Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pramipexole teva - prolong tabl 3,15mg n10; n30; n100

ATC Kood: N04BC05
Toimeaine: Pramipexole
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

PRAMIPEXOLE TEVA
prolong tabl 3,15mg N10; N30; N100


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pramipexole Teva, 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pramipexole Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pramipexole Teva võtmist

3.Kuidas Pramipexole Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pramipexole Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pramipexole Teva ja milleks seda kasutatakse

Pramipexole Teva kuulub ravimirühma, mida nimetatakse dopamiini agonistideks ja mis stimuleerivad peaajus paiknevaid dopamiiniretseptoreid. Dopamiiniretseptorite stimulatsioon kutsub esile peaajus närviimpulsside tekke, mis aitavad kontrollida keha liigutusi.

Pramipexole Teva’t kasutatakse primaarse Parkinsoni tõve sümptomite raviks täiskasvanutel. Seda saab kasutada kas üksi või kombinatsioonis levodopaga (teine Parkinsoni tõve ravim).

2. Mida on vaja teada enne Pramipexole Teva võtmist

Ärge võtke Pramipexole Teva’t

-kui olete pramipeksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pramipexole Teva võtmist pidage nõu oma arstiga. Rääkige arstile, kui teil esineb (on esinenud) või on arenemas mõni haigus või sümptom, eriti mõni järgnevaist:

-neeruhaigus;

-hallutsinatsioonid (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas). Sagedamini esineb nägemishallutsinatsioone;

-düskineesia (nt jäsemete ebanormaalsed, kontrollimatud liigutused). Kui teil on kaugelearenenud Parkinsoni tõbi ning te võtate samaaegselt levodopat, siis võib teil tekkida düskineesia Pramipexole Teva’ga ravi alustamisel;

-unisus ning äkilised uinumise episoodid;

-psühhoos (nt võrreldav skisofreenia sümptomitega);

-nägemise kahjustus. Te peate laskma Pramipexole Teva ravi ajal silmi regulaarselt kontrollida;

-tõsine südame või veresoonkonna haigus. Te peate laskma regulaarselt kontrollida vererõhku, eriti ravi alguses. Sellega saab vältida posturaalset hüpotensiooni (püstitõusmisel tekkiv vererõhu langus).

Rääkige oma arstile, kui teie või teie perekond/hooldaja märkab, et teil tekivad teie tavapärasest käitumisest erinevad tungid või ihad ja kui te ei suuda vastu panna impulsile, tungile ega ahvatlusele sooritada teatud tegevusi, mis võivad olla teile endale või teistele inimestele kahjulikud. Neid nimetatakse impulsi kontrolli häireks ning nendeks häireteks võivad olla hasartmängusõltuvus, liigsöömine või liigne rahakulutamine, ebanormaalselt suur sugutung või seksuaalsete mõtete/tunnete sagenemine. Teie arst peab võib-olla teie annust kohandama või ravimi manustamise lõpetama.

Rääkige oma arstile, kui te märkate ise või märkab teie pere/hooldaja, et teil on tekkimas mania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus) või deliirium (vähenenud kohalolek, segasus, reaalsustaju kadu). Teie arst peab võib-olla teie annust kohandama või ravimi manustamise lõpetama.

Lapsed ja noorukid

PramipexoleTeva’t ei soovitata kasutada lastel ega alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Pramipexole Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ilma retseptita ostetud ravimid, taimsed preparaadid, tervisetooted või toidulisandid.

Te peate vältima Pramipexole Teva võtmist koos psühhoosivastaste ravimitega.

Olge ettevaatlik, kui kasutate järgmiseid ravimeid:

-tsimetidiin (kasutatakse mao ülihappesuse ja maohaavandite raviks);

-amantadiin (mida võib kasutatada Parkinsoni tõve raviks);

-meksiletiin (kasutatakse ebaregulaarse südametöö – häire, mida nimetatakse ventrikulaarseks arütmiaks – raviks);

-zidovudiin (mida võidakse kasutada omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS), inimese immuunsüsteemi haarava haiguse raviks);

-tsisplatiin (erinevate vähktõve tüüpide raviks);

-kiniin (mida võidakse kasutada valusate öiste jalakrampide vältimiseks ja üht tüüpi malaaria, mida nimetatakse falciparum malaria (halvaloomuline malaaria) raviks);

-prokaiinamiid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks).

Kui te kasutate levodopat, siis on soovitatav Pramipexole Teva’ga ravi alustamisel levodopa annust vähendada.

Olge ettevaatlik, kui te kasutate teisi ravimeid, millel on rahustav toime (sedatiivne efekt) või kui te tarvitate alkoholi. Sellisel juhul võib Pramipexole Teva mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Pramipexole Teva koos toidu, joogi ja alkoholiga

Olge ettevaatlik alkoholi tarvitamisega Pramipexole Teva ravi ajal.

Pramipexole Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Teie arst arutab sel juhul teiega, kas te peate jätkama Pramipexole Teva kasutamist.

Ei ole teada, kas Pramipexole Teva mõjutab loodet. Seetõttu ärge võtke Pramipexole Teva’t, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui olete konsulteerinud arstiga.

Pramipexole Teva’t ei tohi kasutada imetamise ajal. Pramipexole Teva võib vähendada rinnapiima teket. Samuti võib Pramipexole Teva erituda rinnapiima ning jõuda teie lapseni. Kui Pramipexole Teva kasutamine on vältimatult vajalik, tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

PRAMIPEXOLE TEVA_30693_PIL_306933x1

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pramipexole Teva võib põhjustada hallutsinatsioone (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas). Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

Pramipexole Teva’t on seostatud unisusega ja äkkuinumisepisoodidega, seda eriti Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. Rääkige arstile, kui olete endal selliseid toimeid täheldanud.

