Stopress - tablett (4mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09AA04
Toimeaine: perindopriil
Tootja: Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Stopress, 4 mg tabletid

Stopress, 8 mg tabletid

Perindopriil tert-butüülamiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Stopress ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Stopress’i võtmist
 3. Kuidas Stopress’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Stopress’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Stopress ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine perindopriil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoriteks. AKE inhibiitorite toimel laienevad veresooned, mistõttu südamel on kergem nendest verd läbi pumbata.

Stopress’i kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Stopress’i võtmist

 • et ravida kõrgvererõhktõbe (hüpertensioon),
 • et ravida südamepuudulikkust (seisund, mille korral süda ei suuda pumbata veresoontesse nii palju verd, kui organism vajab),
 • et vähendada südameatakkide riski, nagu südamelihaseinfarkti stabiilse südame isheemiatõvega (seisund, kus südame verevarustus on vähenenud või takistatud) patsientidel, kellel on haigusloos südamelihaseinfarkt ja/või südame verevarustust parandav operatsioon (südamesse viivate veresoonte laiendamine).

Ärge võtke Stopress’i:

 • kui olete perindopriili, teiste AKE inhibiitorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (varajases raseduse staadiumis on Stopress’i samuti parem vältida – vt raseduse lõik);
 • kui teil on varem AKE inhibiitorite kasutamisel esinenud selliseid sümptomeid nagu vilisev hingamine, näo, keele või kurgu paistetus, tugev sügelus või raskekujuline nahalööve või kui teil või mõnel teie pereliikmel on varem mis tahes muul põhjusel esinenud selliseid sümptomeid (seda nimetatakse angioödeemiks);
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Stopress’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on aordi stenoos (peamise südamest lähtuva veresoone kitsenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihase haigus) või neeruarteri stenoos (neerusid verega varustava arteri kitsenemine);
 • kui teil on mõni muu südamehaigus;
 • kui teil on mõni maksahaigus;
 • kui teil on mõni neeruhaigus või te saate dialüüsravi;
 • kui teil on kollageenvaskulaarne haigus (sidekoe haigus), nt süsteemne erütematoosne luupus või skleroderma;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui te olete piiratud soolasisaldusega dieedil või kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi;
 • kui teil on tulemas anesteesia ja/või suur kirurgiline operatsioon;
 • kui teil on tulemas LDL afereesi protseduur (st kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil);
 • kui teil on tulemas desesensibiliseeriv ravi, mille abil vähendatakse allergiat mesilase või herilase nõelamiste suhtes;
 • kui olete hiljuti oksendanud või teil oli äsja kõhulahtisus või organismi vedelikupuudus;
 • kui olete mustanahaline patsient, on teil suurem tõenäosus angioödeemi tekkeks (allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, huulte, suu, keele või kurgu paistetust); samuti on leitud, et Stopress’i vererõhku langetav toime on selles patsiendirühmas nõrgem;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen
 • Kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, suureneb angioödeemi tekkerisk:
 • ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse raviks)
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi (kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks)

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Stopress’i:”.

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rasestunud (või võite rasestuda). Stopress’i ei ole soovitatav võtta raseduse algul ning seda ei tohi võtta, kui teie rasedus on suurem kui 3 kuud, sest selle ravimi kasutamine selles raseduse järgus võib teie last tõsiselt kahjustada (vt raseduse lõik).

Lapsed ja noorukid

Stopress’i ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Stopress

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Stopress’i:“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Teised ravimid võivad mõjutada Stopress-ravi. Siia kuuluvad:

