus.

Kui sümptomid ei parane, võtke ühendust oma arstiga.

Muud ravimid ja Panadol Extra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pidage nõu oma arstiga enne Panadol Extra võtmist:

kui võtate varfariini või teisi sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

kui võtate ravimeid iivelduse ja oksendamise vastu (metoklopramiid, domperidoon) või vere kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks (kolestüramiin).

Ärge võtke Panadol Extra-t koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Panadol Extra tablette ei ole soovitav kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimil ei ole teadaolevalt tähelepanu ja keskendumisvõimet mõjutavat toimet.

Kuidas Panadol Extra-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ainult suukaudseks manustamiseks.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

1...2 tabletti iga 4...6 tunni järel,vastavalt vajadusele. Ärge võtke Panadol Extra tablette sagedamini kui 4-tunniste vahedega ja mitte rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul.

Kasutage alati väikseimat annust, lühima aja jooksul, mis tagab teie sümptomite leevenemise.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. Panadol Extra-t ei ole soovitav anda alla 12-aastastele lastele.

Kui sümptomid püsivad, konsulteerige arstiga.

Kui te võtate Panadol Extra-t rohkem kui ette nähtud

Pöörduge koheselt arsti poole, isegi kui teil ei esine mingeid sümptomeid, kuna on oht maksakahjustuse tekkeks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:

 • kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon, mis väljendub

nahalööbe või sügelemisena, millega võivad kaasneda hingamisraskused, huulte, keele-, kõri- või näoturse. Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

 • kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist nahalööve, ketendus või haavandid suus;
 • kui teil on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel hingamisraskusi ja te kogete sama Panadol Extra võtmisel;
 • kui teil esineb pärast Panadol Extra võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse.

Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.

Tee ja kohvi liigne tarvitamine koos Panadol Extra tablettidega võib esile kutsuda ärevus- ja pingetunde.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Panadol Extra-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panadol Extra sisaldab

Toimeained: iga tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 65 mg kofeiini.

Abiained on: eelzelatiniseeritud tärklis, maisitärklis, povidoon, kaaliumsorbaat, talk, steariinhape, naatriumkroskarmelloos, puhastatud vesi, hüpromelloos, triatsetiin.

Kuidas Panadol Extra välja näeb ja pakendi sisu

Valged, õhukese polümeerikattega lamedate servadega kapslikujulised tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud kolmnurkne logo ja "+" märk, teine külg on tühi.

PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakend ja HDPE tabletipurk keeratava polüpropüleenist korgiga, mis sisaldab 4, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 60 või 96 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack

Dungarvan, Co Waterford

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 8a

Tallinn 11415

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.