Prazitel - õhukese polümeerikattega tablett (20mg +80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA83
Toimeaine: prasikvanteel +püranteel
Tootja: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Prazitel, 230/20mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prazitel, 230/20 mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele

Püranteel, prasikvanteel

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga õhukese polümeerkattega tablett sisaldab 230 mg püranteelembonaati ja 20 mg prasikvanteeli. Valge kuni valkjas kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on murdejoon ja teine külg on sile.

NÄIDUSTUS(ED)

Järgnevate gastrointestinaalsete ümar- ja paelusside põhjustatud segainfektsioonide raviks: Ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Paelussid: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada samaaegselt piperasiiniühenditega. Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel kassipoegadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Annustamine

Soovitatav annus on: 20 mg/kg püranteeli (57,5 mg/kg püranteelembonaati) ja 5 mg/kg prasikvanteeli. See võrdub1 tabletiga 4 kg kehamassi kohta.

Kehamass

Tabletid

1,0 – 2,0 kg

½

2,1 – 4,0 kg

4,1 – 6,0 kg

1 ½

6,1 – 8,0 kg

Manustamine ja ravi kestus

Ühekordne suukaudne manustamine. Tablett tuleb anda kas otse kassile suhu või vajadusel toidu sisse peidetuna.

Solkmetega nakkuse korral (eriti kassipoegadel) ei toimu parasiitide täielikku hävitamist, seega risk inimeste nakatumiseks säilib. Seetõttu tule ravi korrata sobiva ümarussidevastase ravimiga 14 päevase intervalliga kuni võõrutusest on möödunud 2-3 nädalat.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja pappkarbil. Poolikud kasutamata tabletid hävitada.

Hoida blisterpakend välises pappkarbis.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte kasutada tiinuse ajal. Imetamise ajal on kasutamine lubatud.

Pärast soovitatavast annusest üle 5 korra suurema annuse manustamisel on täheldatud talumatuse nähte, näiteks oksendamist.

Parasiitide resistentsus teatud anthelmintikumide klassi suhtes võib tekkida pärast selle klassi anthelmintikumide sagedast ja korduvat kasutamist.

Kirbud on vaheperemeesteks levinud paelussi liigile – Dipylidium caninum’ile.

Paelussiga nakkus tekib kindlasti uuesti, kui ei tegeleta vaheperemeeste, nagu kirpude, hiirte jt tõrjega.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Hea hügieeni huvides peab tablette otse kassile suhu manustav või neid kassitoidule lisav isik pärast seda käsi pesema.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt/apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2015

LISAINFO

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 või 1000 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.