3.Kuidas Pramipexole Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Teie arst määrab teile õige annuse.

Võtke Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ainult üks kord päevas ja alati ligikaudu samal kellaajal.

Pramipexole Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett alla tervelt koos veega.

Ärge närige, poolitage ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette. Sedasi võite põhjustada ravimi üleannustamine, sest sel juhul vabaneb ravim teie kehas liiga kiiresti.

Ravi esimese nädala jooksul on tavaline annus 0,26 mg pramipeskooli. Seejärel suurendatakse annust iga 5…7 päeva järel vastavalt arsti soovitustele, kuni saavutatakse kontroll teie sümptomite üle (säilitusannus).

Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide suurenevate annustega raviskeem

Nädal

Ööpäevane

Tablettide arv

 

annus

 

 

(mg)

 

0,26

Üks Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

0,52

Üks Pramipexole Teva 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

 

 

VÕI

 

 

kaks Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

1,05

Üks Pramipexole Teva 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

 

 

VÕI

 

 

kaks Pramipexole Teva 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

 

 

VÕI

 

 

kolm Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Tavaline säilitusannus on 1,05 mg ööpäevas. Siiski võib osutuda vajalikuks annuse suurendamine ka edaspidi. Vajadusel võib arst suurendada annust maksimaalselt kuni 3,15 mg pramipeksoolini ööpäevas. Võimalik on ka väiksem säilitusannus – üks Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett ööpäevas.

Neeruhaigusega patsiendid

Kui teil on neeruhaigus, siis võib arst teile soovitada tavalise algannuse üks 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mida te esimesel nädalal võtate vaid igal teisel päeval. Seejärel võib arst suurendada ravimi manustamise sagedust ühe 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastava

tabletini üks kord päevas. Kui vajalik on edasine annuse suurendamine, siis võib arst pramipeksooli annust suurendada 0,26 mg intervallide kaupa.

Tõsiste neeruprobleemide korral võib arst teid üle viia mõnele teisele pramipeksooli sisaldavale ravimile. Kui ravi ajal teie neeruhaigus halveneb, siis pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole.

Kui te eelnevalt kasutasite pramipeksooli (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette

Arst määrab teie pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annuse vastavalt pramipeksooli (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide annusele, mida te võtsite.

Eelmisel päeval enne üleminekut võtke oma pramipeksooli (toimeainet kiiresti vabastavad) tabletid nagu tavaliselt. Sellele järgneval hommikul hakkate võtma pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ja ärge võtke lisaks pramipeksooli (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette.

Kui te võtate Pramipexole Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtsite liiga palju tablette:

-pöörduge otsekohe nõu saamiseks oma arsti poole või minge lähimasse haiglasse;

-teil võivad tekkida oksendamine, rahutus või teised kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Kui te unustate Pramipexole Teva’t võtta

Kui unustasite võtta Pramipexole Teva annuse ja see meenub teile 12 tunni jooksul pärast tavalist ravimi võtmise aega, siis võtke see tablett kohe ja järgmine tablett võtke tavapärasel ajal.

Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tableti annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pramipexole Teva võtmise

Ärge lõpetage Pramipexole Teva võtmist, kui te ei ole sellest kõigepealt rääkinud oma arstiga. Kui te peate tablettide võtmise lõpetama, siis vähendab arst teie annust järk-järgult. See aitab vältida sümptomite halvenemise riski.

Kui te põete Parkinsoni tõbe, siis ei tohi Pramipexole Teva-ravi lõpetada järsku. Järsk ravimi võtmise lõpetamine võib tekitada seisundi, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks. See seisund võib olla suureks terviseriskiks. Selle sümptomid on:

-akineesia (lihaste liikuvuse kadu),

-lihasjäikus,

-palavik,

-kõikuv vererõhk,

-tahhükardia (südame löögisageduse tõus),

-segasus,

-teadvuse taseme langus (nt kooma).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmise esinemissageduse alusel:

Väga sage

võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Sage

võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

Aeg-ajalt

võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Harv

võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Teil võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage:

-Düskineesia (st ebatavalised, kontrollimatud jäsemete liigutused)

-Unisus

-Pearinglus

-Iiveldus

Sage:

-Tung käituda ebatavalisel viisil

-Hallutsinatsioonid (nähakse, kuuldakse või tuntakse asju, mida pole olemas)

-Segasus

-Väsimus (kurnatus)

-Unetus (insomnia)

-Liigne vedelik kudedes, tavaliselt jalgades (perifeerne turse)

-Peavalu

-Hüpotensioon (madal vererõhk)

-Ebatavalised unenäod

-Kõhukinnisus

-Nägemiskahjustus

-Oksendamine

-Kehakaalu vähenemine, sh söögiisu langus

Aeg-ajalt:

-Paranoia (nt liigne hirm oma heaolu pärast)

-Väärkujutlus

-Liigne päevane unisus ja äkiline uinumine

-Amneesia (mäluhäire)

-Hüperkineesia (liigsed liigutused ning paigaloleku võimetus)

-Kehakaalu suurenemine

-Allergilised reaktsioonid (nt nahalööve, sügelus, ülitundlikkus)

-Minestus

-Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

-Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

-Rahutus

-Hingeldus (raskendatud hingamine)

-Luksumine

-Kopsupõletik (kopsuinfektsioon)

-Võimetus vastu panna impulsile, soovile või ahvatlusele teha tegusid, mis võivad olla kahjulikud teile endale või teistele inimestele; siia kuuluvad:

-tugev impulss liigseks hasartmängude mängimiseks, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele tagajärgedele

-muutunud või suurenenud suguiha ja seksuaalkäitumine, mis mõjutab oluliselt teid ennast või teisi inimesi, nt tugev suguiha

-kontrollimatu liigne ostlemine või rahakulutamine

-õgimishood (suurte toidukoguste söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine (söömine tavapärasest rohkem ning rohkem kui on vajalik nälja kustutamiseks)*

-Deliirium (vähenenud kohalolek, segasus, reaalsustaju kadu)

Harv:

-Mania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)

Kui te täheldate endal ükskõik millist neist käitumistest, rääkige sellest oma arstile. Ta selgitab teile, kuidas neid sümptomeid vähendada või nendega toime tulla.

Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 2762 pramipeksoolravi saanud patsienti, neid kõrvaltoimeid ei esinenud. Esinemissageduse kategooria ei ole ilmselt kõrgem kui „aeg-ajalt“.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pramipexole Teva’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pramipexole Teva sisaldab

-Toimeaine on pramipeksool

Üks tablett sisaldab 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg või 3,15 mg pramipeksooli vastavalt 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg või4, 5 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraadina.

-Teised koostisosad on hüpromelloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, magneesiumstearaat ja kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Pramipexole Teva välja näeb ja pakendi sisu

Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: Ümmargused 9 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, lameda pinnaga, kaldservadega ja ühel küljel on märgistus ´026´.

Pramipexole Teva 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’052’. Pramipexole Teva 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’105’. Pramipexole Teva 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’210’. Pramipexole Teva 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: Ümmargused 11 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, lameda pinnaga, kaldservadega ja ühel küljel on märgistus ’315’.

Pramipexole Teva on saadaval pakendites, milles on alumiiniumblistrid 10, 30 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastava tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland

Tootjad

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscallà, 1-9, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 08173

Hispaania

Laboratorios Normon, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, Madrid 28760

Hispaania

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem 2031 GA

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti Vabariik Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pramipexole Teva, 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipexole Teva, 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pramipexole Teva, 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,375 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 0,26 mg pramipeksoolile.

Pramipexole Teva, 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,75 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 0,52 mg pramipeksoolile.

Pramipexole Teva, 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 1,05 mg pramipeksoolile.

Pramipexole Teva, 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 2,1 mg pramipeksoolile.

Pramipexole Teva, 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4,5 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 3,15 mg pramipeksoolile.

INN. Pramipexolum

Tähelepanu:

Kirjanduses publitseeritud pramipeksooli annustes on silmas peetud soola vormi. Seega esitatakse annused nii pramipeksooli aluse kui ka pramipeksooli soola vormi kohta (sulgudes).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Ümmargused 9 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, lameda pinnaga, kaldservadega ja ühel küljel on märgistus ’026’.

Pramipexole Teva 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’052’.

Pramipexole Teva 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

PRAMIPEXOLE TEVA_30693_SPC_306932x1

Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’105’.

Pramipexole Teva 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Ümmargused 10 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, kaksikkumerad ja ühel küljel on märgistus ’210’.

Pramipexole Teva 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Ümmargused 11 mm läbimõõduga tabletid on valged või valkjad, lameda pinnaga, kaldservadega ja ühel küljel on märgistus ’315’.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Idiopaatilise Parkinsoni tõve sümptomaatiline ravi täiskasvanutel ilma levodopata või kombinatsioonis levodopaga, k.a hilisstaadiumis, mil levodopa toime väheneb või muutub ebapüsivaks ning ilmnevad ravitoime kõikumised (toime lõpp või „on-off“ fluktuatsioonid).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on pramipeksooli ravimvorm, mida võetakse suukaudselt üks kord ööpäevas.

Ravi alustamine

Annust tuleb suurendada järk-järgult, manustamist alustatakse annusest 0,26 mg alust(0,375 mg soola) ööpäevas ning seejärel suurendatakse annuseid iga 5…7 päeva järel. Eeldades, et patsiendil ei esine talumatuid kõrvaltoimeid, peab annust kohandama, saavutamaks maksimaalset terapeutilist toimet.

Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide suurenevate annustega raviskeem

Nädal

Ööpäevane annus (mg alus)

Ööpäevane annus (mg sool)

0,26

0,375

0,52

0,75

1,05

1,5

Kui osutub vajalikuks annuse edasine suurendamine, tuleb nädalaste intervallidega suurendada ööpäevast annust 0,52 mg aluse (0,75 mg soola) võrra, kuni saavutatakse maksimaalne ööpäevane annus - 3,15 mg alust (4,5 mg soola) ööpäevas. Siiski peab märkima, et somnolentsuse esinemissagedus suureneb alates annustest, mis on suuremad kui 1,05 mg alust (1,5 mg soola) ööpäevas (vt lõik 4.8).

Patsiendid, kes juba saavad raviks pramipeksooli tablette, võib viia üle Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele üleöö, kasutades samaväärset ööpäevast annust. Pärast Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele üleminekut saab annust kohandada vastavalt patsiendi ravivastusele (vt lõik 5.1).

Säilitusravi

Individuaalne pramipeksooli annus peaks olema vahemikus 0,26 mg alust (0,375 mg soola) kuni maksimaalse annuseni 3,15 mg alust (4,5 mg soola) ööpäevas. Põhiuuringutes ilmnes annuse suurendamise korral efektiivsus alates ööpäevasest annusest 1,05 mg alust (1,5 mg soola). Edasine annuse kohandamine peab olema vastavuses kliinilise ravivastuse ja kõrvaltoimete esinemisega. Kliinilistes uuringutes raviti ligikaudu 5% patsientidest annusega alla 1,05 mg alust (1,5 mg soola). Kaugelearenenud Parkinsoni tõvega patsientidel, kellel kavatsetakse levodopa annuste vähendamist, võivad kasulikuks osutuda pramipeksooli ööpäevased annused üle 1,05 mg aluse (1,5 mg soola).

