Targinact - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg +30mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Targinact, 60 mg/30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 80 mg/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid/naloksoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist
 3. Kuidas Targinact’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Targinact’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Targinact toimib

Targinact sisaldab toimeainetena oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidi. Oksükodoonvesinikkloriid on opioidide rühma kuuluv tugev analgeetikum (valuvaigisti), mis vastutab Targinact’i valuvaigistava toime eest. Targinact’i teine toimeaine naloksoonvesinikkloriid aitab ära hoida kõhukinnisuse teket. Soolefunktsiooni häire (nt kõhukinnisus) on tüüpiline kõrvaltoime opioidvaluvaigistitega ravimisel.

Targinact on teile määratud tugeva valu raviks, mis allub ainult opioidvaluvaigistitele. Naloksoonvesinikkloriid on ravimisse lisatud selleks, et vähendada kõhukinnisuse teket.

Targinact’i tohivad kasutada ainult täiskasvanud.

Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist

Ärge võtke Targinact’i:

kui olete oksükodoonvesinikkloriidi, naloksoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te ei suuda hingamise abil varustada oma verd piisavalt hapnikuga ja vabaneda organismis toodetud süsihappegaasist (pärsitud hingamine);

kui teil on raske kopsuhaigus, millega kaasneb hingamisteede kitsenemine (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK);

kui teil on seisund, mida tuntakse cor pulmonale (kopssüda) nime all. Selle seisundi korral laieneb südame parem pool, sest kopsusisestes veresoontes on rõhk suurenenud (nt KOK tulemusel - vt eespool);

kui teil on raske bronhiaalastma;

kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks ei ole opioidide kasutamine;

kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Targinact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui te olete eakas või nõrgestatud seisundis patsient;

kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks on opioidide kasutamine;

kui teil on neerukahjustus;

kui teil on kerge maksakahjustus;

kui teil on raske kopsukahjustus (st vähenenud hingamismaht);

kui teil on müksödeem (kilpnäärme häire, millega kaasneb naha kuivus, külmus ja turse, mis esineb näol ja jäsemetel);

kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoidism);

kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (neerupealiste puudulikkus ehk Addisoni tõbi);

kui teil on vaimuhaigus, millega kaasneb (osaline) reaalsustunde kadu (psühhoos), kui see on põhjustatud alkoholist või teistest mõnuainetest (narkootikumidest tingitud psühhoos);

kui teil on probleeme sapikividega;

kui teie eesnääre on ebanormaalselt suurenenud (eesnäärme hüpertroofia);

kui teil on alkoholism või delirium tremens;

kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit);

kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);

kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);

kui teil juba on mõni südameveresoonkonna haigus;

kui teil on peavigastus (koljusisese rõhu suurenemise riski tõttu);

kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks;

kui te võtate ka MAO inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve või depressiooni raviks), nt ravimid, mis sisaldavad tranüültsüpromiini, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi.

Rääkige oma arstile, kui midage eelnevast on teie puhul kehtinud kunagi minevikus. Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil tekib mõni ülalnimetatud häiretest Targinact’i võtmise ajal. Opioidi üleannustamise kõige tõsisem tagajärg on hingamise pärssimine (aeglane ja pealiskaudne hingamine). See võib põhjustada ka hapniku taseme langust, mille tagajärjel te võite minestada, jne.

Kui teil tekib ravi algul tugev kõhulahtisus, võib see olla tingitud naloksooni toimest. See võib olla märgiks, et soolestiku funktsioon normaliseerub. Selline kõhulahtisus võib kesta esimese

3…5 ravipäeva jooksul. Palun pöörduge oma arsti poole, kui kõhulahtisus kestab kauem kui 3…5 päeva või annab teile põhjust muretsemiseks.

Kui te olete kasutanud mingit muud opioidi, võivad teil Targinact-ravile üleminekul algul esineda ärajätusümptomid, nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu. Kui teil tekivad sellised sümptomid, võite te vajada erilist jälgimist oma arsti juures.

