Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sonata - Sonata toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ATC Kood: N05CF03
Toimeaine: zaleplon
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

5 MG KAPSLITE BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Sonata 5 mg kõvakapslid

zaleploon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Meda AB

28

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU