Pregabalin accord healthcare - kõvakapsel (300mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N03AX16
Toimeaine: pregabaliin
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pregabalin Accord Healthcare 25 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 50 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 75 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 100 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 150 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 200 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 225 mg kõvakapslid

Pregabalin Accord Healthcare 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pregabalin Accord Healthcare ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pregabalin Accord Healthcare võtmist
 3. Kuidas Pregabalin Accord Healthcare’d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Pregabalin Accord Healthcare’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Pregabalin Accord Healthcare ja milleks seda kasutatakse

Pregabalin Accord Healthcare kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu

Pregabalin Accord Healthcare’d kasutatakse närvikahjustustest tingitud pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat, pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega, väsimusega ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia

Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta) raviks. Arst määrab teile Pregabalin Accord Healthcare epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Pregabalin Accord Healthcare’d võtma lisaks senisele ravile. Pregabalin Accord Healthcare ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire

Seda ravimit kasutatakse generaliseerunud ärevushäire raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

Mida on vaja teada enne Pregabalin Accord Healthcare võtmist

Ärge võtke Pregabalin Accord Healthcare’d:

 • kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pregabalin Accord Healthcare võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel seda ravimit võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Seda ravimit on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

See ravim võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel selle ravimi võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel selle ravimi võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui Pregabalin Accord Healthcare’d võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või mistahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

Selle ravimi võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

Mõnedel seda ravimit võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (alla 18-aastased) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Pregabalin Accord Healthcare

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Pregabalin Accord Healthcare ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib Pregabalin Accord Healthcare võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Pregabalin Accord Healthcare’d võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

 • oksükodoon (kasutatakse valuvaigistina),
 • lorasepaam (kasutatakse ärevuse raviks),
 • alkohol.

Seda ravimit võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Pregabalin Accord Healthcare koos toidu, joogi ja alkoholiga

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Selle ravimi võtmise ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi võtmine võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal selle ravimiga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Kuidas Pregabalin Accord Healthcare’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

See ravim on ainult suukaudseks manustamiseks.

Perifeerse ja tsentraalse neuropaatilise valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire

Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

Teie arst võib määrata seda ravimit sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate seda ravimit kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate seda ravimit kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et selle ravimi toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta seda ravimit tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake selle ravimi võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate Pregabalin Accord Healthcare’d rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel selle ravimi kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna. Teatatud on ka krambihoogudest.

Kui te unustate Pregabalin Accord Healthcare’d võtta

On tähtis, et võtaksite seda ravimit korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Pregabalin Accord Healthcare võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, kui teie arst ei ole seda öelnud. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise ravi lõpetamist selle ravimiga võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud seda ravimit pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st

Pearinglus, unisus, peavalu.

Sage:võivad esineda kuni ühel inimesel 10st

Isu suurenemine.

Ülev meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus.

Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne.

Hägune nägemine, kahekordne nägemine.

Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine.

Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht.

Erektsioonihäired.

Tursed, sealhulgas jäsemete tursed.

Joobetunne, ebanormaalne kõnnak.

Kehakaalu suurenemine.

Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu.

Kurgu valulikkus.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100st

Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur.

Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse.

Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne.

Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus.

Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus.

Nahaõhetus, kuumad hood.

Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina.

Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus.

Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik.

Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu.

Rindade valulikkus.

Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus.

Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus.

Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniini sisalduse suurenemine, kaaliumi sisalduse vähenemine.

Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine.

Valulikud menstruatsioonid.

Käte ja jalgade külmus.

Harv:võivad esineda kuni ühel inimesel 1 000st

Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus

Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

Kõhunäärme põletik

Neelamisraskus

Aeglased ja piiratud liigutused

Raskused õigesti kirjutamisega

Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

Vedelik kopsudes

Krambid

Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG).

Lihaskahjustus

Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

Ebaregulaarsed menstruatsioonid

Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

Vere valgeliblede arvu vähenemine

Ebakohane käitumine

Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu.

Kollatõbi (naha ja silmade kollasus)

Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000st

Maksapuudulikkus

Hepatiit (maksapõletik)

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge kohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pregabalin Accord Healthcare’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

HDPE pudel (30 tabletiga) tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul ja HDPE pudel (200 tabletiga) 180 päeva jooksul pärast esmakordset avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pregabalin Accord Healthcare sisaldab

Toimeaine on pregabaliin.

Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg pregabaliini.

Teised abiained on eelželatineeritud maisitärklis, talk (E553b), želatiin, titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat, must trükivärv (sisaldab šellakit, propüleenglükooli, musta raudoksiidi (E172) ja kaaliumhüdroksiidi).

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg ja 300 mg kapslid sisaldavad veel punast raudoksiidi (E172).

Kuidas Pregabalin Accord Healthcare välja näeb ja pakendi sisu

 

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

25 mg kapslid

„4”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „25”. Iga kõvakapsel on

 

ligikaudu 14,4 mm pikk.

 

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

50 mg kapslid

„3”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „50”. Iga kõvakapsel on

 

ligikaudu 15,8 mm pikk.

 

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/valge läbipaistmatu,

75 mg kapslid

suurusega „4”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „75”. Iga kõvakapsel

on ligikaudu 14,4 mm pikk.

 

 

 

 

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/punane läbipaistmatu,

100 mg kapslid

suurusega „3”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „100”. Iga

kõvakapsel on ligikaudu 15,8 mm pikk.

 

 

 

 

Želatiinist kõvakapsel on valge läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

150 mg kapslid

„2”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „150”. Iga kõvakapsel on

 

ligikaudu 17,8 mm pikk.

 

Želatiinist kõvakapsel on oranž läbipaistmatu/oranž läbipaistmatu, suurusega

200 mg kapslid

„1”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „200”. Iga kõvakapsel on

 

ligikaudu 19,3 mm pikk.

 

Želatiinist kõvakapsel on oranž läbipaistmatu/valge läbipaistmatu, suurusega

225 mg kapslid

„1”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „225”. Iga kõvakapsel on

 

ligikaudu 19,3 mm pikk.

 

Želatiinist kõvakapsel on punane läbipaistmatu/valge läbipaistmatu,

300 mg kapslid

suurusega „0”, mille kaanel on märgistus „PG” ja kehal „300”. Iga

 

kõvakapsel on ligikaudu 21,4 mm pikk.

Pregabalin Accord Healthcare 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on saadaval läbipaistvas PVC/alumiinium blisterpakendis, mis sisaldab 14, 21, 56, 60, 84, 90, 100 või

112 kõvakapslit. Pregabalin Accord Healthcare 75 mg kõvakapslid on ka saadaval läbipaistvas PVC/alumiiniumist blisterpakendis milles on 70 kõvakapslit.

Pregabalin Accord Healthcare 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on saadaval 100 x 1 kõvakapslit perforeeritud ühekordse annusega läbipaistvas PVC/alumiinium blisterpakendis.

Pregabalin Accord Healthcare 25/50/75/100/150/200/225/300 mg kõvakapslid on samuti saadaval valges läbipaistmatus valge läbipaistmatu polüpropüleenkorgiga HDPE pudelis, mis sisaldab 30 või 200 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF Ühendkuningriik

Tootjad:

Accord Healthcare Limited Sage house, 319 Pinner road, North Harrow,

Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.