Sunitinib teva - kõvakapsel (25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XE04
Toimeaine: sunitiniib
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sunitinib Teva, 12,5 mg kõvakapslid Sunitinib Teva, 25 mg kõvakapslid Sunitinib Teva, 50 g kõvakapslid sunitiniib

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sunitinib Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sunitinib Teva võtmist
 3. Kuidas Sunitinib Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sunitinib Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sunitinib Teva ja milleks seda kasutatakse

Sunitinib Teva sisaldab toimeainet sunitiniibi, mis on proteiini kinaasi inhibiitor. Seda kasutatakse vähi raviks, et blokeerida spetsiifilist valkude rühma, mida vähirakud teadaolevalt vajavad kasvamiseks ja edasilevimiseks.

Sunitinib Teva’t kasutatakse täiskasvanutel järgmiste vähitüüpide raviks:

 • Gastrointestinaalne strooma kasvaja (GIST), on mao ja soolestiku vähi tüüp. Kasutatakse kui imatiniib (üks teine vähivastane ravim) ei toimi enam või te ei saa imatiniibi võtta.
 • Metastaatiline neerurakuline vähk (MRCC) on neeruvähi tüüp, mis on edasi levinud teistesse kehaosadesse.
 • Pankrease neuroendokriinsed kasvajad (pNET) (pankrease hormoone tootvate rakkude kasvajad), mis on progresseerunud või mida ei saa kirurgiliselt eemaldada.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Sunitinib Teva toimib või miks see ravim on teile kirjutatud, pidage nõu oma arstiga.

Mida on vaja teada enne Sunitinib Teva võtmist

ÄRGE võtke Sunitinib Teva’t

 • kui olete sunitiniibi või Sunitinib Teva mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sunitinib Teva võtmist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil on kõrge vererõhk. Sunitinib Teva võib tõsta vererõhku. Teie arst võib ravi ajal Sunitinib Teva’ga kontrollida teie vererõhku ja vajadusel määrata teile raviks vererõhku langetavad ravimid.
 • kui teil on praegu või on varem olnud verehaigus, veritsemisprobleeme või verevalumeid.

Ravi ajal Sunitinib Teva’ga võib suureneda oht verejooksude tekkeks või muutuda mõnede vererakkude arvud, mis võib põhjustada aneemiat või mõjutada vere hüübivust. Kui te võtate verehüüvete vältimiseks varfariini või atsenokumarooli, mis vedeldavad verd, võib teil olla suurem risk verejooksu tekkeks. Kui teil tekib ravi ajal Sunitinib Teva’ga verejooks, rääkige sellest oma arstile.