Pikaajalisel kasutamisel võib teil Targinact’i suhtes kujuneda tolerantsus. See tähendab, et te vajate soovitud toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Samuti võib Targinact’i pikaajaline kasutamine viia füüsilise sõltuvuse tekkeni. Kui ravi lõpetatakse liiga järsku, võivad tekkida ärajätusümptomid (rahutus, higistamishood, lihasvalu). Kui te ei vaja enam ravi, peate vähendama ööpäevast annust järk- järgult vastavalt oma arsti nõuannetele.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel opioididel (tugevatel valuvaigistitel). Võimalik on psühholoogilise sõltuvuse teke. Patsiendid, kes praegu või varem on kuritarvitanud alkoholi, mõnuaineid või ravimeid, peavad hoiduma oksükodoonvesinikkloriidi sisaldavate ravimite kasutamisest.

Rääkige oma arstile, kui teil on kõhukelme metastaasidega vähk või teil on seedetrakti ja väikevaagna vähi kaugelearenenud staadiumi tõttu tekkimas soolte ummistus.

Kui teile on tarvis teha operatsioon, rääkige palun oma arstile, et te võtate Targinact’i.

Sarnaselt teistele opioididele võib oksükodoon mõjutada organismis hormoonide tavapärast tootmist (nt kortisool või suguhormoonid), eriti kui te olete võtnud suuri annuseid pikema aja jooksul. Kui teil tekivad sümptomid, mis jäävad püsima, nagu iiveldus või oksendamine, söögiisu kaotus, väsimus, nõrkus, pearinglus, menstruaaltsükli muutused, impotentsus, viljatus või vähenenud suguiha, pidage nõu oma arstiga, sest ta võib soovida kontrollida teie hormoonide tasemeid.

Te võite oma väljaheites märgata toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide jääke. Ärge laske ennast sellest häirida, sest toimeained (oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid) on juba vabanenud maos ja sooltes ning imendunud teie organismi.

Targinact’i vale kasutamine

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge poolitage, murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Targinact ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Targinact’i ei tohi kunagi kuritarvitada, eriti juhul kui teil on ravimsõltuvus. Kui teil on sõltuvus sellistest ainetest nagu heroiin, morfiin või metadoon, tekivad teil Targinact’i kuritarvitamisel tõenäoliselt rasked ärajätusümptomid, sest see sisaldab toimeainet naloksooni. Olemasolevad ärajätusümptomid võivad halveneda.

Ärge kuritarvitage kunagi Targinact’i niimoodi, et lahustate tableti ja süstite (nt veresoonde). Need sisaldavad aineid, eriti talki, mis võivad põhjustada lokaalset kudede hävimist (nekroosi) ja muutusi kopsukoes (kopsugranuloom). Selline kuritarvitamine võib teile tuua ka teisi tõsiseid tagajärgi ning isegi lõppeda surmaga.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne.

Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

Muud ravimid ja Targinact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriidi) samaaegne kasutamine rahustitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab riski uimasuse, hingamisraskuse (respiratoorne depressioon) ja kooma tekkeks ning võib olla eluohtlik. Seetõttu on samaaegset kasutamist lubatud kaaluda üksnes juhul, kui teisi ravivõimalusi ei saa kasutada.

Kui arst on teile siiski määranud Targinact’i koos rahustiga, siis ta peab piirama samaaegse ravi annuseid ja kestust.

Palun rääkige oma arstile kõigist rahustitest, mida te võtate, ning järgige hoolikalt arstilt saadud annustamissoovitusi. Võib olla abiks, kui informeerite sõpru või sugulasi, et nad oleksid teadlikud eespool loetletud nähtudest ja sümptomitest. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. Sellised rahustid või sarnased ravimid on näiteks:

teised tugevad valuvaigistid (opioidid);

uneravimid ja trankvillisaatorid (rahustid, sh bensodiasepiinid, uinutid, anksiolüütikumid);

antidepressandid;

ravimid, mida kasutatakse allergiate, merehaiguse või iivelduse raviks (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);

psühhiaatriliste või vaimuhaiguste ravimid (antipsühhootikumid, sh fenotiasiinid ja neuroleptikumid).

