Thyrozol 10 mg - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: H03BB02
Toimeaine: tiamasool
Tootja: MERCK KgaA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Thyrozol 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Tiamasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Thyrozol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Thyrozol’i võtmist
 3. Kuidas Thyrozol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Thyrozol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Thyrozol ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab tiamasooli. See hoiab kontrolli all kilpnäärmehormoonide ületootmist kilpnäärmes tekkepõhjusest olenemata.

Thyrozol’i kasutatakse kilpnäärmehormoonide liigse tootmise raviks,

 • kui te peate võtma ravimit kilpnäärme ületalitluse raviks, eelkõige juhul kui teil on väike struuma (kaela esikülje turse) või kui see puudub;
 • kui teil seisab ees kilpnäärme operatsioon;
 • kui teil seisab ees ravi, kus kasutatakse ravi radioaktiivse joodiga, eelkõige kilpnäärme hormoonide raske ületootmise puhul;
 • pärast ravi radioaktiivse joodiga, kuni radioaktiivse joodi toime ei ole veel täielikult avaldunud.

Thyrozol’i kasutatakse ka kilpnäärmehormoonide ületootmise ennetamiseks, enne seda kui teile manustatakse joodi, nt joodi sisaldavate kontrastainetega teostatavate uuringute korral,

Mida on vaja teada enne Thyrozol’i võtmist

 • kui teil on kilpnäärmehormoonide kerge ületootmine ilma täiendavate sümptomiteta;
 • kui teie kilpnäärmes on teatud piirkonnad, mis toodavad hormoone (autonoomsed adenoomid);
 • kui teil on varem esinenud kilpnäärme hormoonide ületootmist.

Ärge võtke Thyrozol’i:

 • kui olete tiamasooli, sellega sarnanevate ainete (tioonamiidi derivaadid) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui laboriuuringute tulemused näitavad, et teil on teatud tüüpi vererakkude arvu vähenemine (granulotsütopeenia);
 • kui teie sapinõristus on enne ravi alustamist Thyrozol’iga blokeeritud;
 • kui teil on esinenud luuüdi kahjustusi pärast eelnevat tiamasool või karbimasoolravi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Thyrozol’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile, kui teil on varem tiamasooli suhtes esinenud kergeid allergilisi reaktsioone, nagu allergilisi nahalööbeid või sügelust. Teie arst otsustab, kas te võite Thyrozol’i võtta.

Rääkige oma arstiga, kui teil on suur struuma (kaela esikülje turse), mis raskendab teie hingamist, kuna struuma võib Thyrozol’i ravi ajal kasvada. Teie arst võib otsustada määrata teile Thyrozol’i ainult lühikeseks perioodiks ja jälgib teid ravi jooksul regulaarselt.

Pöörduge oma arsti poole otsekohe kui teil tekivad sümptomid, nagu suu limaskestade põletik, kurguvalu või palavik. Need võivad tekkida teatud tüüpi vererakkude arvu tugeva languse tõttu (agranulotsütoos). See võib tekkida eelkõige esimeste ravinädalate jooksul ja tuua kaasa tõsiseid tagajärgi.

Kui teil on kilpnäärmehormoonide eriti raske ületootmise vorm, tuleb teil võib-olla võtta väga suuri Thyrozol’i annuseid (rohkem kui 120 mg ööpäevas). Sellisel juhul teeb arst aeg-ajalt vereanalüüse, kuna on võimalik, et selline ravi mõjutab teie luuüdi. Kui see juhtub, võib teie arst otsustada ravi lõpetada ja anda teile vajadusel teist ravimit.

Kui teie struuma Thyrozol’i ravi ajal kasvab või kui teie kilpnääre on väheaktiivne, võib teie arst teie Thyrozol’i annused uuesti üle vaadata. Samas võivad sellised seisundid avalduda ka teie haiguse loomuliku kulu korral. Samamoodi võib tekkida või süveneda teatud silmahaigus (endokriinne orbitopaatia), mis ei ole seotud Thyrozol’i raviga.

On võimalik, et teie kehakaal suureneb Thyrozol’i ravi ajal. See on teie keha normaalne reaktsioon. Thyrozol mõjutab teie kilpnäärme hormoone, mis kontrollivad teie energiatarbimist.