 • kui teil on probleeme südamega. Sunitinib Teva võib põhjustada südameprobleeme. Rääkige oma arstile, kui te tunnete end väga väsinuna, hingeldate või kui teie jalalabad ja pahkluud on turses.
 • kui teil on ebanormaalseid südamerütmi muutusi. Sunitinib Teva võib põhjustada südamerütmis kõrvalekaldeid. Ravi ajal Sunitinib Teva’ga võib teie arst teha elektrokardiogramme nende probleemide hindamiseks. Rääkige oma arstile, kui teil esineb Sunitinib Teva võtmise ajal pearinglust, jõuetust või ebanormaalseid südamelööke.
 • kui teil on hiljuti olnud probleeme verehüüvetega veenides ja/või arterites (veresoonte tüübid), sh insult, südameinfarkt, emboolia või tromboos. Helistage otsekohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal Sunitinib Teva’ga sellised sümptomid, nagu valu või survetunne rinnus, valu käsivartes, seljas, kaelas või lõuas, hingeldus, ühe kehapoole tuimus või nõrkus, kõnetakistus, peavalu või pearinglus.
 • kui teil on või on olnud kõige peenemate veresoonte kahjustus, mida nimetatakse trombootiliseks mikroangiopaatiaks (TMA). Rääkige oma arstile, kui teil tekivad palavik, kurnatus, väsimus, verevalumid, verejooks, turse, segasus, nägemiskaotus ja krambihood.
 • kui teil on probleeme kilpnäärmega. Sunitinib Teva võib põhjustada kilpnäärmeprobleeme. Rääkige oma arstile, kui te Sunitinib Teva võtmise ajal väsite kiiremini, olete külmakartlikum kui teised inimesed või kui teie hääl muutub madalamaks. Teie kilpnäärme tööd tuleb kontrollida enne Sunitinib Teva võtmist ja regulaarselt selle võtmise ajal. Kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärme hormooni, võite te saada kilpnäärme hormooni asendusravi.
 • kui teil on praegu või on varem olnud kõhunäärme või sapipõie häireid. Rääkige oma arstile, kui teil tekib ükskõik milline järgnevatest nähtudest ja sümptomitest: valu mao piirkonnas (ülakõhus), iiveldus, oksendamine ja palavik. Need võivad olla põhjustatud kõhunäärme või sapipõie põletikust.
 • kui teil on praegu või on varem olnud probleeme maksaga. Rääkige oma arstile, kui teil tekib ravi ajal Sunitinib Teva’ga ükskõik milline järgnevatest maksaprobleemide nähtudest ja sümptomitest: sügelus, naha või silmade kollasus, tume uriin ja valu või ebamugavustunne paremal ülakõhus. Teie arst peab kliiniliste näidustuste alusel tegema vereanalüüse teie maksafunktsiooni kontrollimiseks nii enne ravi alustamist Sunitinib Teva’ga kui ka ravi ajal.
 • kui teil on praegu või on varem olnud probleeme neerudega. Teie arst jälgib teie neerude tööd.
 • kui te lähete operatsioonile või kui teile on hiljuti tehtud operatsioon. Sunitinib Teva võib halvendada haavade paranemist. Tavaliselt tuleb Sunitinib Teva võtmine enne operatsiooni katkestada. Teie arst otsustab, millal te Sunitinib Teva’t uuesti võtma hakkate.
 • Enne ravi algust Sunitinib Teva’ga võidakse teil soovitada lasta oma hambaid kontrollida
 • kui teil on praegu või on varem olnud valu suus, hammastes ja/või lõualuus, paistetus või haavandid suus, lõualuu tuimus või raskustunne või hamba loksumine, rääkige sellest kohe oma arstile ja hambaarstile.
 • kui teile on vaja teha invasiivset hambaravi või hambaoperatsioon, rääkige oma hambaarstile, et saate ravi Sunitinib Teva’ga. Eriti oluline on see siis, kui te saate või olete saanud ka intravenoosseid bisfosfonaate. Bisfosfonaadid on ravimid, mida võidakse manustada mõne muu haigusseisundi tõttu luutüsistuste ennetamiseks.
 • kui teil on praegu või on varem olnud naha ja nahaaluskoe kahjustusi. Ravimi kasutamise ajal võib tekkida gangrenoosne püodermia (valulikud nahahaavandid) või nekrotiseeriv fastsiit (kiiresti leviv naha/pehmete kudede infektsioon, mis võib olla eluohtlik). Tavaliselt on see toime pöörduv sunitiniibiga ravi lõpetamisel. Sunitiniibi kasutamisel on teatatud rasketest nahalöövetest (StevensiJohnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs, multiformne erüteem), mis avalduvad kehatüvel algul punakate täppide või ümmarguste laikudena, mille keskel on tihti villid. Lööve võib progresseeruda ulatusliku villide tekkimise või naha koorumiseni ja võib olla eluohtlik. Kui teil tekib lööve või mainitud nahasümptomid, pöörduge otsekohe arsti poole.
 • kui teil on praegu või on varem olnud krambid. Teavitage võimalikult kiiresti oma arsti, kui teil tekib kõrge vererõhk, peavalu või nägemiskaotus.
 • kui teil on suhkurtõbi. Suhkurtõvega patsientidel tuleb veresuhkru taset regulaarselt kontrollida, et hinnata, kas on tarvis kohandada suhkurtõve ravimi annust, et vähendada riski veresuhkru liiga madalale langemiseks.

Lapsed ja noorukid

Sunitinib Teva’t ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel isikutel.

Muud ravimid ja Sunitinib Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, ka siis, kui arst ei ole neid määranud.

