Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Temomedac

ATC Kood: L01AX03
Toimeaine: temozolomide
Tootja: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Temomedac 5 mg kõvakapslid

temosolomiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

· Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

· Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

· Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Temomedac ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Temomedac’i võtmist

3. Kuidas Temomedac’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Temomedac'i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON TEMOMEDAC JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Temomedac on kasvajavastane preparaat.

Temomedac’i kasutatakse teatud ajukasvajate raviks:

· esmaselt diagnoositud multiformne glioblastoom. Temomedac’i kasutatakse esmalt

kombinatsioonis kiiritusraviga (samaaegse ravi faas) ning sellele järgnevaks monoteraapiaks

(ravi monoteraapia faas).

· pahaloomuline glioom, nt nagu multiformne glioblastoom või anaplastiline astrotsütoom.

Temomedac’i kasutatakse nende kasvajate korral, kui need uuesti tekivad või standardravi järel

progresseeruvad.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TEMOMEDAC’I VÕTMIST

Ärge võtke Temomedac’i

· kui te olete allergiline (ülitundlik) temosolomiidi või Temomedac’i mõne koostisosa suhtes.

· kui teil on olnud allergiline reaktsioon dakarbasiini (vähivastane ravim, mida mõnikord

kutsutakse DTIC-ks) suhtes. Allergilise reaktsiooni nähtude hulka kuuluvad kihelustunne,

hingeldus või vilistav hingamine, näo, huulte, keele või kõri turse.

· kui teatud tüüpi vererakkude hulk on oluliselt vähenenud (müelosupressioon), nagu valgete

vererakkude ja vereliistakute hulk. Need vererakud on olulised infektsioonidega võitlemises ja

korrektses vere hüübimises. Teie arst analüüsib enne ravi alustamist teie verd, et teha kindlaks,

kas teil on vajalikul hulgal nimetatud vererakke.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Temomedac

· teid tuleb tähelepanelikult jälgida raskekujulise kopsupõletiku tekkimise suhtes, mida

nimetatakse Pneumocystis carinii pneumooniaks (PCP). Kui teil on esimest korda diagnoositud

multiformne glioblastoom, võite te saada Temomedac’i 42-päevase raviskeemi alusel

kombineeritult kiiritusraviga. Sellisel juhul kirjutab teie arst lisaks välja ka ravimi, mis aitab ära

hoida seda tüüpi kopsupõletiku (PCP) teket.

· kui teil on väike punaste vererakkude (aneemia), valgeliblede ja vereliistakute arv või teil on

probleeme verehüübimisega enne ravi algust või kui need tekivad ravi kestel. Teie raviarst võib

otsustada ravimi annust vähendada, ravi katkestada, peatada või muuta. Vajalikuks võib osutuda

ka mõni muu ravi. Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks Temomedac’iga ravi

lõpetamine.

· teie seisundi jälgimiseks uuritakse ravi ajal sageli teie verd, et näha Temomedac´i toimet teie

vererakkudele.

· teil võib olla väike risk teiste vererakkude muutuste tekkeks, sealhulgas leukeemia.

· kui teil esineb iiveldust (seedekulglaga seotud halb enesetunne) ja/või oksendamist, mis on

Temomedac´i väga sageli esinevateks kõrvaltoimeteks (vt lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“),

võib teie arst teile välja kirjutada ravimi, mis aitab oksendamist vältida (antiemeetiline ravim).

· Kui te oksendate sageli enne ravi või selle kestel, konsulteerige raviarstiga oksendamise

kontrolli alla saamise ning Temomedac’i võtmiseks parima aja leidmise osas. Kui te pärast

annuse sissevõtmist oksendate, ärge võtke teist annust samal päeval.

· kui teil tekib palavik või muud infektsioonisümptomid, võtke otsekohe arstiga ühendust.

· ärge avage, purustage ega närige kapsleid. Kapsli kahjustumisel vältige selles sisalduva

pulbri sattumist nahale, silmadesse või ninna. Vältige pulbri sissehingamist. Kui pulber satub

juhuslikult silma või ninna, loputage vastavat piirkonda veega.

· kui olete üle 70-aastane, võivad teil kergemini tekkida infektsioonid, verevalumid või

verejooksud.

· kui teil on maksa- või neeruprobleemid, tuleb Temomedac’i annust teie jaoks kohandada.

Lapsed

Kogemuse puudumise tõttu ei tohi Temomedac’i alla 3-aastastel lastel kasutada.

Viljatus

Temomedac võib põhjustada pöördumatut viljatust. Meessoost patsiendid peavad kasutama tõhusaid

rasestumisvastaseid preparaate ja mitte eostama lapsi kuni 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Otstarbekas

on enne ravi kaaluda sperma krüokonserveerimise võimalust.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Teavitage raviarsti, kui olete rase, arvate, et olete rase või plaanite rasestuda. Raseduse ajal ei tohi teid

Temomedac’iga ravida, välja arvatud juhul, kui see on teie arsti poolt selgelt näidustatud.

Nii Temomedac’i kasutavatel mees- kui naispatsientidel on soovitav rakendada efektiivseid

rasestumisvastaseid ettevaatusabinõusid (vt ka „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Temomedac –

viljatus” ülalpool).

Temomedac’i kasutamise ajal tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Temomedac võib muuta teid väsinuks või uniseks. Sellisel juhul ärge juhtige autot ja hoiduge

masinate või mehhanismide käsitsemisest.

Oluline teave mõningate Temomedac’i koostisainete suhtes

Temomedac’i kõvakapslid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid

suhkruid, konsulteerige oma arstiga enne selle ravimi kasutamist.

Lisainformatsioon Temomedac 20 mg kapslite kohta

Abiainena on kapslite kestadesse lisatud toiduvärvi päikseloojangukollane FCF (E110), mis võib

põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. KUIDAS TEMOMEDAC’I VÕTTA

Annustamine ja ravi kestus

Teie raviarst määrab kindlaks Temomedac’i õige annuse. Seda tehakse juhindudes teie pikkusest ja

kehakaalust ning sellest, kas teil on taastekkinud kasvaja ja kas te olete varem saanud keemiaravi.

Teile võidakse anda veel üks ravim (antiemeetiline ravim), mis on mõeldud sissevõtmiseks enne ja/või

pärast Temomedac’i võtmist ning mille eesmärgiks on hoida ära või kontrollida iiveldust ja

oksendamist.

Esimest korda diagnoositud multiformse glioblastoomiga patsiendid:

Kui te olete esmase diagnoosiga patsient, toimub teie ravi kahes faasis:

· kõigepealt ravi koos kiiritusraviga (samaaegse ravi faas),

· millele järgneb ravi ainult Temomedac’iga (ravi monoteraapia faas).

Samaaegse ravi faas

Samaaegse ravifaasi ajal alustab arst Temomedac’i annusega 75 mg/m2 (tavapärane annus). Te võtate

seda annust iga päev 42 päeva (või kuni 49 päeva) jooksul ja saate samal ajal kiiritusravi.

Temomedac´i manustamise võib edasi lükata või lõpetada vererakkude arvu põhjal ja selle alusel,

kuidas te ravi samaaegse ravi faasi ajal talute.

Kui kiiritusravi on lõppenud, katkestate te ravi 4 nädalaks. See annab teie organismile võimaluse

taastuda.

Siis alustate te monoteraapia faasi.

Monoteraapia faas

Temomedac’i annus ja viis, kuidas seda monoteraapia faasis võtate, on teistsugune. Teie arst määrab

teile täpse annuse. Selles faasis võib olla kuni 6 raviperioodi (tsüklit). Igaüks kestab 28 päeva. Te

võtate Temomedac’i uue annusena iga tsükli 5 esimese päeva (“annustamise päevad”) jooksul.

Esmane annus on 150 mg/m2. Seejärel olete te 23 päeva ilma Temomedac’ita. See teebki kokku 28-

päevase ravitsükli.

Pärast 28-ndat päeva algab uus ravitsükkel. Te võtate jälle Temomedac´i üks kord ööpäevas 5 päeva

jooksul, millele järgneb 23 päeva ilma Temomedac’ita. Arst võib Temomedac’i annust kohandada teie

verenäitajate alusel ja selle põhjal, kuidas te ravi iga ravitsükli vältel talute.

Patsiendid, kellel on taastunud või süvenenud kasvaja (pahaloomuline glioom, nagu multiformne

glioblastoom või anaplastiline astrotsütoom), võtavad ainult Temomedac’i:

Temomedac’i ravitsükkel kestab 28 päeva.