Muud ravimid ja Thyrozol

Thyrozol’i toimet mõjutavad teie organismi joodivarud. Teie arst otsustab teie Thyrozol’i annuse üle, lähtudes teie organismi joodivarudest ja kilpnäärme funktsioonist.

Rääkige oma arstiga, kui te kasutate antikoagulante (vere hüübimist takistavad ravimid), kuna Thyrozol’i kasutamisest tingitud kilpnäärme funktsiooni normaliseerumine võib nende toimet mõjutada. Sama võib kehtida ka teiste ravimite kohta. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Üldiselt on rasedusel kilpnäärmehormoonide tootmisele positiivne toime. Igal juhul rääkige oma arstiga, kuna võib olla vajalik, et te jätkaks Thyrozol’i võtmist, eriti esimeste raseduskuude jooksul. Teie arst võib otsustada teie Thyrozol’i annust alandada, et vältida võimalikke kahjulikke toimeid teie lapsele. See on eriti oluline, kui te võtate Thyrozol’i koos kilpnäärmehormoonidega, kuna sellist kombinatsiooni raseduse ajal kasutada ei tohi.

Sama kehtib siis, kui te soovite last rinnaga toita. Ravim ei avalda lapsele tavaliselt kahjulikku toimet, kui seda manustatakse annustes kuni 10 mg. Teie arst kontrollib regulaarselt, kuidas töötab teie vastsündinud lapse kilpnääre.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Thyrozol ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Thyrozol sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga, kuna Thyrozol sisaldab laktoosi.

Kuidas Thyrozol’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaline annus

Sõltuvalt teie seisundi raskusastmest otsustab teie arst teie individuaalse annuse üle. Tavaliselt soovitatakse järgnevaid annuseid:

 • Täiskasvanud

Algannuseks on 10…40 mg Thyrozol’i ööpäevas (või teatud patsientidel ka rohkem), kuni kilpnääre töötab normaalselt. Säilitusannus on kas 5…20 mg Thyrozol’i ööpäevas kombinatsioonis kilpnäärmehormoonidega või 2,5…10 mg Thyrozol’i ööpäevas ilma kilpnäärmehormoonideta. *

 • Kasutamine lastel ja noorukitel (3...17aastased)

Algannuseks 0,5 mg Thyrozol’i kg kehakaalu kohta ööpäevas. Teie arst otsustab seejärel, kas madalam säilitusannus on piisav ja kas täiendavad kilpnäärmehormoonid on vajalikud. *

Kasutamine lastel (2-aastased ja nooremad)

Thyrozol’i kasutamine 2-aastastel ja noorematel lastel ei ole soovitatav.

Kui teil on oht kilpnäärmehormoonide ületootmise tekkimiseks pärast joodi sisaldavate kontrastainetega teostatud diagnostilisi protseduure, võib teie arst teile määrata 10…20 mg Thyrozol’i ööpäevas koos perkloraadiga ligikaudu 10 ööpäevaks (kuni joodi sisaldavad kontrastained on organismist väljutatud). *

* Väiksemate annuste manustamiseks on saadaval 5 mg tabletid.

Maksaprobleemidega patsiendid

Öelge oma arstile, kui teil on olnud maksaprobleeme või maksahaigusi. Sellisel juhul tuleb teil Thyrozol’i annust langetada.

Neeruprobleemidega patsiendid

Öelge oma arstile, kui teil on neeruprobleemid või neeruhaigused. Sellisel juhul tuleb teil Thyrozol’i annust langetada.

Ravi kestus

Ravi kestus võib varieeruda sõltuvalt seisundist, mille tõttu te Thyrozol’i kasutate. Teie arst arutab teiega, kui kaua te peate seda ravimit võtma. Tavaliselt on ravi kestus järgmine:

 • Kilpnäärmehormooni ületootmise ravi (ilma operatsioonita): 6 kuud kuni 2 aastat.
 • Ravi enne kilpnäärme operatsiooni: 3…4 nädalat enne operatsiooni.
 • Ravi enne radiojoodravi: kuni teie kilpnäärme funktsioon on normaliseerunud.
 • Ravi pärast radiojoodravi: 4…6 kuud, kuni radiojoodravi hakkab toimima.

