Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Paracetamol actavis - suukaudne lahus kotikeses (300mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paracetamol Actavis, 60 mg suukaudne lahus kotikeses

Paracetamol Actavis, 120 mg suukaudne lahus kotikeses

Paracetamol Actavis, 180 mg suukaudne lahus kotikeses

Paracetamol Actavis, 240 mg suukaudne lahus kotikeses

Paracetamol Actavis, 300 mg suukaudne lahus kotikeses

Paracetamol Actavis, 360 mg suukaudne lahus kotikeses

paratsetamool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Paracetamol Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Paracetamol Actavis’e võtmist

3.Kuidas Paracetamol Actavis’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Paracetamol Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Paracetamol Actavis ja milleks seda kasutatakse

Paracetamol Actavis sisaldab paratsetamooli, mis kuulub analgeetikumide (valuvaigistite) ravimrühma. Paracetamol Actavis’t kasutatakse kerge kuni mõõduka valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks.

Paracetamol Actavis’t saab kasutada peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihasevalu leevendamiseks ja külmetushaigusega kaasneva palaviku alandamiseks.

Paracetamol Actavis’e suukaudne lahus on mõeldud kasutamiseks imikutel ja lastel vanuses 3 kuud kuni 17 aastat.

Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.Mida on vaja teada enne Paracetamol Actavis’e võtmist

Ärge võtke Paracetamol Actavis’t ega andke oma lapsele Paracetamol Actavis’t

-kui olete või kui teie laps on paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge võtke Paracetamol Actavis’t, kui teil on probleeme alkoholiga või maksakahjustus, välja arvatud juhul kui arst on selle teile määranud. Paracetamol Actavis’t ei tohi kasutada kombinatsioonis alkoholiga, sest see võib põhjustada rasket maksakahjustust. Paracetamol Actavis ei võimenda alkoholi toimet.

Enne Paracetamol Actavis’e võtmist või oma lapsele andmist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil või teie lapsel on neeru- või maksahaigus (sh Gilbert’i sündroom või hepatiit);

-kui teil või teie lapsel on veetustumine (dehüdratsioon) või halb toitumus näiteks isutuse või vale toitumise tagajärjel;

-kui teil või teie lapsel on hemolüütiline aneemia (punaste vereliblede ebanormaalne lagunemine);

-kui teil või teie lapsel on teatud ensüümi – glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi – puudus;

-kui te kasutate/teie laps kasutab teisi ravimeid, mis teadaolevalt kahjustavad maksa;

-kui te kasutate/teie laps kasutab teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid, sest see võib põhjustada rasket maksakahjustust;

-kui teil või teie lapsel on astma ja ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe suhtes;

-kui te teate, et teil või teie lapsel on vähenenud glutatiooni tase, sest see võib suurendada kõrvaltoimete riski.

Valuvaigistite sagedane võtmine pikema aja jooksul võib põhjustada peavalusid või muuta neid tugevamaks. Te ei tohi suurendada valuvaigisti annust, vaid peate abi saamiseks pöörduma oma arsti poole.

Hoiatus: soovitatavast suuremate annuste manustamine ei tugevda valuvaigistavat toimet, kuid suurendab riski tõsise maksakahjustuse tekkeks. Seetõttu ei tohi ületada paratsetamooli maksimaalset ööpäevast annust. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, enne kui hakkate samaaegselt kasutama teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid. Maksakahjustuse sümptomid ilmnevad tavaliselt alles paari päeva pärast. Seetõttu on tähtis pöörduda otsekohe abi saamiseks arstide poole, kui olete võtnud/andnud soovitatavast rohkem ravimit. Vt ka lõik 3 „Kui te võtate Paracetamol Actavis’t rohkem kui ette nähtud“.

Kõrge palaviku või infektsiooninähtude tekkimisel või kui sümptomid püsivad üle 2 päeva, peate pöörduma arsti poole.

Muud ravimid ja Paracetamol Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on eriti tähtis järgmiste ravimite kasutamisel:

-klooramfenikool (infektsioonide raviks), sest Paracetamol Actavis võib aeglustada selle ravimi eritumist kehast;

-metoklopramiid või domperidoon (iivelduse ja oksendamise raviks), sest need võivad kiirendada Paracetamol Actavis’e toime algust;

-kolestüramiin (kolesteroolitaseme langetamiseks) ja ravimid, mis aeglustavad mao tühjenemist, sest need võivad nõrgendada Paracetamol Actavis’e toimet;

-probenetsiid (podagra raviks). Te võite vajada Paracetamol Actavis’e väiksemaid annuseid;

-antikoagulandid (verevedeldajad, nt varfariin), kui teil on tarvis võtta Paracetamol Actavis’t igapäevaselt pikema aja jooksul;

-salitsüülamiid (palaviku või nõrga valu raviks), sest see võib aeglustada Paracetamol Actavis’e eritumist kehast;

-lamotrigiin (epilepsia raviks), sest Paracetamol Actavis võib nõrgendada selle toimet;

-ravimid, mis võivad põhjustada maksakahjustust, näiteks:

-barbituraadid või karbamasepiin (vaimsete häirete ja epilepsia raviks);

-rifampitsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks);

-isoniasiid (tuberkuloosi raviks);

-fenütoiin (epilepsia raviks);

-liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (depressiooni raviks).