Levodopa annuseid soovitatakse vähendada nii Pramipexole Teva annuse suurendamise perioodil kui ka säilitusravi ajal, vastavalt patsiendi individuaalsele reaktsioonile (vt lõik 4.5).

Vahelejäänud annus

Kui annus jäi võtmata, siis võib Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastava tableti sisse võtta 12 tunni jooksul pärast regulaarselt planeeritud ravimi võtmise aega. Kui on möödunud üle 12 tunni, siis tuleb vahelejäänud annus jätta võtmata ja jätkata ravi järgmisel päeval regulaarselt planeeritud ajal.

Ravi katkestamine

Järsk dopaminergilise ravi katkestamine võib põhjustada maliigse neuroleptilise sündroomi väljakujunemist. Seetõttu peaks pramipeksooli annust vähendama 0,52 mg aluse (0,75 mg soola) annuse kaupa ööpäevas, kuni ööpäevane annus on langetatud kuni 0,52 mg aluseni (0,75 mg soolani). Seejärel tuleks annust vähendada 0,26 mg aluse (0,375 mg soola) võrra ööpäevas (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid

Pramipeksooli eritumine sõltub neerufunktsioonist. Ravi alustamiseks on soovitatud järgmist annustamisskeemi:

Nendel patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on üle 50 ml/min, ei ole ööpäevaste annuste või annustamise sageduse vähendamine vajalik.

Nendel patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on vahemikus 30...50 ml/min, alustatakse ravi Pramipexole Teva 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega, manustadesigal teisel päeval. Vajalik on ettevaatus ja hoolikas ravivastuse ning talutavuse jälgimine ning hindamine, enne kui ühe nädala pärast ööpäevast annust suurendada. Kui edasine annuse suurendamine on vajalik, siis suurendatakse seda 0,26 mg pramipeksooli kaupa nädalaste intervallidega kuni maksimaalse annuseni 1,57 mg pramipeksooli alust (2,25 mg soola) ööpäevas.

Nendel patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min, ei ole ravi Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega soovitatav, sest selle patsiendipopulatsiooni kohta puuduvad andmed. Tuleks kaaluda pramipeksooli tablettide kasutamist.

Kui neerufunktsioon halvenebsäilitusravi ajal, tuleb järgida eespool antud soovitusi.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksapuudulikkuse puhul ei ole annuse kohandamine tõenäoliselt vajalik, kuna ligikaudu 90% imendunud toimeainest eritub neerude kaudu. Kuid võimalikku maksapuudulikkuse mõju Pramipexole Teva farmakokineetikale ei ole uuritud.

Lapsed

Pramipexole Teva ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ei ole tõestatud. Pramipexole Teva toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamine pediaatrilisel populatsioonil seoses Parkinsoni tõvega ei ole asjakohane.

Manustamisviis

Tabletid tuleb neelata alla tervelt koos veega, neid ei tohi närida, poolitada ega purustada. Tablette võib manustada koos toiduga või ilma ja neid võetakse iga päev ligikaudu samal kellaajal.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui Pramipexole Teva’t määratakse neerukahjustusega Parkinsoni tõbe põdevale patsiendile, siis on soovitatav kasutada vähendatud annuseid vastavalt lõigus 4.2 toodud juhistele.

Hallutsinatsioonid

Dopamiini agonistide ning levodopa tuntud kõrvaltoimeks on hallutsinatsioonide tekkimine. Patsiente tuleb informeerida, et võivad tekkida hallutsinatsioonid (peamiselt visuaalsed).

Düskineesia

Kaugelearenenud Parkinsoni tõve puhul ja koos levodopaga kasutamisel võib Pramipexole Teva algsel annuse tiitrimisel tekkida düskineesia. Düskineesia tekkimisel tuleb vähendada levodopa annust.

Ootamatu uinumine ja unisus

Pramipeksooliga on seostatud somnolentsuse ja ootamatu uinumise episoode, eriti Parkinsoni tõvega patsientidel. Aeg-ajalt on teatatud taolistest uinumise juhtudest, mis on tekkinud igapäevaste tegevuste ajal, mõnikord ilma eelnevate hoiatavate nähtudeta. Patsiendid peavad olema sellest informeeritud ja hoiatatud autojuhtimise või masinatega töötamise ohtlikkusest Pramipexole Teva’ga ravimise ajal. Patsiendid, kellel on esinenud somnolentsus ja/või äkkuinumise episoodid, peaksid hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest. Peale selle võib kaaluda annuse alandamist või ravi lõpetamist. Võimaliku toimete summeerumise tõttu on soovitatav olla ettevaatlik, kui patsiendid manustavad koos pramipeksooliga teisi rahustava toimega ravimeid või tarbivad alkoholi (vt lõigud 4.5, 4.7 ja 4.8).

Impulsi kontrolli häired

Patsiente tuleb regulaarselt jälgida impulsi kontrolli häire tekkimise suhtes. Patsiendid ja hooldajad peavad olema teadlikud, et dopamiini agonistide, sh pramipeksooliga ravitud patsientidel võib esineda impulsi kontrolli häireid, sealhulgas patoloogilist hasartmängurlust, libiido suurenemist ja hüperseksuaalsust, kompulsiivset rahakulutamist või ostlemist, õgimishoogusid ja kompulsiivset söömist. Selliste sümptomite ilmnemisel tuleb kaaluda annuse vähendamist/järk-järgulist ärajätmist.

Mania ja deliirium

Patsiente tuleb mania ja deliiriumi ilmnemise suhtes regulaarselt jälgida. Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada sellest, et pramipeksoolravi saavatel patsientidel võivad esineda mania ja deliirium. Selliste sümptomite tekkimisel tuleb kaaluda annuse vähendamist/ravi järk-järgulist lõpetamist.