 • teised kõrgvererõhktõve ravimid, sh aliskireen, diureetikumid (ravimid, mis suurendavad teie neerudes uriini tootmist);
 • kaaliumi säästvad ravimid (nt triamtereen, amiloriid), kaaliumi sisaldavad toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad;
 • kaaliumi säästvad ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks: eplerenoon ja spironolaktoon annustes 12,5 mg kuni 50 mg ööpäevas;
 • liitium mania või depressiooni raviks;
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või suured aspiriini annused;
 • suhkurtõve ravimid (nt insuliin, metformiin või vildagliptiin);
 • baklofeen (kasutatakse lihasjäikuse raviks selliste haiguste korral nagu hulgiskleroos);
 • ravimid, mida kasutatakse vaimsete häirete raviks, nt depressiooni, ärevuse, skisofreenia jmt korral (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid);
 • immunosupressandid (ravimid, mis vähendavad organismi vastupanuvõimet), mida kasutatakse autoimmuunhaiguste raviks või pärast elundisiirdamist (nt tsüklosporiin, takroliimus);
 • trimetoprim (infektsioonide raviks);
 • estramustiin (kasutatakse vähiraviks);
 • allopurinool (podagra ravim);
 • prokainamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks);
 • nitraate sisaldavad vasodilataatorid (ravimid, mis laiendavad veresooni);
 • hepariin (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks);
 • ravimid, mida kasutatakse madala vererõhu, šoki või astma raviks (nt efedriin, noradrenaliin või adrenaliin);
 • kullasoolad, eeskätt intravenoossel manustamisel (kasutatakse reumatoidartriidi sümptomite raviks);
 • mõned anesteetikumid
 • ravimid, mida kasutatakse kõige sagedamini kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi). Vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Stopress koos toidu ja joogiga

Stopress’i tuleb võtta enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks). Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Stopress’i kasutamise enne rasedaks jäämist või raseduse avastamisel niipea kui võimalik ning soovitab Stopress’i asemel võtta mõnda teist ravimit. Stopress ei ole soovitatav raseduse varajases staadiumis ja seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud rohkem kui 3 kuud, kuna ravim võib kasutamisel pärast raseduse kolmandat kuud last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või plaanite alustada rinnaga toitmist. Stopress ei ole soovitatav last rinnaga toitvatele emadele ning teie arst võib teie jaoks valida mõne teise ravi, kui te soovite last rinnaga toita, eriti vastsündinu või enneaegse lapse korral.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Stopress ei mõjuta tavaliselt tähelepanuvõimet, kuid teatud patsientidel võib madala vererõhu tõttu esineda pearinglust või nõrkust. Kui ravim mõjub teile sedasi, siis võib teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võime olla vähenenud.

Kuidas Stopress’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Neelake tablett klaasitäie veega, eelistatult iga päev samal kellaajal, hommikul enne sööki. Arst otsustab, milline annus on teie jaoks õige.

Soovitatavad annused on järgmised:

Kõrgvererõhktõbi: tavaline alg- ja säilitusannus on 4 mg üks kord ööpäevas. Ühe kuu pärast võib annust vajadusel suurendada 8 mg-ni üks kord ööpäevas. 8 mg ööpäevas on maksimaalne soovitatav annus kõrgvererõhktõve raviks.

Kui olete 65-aastane või vanem, siis on tavaline algannus 2 mg üks kord ööpäevas. Ühe kuu pärast võib seda suurendada 4 mg-ni üks kord ööpäevas ja seejärel vajadusel 8 mg-ni üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkus: tavaline algannus on 2 mg üks kord ööpäevas. Kahe nädala pärast võib seda suurendada 4 mg-ni üks kord ööpäevas, mis on südamepuudulikkuse korral maksimaalne soovitatav annus.

Stabiilne südame isheemiatõbi: tavaline algannus on 4 mg üks kord ööpäevas. Kahe nädala pärast võib seda suurendada 8 mg-ni üks kord ööpäevas, mis on selle näidustuse puhul maksimaalne soovitatav annus.

Kui olete 65-aastane või vanem, siis on tavaline algannus 2 mg üks kord ööpäevas. Ühe nädala pärast võib seda suurendada 4 mg-ni üks kord ööpäevas ja veel ühe nädala pärast 8 mg-ni üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel.