Kui te võtate neid tablette samal ajal teiste ravimitega, võib nende tablettide või teiste ravimite toime muutuda, nagu allpool kirjeldatud. Rääkige oma arstile, kui te võtate:

ravimeid, mis vähendavad vere hüübimisvõimet (kumariini derivaadid): hüübimisaeg võib kiireneda või aeglustuda;

makroliidantibiootikume (nagu klaritromütsiin, erütromütsiin või telitromütsiin);

asooli tüüpi seenevastaseid ravimeid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool või posakonasool);

spetsiifilist tüüpi ravimeid, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks (kasutatakse HIV-ravis, nagu ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir);

tsimetidiini (maohaavandite, seedehäirete või kõrvetiste ravim);

rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ravis);

karbamasepiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis ning teatud tüüpi valu korral);

fenütoiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis);

taimset ravimit naistepuna ürti (teise nimega Hypericum perforatum);

kinidiini (kasutatakse ebaregulaarse südame löögisageduse raviks).

Targinact’i ja paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooni vahel ei ole oodata mingeid koostoimeid.

Targinact koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te joote Targinact’i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on Targinact’i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Targinact’i võtmise ajal peaksite vältima greibimahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal tuleb Targinact’i kasutamist vältida nii palju kui võimalik. Kui raseduse ajal kasutada oksükodoonvesinikkloriidi pikema aja jooksul, võib see viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinutel. Kui oksükodoonvesinikkloriidi manustati sünnituse ajal, võib vastsündinul tekkida hingamise depressioon (aeglane ja pinnapealne hingamine).

Imetamine

Ravi ajal Targinact’iga tuleb rinnaga toitmine katkestada. Oksükodoonvesinikkloriid imendub rinnapiima. Ei ole teada, kas naloksoonvesinikkloriid samuti imendub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada ohtu rinnaga toidetavale lapsele, eriti pärast seda kui manustatud on Targinact’i mitmeid annuseid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Targinact võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Eriti tõenäoline on see ravi alustamisel Targinact’iga, pärast annuse suurendamist või pärast ületulekut teiselt ravimilt. Kõrvaltoimed siiski kaovad pärast seda, kui te olete saavutanud stabiilse Targinact’i annuse.

Küsige oma arstilt, kas te võite juhtida autot või käsitseda masinaid.

Targinact sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Targinact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annus:

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi/5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tabletina iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, kui palju Targinact’i te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab teie arst ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie valu tasemele ja individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik valu leevendamiseks. Kui te olete juba saanud ravi opioididega, võib ravi Targinact’iga alustada suuremate annustega.

Maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Kui te vajate suuremat annust, võib arst teile anda lisaks oksükodoonvesinikkloriidi ilma naloksoonvesinikkloriidita. Siiski ei tohi oksükodoonvesinikkloriidi maksimaalne ööpäevane annus ületada 400 mg. Kui lisaks manustatakse oksükodoonvesinikkloriidi ilma täiendava naloksoonvesinikkloriidita, võib see vähendada naloksoonvesinikkloriidi soodsat toimet soolestiku tegevusele.

Kui te olete Targinact’ilt üle läinud teisele opioidvaluvaigistile, halveneb arvatavasti teie soolestiku funktsioon.

Kui te tunnete kahe Targinact’i annuse vahel valu, võite te vajada kiiretoimelist valuvaigistit. Targinact ei sobi selleks. Sel juhul rääkige palun oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Targinact’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eakad patsiendid

Normaalse neeru- ja/või maksafunktsiooniga eakatel patsientidel ei ole annust üldiselt vaja kohandada.

Maksa- või neerukahjustus

Kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või kerge maksafunktsiooni kahjustus, kirjutab teie raviarst teile Targinact’i välja erilise ettevaatusega. Kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus, ei tohi te Targinact’i kasutada (vt ka lõik 2 „Ärge võtke Targinact’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Laposed ja alla 18-aastased noorukid

Targinact’i ei ole veel uuritud lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Selle ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Sel põhjusel ei ole Targinact’i lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav kasutada.

Manustamisviis

Targinact on suukaudseks kasutamiseks.

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, see tähendab, et toimeained vabanevad tabletist pikema aja jooksul. Ravimi toime kestab 12 tundi.

Võtke Targinact’i iga 12 tunni järel, vastavalt fikseeritud ajakavale (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul), koos piisava koguse vedelikuga (poole klaasitäie veega).