Psühhootiliste häiretega patsiendid

Psühhootiliste häiretega patsiente tohib dopamiini agonistidega ravida ainult juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski. Antipsühhootiliste ravimite manustamisest koos pramipeksooliga tuleb hoiduda (vt lõik 4.5).

Oftalmoloogiline jälgimine

Regulaarsete intervallide järel või nägemishäirete tekkimisel on soovitav teostada silmade ja nägemise kontroll.

Raske kardiovaskulaarne haigus

Raske kardiovaskulaarse haiguse korral on vajalik ettevaatus. Dopaminergilise raviga seostatud posturaalse hüpotensiooni ohu tõttu on, eriti ravi alustamisel, soovitatav kontrollida vererõhku.

Maliigne neuroleptiline sündroom

Dopaminergilise ravi järsul katkestamisel on kirjeldatud maliigse neuroleptilise sündroomi sümptomite teket (vt lõik 4.2).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seondumine plasmavalkudega

Pramipeksool seostub vereplasma valkudega väga vähesel määral (vähem kui 20% ulatuses) ning inimesel on ravimi biotransformatsioon vähene. Seetõttu on plasmavalkudega seondumist või biotransformatsiooni abil elimineerumist mõjustavad koostoimed teiste ravimitega vähetõenäolised. Kuna antikolinergilised ained elimineeritakse peamiselt biotransformatsiooni teel, on koostoimete võimalus piiratud, ehkki koostoimeid antikolinergiliste ainetega ei ole uuritud. Selegiliin ja levodopa ei mõjuta pramipeksooli farmakokineetikat.

Aktiivse renaalse eliminatsioonitee inhibiitorid/konkurendid

Tsimetidiin vähendab pramipeksooli renaalset kliirensit ligikaudu 34%, inhibeerides oletatavalt katioonset sekretoorset transpordisüsteemi neeru tuubulites. Seega ravimid, mis inhibeerivad seda aktiivset renaalset eliminatsiooniteed või mis ise elimineeruvad sel teel, nagu tsimetidiin, amantadiin, meksiletiin, zidovudiin, tsisplatiin, kiniin ja prokaiinamiid, võivad omada koostoimeid pramipeksooliga, mille tulemusena võib pramipeksooli kliirens väheneda. Nende ravimite samaaegsel Pramipexole Teva’ga manustamisel tuleks kaaluda pramipeksooli annuse vähendamist.

Kombinatsioon levodopaga

Pramipexole Teva kasutamisel kombinatsioonis levodopaga on Pramipexole Teva annuse suurendamise korral soovitatav vähendada levodopa annust ja jätta samaks teiste Parkinsoni tõve ravis kasutatavate preparaatide annused.

Võimaliku toimete summeerumise tõttu on soovitav olla ettevaatlik, kui patsiendid manustavad koos pramipeksooliga teisi rahustava toimega ravimeid või tarbivad alkoholi (vt lõigud 4.4, 4.7 ja 4.8).

Antipsühhootikumid

Antipsühhootikumide manustamisest koos pramipeksooliga tuleks hoiduda (vt lõik 4.4), nt võib tekkida antagonistlik efekt.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Inimestel ei ole ravimi toimet rasedusele ja imetamisele uuritud. Pramipeksool ei olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel, kuid osutus embrüotoksiliseks rottidel emasloomadele toksiliste annuste kasutamisel (vt lõik 5.3). Pramipexole Teva’t tohib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui oodatav kasu õigustab võimalikku ohtu lootele.

Imetamine

Kuna pramipeksool inhibeerib inimestel prolaktiini sekretsiooni, võib eeldada rinnapiima erituse vähenemist. Pramipeksooli eritumist rinnapiima ei ole naistel uuritud. Rottidel oli toimeainega seotud radioaktiivsus emapiimas kõrgem kui vereplasmas.

Inimestelt saadud andmete puudumise tõttu ei tohi Pramipexole Teva’t imetamise ajal kasutada. Kui ravimi kasutamine on vältimatu, tuleb imetamine lõpetada.

Fertiilsus

Ravimi mõju inimese fertiilsusele ei ole uuritud. Nagu dopamiini agonistide puhul on oodata, mõjutas pramipeksool loomkatsetes emasloomade innaaega ning vähendas emasloomade fertiilsust. Nendes uuringutes ei täheldatud aga otseseid ega kaudseid kahjulikke toimeid isasloomade fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Pramipexole Teva võib omada tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Võivad tekkida hallutsinatsioonid või somnolentsus.

Patsiente, kes saavad ravi Pramipexole Teva’ga ja kellel esineb somnolentsust ja/või ootamatu uinumise episoode, tuleb informeerida vajadusest hoiduda autojuhtimisest või muudest tegevustest, kus nõrgenenud tähelepanu võib patsiendile endale või teistele põhjustada tõsiseid vigastusi või surma (näiteks masinatega töötamisel), kuni taolised korduvad episoodid ja somnolentsus on möödunud (vt ka lõigud 4.4, 4.5 ja 4.8).

4.8Kõrvaltoimed

Oodatavad kõrvaltoimed

Pramipexole Teva kasutamise ajal võib oodata järgmisi kõrvaltoimeid: ebanormaalsed unenäod, amneesia, impulsi kontrolli häirete käitumuslikud sümptomid ja sundkäitumised nagu liigsöömine,

ostlemistung, hüperseksuaalsus ja patoloogiline mängurlus; südamepuudulikkus, segasus, kõhukinnisus, pettekujutlused, pearinglus, düskineesia, hingeldus, väsimus, hallutsinatsioonid, peavalu, luksumine, hüperkineesia, hüperfaagia, hüpotensioon, antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon, unetus, libiido häired, iiveldus, paranoia, perifeersed tursed, kopsupõletik, sügelus, lööve ja muu ülitundlikkus; rahutus, unisus, ootamatu uinumine, sünkoop, nägemishäired, sh diploopia, hägune nägemine ja nägemisteravuse vähenemine, oksendamine, kehakaalu vähenemine, sh söögiisu langus, kehakaalu suurenemine.