Mõned ravimid võivad mõjutada Sunitinib Teva sisaldust teie organismis. Teatage oma arstile, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid:

ketokonasool, itrakonasool - kasutatakse seeninfektsioonide raviks;

erütromütsiin, klaritromütsiin, rifampitsiin - kasutatakse infektsioonide raviks;

ritonaviir - kasutatakse HIV raviks;

deksametasoon - kortikosteroid, mida kasutatakse mitmesuguste seisundite raviks (nt allergilised/hingamisprobleemid või nahahaigused);

fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal - kasutatakse epilepsia ja teiste neuroloogiliste seisundite raviks;

taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna ürti (Hypericum perforatum) - kasutatakse depressiooni ja ärevuse raviks.

Sunitinib Teva koos toidu ja joogiga

Ravi ajal Sunitinib Teva’ga ei tohi juua greibimahla.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võite rasestuda, peate te ravi ajal Sunitinib Teva’ga kasutama usaldusväärset rasestumisvastast meetodit.

Kui te toidate rinnaga last, rääkige sellest oma arstile. Ravi ajal Sunitinib Teva’ga on imetamine keelatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil esineb pearinglust või olete ebatavaliselt väsinud, siis peate autojuhtimisel või masinatega töötamisel olema eriti ettevaatlik.

Kuidas Sunitinib Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Teie arst määrab teile sobiva annuse sõltuvalt vähitüübist, mida tuleb ravida. Kui teil ravitakse GIST või MRCC, siis on tavaline annus 50 mg üks kord ööpäevas, mida võetakse 6-nädalaste tsüklitena: 28 päeva (4 nädalat) ning seejärel 14-päevane paus (2 nädalat ilma ravimita). Kui teil ravitakse pNET, siis on tavaline annus 37,5 mg üks kord ööpäevas ilma vahepausita.

Teie arst otsustab, milline on teile sobiv annus ning kas ja millal te peate ravi Sunitinib Teva’ga lõpetama.

Sunitinib Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Sunitinib Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui olete kogemata võtnud liiga palju kapsleid, rääkige sellest kohe oma arstile. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Sunitinib Teva’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest (vt ka lõik „Mida on vaja teada enne Sunitinib Teva võtmist“):

Kui teil tekib näo, keele või neelu turse, nõgestõbi, neelamis- või hingamisraskus, peate lõpetama Sunitinib Teva võtmise.

Südameprobleemid. Rääkige oma arstile, kui olete väga väsinud, hingeldate või kui teie jalalabad ja pahkluud on turses. Need sümptomid võivad olla tingitud südameprobleemidest, sh südamepuudulikkus ja südamelihase probleemid (kardiomüopaatia).

Kopsu- või hingamisprobleemid. Rääkige oma arstile, kui teil tekib köha, valu rinnus, järsku algav hingeldus või veriköha. Need sümptomid võivad olla tingitud seisundist, mida nimetatakse kopsuembooliaks; see tekib, kui verehüübed liiguvad teie kopsudesse.

Neeruhäired. Rääkige oma arstile, kui teie urineerimissagedus on muutunud või urineerimine lakkab. Need võivad olla neerupuudulikkuse sümptomid.

Veritsus. Rääkige kohe oma arstile, kui teil esineb ravi ajal Sunitinib Teva’ga mõni nendest sümptomitest või tõsine veritsusprobleem: valulik, turses kõht, vere oksendamine, musta värvi ja

kleepuv väljaheide, veri uriinis, peavalu või vaimse seisundi muutus, vere või verise röga köhimine kopsust või hingamisteedest.

Kasvaja lagunemine, mille tagajärjel tekib sooleseina mulgustus (auk). Rääkige oma arstile, kui teil on tugev kõhuvalu, palavik, iiveldus, oksendamine, veri väljaheites või muutused roojamise sageduses.

Teised kõrvaltoimed Sunitinib Teva kasutamisel võivad olla järgmised:

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Vereliistakute, punaste vereliblede ja/või valgete vereliblede (nt neutrofiilide) arvu vähenemine.

Hingeldus.

Kõrge vererõhk.

Äärmine väsimus, jõukaotus.

Naha alla ja silmade ümbrusse kogunenud vedelikust põhjustatud tursed, raske allergiline lööve.