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge poolitage, murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutamise kestus

Üldjuhul ei pea te Targinact’i võtma kauem kui püsib vajadus. Kui te saate pikaajalist ravi, peab arst regulaarselt kontrollima, kas te vajate veel Targinact’i.

Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud

Te peate otsekohe teavitama oma arsti, kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui teile määratud.

Üleannustamise tagajärjeks võivad olla:

kitsenenud pupillid;

aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamisdepressioon);

uimasus kuni teadvuse kaotuseni;

madal lihastoonus (hüpotoonia);

vähenenud pulsisagedus ja

vererõhu järsk langus.

Rasketel juhtudel võivad esineda teadvuskaotus (kooma), vedeliku kogunemine kopsudesse ja vereringe kollaps, mis võivad mõnedel juhtudel lõppeda surmaga.

Te peate vältima olukordi, kus on vajalik suurem valvsus, nagu autojuhtimine.

Kui te unustate Targinact’i võtta

või kui te võtsite teile välja kirjutatust väiksema annuse, ei tunne te võib-olla valuvaigistavat toimet. Kui te peaksite unustama annuse võtmata, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud 8 tundi või rohkem: võtke unustatud annus otsekohe sisse ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga.

Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud vähem kui 8 tundi: võtke unustatud annus sisse. Seejärel oodake veel 8 tundi, enne kui võtate järgmise annuse. Püüdke jõuda tagasi oma esialgse annustamise ajakava juurde (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge võtke rohkem kui üks annus mistahes 8-tunnise perioodi jooksul.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Targinact’i võtmise

Ärge lõpetage ravi ilma eelnevalt oma arstiga nõu pidamata.

Kui te ei vaja enam edasist ravi, peate te ööpäevast annust järk-järgult vähendama pärast seda, kui olete sellest oma arstiga rääkinud. Sel teel väldite ärajätusümptomite teket, nagu rahutust, higistamishooge ja lihasvalusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed või nähud, mille suhtes valvel olla, ning mida teha, kui need tekivad:

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistest kõrvaltoimetest, pidage otsekohe nõu lähima kättesaadava arstiga.

Opioidi üleannustamisel on peamiseks ohuks aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamise depressioon). See tekib enamasti eakatel ja nõrgestatud patsientidel. Tundlikel patsientidel võivad opioidid põhjustada ka tugevat vererõhu langust.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

kõhuvalu

kõhukinnisus

kõhulahtisus

suukuivus

seedehäire

oksendamine

iiveldus

soolegaasid

vähenenud söögiisu või söögiisu kaotus

pearinglus- või pöörlemistunne

peavalu

kuumahood

ebatavaline nõrkustunne

väsimus või kurnatus

nahasügelus

nahareaktsioonid/lööve

higistamine

peapööritus

unehäired

uimasus

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

kõhupuhitus

ebanormaalsed mõtted

ärevus

segasus

depressioon

närvilisus

pigistustunne rinnus, eriti kui teil juba on südame isheemiatõbi

vererõhu järsk langus

ärajätunähud nagu erutusseisund

minestus

energiapuudus

janu

maitsetundlikkuse muutus

südamepekslemine

sapikoolikud

valu rinnus

üldine halb enesetunne

valu

käte, pahkluude või labajalgade turse

kontsentreerumisraskused

kõnehäired

värisemine

hingamisraskus

rahutus

külmavärinad

maksaensüümide aktiivsuse tõus

vererõhu tõus

vähenenud suguiha

vesine nohu

köha

ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

kehakaalu vähenemine

õnnetusvigastused

suurenenud urineerimisvajadus

lihaskrambid

lihastõmblused

lihasvalu

nägemise halvenemine

epileptilised krambid (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel)

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

• pulsisageduse tõus

• hammaste muutused

kehakaalu suurenemine

• ravimisõltuvus

 

haigutamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

• eufooriline tuju

• hallutsinatsioonid

• tugev uimasus

• pindmine hingamine

• erektsioonihäired

• urineerimisraskused

• hirmuunenäod

• agressiivsus

surin (torkimine või kipitus) nahal

röhitsused

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid, kui seda ei ole kombineeritud naloksoonvesinikkloriidiga, omab teadaolevalt järgmisi erinevaid kõrvaltoimeid:

Oksükodoon võib põhjustada hingamisprobleeme (respiratoorne depressioon), vähendada silma pupilli suurust, põhjustada bronhilihaste ja silelihaste kramplikke kokkutõmbeid ja pärssida köharefleksi.