Te võtate esimese viie päeva jooksul ainult Temomedac’i. Igapäevane annus sõltub sellest, kas te olete

eelnevalt keemiaravi saanud.

Kui te ei ole eelnevalt keemiaravi saanud, on Temomedac’i esimeseks annuseks 200 mg/m2 üks kord

ööpäevas 5 esimese päeva jooksul. Kui te olete varem keemiaravi saanud, on Temomedac’i esimeseks

annuseks 150 mg/m2 üks kord ööpäevas 5 esimese päeva jooksul.

Seejärel olete te 23 päeva ilma Temomedac’ita. See teebki kokku 28-päevase ravitsükli.

Pärast 28. päeva algab uus tsükkel. Te võtate jälle Temomedac’i üks kord ööpäevas 5 päeva jooksul,

millele järgneb 23 päeva ilma Temomedac’ita.

Enne iga ravitsüklit analüüsitakse teie verd, et näha, kas Temomedac’i annust on vaja kohandada.

Sõltuvalt vereanalüüside tulemustest, võib arst järgmise tsükli ajal ravimi annust muuta.

Manustamine

Võtke teile määratud Temomedac’i annus sisse üks kord ööpäevas, eelistatavalt samal ajal.

Kapslid tuleb sisse võtta tühja kõhuga; nt vähemalt üks tund enne hommikusööki. Neelake kapsel

(kapslid) tervelt alla koos klaasitäie veega. Kapsleid ei tohi avada ega närida. Kui kapsel on

kahjustatud, vältige kapsli kokkupuudet oma naha, silmade või ninaga. Kui see juhtub, peske vastavat

piirkonda põhjalikult.

Teile välja kirjutatud Temomedac’i annuse põhjal võite te iga ravitsükli annustamise päeval võtta mitu

kapslit, mille tugevused on erinevad (toimeaine sisaldus mg-des). Kapsli kaane värvus ja märgistus on

igal tugevusel erinevad (vt alltoodud tabelit).

Tugevus Kaane värv

Temomedac 5 mg kaanel rohelise tindiga kaks triipu ning

põhiosal rohelise tindiga „T 5 mg”

Temomedac 20 mg kaanel oranži tindiga kaks triipu ning

põhiosal oranži tindiga „T 20 mg”

Temomedac 100 mg kaanel roosa tindiga kaks triipu ning

põhiosal roosa tindiga „T 100 mg”

Temomedac 140 mg kaanel sinise tindiga kaks triipu ning

põhiosal sinise tindiga „T 140 mg”

Temomedac 180 mg kaanel punase tindiga kaks triipu ning

põhiosal punase tindiga „T 180 mg”

Temomedac 250 mg kaanel musta tindiga kaks triipu ning

põhiosal musta tindiga „T 250 mg”

Te peate täielikult mõistma ja meeles pidama järgmist:

· kui palju kapsleid te peate võtma igal annustamise päeval. Paluge arstil või apteekril see üles

kirjutada (kaasa arvatud värv),

· millised on annustamise päevad.

Enne iga uue ravitsükli algust vaadake annus koos oma arstiga üle, sest see võib erineda eelmisest

tsüklist.

Võtke Temomedac’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga. Ravimi võtmisega eksimisel võivad olla tõsised tagajärjed tervisele.

Kui te võtate Temomedac’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtsite rohkem Temomedac’i kapsleid kui teile määratud, pöörduge otsekohe oma

raviarsti või apteekri poole.

Kui te unustate Temomedac’i võtta

Võtke unustatud annus sisse sama päeva jooksul nii ruttu kui võimalik. Kui möödunud on terve

ööpäev, pidage nõu oma raviarstiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral

võtmata, välja arvatud raviarsti poolt määratud juhtudel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Temomedac põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge otsekohe oma raviarsti poole, kui teil tekivad järgmised nähud:

· raskekujuline allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon (nahalööve, hingeldus või muud

hingamisraskused),

· kontrollimatu verejooks,

· haigushood (krambid),

· palavik,

· tõsine peavalu, mis ei möödu.

