Trebexen - geel (100mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA12
Toimeaine: naprokseen
Tootja: Proenzi s.r.o.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Trebexen 100 mg/g geel

Naprokseen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Trebexen ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Trebexen’i kasutamist
 3. Kuidas Trebexen’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Trebexen’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Trebexen ja milleks seda kasutatakse

Trebexen on ravim, mis on geelina. Ravim sisaldab toimeainet, naprokseeni, koguses 100 mg/g. Naprokseen kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete rühma (MSPVA).

Ravim on valuvaigistava ja põletikuvastase toimega geel, mida manustatakse paikselt nahale. Manustamise tulemusena väheneb valu ja põletik ning füüsiline vigastus paraneb.

Trebexen’i kasutatakse kõõluste ja sidemete vigastustest tingitud ägeda valu paikseks raviks. Ravim on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks.

Mida on vaja teada enne Trebexen’i kasutamist

Ärge kasutage Trebexen’i:

 • kui olete naprokseeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui olete allergiline teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele ja atsetüülsalitsüülhappele,
 • raseduse viimase trimestri ajal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Trebexen’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • allergiliste reaktsioonide esinemise korral (lööve, nahapunetus, sügelemine) ravi ajal teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma kuuluvate ravimitega;
 • kui nahapinna kontakt ravimiga on olnud pikaaegne, kuna sellisel juhul esineb võimalus süsteemsete kõrvaltoimete ilmnemiseks.

Kui ilmneb mõni ülalmainitud kõrvaltoimetest, tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Ravimit ei tohi manustada:

 • silmade ümbrusesse ja limaskestadele; kui geel satub silma või limaskestadele, tuleb geeli eemaldamiseks loputada seda kohta ohtra veega;
 • sidemete ja plaastrite alla;
 • vigastatud nahale, lahtistele haavadele ja põletikulisele nahale;
 • suukaudselt.

Ravi ajal ja 2 nädala jooksul pärast ravi lõppu hoiduda otsesest päikesekiirgusest, sh solaariumist.

Kuna esineb võimalus, et naprokseen imendub vereringesse, tuleb seda ravimit ettevaatusega kasutada maksa- ja neerupuudulikkuse, seedetrakti haavandite või hemorraagilise diateesiga patsientidel.

Lapsed ja noorukid

Trebexen’i ei tohi kasutada 18-aastastel ja noorematel lastel.

Muud ravimid ja Trebexen

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimit ei tohi kasutada, välja arvatud juhul, kui see toimub arsti soovitusel ja järelvalve tingimustes. Raseduse viimase trimestri ajal on ravim vastunäidustatud.

Ravimit ei tohi imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub arsti soovitusel ja järelvalve tingimustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed paikselt kasutatava naprokseeni negatiivse mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puuduvad.

Naprokseen sisaldab etüülparahüdroksbensoaati

Ravim sisaldab etüülparahüdroksbensoaati (E 214), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

Kuidas Trebexen’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole soovitanud teisiti, tuleb seda ravimit manustada järgmiselt: Kandke ravimit nahale koguses, mis sõltub kahjustatud ala suurusest (tavaliselt 4 cm pikkune geeliriba), määrige geel üle kahjustatud ala laiali ja masseerige see õrnalt kuni täieliku imendumiseni naha sisse. Ravimit tuleb manustada 2…6 korda päevas iga mõne tunni järel.

Pärast ravimi kasutamist peske käed, juhul kui geeli kandmine kätele ei olnud ravieesmärk.

Ärge kasutage Trebexen’i kauem kui üks nädal. Kui pärast ühe ravinädala möödumist valub püsib või muutub halvemaks, pöörduge oma arsti poole.

Punetuse või nahaärrituse korral peate te ravimi manustamise katkestama kuni sümptomid kaovad, muul juhul pöörduge oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Trebexen’i rohkem kui ette nähtud

Kuna naprokseeni imendumine vereringesse on väga väike, ei ole üleannustamine või mürgistus paikselt manustatava ravimiga võimalik. Ebaõige manustamine või juhuslik alla neelamine võib siiski põhjustada süsteemseid kõrvaltoimeid. Sellisel juhul tuleb arstil rakendada mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega mürgistuse vastu sobivaid ravimeetmeid.

Ravimi juhusliku allaneelamise korral pöörduge oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Esinemissagedus teadmata (ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata): paikne nahaärritus (erüteem, nahalööve, sügelus, villid), mis möödub pärast ravi katkestamist.

Suurte nahapindade pikaajalisel ravimisel võib täheldada süsteemseid kõrvaltoimeid, nt unisus, kõhulahtisus, iiveldus, peavalu, ülitundlikkusreaktsioonid (allergia). Kui teil ilmneb mõni nendest kõrvaltoimetest, konsulteerige oma arstiga. Hingamishäirete või nahamuutuste korral lõpetage koheselt ravimi kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Trebexen’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage ravimit, kui selle välimus või lõhn on muutunud. Pärast esmast avamist: kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trebexen sisaldab

 • Toimeaine on naprokseen.

Teised koostisosad on kloorhüdraat, levomentool, etanool (96 %), etüülparahüdroksübensoaat (E 214), naatriumhüdroksiid, karbomeerid, puhastatud vesi.

Kuidas Trebexen välja näeb ja pakendi sisu

Trebexen on homogeenne valge geel, ilma tahkete osakesteta ja iseloomuliku mentoolilõhnaga.

Pakendid: pappkarp 55 g või 100 g geeli sisaldava alumiiniumtuubiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Proenzi s.r.o. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Tšehhi

Tootja

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów Poola

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria Etrixenal 100 mg/g gel

Tšehhi

Etrixenal 100 mg/g gel

Ungari

Etrixenal 100 mg/g gél

Läti

Trebexen100 mg/g gels

Poola

Etrixenal

Rumeenia

Etrixenal 100 mg/g gel

Slovakkia

Etrixenal 100 mg/g gél

Leedu

Trebexen 100 mg/g gelis

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Walmark Estonia OÜ

Keevise 10

Tallinn, Harjumaa 11415 Tel. +372 6011 910

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.