 

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

• meeleolu muutused ja

• vähenenud aktiivsus

• raskused urineerimisel

isiksuse muutused (nt

• suurenenud aktiivsus

• luksumine

depressioon, ülim

 

 

õnnetunne)

 

 

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

vähenenud

kontsentreerumisvõime

migreen

suurenenud lihaspinge

tahtmatud lihaskokkutõmbed

soolestiku funktsiooni kadu (soolesulgus)

naha kuivus

ravimitaluvus

vähenenud valu- või puutetundlikkus

koordinatsioonihäire

häälemuutused (düsfoonia)

vedeliku peetus

kuulmishäired

haavandid suus

neelamisraskused

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

valusad igemed

tajuhäired (nt hallutsinatsioonid, derealisatsioon)

naha õhetus

veetustumine

ülierutatus

suguhormoonide taseme langus, mis võib mõjutada sperma teket meestel või menstruaaltsüklit naistel

• sügelev lööve (urtikaaria)

• suurenenud söögiisu

• igemete veritsemine

• infektsioonid, nagu

• must (tõrva värvi) väljaheide

 

külmamuhk või herpes

 

 

(mis võivad põhjustada

 

 

ville suu ja suguelundite

 

 

piirkonnas)

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

• ägedad generaliseerunud

• menstruatsiooni puudumine

• sapivoolu häired

allergilised reaktsioonid

• ärajätusümptomid vastsündinul

• hammaste lagunemine

(anafülaktilised

 

 

reaktsioonid)

 

 

• valutundlikkuse

 

 

suurenemine

 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Targinact’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, sildil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ainult pudelid:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Targinact sisaldab

 • Toimeained on oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid.

Targinact, 60 mg/30 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 54 mg oksükodoonile ning 30 mg naloksoonvesinikkloriidi 32,7 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 27 mg naloksoonile.

Targinact, 80 mg/40 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 80 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 72 mg oksükodoonile ning 40 mg naloksoonvesinikkloriidi 43,6 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 36 mg naloksoonile.

 • Teised koostisosad on:

Targinact, 60 mg/30 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat. Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Targinact, 80 mg/40 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat. Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Kuidas Targinact välja näeb ja pakendi sisu

Targinact, 60 mg/30 mg

Punased kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „60“.

Targinact, 80 mg/40 mg

Pruunid kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „80“.

Targinact on saadaval lapsekindlates blistrites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti või lapsekindla korgiga pudelis, mis sisaldab 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Apollogasse 16-18

1070 Viin Austria

Tootjad

Mundipharma GmbH

Mundipharma Str. 2

65549 Limburg

Saksamaa

Bard Pharmaceuticals Ltd

Unit 191 Cambridge Science Park Milton Road

Cambridge

CB4 0GW Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Retardtabletten

Bulgaaria

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Таблетка с удължено освобождаване

Horvaatia

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Tšehhi Vabariik

Targin 60/30 mg <80/40 mg> Tablety s prodlouženým uvolňováním

Saksamaa

Targin 60 mg/30 mg Retardtabletten

 

Targin 80 mg/40 mg Retardtabletten

Taani

Targin

Eesti

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Toimeainet prolongeeritult vabastavad

 

tabletid

Hispaania

Targin 60/30 mg <80/40 mg> Comprimido de liberación prolongada

Prantsusmaa

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Comprimé à liberation prolongée

Iirimaa

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Island

Targin

Itaalia

Targin

Läti

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Ilgstošās darbības tablet

Holland

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg>, tabletten met verlengde afgifte

Norra

Targiniq

Poola

Targin

Portugal

Targin

Slovakkia

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> tablety predĺženým uvoľňovaním

Sloveenia

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Tableta s podaljšanim sproščanjem

Rootsi

Targiniq

Ühendkuningriik

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.