Analüüsi tulemused kogutud platseebokontrollitud uuringutest, milles võrreldi Parkinsoni tõvega patsiente, kes said raviks pramipeksooli (1778 patsienti) või platseebot (1297 patsienti), näitasid, et kõrvaltoimeid esines sageli mõlemas rühmas. 67%-l pramipeksooli ja 54%-l platseebot saanud patsientidest esines vähemalt üks kõrvaltoime.

Allpool on tabelis esitatud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus pramipeksooliga ravitud patsientidel oli vähemalt 0,1% ja millest teatati oluliselt sagedamini pramipeksooli kasutavatel patsientidel võrreldes platseeboga või kui kõrvaltoime loeti kliiniliselt oluliseks. Enamik neist kõrvaltoimetest olid raskusastmelt kerged kuni mõõdukad, tavaliselt algasid varakult ravi alustamisel ja enamik neist taandus ka ravi jätkamisel.

Kõrvaltoimed on organsüsteemide klasside kaupa loetletud esinemissageduste alusel (patsientide arv, kellel võib kõrvaltoime ilmneda), kasutades järgmist liigitust: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000).

Kõige sagedamini teatatud ravimi kõrvaltoimeteks (≥ 5%) Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel, mida esineb sagedamini pramipeksoolravi kui platseebo korral, on iiveldus, düskineesia, hüpotensioon, pearinglus, unisus, unetus, kõhukinnisus, hallutsinatsioonid, peavalu ja väsimus. Unisuse esinemissagedus on suurem annuste korral, mis ületavad 1,5 mg pramipeksooli soola ööpäevas (vt lõik 4.2). Kombinatsioonis levodopaga oli sagedasemaks kõrvaltoimeks düskineesia. Ravi alguses võib esineda hüpotensioon, eriti kui pramipeksooli annust suurendatakse liiga kiiresti.

Organsüsteemi klass

Ravimi kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

Aeg-ajalt

kopsupõletik

Endokriinsüsteemi häired

 

Aeg-ajalt

antidiureetilise hormooni liigne sekrektsioon

Psühhiaatrilised häired

 

Sage

ebatavalised unenäod, impulsi kontrolli häirete käitumuslikud

 

sümptomid ja sundkäitumised; segasus, hallutsinatsioonid, unetus

Aeg-ajalt

liigsöömine, kompulsiivne ostlemine, pettekujutlused,

 

hüperfaagia, hüperseksuaalsus, libiido häired, paranoia,

 

patoloogiline mängurlus, rahutus, deliirium

Harv

mania

Närvisüsteemi häired

 

Väga sage

pearinglus, düskineesia, unisus

Sage

peavalu

Aeg-ajalt

amneesia, hüperkineesia, ootamatu uinumine, sünkoop

Silma kahjustused

 

Sage

nägemishäired, sh kahelinägemine, hägune nägemine ja

 

nägemisteravuse vähenemine

Südame häired

 

Aeg-ajalt

südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired

 

Sage

hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

düspnoe, luksumine

Seedetrakti häired

 

Väga sage

iiveldus

PRAMIPEXOLE TEVA_30693_SPC_306937x1

Sage

kõhukinnisus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt

ülitundlikkus, kihelus, lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

väsimus, perifeersed tursed

Uuringud

 

Sage

kehakaalu vähenemine, sh söögiisu vähenemine

Aeg-ajalt

kehakaalu tõus

1 Neid kõrvaltoimeid on esinenud turuletulekujärgsel perioodil. 95% tõenäosusega ei ole nende esinemissagedus suurem kui „aeg-ajalt“, küll aga võib olla väiksem. Esinemissagedust ei ole võimalik täpselt hinnata, sest seda kõrvaltoimet ei esinenud kliiniliste uuringute andmebaasis, mis hõlmas 2762 Parkinsoni tõvega patsienti, keda raviti pramipeksooliga.

Unisus

Pramipeksooli on seostatud sageli unisusega ning aeg-ajalt on seda seostatud liigse päevase unisuse ja äkkuinumise episoodidega (vt ka lõik 4.4).

Libiido häired

Pramipeksooliga võivad aeg-ajalt kaasneda libiido häired (suurenemine või vähenemine).

Impulsi kontrolli häired

Dopamiini agonistidega sh pramipeksooliga ravitud patsientidel võib esineda patoloogilist hasartmängurlust, libiido suurenemist, hüperseksuaalsust, kompulsiivset rahakulutamist või ostlemist, liigsöömist ja kompulsiivset söömist (vt ka lõik 4.4).

Läbilõikelises retrospektiivses sõel- ja haigusjuhtude kontrolli uuringus, mis hõlmas 3090 Parkinsoni tõvega patsienti, esinesid 13,6%-l kõigist patsientidest, kes said dopaminergilist või mittedopaminergilist ravi, viimase kuue kuu jooksul impulsi kontrolli häire sümptomid. Need ilmnesid patoloogilise mängurluse, ostlemistungi, liigsöömise ja seksuaalse sundkäitumisena (hüperseksuaalsus). Impulsi kontrolli häirete võimalikeks sõltumatuteks riskifaktoriteks olid dopaminergilised ravimid ja dopaminergilise ravimi suuremad annused, noorem iga (≤ 65 aasta), vallaline perekonnaseis ja mängurlus subjektiivses perekonnaanamneesis.