Manustamine

Neelake tabletid alla mõningase koguse vedelikuga, nt poole klaasi veega, hommikul pärast hommikusööki. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui te võtate rohkem kui ühe tableti ööpäevas, võite te neid võtta ka mitme annusena regulaarsete ajavahemike järel kogu ööpäeva jooksul.

Kui te võtate Thyrozol’i rohkem kui ette nähtud

Probleeme ei teki, kui te olete võtnud kogemata teile määratust suurema annuse. Kui te olete võtnud suuremaid annuseid sagedamini, pöörduge oma arsti poole niipea kui te seda märkate. Teilvõivad tekkida sellised sümptomid nagu külmatalumatus, väsimus, naha kuivus, kõhukinnisus, kehakaalu tõus, südamelöögisageduse aeglustumine ja struuma kasv. Teie arst peab võib-olla teie Thyrozol’i annust kohandama või andma teile täiendavalt kilpnäärmehormoone, et vältida struuma kasvu.

Kui te unustate Thyrozol’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, vaid võtke tavapärane annus järgmisel päeval.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te Thyrozol’i võtate, võib teil tekkida üks või mitu järgnevatest kõrvaltoimetest, mõningatel juhtudel isegi pärast mitmekuulist ravi:

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1-l kasutajal 10-st):

 • Erineva raskusastmega nahareaktsioonid (lööve, sügelus, sügelevad kublad). Need on enamasti kerge kuluga ja kaovad Thyrozol’i ravi käigus.

Sage (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 10-st):

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 100-st):

 • Liigesvalu (artralgia).
 • Kui teil tekivad sümptomid, nagu suu limaskestade põletik, kurguvalu või palavik, pöörduge otsekohe oma arsti poole. See võib olla märgiks teatud vererakkude arvu suurest langusest (agranulotsütoos).

Harv (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 1000-st):

 • Maitsetundlikkuse häired või selle kaotus (düsgeusia, ageusia)
 • Palavik.

Väga harv (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 10000-st):

 • Vereliistakute arvu langus (trombotsütopeenia), kõigi vererakkude arvu langus (pantsütopeenia), lümfisõlmede haigus (generaliseerunud lümfadenopaatia)
 • Vere glükoositaset reguleerivate hormoonide häired koos veresuhkru taseme väljendunud langusega (insuliini autoimmuunne sündroom)
 • Närvipõletik või ärritus (neuriit, polüneuropaatia)
 • Süljenäärmete turse
 • Maksafunktsiooni häired või maksapõletik (kolestaatiline ikterus, toksiline hepatiit). Need sümptomid kaovad üldiselt pärast ravi lõpetamist.
 • Rasked allergilised nahareaktsioonid, mis võivad tekkida kogu keha ulatuses, sh bulloosne nahareaktsioon (StevensiJohnsoni sündroom), juuste väljalangemine, naha ja sidekoe põletikuline autoimmuunhaigus (erütematoosne luupus).

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel esinevad kõrvaltoimed on võrreldavad täiskasvanutel täheldatutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Thyrozol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Thyrozol sisaldab

 • Toimeaine on tiamasool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tiamasooli.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos, talk, pulbristatud tselluloos, maisitärklis, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat. Tableti kate: dimetikoon 100, makrogool 400, hüpromelloos, titaandioksiid (E 171) ja raudoksiid (E 172).

Kuidas Thyrozol välja näeb ja pakendi sisu

Thyrozol 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on hallikas-oranžid, kaksikkumerad, ümmargused ning poolitusjoonega mõlemal küljel.

Thyrozol 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 20, 30, 50 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Saksamaa

Tootjad

Merck KGaA

Frankfurter Str. 250

64293 Darmstadt

Saksamaa

ja

Merck KGaA Co Werk Spittal

Hösslgasse 20

9800 Spittal/Drau

Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria: Thyrozol Eesti: Thyrozol Hispaania: Tirozol Leedu: Thyrozol Läti: Thyrozol Poola: Thyrozol

Prantsusmaa: Thyrozol

Rumeenia: Thurozol

Saksamaa: Thyrozol

Slovakkia: Thyrozol

Tšehhi Vabariik: Thyrozol

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.