Ravi Temomedac’iga võib põhjustada teatud vererakkude hulga vähenemist. See võib põhjustada

verevalumite või verejooksude tekkimise sagenemist, aneemiat (punaste vererakkude puudus),

palavikku ja vähenenud vastupanuvõimet nakkushaiguste suhtes. Vererakkude vähenemine on

tavaliselt lühiajaline. Mõningatel juhtudel võib see pikeneda ning viia väga tõsise aneemiavormi

(aplastilise aneemia) väljakujunemiseni. Raviarst kontrollib regulaarselt teie verepilti, et tuvastada

ükskõik milliseid muutusi ning langetab vajadusel otsuse eriravi osas. Mõningatel juhtudel võidakse

Temomedac’i annust vähendada või ravi katkestada.

Kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed:

Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedusega, esinemissagedus on toodud järgmiselt:

· väga sage: mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st,

· sage: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st,

· aeg-ajalt: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st,

· harv: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10 000-st,

· väga harv: mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000-st,

· teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Temomedac kombinatsioonis kiiritusraviga esmadiagnoosiga glioblastoomi korral

Patsientidel, kes võtavad Temomedac’i kombinatsioonis kiiritusraviga, võivad tekkida teistsugused

kõrvaltoimed kui patsientidel, kes võtavad ainult Temomedac’i. Tekkida võivad järgmised

kõrvaltoimed, mille puhul on vajalik arstlik järelvalve:

Väga sage: isukaotus, peavalu, kõhukinnisus (raskendatud roojamine), iiveldus (seedekulglaga seotud

halb enesetunne), oksendamine, lööve, juuste väljalangemine, väsimus.

Sage: suuinfektsioonid, haavainfektsioon, vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia,

trombotsütopeenia, lümfopeenia, leukopeenia), vere suhkrusisalduse tõus, kehakaalu langus, vaimse

seisundi või tähelepanuvõime häirumine, ängistus/depressioon, unisus, raskused kõnelemisel,

tasakaaluhäired, pearinglus, segasus, unustamine, kontsentreerumishäired, raskused uinumisel või

magamisel, helin kõrvus, verevalumid, värinad, ebanormaalne või ähmane nägemine, kahekordne

nägemine, kuulmiskahjustus, hingeldus, köha, soonesisesed verehüübed jalgades, vedeliku peetus,

jalgade turse, kõhulahtisus, mao- või kõhuvalu, kõrvetised, maoärritus, neelamisraskus, suukuivus,

nahaärritus või punetus, nahakuivus, sügelus, lihasnõrkus, valulikud liigesed, lihasvalulikkus ja valud,

sage urineerimine, raskused uriini kinnipidamisel, allergiline reaktsioon, palavik, kiirituskahjustus, näo

turse, valu, maitsetundlikkuse häired, maksafunktsiooni näitajate häired.

Aeg-ajalt: gripilaadsed sümptomid, nahaalused punased täpid, tursunud nägu või lihasnõrkus, madal

kaaliumi sisalduse tase veres, kehakaalu suurenemine, meeleolu kõikumine, hallutsinatsioonid ja

mäluhäired, osaline halvatus, koordinatsioonihäired, neelamisraskus, tundlikkuse häired, osaline

nägemiskadu, kuivad või valulikud silmad, kurtus, keskkõrva infektsioon, helin kõrvus, kõrvavalu,

palpitatsioonid (olukord, kus te tunnete tugevalt oma südame lööke), soonesisesed verehüübed kopsus,

kõrge vererõhk, kopsupõletik, kõrvaurgete põletik, bronhiit, külmetus või gripp, mao puhitus, raskused

soolemotoorika kontrollimisel, hemorroidid, naha ketendus, naha suurenenud tundlikkus

päikesevalgusele, nahavärvuse muutused, suurenenud higistamine, lihaskahjustus, seljavalu, raskused

urineerimisel, tupekaudne veritsus, impotentsus, rasked menstruatsioonitsüklid või

menstruatsioonitsüklite puudumine, tupeärritus, rindade valu, kuumahood, värinad, keelevärvuse

muutus, haistmise muutused, janu, hambakahjustused.

Temomedac’i monoteraapia taastuva või progresseeruva glioomi korral

Tekkida võivad järgmised kõrvaltoimed, mille puhul on vajalik arstlik järelvalve:

Väga sage: vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia või lümfopeenia, trombotsütopeenia), isu

kaotus, peavalu, oksendamine, iiveldus (seedekulgaga seotud halb enesetunne), kõhukinnisus

(raskendatud roojamine).

Sage: kehakaalu langus, väsimus, pearinglus, helin kõrvus, hingeldus, kõhulahtisus, kõhuvalu,

maoärritus, lööve, sügelus, juuste väljalangemine, palavik, nõrkus, värinad, halb enesetunne, valu,

maitsetundlikkuse muutus.

Aeg-ajalt: vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia, aneemia, leukopeenia).

Harv: köha, infektsioonid sh kopsupõletik.

Väga harv: naha punetus, nõgestõbi (urtikaaria), nahanähtude avaldumine, allergilised reaktsioonid.

Teised kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel on täheldatud rasket löövet koos nahatursega, sh peopesades ning taldadel või

valulikku naha punetust ja/või ville kehal või suus. Teavitage sellest otsekohe oma raviarsti.

Temomedac’iga on täheldatud väga harvasid kopsu kõrvaltoimete juhtusid. Patsientidel esineb

tavaliselt hingeldus ja köha. Kui te märkate mõnda nendest sümptomitest, rääkige sellest oma arstile.

Väga harvadel juhtudel võib Temomedac’i ja sarnaseid ravimeid kasutavatel patsientidel tekkida

sekundaarseid vähkkasvajaid, sh leukeemiat.

On olnud kõrvaltoimeid maksale, sealhulgas maksaensüümide ja bilirubiini tasemete suurenemisi,

probleeme sapi vooluga (sapipais) ja maksapõletik.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS TEMOMEDAC'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis. Juhuslik sissevõtmine

võib olla lastele surmav.

Ärge kasutage Temomedac’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

Informeerige apteekrit, kui märkate muutusi kapslite välimuses.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Temomedac sisaldab

· Toimeaine on temosolomiid.

Temomedac 5 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 5 mg temosolomiidi.

Temomedac 20 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 20 mg temosolomiidi.

Temomedac 100 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 100 mg temosolomiidi.

Temomedac 1400 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 140 mg temosolomiidi.

Temomedac 180 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 180 mg temosolomiidi.

Temomedac 250 mg kõvakapslid: Iga kapsel sisaldab 250 mg temosolomiidi.

· Teised koostisosad on:

· kapsli sisu: veevaba laktoos, kolloidne veevaba ränidioksiid, A-tüüpi

naatriumglükolaattärklis, viinhape, steariinhape,

· kapsli ümbris (sealhulgas trükitint):

Temomedac 5 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), šellak, propüleenglükool,

indigokarmiin Aluminium Lake (E132), kollane raudoksiid (E172).

Temomedac 20 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), šellak, propüleenglükool,

päikeseloojangukollane FCF Aluminium Lake (E110).

Temomedac 100 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid

(E172), šellak, propüleenglükool ja kollane raudoksiid (E172).

Temomedac 140 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), šellak,

propüleenglükool, indigokarmiin Aluminium Lake (E132).

Temomedac 180 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid

(E172), šellak, propüleenglükool.

Temomedac 250 mg kõvakapslid: želatiin, titaandioksiid (E171), šellak,

propüleenglükool, must raudoksiid (E172).

Kuidas Temomedac välja näeb ja pakendi sisu

Temomedac 5 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel rohelise tindiga tehtud kaks

triipu ning põhiosal rohelise tindiga märgistus „T 5 mg”.

Temomedac 20 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel oranži tindiga tehtud kaks

triipu ning põhiosal oranži tindiga märgistus „T 20 mg”.

Temomedac 100 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel roosa tindiga tehtud kaks

triipu ning põhiosal roosa tindiga märgistus „T 100 mg”.

Temomedac 140 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel sinise tindiga tehtud kaks

triipu ning põhiosal sinise tindiga märgistus „T 140 mg”.

Temomedac 180 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel punase tindiga tehtud

kaks triipu ning põhiosal punase tindiga märgistus „T 180 mg”.

Temomedac 250 mg kõvakapslitel on opaakne valge põhiosa ja kaas, kaanel musta tindiga tehtud kaks

triipu ning põhiosal musta tindiga märgistus „T 250 mg”.

Kõvakapslid suukaudseks kasutamiseks on pakendatud oranžkollasest klaasist pudelitesse, mis

sisaldavad 5 või 20 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Saksamaa

Tootja

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Saksamaa