Südamepuudulikkus

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on pramipeksooli kasutavatel patsientidel teatatud südamepuudulikkusest. Farmakoepidemioloogilises uuringus kaasnes pramipeksooli kasutamisega südamepuudulikkuse tekkeriski tõus võrreldes pramipeksooli mittekasutanutega (täheldatud riskisuhe 1,86; 95% CI, 1,21...2,85).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Puudub kliiniline kogemus ulatusliku üleannustamisega. Võimalikud kõrvaltoimed on seotud dopamiini agonistide farmakodünaamiliste omadustega ja nendeks võivad olla iiveldus, oksendamine, hüperkineesia, hallutsinatsioonid, agitatsioon ja hüpotensioon. Dopamiini agonisti üleannustamisel puudub antidoot. Kesknärvisüsteemi stimulatsiooni nähtude korral võib olla näidustatud neuroleptikumi manustamine. Üleannustamise raviks võib olla vajalik üldiste toetavate meetmete rakendamine: maoloputus, intravenoosne vedelike manustamine, aktiivsöe manustamine ning elektrokardiograafiline monitooring.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Parkinsonismivastased ained, dopamiini agonistid, ATC-kood: N04BC05.

Toimemehhanism

Pramipeksool on dopamiini agonist, mis seondub suure selektiivsuse ja spetsiifilisusega D2-alatüübi dopamiiniretseptoritele, mille hulgast on sellel eelistatult afiinsus D3-retseptorite suhtes, samuti on sellel täielik sisemine aktiivsus.

Stimuleerides dopamiiniretseptoreid juttkehas, leevendab pramipeksool Parkinsoni tõvest tingitud motoorika häireid. Loomkatsetes on näidatud, et pramipeksool inhibeerib dopamiini sünteesi, vabanemist ja ringkäiku.

Farmakodünaamilised toimed

Vabatahtlikel uuringualustel on täheldatud annusest sõltuvat prolaktiini taseme vähenemist. Tervete vabatahtlikega läbiviidud kliinilises uuringus, milles pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annused tiitriti soovitatust kiiremini (iga 3 päeva järel) kuni annuseni 3,15 mg pramipeksooli alust (4,5 mg soola) ööpäevas, täheldati vererõhu ja südame löögisageduse tõusu. Sellist toimet uuringupatsientidel ei täheldatud.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus Parkinsoni tõve korral

Patsientidel leevendab pramipeksool idiopaatilise Parkinsoni tõve nähte ja sümptomeid. Platseebokontrollitud kliinilised uuringud hõlmasid ligikaudu 1800 pramipeksooliga ravitud patsienti, kellel haigus oli Hoehn’i ja Yahr’i järgi I...V staadiumis. Nendest ligikaudu 1000-l oli haigus kaugelearenenud staadiumis ja nende puhul kasutati raviks samaaegselt levodopat ning kaasusid motoorika komplikatsioonid.

Varases ja kaugelearenenud Parkinsoni tõve staadiumis säilis pramipeksooli efektiivsus kontrollitud kliinilises uuringus ligikaudu kuue kuu jooksul. Avatud jätku-uuringus, mis kestis enam kui 3 aastat, ei täheldatud efektiivsuse vähenemist.

2-aastase kestusega kontrollitud topeltpimedas kliinilises uuringus pikendas esmaravi pramipeksooliga tunduvalt perioodi motoorsete komplikatsioonide tekkimiseni ja vähendas nende esinemissagedust võrreldes levodopa esmaraviga. Motoorsete komplikatsioonide hilisem saabumine pramipeksooliga tuleks seada tasakaaluks levodopast tingitud suurema motoorse funktsiooni paranemisele (mõõdetuna keskmise muutusena UPDRS-skaalal). Üldine hallutsinatsioonide ja somnolentsuse esinemissagedus oli tavaliselt kõrgem pramipeksooli grupis annuse suurendamise perioodil. Ometi puudusid olulised erinevused ka säilitusravi kestel. Pramipeksoolravi alustamisel Parkinsoni tõvega patsientidele tuleb nende asjaoludega arvestada.

Pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ohutust ja efektiivsust Parkinsoni tõvega patsientidel hinnati rahvusvahelises ravimi arendusprogrammis, mis koosnes kolmest randomiseeritud kontrolluuringust. Kaks uuringut viidi läbi Parkinsoni tõve algstaadiumis patsientidel ja üks kaugelearenenud Parkinsoni tõvega patsientidel.

Pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide paremust platseebo ees täheldati 18- nädalase ravi järel nii primaarsete (UPDRS osade II + III skoorid) kui ka oluliste sekundaarsete (CGI-I ja PGI-I ravivastuse määrad) efektiivsuse tulemusnäitajate osas topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus, mis hõlmas 539 algstaadiumis Parkinsoni tõvega patsienti. Efektiivsuse püsimine tõestati patsientidel, kes said ravi 33 nädala jooksul. Pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid ei olnud halvemad võrreldes pramipeksooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega, mida hinnati 33. nädalal UPDRS osade II + III skoori alusel.

Topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus 517 kaugelearenenud Parkinsoni tõvega patsiendil, kes said samaaegselt ka levodopat, tõestati pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide paremus platseebo ees pärast 18-nädalast ravi nii primaarsete (UPDRS osade II + III skoorid) kui ka oluliste sekundaarsete (toimevaba periood) efektiivsuse tulemusnäitajate osas.

Pramipeksooli tablettidelt pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele samas annuses üleöö ülemineku efektiivsust ja talutavust hinnati topeltpimedas kliinilises uuringus algstaadiumis Parkinsoni tõvega patsientidel.

87 patsiendil 103-st, kes läksid üle pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele, jäi efektiivsus muutumatuks. Nendest 87 patsiendist ei muutnud annust 82,8%, annuseid suurendas 13,8% ja vähendas 3,4% patsientidest.

