Sudafed xylo - ninasprei, lahus (1mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AA07
Toimeaine: ksülometasoliin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sudafed Xylo, 0,1% ninasprei, lahus

Sudafed Xylo, 0,1% ninatilgad, lahus

Ksülometasoliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Sudafed Xylo ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sudafed Xylo kasutamist
 3. Kuidas Sudafed Xylo’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sudafed Xylo’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sudafed Xylo ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine ksülometasoliin on -adrenomimeetikum,α mis ahendab veresooni ning vähendab seetõttu nina limaskesta turset.

Ravim on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral.

Mida on vaja teada enne Sudafed Xylo kasutamist

Sudafed Xylo 0,1% on ette nähtud lastele alates 6. eluaastast ja täiskasvanutele.

Ärge kasutage Sudafed Xylo’t

 • Kui te olete ksülometasoliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • Imikutel ja väikelastel alla 6 eluaasta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Sudafed Xylo’t ei tohiks kasutada kuni nädal pärast ajuripatsi eemaldamist või pärast nina- või suukaudset operatsiooni, mille käigus on avatud aju kõvakelme.

Pikaajaline limaskesta turset alandavate ravimite kasutamine võib viia kroonilisele nina limaskesta tursele ning lõpuks nina limaskesta kõhetumisele.

Muud ravimid ja Sudafed Xylo

Sudafed Xylo vähese imendumise tõttu paiksel manustamisel on koostoimed teisel viisil manustatud ravimitega ebatõenäolised.

Koostoimeid ei ole uuritud.

Sudafed Xylo üleannustamise korral ei saa välistada koostoimet depressiooni ravimite monoamiini oksüdaasi inhibiitorite või tritsükliliste antidepressantidega (vererõhu tõusu risk).

Rasedus ja imetamine

Sudafed Xylo 0,1% ei tohi võimaliku süsteemse veresooni ahendava toime tõttu raseduse ajal kasutada, väljaarvatud juhul kui arst seda soovitab.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, kas Sudafed Xylo mõjutab võimet juhtida sõidukit või töötada masinatega.

Sudafed Xylo sisaldab bensalkooniumkloriidi (ärritav, võib tekitada nahareaktsioone).

Kuidas Sudafed Xylo’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgnev kehtib, kui Teie arst ei ole Sudafed Xylo 0,1% teisiti määranud. Palun järgige kasutamisjuhiseid, et Sudafed Xylo 0,1% saaks toimida õigesti.

Järgnevaid annuseid ja kasutamisaegu mitte ületada!

Kui palju ja kui sageli tuleb Sudafed Xylo 0,1% manustada?

Lapsed alates 6. eluaastast ja täiskasvanud

Sudafed Xylo 0,1% ninasprei, lahus:

Kui ei ole teisiti määratud, pihustada vastavalt vajadusele kuni 3 korda päevas 1 pihustusannus kummassegi ninasõõrmesse.

Kuidas tuleb Sudafed Xyloh 0,1% ninaspreid manustada?

Eemaldada kaitsekork. Enne esimest annustamist vajutada korduvalt, kuni avast pihustub ühtlane juga. Järgnevatel annustamistel on aerosool kohe kasutamisvalmis. Kasutamisel vajutada üks kord, samal ajal kergelt läbi nina hingates. Pihustades hoida pudelit võimalikult vertikaalselt, mitte horisontaalselt või korgiga allapoole. Pärast kasutamist sulgeda pudel jälle kaitsekorgiga.

Sudafed Xylo 0,1% ninatilgad, lahus:

Kui ei ole teisiti määratud, tilgutada vastavalt vajadusele kuni 3 korda päevas 1…2 tilka kummassegi ninasõõrmesse.

Kui kaua tohib Sudafed Xylo 0,1% kasutada?

Ksülometasoliinlahust ei tohi kasutada üle 7 päeva, kui arst ei ole määranud teisiti.

Kui te kasutate Sudafed Xylo’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel või kogemata suukaudsel manustamisel võivad esineda järgmised toimed: pupilli laienemine (müdriaas), iiveldus, oksendamine, huulte muutumine siniseks (tsüanoos), palavik, krambid, südame-vereringehäired (südameruttus, südame rütmihäire, vereringe kollaps, mida iseloomustab kõigi eluliste funktsioonide järsk langus, südameseiskus, kõrgenenud vererõhk), kopsufunktsiooni häired (kopsuturse, hingamishäired), psüühilised häired.

Võivad esineda unisus, kehatemperatuuri langus, südame löögisageduse langus, šokitaoline vererõhu langus, hingamisseiskus, kooma.

Raviks kasutatakse meditsiinilist sütt, maoloputust või hapniku manustamist. Vajadusel kõrge vererõhu, palaviku ja krampide ravi.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Pikaajalisest kasutamisest ja üleannustamisest, eriti lastel, tuleb hoiduda.

Kui te unustate Sudafed Xylo’t kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata, vaid annustage ravimit nii, nagu kasutamisjuhendis on kirjeldatud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

 • limaskesta põletustunne
 • kuivustunne ninas
 • tagasilöögiefekt (nohu ägenemine pikaajalise või sagedase kasutamise tõttu)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sudafed Xylo’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Pudeli esmase avamise järgselt on ravim kasutamiskõlbulik 4 nädalat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sudafed Xylo sisaldab

Toimeaine on ksülometasoliin.

Sudafed Xylo ninatilkade/ ninasprei üks milliliiter sisaldab 1 mg (0,1%) ksülometasoliini (vesinikkloriidina).

Teised koostisosad on 0,2 mg bensalkooniumkloriidi konservandina, dinaatriumedetaat, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, sorbitool, puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Xylo välja näeb ja pakendi sisu

0,1% ninatilgad on 10 ml tilgutiga merevaigukollases klaaspudelis.

0,1% ninasprei on 10 ml pihustiga merevaigukollases klaaspudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja: Famar Orléans

5, avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. tel: 617 7420

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015