Suuvalu/ärritus, suu haavandid/põletik/kuivus, maitsetundlikkushäired, maoärritus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalu/-turse, söögiisu kaotus või vähenemine.

Kilpnäärme aktiivsuse vähenemine (hüpotüreoidism).

Pearinglus.

Peavalu.

Ninaverejooks.

Seljavalu, liigesevalu.

Jalgade ja käte valu.

Naha kollasus/naha värvuse muutus, naha liigpigmentatsioon, juuksevärvi muutus, lööve peopesadel ja jalataldadel, lööve, kuiv nahk.

Köha.

Palavik.

Raskused uinumisel.

Sage: võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st

Verehüüvete teke veresoontes.

Südamelihase verevarustuse puudulikkus, mida põhjustab südame pärgarterite ummistumine või ahenemine.

Valu rinnus.

Südame vähenenud võime pumbata verd.

Vedelikupeetus, sealhulgas kopsude ümber.

Infektsioonid.

Veresuhkru taseme langus. Kui teil tekivad mis tahes nähud ja sümptomid, mis viitavad madalale veresuhkru tasemele: teatage oma arstile niipea kui võimalik, kui teil esinevad väsimus, südamepekslemine, higistamine, näljatunne ja teadvusekaotus.

Valgu kaotus uriiniga, mis võib põhjustada turseid.

Gripitaoline sündroom.

Kõrvalekalded vereanalüüsides, sh pankrease ja maksa ensüümide aktiivsuses.

Kõrge kusihappe tase veres.

Hemorroidid, valu pärasooles, igeme veritsus, neelamisraskused või neelamisvõimetus.

Põletav või valulik tunne keelel, seedetrakti limaskesta põletik, rohked gaasid maos või soolestikus.

Kaalulangus.

Lihas-skeleti valu (valu lihastes ja luudes), lihasnõrkus, lihaste väsimus, lihasvalu, lihasspasmid.

Nina kuivus, ninakinnisus.

Tugev pisaravool.

Ebatavalised aistingud nahal, kuiv nahk, sügelus, naha ketendus ja põletik, villid, akne, küünte värvuse muutus, juuste väljalangemine.

Ebatavalised aistingud jäsemetes.

Ebanormaalselt vähenenud/suurenenud tundlikkus, eriti puutetundlikkus.

Kõrvetised.

Dehüdratsioon.

Kuumahood.

Uriini ebanormaalne värv.

Depressioon.

Külmavärinad.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st

Eluohtlik pehmete kudede infektsioon, sh päraku ja suguelundite piirkonnas. Pöörduge kohe arsti poole, kui nahavigastuse ümber tekivad infektsiooni sümptomid, sh temperatuuri tõus, valu, punetus, turse, mäda või vere immitsemine.

Insult.

Südamelihaseinfarkt, mida põhjustab südame verevarustuse katkemine või vähenemine.

Muutused südame elektrilises aktiivsuses või südame rütmihäired.

Vedelik südame ümber (perikardi efusioon).

Maksapuudulikkus.

Pankreasepõletikust põhjustatud valu kõhus.

Kasvaja lagunemine, mis viib soole mulgustumiseni (perforatsioon).

Sapipõiepõletik (paistetus ja punetus) koos sapikividega või ilma.

Ebanormaalsed torusarnased ühendusteed (fistulid) ühest normaalsest kehaõõnest teise kehaõõnde või nahapinnale.

Suu, hammaste ja/või lõualuu valu, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hammaste loksumine. Need võivad olla lõualuu luukahjustuse (osteonekroosi) nähud ja sümptomid. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, rääkige sellest otsekohe oma arstile ja hambaarstile.

Kilpnäärmehormoonide ületootmine, mis suurendab organismi puhkeolekus tarbitava energia hulka.

Haavade kehvem paranemine pärast kirurgilist operatsiooni.

Veres ensüüm kreatiinfosfokinaasi taseme tõus (eritub lihastest).

Ebakohane ja ülemäärane reaktsioon allergeenile.

Harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Naha ja/või limaskestade raske reaktsioon (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs, multiformne erüteem).

