Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Temozolomide Teva

ATC Kood: L01AX03
Toimeaine: temozolomide
Tootja: Teva Pharma B.V.  

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Temozolomide Teva 5 mg kõvakapslid

Temosolomiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg temosolomiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Vaadake lisateavet pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 kõvakapslit

20 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis. Juhuslik sissevõtmine

võib olla lastele surmav.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline.

Ärge avage, purustage ega närige kapsleid. Neelake tervena. Kapsli purunemisel vältige kontakti naha,

silmade või ninaga.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata jäänud ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/606/001 5 kapslit

EU/1/09/606/002 20 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Temozolomide Teva 5 mg