Pooltel patsientidel 16-st, kes ei vastanud muutumatu efektiivsuse kriteeriumitele UPDRS osade II + III skooride alusel, ei peetud muutust ravieelsega võrreldes kliiniliselt oluliseks.

Vaid ühel patsiendil, kes läks üle pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele, esines ravimiga seotud kõrvaltoime, mille tõttu tuli see ravi ära jätta.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on loobunud kohustusest esitada pramipeksooli uuringutulemused kõigi Parkinsoni tõvega pediaatriliste populatsiooni alamrühmade kohta (teavet kasutamise kohta lastel: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pramipeksool imendub pärast suukaudset manustamist täielikult. Absoluutne biosaadavus on üle 90%.

I faasi uuringus, kus pramipeksooli toimeainet kiiresti vabastavaid ja toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustati tühja kõhu tingimustes, olid minimaalsed ja maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (CMIN, CMAX) ning tsirkuleeriva aine kogus (AUC) võrdsed, kui sama ööpäevane annus manustati kas pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastava tabletina üks kord ööpäevas või pramipeksooli tablettidena kolm korda ööpäevas.

Pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide üks kord ööpäevas manustamisel on pramipeksooli plasmakontsentratsioonide kõikumised 24 tunni jooksul väiksemad kui pramipeksooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kasutamisel.

Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub ligikaudu 6 tundi pärast pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastava tableti üks kord ööpäevas manustamist. Tasakaalukontsentratsioon saabub hiljemalt 5 päeva pärast pidevat manustamist.

Samaaegne manustamine koos toiduga ei mõjuta pramipeksooli biosaadavust. Rasvarikka eine korral suurenes maksimaalne kontsentratsioon (CMAX) tervetel vabatahtlikel ligikaudu 24% pärast ühekordse annuse manustamist ja ligikaudu 20% pärast korduvate annuste manustamist ja aeg maksimaalse kontsentratsiooni saabumiseni pikenes ligikaudu 2 tundi. Samaaegne toidu manustamine ei mõjutanud üldist tsirkuleeriva aine kogust (AUC). CMAX suurenemist ei peetud kliiniliselt oluliseks. III faasi uuringutes, milles hinnati pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide efektiivsust ja ohutust, soovitati patsientidel võtta uuringuravimeid sõltumatult toidukordadest.

Ehkki kehakaal ei mõjuta AUC väärtust, on leitud, et see mõjutab jaotusmahtu ja seeläbi ka CMAX maksimaalseid kontsentratsioone. Kehakaalu vähenemine 30 kg võrra suurendab CMAX väärtust 45%. III faasi uuringutes Parkinsoni tõvega patsientidel ei olnud siiski kehakaalul kliiniliselt olulist mõju pramipeksooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide terapeutilisele toimele ja talutavusele.

Pramipeksooli kineetika on lineaarne ja patsientidevahelised erinevused plasmatasemetes on väikesed.

Jaotumine

Inimestel on pramipeksooli seonduvus vereplasma valkudega väga väike (alla 20%) ning jaotusruumala suur (400 l). Rottidel on täheldatud ravimi suuri kontsentratsioone ajus (ligikaudu 8 korda suurem kui kontsentratsioon vereplasmas).

Biotransformatsioon

Inimorganismis metaboliseerub pramipeksool vaid väikestes kogustes.

Eritumine

Pramipeksooli peamine eliminatsioonitee on eritumine neerude kaudu muutumatul kujul. Ligikaudu 90% C-märgistatud annusest eritus uriiniga ning alla 2% roojaga. Pramipeksooli totaalne kliirens on ligikaudu 500 ml/min ning renaalne kliirens ligikaudu 400 ml/min. Eliminatsiooni poolväärtusaeg (t½) varieerub 8 tunnist noortel kuni 12 tunnini eakatel patsientidel.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringud näitasid, et pramipeksool kutsub esile funktsionaalseid toimeid, haarates põhiliselt KNS-i ja emaslooma reproduktiivset süsteemi, mis tulenesid arvatavasti pramipeksooli liigsest farmakodünaamilisest toimest.

Merisigadel täheldati diastoolse ja süstoolse rõhu ja südame löögisageduse langust ning ahvidel märgati hüpotensiivse toime tendentsi.

Pramipeksooli võimalikku toimet reproduktiivsele funktsioonile on uuritud rottidel ja küülikutel. Pramipeksool ei olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel, kuid osutus embrüotoksiliseks rottidel emasloomale toksiliste annuste kasutamisel.

Loomaliikide valikust ja uuritud parameetrite piiratusest tingituna pole pramipeksooli ebasoodsat toimet rasedusele ega meeste viljakusele täielikult selgitatud.

Rottidel täheldati seksuaalse arengu (st eesnaha eraldumise ja tupe arenemise) hilinemist. Selle tähtsus inimesel on teadmata.

Pramipeksool ei olnud genotoksiline. Isasrottidel kantserogeensuse uuringus arenenud Leydigi rakkude hüperplaasia ja adenoomid on seletatavad pramipeksooli prolaktiini inhibeeriva toimega. See leid pole inimeste puhul kliiniliselt oluline. Sama uuring näitas ka, et 2 mg/kg (soola) ja suurema annuse juures pramipeksooliga tekkis reetina degeneratsioon albiinorottidel. Viimast sümptomit ei leitud pigmendiga rottidel ega ka 2-aastasel albiinohiirte kantserogeensuse uuringul ega ühegi teise liigi uuringutel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Hüpromelloos

Kaltsiumvesinikfosfaat, veevaba

Magneesiumstearaat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

30 kuud

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister Al/OPA-Al-PVC: 10, 30 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8.MÜÜGILOA NUMBRID

0,26 mg: 865815

0,52 mg: 866115

1,05 mg: 866015

2,1 mg: 866215

3,15 mg: 865915

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.03.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015.