Kui te võtate Stopress’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite liiga palju tablette, pöörduge otsekohe lähimasse erakorralise meditsiini osakonda või teavitage oma arsti. Kõige tõenäolisem üleannustamise mõju on madal vererõhk, mis võib teil põhjustada pearinglust või minestamist. Kui see juhtub, siis võib olla abiks, kui heidate pikali ja tõstate jalad kõrgemale.

Kui te unustate Stopress’i võtta

On tähtis, et võtaksite oma ravimit iga päev, sest regulaarsel kasutamisel toimib teie ravim paremini. Kui unustasite Stopress’i annuse siiski võtmata, võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Stopress’i võtmise

Et ravi Stopress’iga on tavaliselt eluaegne, siis pidage nõu oma arstiga, enne kui lõpetate selle ravimi kasutamise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage selle ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

 • näo, huulte, suu, keele või kurgu paistetus, hingamisraskus;
 • tugev pearinglus või minestamine;
 • ebatavaliselt kiire või ebaregulaarne südame löögisagedus või valu rinnus;
 • tugev kõhuvalu.

Võib esineda järgmisi kõrvaltoimeid (need on esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras):

 • Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

Peavalu, pearinglus, peapööritus, surin ja torkimine, nägemishäired, tinnitus (erinevate segavate helide kuulmine kõrvas), madalast vererõhust tingitud joobnud tunne, köha, hingeldus, seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maitsetundlikkuse häired, seedehäire või seedimisraskused,

kõhulahtisus, kõhukinnisus), allergilised reaktsioonid (nt nahalööbed, sügelus), lihaskrambid, väsimustunne.

 • Aegajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):

Meeleolu kõikumised, unehäired, bronhospasm (pigistus rinnus, vilisev hingamine ja hingeldus), suukuivus, angioödeem (sümptomiteks on vilisev hingamine, näo, keele või kurgu paistetus), tugev sügelus või raskekujuline nahalööve, villikogumike tekkimine nahale, neeruprobleemid, impotentsus, higistamine, eosinofiilide (teatud valgete vereliblede) liigne hulk, unisus, minestamine, südamepekslemine, tahhükardia, vaskuliit (veresoonte põletik), valgusülitundlikkusreaktsioon (naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes), artralgia (liigesevalu), müalgia (lihasvalu), valu rinnus, halb enesetunne, perifeersed tursed, palavik, kukkumised, laborinäitajate muutused: kaaliumi kõrge tase veres, mis on pöörduv ravi katkestamisel, naatriumi madal tase, hüpoglükeemia (veresuhkru väga madal tase) suhkurtõvega patsientidel, uurea taseme tõus veres, kreatiniini sisalduse suurenemine veres.

 • Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):

Laborinäitajate muutused: maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiini kõrge tase seerumis; psoriaasi ägenemine.

 • Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st):

Segasus, südameveresoonkonna häired (ebaregulaarne südame löögisagedus, südameinfarkt ja insult), eosinofiilne pneumoonia (harvaesinevat tüüpi kopsupõletik), riniit (vesine või kinnine nina), multiformne erüteem, äge neerupuudulikkus, muutused vere vormelementide arvus, nt valgete ja punaste vereliblede arvus, hemoglobiinitaseme langus, vereliistakute arvu vähenemine, kõhunäärme põletik (mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas), maksapõletik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Stopress’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Stopress sisaldab

 • Toimeaine on perindopriil. Üks tablett sisaldab 4 mg või 8 mg perindopriili tertbutüülamiini soola.
 • Teised koostisosad on mannitool, krospovidoon tüüp A, aluseline butüülitud metakrülaat kopolümeer, veevaba hüdrofoobne kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Kuidas Stopress välja näeb ja pakendi sisu

Stopress, 4 mg: valged piklikud kaksikkumerad tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Stopress, 8 mg: valged ümmargused siledad tabletid.

1 pakend sisaldab 30 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pharmaceutical Company "POLPHARMA" SA

Representative office in Baltic countries

E. Ožeškienės 18 A, Kaunas, LT-44254

Leedu

Tel: + 370 37 325131

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.