Paracetamol Actavis võib mõjutada mõnede laborianalüüside tulemusi, näiteks kusihappe ja veresuhkru analüüse.

Paracetamol Actavis koos alkoholiga

Paracetamol Actavis’e kasutamise ajal tuleb hoiduda alkoholi tarbimisest.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Paracetamol Actavis’t tohib raseduse ajal kasutada. Peate kasutama väikseimat võimalikku annust, mis on vajalik valu leevendamiseks ja/või palaviku langetamiseks ning kasutamisel piirduma võimalikult lühikese ajaga. Kui valu ja/või palavik ei vähene või kui teil on tarvis võtta seda ravimit sagedamini, siis pöörduge arsti poole.

Imetamise ajal on lubatud kasutada Paracetamol Actavis’t soovitatavates annustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See lõik ei kehti Paracetamol Actavis’e koha, sest ravim on ette nähtud kasutamiseks lastel. Kuid harvadel juhtudel on selle toimeaine paratsetamooli kasutamisel täheldatud kõrvaltoimeid (näiteks pearinglus ja nägemishäired), mis võivad mõjutada mõnede patsientide autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Paracetamol Actavis sisaldab sorbitooli

Sisaldab sorbitooli (140 mg igas ml-s suukaudses lahuses). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Suukaudne lahus võib põhjustada ebamugavustunnet seedetraktis ja omab kerget lahtistavat toimet. Sorbitooli kaloriväärtus on

2,6 kcal/g.

Paracetamol Actavis sisaldab naatriummetabisulfitit

Sisaldab naatriummetabisulfitit, mis võib harva põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone ja vilisevat köha.

Paracetamol Actavis sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab ligikaudu 0,08 mmol (1,7 mg) naatriumi ühes ml-s suukaudses lahuses. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul, kelle kehakaal on 25 kg või rohkem (annus 12,5 ml või rohkem).

3.Kuidas Paracetamol Actavis’t võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutusjuhend

Suukaudne.

Igal kotikesel on avamise kergendamiseks ülaosas rebimissälk. Avage kotike, rebides märgistatud kohast.

Igas kotikeses on ühekordne annus ravimit.

Avatud kotike koos sinna jäänud kasutamata ravimiga tuleb ära visata.

Ärge andke seda ravimit rohkem, kui märgistusel on soovitatud. Kui teie lapsel ei hakka parem, pidage nõu oma arstiga.

Ärge andke selle ravimiga samaaegselt teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.

Annustamine

Ärge ületage ettenähtud annust. Palun pange tähele, et soovitatavast suuremad annused võivad põhjustada riski väga tõsise maksakahjustuse tekkeks.

Kasutamine lastel

Lastel on paratsetamooli soovitatav annus:

-10 kuni 15 mg/kg iga 4 kuni 6 tunni järel, maksimaalselt 4 korda ööpäevas.

Annuste suuruse määramisel tuleb eelkõige lähtuda lapse kehakaalust. Teave laste vanuse kohta igas kaalurühmas on ainult üldiseks juhiseks.

Annustamissoovitused vastavalt kehakaalule ja ligikaudsele vanusele:

Kehakaal

Vanus (ligikaudne)

Annustamissoovitused [ööpäevane koguannus]

5…10 kg

3 kuud...1 aasta

Ühe 60 mg (2,5 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [240 mg]

10…15 kg

1…3 aastat

Ühe 120 mg (5 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [480 mg]

15…20 kg

3…5 aastat

Ühe 180 mg (7,5 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [720 mg]

20…25 kg

5…7 aastat

Ühe 240 mg (10 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [960 mg]

25…30 kg

7…9 aastat

Ühe 300 mg (12,5 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [1200 mg]

30…40 kg

9…12 aastat

Ühe 360 mg (15 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [1440 mg]

≥40 kg

≥12 aastat

Kahe 240 mg (10 ml) kotikese sisu iga 4 kuni 6 tunni järel,

 

 

maksimaalselt 4 korda ööpäevas [1920 mg]

Paracetamol Actavis’t ei tohi kasutada alla 3 kuu vanustel lastel, välja arvatud juhul kui arst on seda soovitanud.