Ülitundlikkusreaktsioon, mille korral tekib järsku labakäte, labajalgade, pahkluude, näo, huulte, keele ja/või kurgu paistetus koos neelamis- ja hingamisraskusega.

Tuumorilahustussündroom (TLS) - TLS puhul esineb rühm ainevahetusega seotud tüsistusi, mis võivad tekkida vähiravi ajal. Need tüsistused, mida põhjustavad lagunevate vähirakkude jääkproduktid, võivad väljenduda järgmiste nähtudena: iiveldus, hingeldus, ebaregulaarsed südamelöögid, lihaskrambid, krambid, hägune uriin ja väsimus koos kõrvalekalletega laboratoorsete testide tulemustes (suur kaaliumi, kusihappe ja fosfori sisaldus ning väike kaltsiumi sisaldus veres), mis võivad viia neerufunktsiooni muutuste ja ägeda neerupuudulikkuseni.

Lihaste ebanormaalne lagunemine, mis võib viia neeruprobleemideni (rabdomüolüüs).

Kõrvalekalded aju töös, mis võivad põhjustada sümptomite kombinatsiooni, sh peavalu, segasus, krambihood ja nägemiskaotus (pöörduv posterioorse leukoentsefalopaatia sündroom).

Valusad nahahaavandid (gangrenoosne püodermia).

Maksapõletik (hepatiit).

Kilpnäärmepõletik.

Kõige peenemate veresoonte kahjustus, mida nimetatakse trombootiliseks mikroangiopaatiaks (TMA).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sunitinib Teva’t säilitada

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil ning blistril pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
 • Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on rikutud või sellel on avamise jälgi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sunitinib Teva sisaldab

Sunitinib Teva 12,5 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Üks kapsel sisaldab 12,5 mg sunitiniibi.

Teised koostisosad on:

 • Kapsli sisu: mannitool, povidoon K25, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat.
 • Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).
 • Trükitint: šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus ja kaaliumhüdroksiid.

Sunitinib Teva 25 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Üks kapsel sisaldab 25 mg sunitiniibi.

Teised koostisosad on:

 • Kapsli sisu: mannitool, povidoon K25, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat.
 • Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).
 • Trükitint: šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus ja kaaliumhüdroksiid.

Sunitinib Teva 50 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Üks kapsel sisaldab 50 mg sunitiniibi.

Teised koostisosad on:

 • Kapsli sisu: mannitool, povidoon K25, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat.
 • Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).
 • Trükitint: šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus ja kaaliumhüdroksiid.

Kuidas Sunitinib Teva välja näeb ja pakendi sisu

Sunitinib Teva 12,5 mg kõvakapslid

Oranži läbipaistmatu kapslikaane ja oranži läbipaistmatu kapslikehaga želatiinist kõvakapslid, mille kaanel on musta tindiga märgistus „12.5“. Iga suurus 4 kapsel (üldpikkus suletuna ligikaudu 14,2 mm) sisaldab oranži granuleeritud pulbrit.

Sunitinib Teva 25 mg kõvakapslid

Heleoranži läbipaistmatu kapslikaane ja oranži läbipaistmatu kapslikehaga želatiinist kõvakapslid, mille kaanel on musta tindiga märgistus „25“. Iga suurus 3 kapsel (üldpikkus suletuna ligikaudu 15,8 mm) sisaldab oranži granuleeritud pulbrit.

Sunitinib Teva 50 mg kõvakapslid

Heleoranži läbipaistmatu kapslikaane ja heleoranži läbipaistmatu kapslikehaga želatiinist kõvakapslid, mille kaanel on musta tindiga märgistus „50“. Iga suurus 2 kapsel (üldpikkus suletuna ligikaudu

17,6 mm) sisaldab oranži granuleeritud pulbrit.

Sunitinib Teva on saadaval valgetes HDPE pudelites, mis sisaldavad 30 kapslit, blisterpakendites, milles on 28 või 30 kõvakapslit või üheannuselistes blistrites, milles on 28 x 1 või 30 x 1 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva B.V. Swensweg 5 Haarlem 2031GA Holland

Tootjad TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne

BN22 9AG Ühendkuningriik

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80

Kraków 31-546 Poola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

Baden-Wuerttemberg 89143

Saksamaa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

Zagreb 10000

Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.