Pöörduge arsti poole, kui tekib kõrge palavik või infektsiooninähud või kui sümptomid püsivad üle 2 päeva.

Maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ja Gilbert’i sündroomiga patsientidel tuleb vähendada annust või pikendada annustevahelist aega. Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel peab Paracetamol Actavis’e annuste vaheaeg olema vähemalt 8 tundi. Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Paracetamol Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral on vajalik saada kohe arstiabi, isegi kui teie enesetunne on hea, sest esineb risk hilisema tõsise maksakahjustuse tekkeks. Võimaliku maksakahjustuse ärahoidmiseks on tähtis, et arst manustaks nii kiiresti kui võimalik antidooti (vastumürk). Maksakahjustuse sümptomid ilmnevad tavaliselt alles mõne päeva pärast. Üleannustamise sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, isutus, kahvatus ja kõhuvalu. Need sümptomid avalduvad tavaliselt 24 tunni jooksul pärast ravimi võtmist.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib hingamisraskus, näo, huulte, kaela, keele või kurgu paistetus (raske allergiline reaktsioon), lõpetage selle ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole.

Samuti on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st:

-vereliistakute häired (hüübimishäired), tüvirakkude häired (luuüdi vereloomerakkude kahjustus);

-allergilised reaktsioonid;

-depressioon, segasus, hallutsinatsioonid;

-värinad, peavalu;

-nägemishäired;

-turse (vedeliku ebatavaline kogunemine naha alla);

-kõhuvalu, mao või soolestiku verejooks, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;

-maksafunktsiooni kõrvalekalded, maksapuudulikkus, ikterus (sümptomiteks on naha ja silmade muutumine kollaseks), maksanekroos (maksarakkude kärbumine);

-lööve, sügelus, higistamine, nõgestõbi, punased laigud nahal, angioödeem koos sümptomitega nagu näo, huulte, kurgu või keele paistetus;

-pearinglus, üldine halb enesetunne (haigusetunne), palavik, sedatsioon, koostoimed teiste ravimitega;

-üleannustamine ja mürgistus.

Väga harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st:

-verehäired (vereliistakute, valgete vereliblede ja neutrofiilide arvu vähenemine veres, hemolüütiline aneemia (punaste vereliblede ebanormaalne lagunemine));

-madal veresuhkru tase;

-maksatoksilisus (keemiline maksakahjustus);

-hägune uriin ja neeruhäired.

Väga harvadel juhtudel on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

Multiformne erüteem (allergiline reaktsioon või nahainfektsioon), vedeliku kogunemine kõris, anafülaktiline šokk (raske allergiline reaktsioon), aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine), muutused maksas ja hepatiit (maksapõletik), muutused neerudes (raske neerukahjustus, veri uriinis, võimetus urineerida), mao ja soolte häired, pearinglus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Paracetamol Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paracetamol Actavis sisaldab

-Toimeaine on paratsetamool. Üks ml suukaudset lahust sisaldab 24 mg paratsetamooli. Üks 2,5 ml kotike sisaldab 60 mg paratsetamooli.

Üks 5 ml kotike sisaldab 120 mg paratsetamooli. Üks 7,5 ml kotike sisaldab 180 mg paratsetamooli. Üks 10 ml kotike sisaldab 240 mg paratsetamooli. Üks 12,5 ml kotike sisaldab 300 mg paratsetamooli. Üks 15 ml kotike sisaldab 360 mg paratsetamooli.

-Teised koostisosad on glütserool, vedel sorbitool (mittekristalluv) (E420), povidoon K-30, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriummetabisulfit (E223), naatriumsahhariin, puhastatud vesi, maasika lõhna- ja maitseaine: looduslik(ud) maitseaine(d), kunstlik(ud) maitseaine(d), propüleenglükool, bensüülalkohol, naatriumtsitraat.

Kuidas Paracetamol Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Paracetamol Actavis suukaudne lahus on selge kuni kergelt värvunud, maasika lõhna ja maitsega lahus, mis on pakendatud üksikannuselistesse kotikestesse.

Pakendi suurused:

60 mg (2,5 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 10, 20 või 30 kotikest. 120 mg (5 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 10, 20 või 30 kotikest.

180 mg (7,5 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 10, 20, 30, 60, 92 või 120 kotikest. 240 mg (10 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 10, 20, 30, 60, 92 või 120 kotikest. 300 mg (12,5 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 30, 60, 92 või 120 kotikest.

360 mg (15 ml) üksikannuselised kotikesed: karbis on 30, 60, 92 või 120 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootja

Balkanpharma - Troyan AD

1 Krayerchna Str.,

Troyan 5600

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2017.