Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xylonor 3%, noradrenaline - inj 30mg 0,04mg / 1ml 1,8ml n50 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01BB89
Toimeaine: Lidocaine Norepinephrine
Tootja: SEPTODONT

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

XYLONOR 3 % NORADRENALINE, 30 mg/ml+0,04 mg/ml süstelahus

Lidokaiinvesinikkloriid, noradrenaliintartraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on XYLONOR 3 % NORADRENALINE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne XYLONOR 3 % NORADRENALINE kasutamist

3.Kuidas XYLONOR 3 % NORADRENALINE kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas XYLONOR 3 % NORADRENALINE säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on XYLONOR 3 % NORADRENALINE ja milleks seda kasutatakse

XYLONOR 3 % NORADRENALINE manustatakse süstimise teel ning see on mõeldud tuimestuse tekitamiseks hambaravis.

Ravim sisaldab kahte toimeainet:

-Lidokaiinvesinikkloriid, lokaalanesteetikum, mis on tuimastusvahend.

-Noradrenaliintartraat, vasokonstriktor, mis pikendab toimet. Noradrenaliin ahendab süstimiskohal veresooni, mistõttu püsib anesteetikum süstimiskohal kauem. Samuti aitab see protseduuri ajal vähendada verejooksu.

XYLONOR 3 % NORADRENALINE on mõeldud kasutamiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Seda ravimit võib patsiendile manustada vaid hambaarst.

2.Mida on vaja teada enne XYLONOR 3 % NORADRENALINE kasutamist

Ärge kasutage XYLONOR 3 % NORADRENALINE

-kui olete lokaalanesteetikumide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline..

-kui teil on tõsised südame- ja veresoonkonnahaigused.

-kui teil on epilepsia, mida pole ravitud.

-kui teil on äge vahelduv porfüüria (pärilik haigus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga XYLONOR 3 % NORADRENALINE

-kui teil on suhkurtõbi või kõrgvererõhutõbi.

-kui teil on koronaarpuudulikkus, tõsine arteriaalne hüpertensioon, südame rütmihäired.

-kui teil esineb tõsine maksapuudulikkus, siis tuleks annust vähendada.

-vältida tuleb süstimist infitseerunud või põletikulistesse kudedesse (see vähendab lokaalanesteetikumi toimet).

-kui teil on hüpoksia, hüperkaleemia või metaboolne atsidoos.

Lapsed ja noorukid

Eriline ettevaatus on vajalik kasutades ravimit alla 4-aastastel lastel. Ravi ajal on vaja hoolikalt jälgida lapse käitumist.

Muud ravimid ja XYLONOR 3 % NORADRENALINE

Ravimi kasutamine koos guanetidiiniga ja sarnaste ravimitega (glaukoomivastased ravimid) on rangelt vastunäidustatud.

Ettevaatusabinõuna tuleb seda ravimit kasutada range meditsiinilise kontrolli tingimustes kui kasutatakse koos:

-halogeniseeritud üldanesteetikumidega.

-kui te võtate või olete võtnud depressiooniravimeid kahe viimase nädala jooksul.

Teatage oma hambaarstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

XYLONOR 3 % NORADRENALINE koos toidu ja joogiga

Ärge närige närimiskummi ega sööge seni, kuni tundlikkus pole taastunud.

Rasedus ja imetamine

Vajadusel võib seda ravimit raseduse ajal kasutada.

Last võib pärast hambaraviprotseduuri rinnaga toita, kui anesteetiline toime on taandumas.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal XYLONOR 3 % NORADRENALINE-ga ärge juhtige autot ega kasutage liikuvaid mehhanisme, sest ravim võib mõjutada reaktsioonikiirust.

XYLONOR 3 % NORADRENALINE sisaldab kaaliummetabisulfitit

XYLONOR 3 % NORADRENALINE sisaldab kaaliummetabisulfitit, mis võib harva põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone ning hingamisraskusi (bronhospasmi).

3.Kuidas XYLONOR 3 % NORADRENALINE kasutada

XYLONOR 3 % NORADRENALINE manustab teile arst. Teie arst selgitab teile, miks teid ravitakse XYLONOR 3 % NORADRENALINE-ga.

Teie arst kohandab annuse vastavalt teie vanusele, kehakaalule, üldseisundile ja läbiviidavale protseduurile. Üldreeglina on piisav annus üks kolbampull, kuid arst võib teile manustada vajadusel suurema või väiksema annuse.

Kui teie arst kasutab teil XYLONOR 3 % NORADRENALINE rohkem kui ette nähtud

Võivad tekkida järgmised kliinilised sümptomid:

-Kesknärvisüsteemis: närvilisus, rahutus, haigutamine, treemor, kartlikkus, nüstagmid, logorröa, peavalu, iiveldus, kohin kõrvus. Selliste nähtude ilmnemisel palutakse patsiendil tugevalt sisse ja välja hingata. Patsiendi seisundit tuleb pidevalt jälgida, et hoida ära seisundi halvenemist krampide ja kesknärvisüsteemi depressiooni tekkimise näol.

-Hingamiselundkonnas: kiirenenud hingamine, millele järgneb hingamise aeglustumine ning hingamiskatkestus.

-Südame- ja vereringesüsteemis: südame löögisageduse kiirenemine ja aeglustumine, kardiovaskulaarne depressioon koos arteriaalse rõhu langusega, mis võib viia minestuseni; südame

rütmihäired (lisalöögid) ja juhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad). Nimetatud sümptomid võivad viia südameseiskuseni.

Selliste nähtude tekkimisel palub sinu hambaarst sul hingata tugevalt sisse ja välja ning paigutab vajadusel lamavasse asendisse. Krampide tekkimisel võib olla vajalik hapniku manustamine ning bensodiasepiini süstimine.

Vajalik võib olla endotrahheaalne intubatsioon koos abistatud hingamisega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Hambaarst jälgib hoolikalt XYLONOR 3 % NORADRENALINE mõju, kui viibite hambaravikabinetis.

Siiski võivad mõned kõrvaltoimed märkamata jääda või ilmneda hiljem. Konsulteeri arsti või apteekriga, kui ilmneb mõni korvaltoimetest:

-Üldised kõrvaltoimed: närvilisus, rahutus, haigutamine, treemor, kartlikkus, nüstagmid, logorröa, peavalu, iiveldus, kohin kõrvus.

-Hingamisraskused.

-Südame ja veresoontega seotud: südame löögisageduse kiirenemine ja aeglustumine, kardiovaskulaarne depressioon koos arteriaalse rõhu langusega, mis võib viia minestuseni; südame rütmihäired (lisalöögid) ja juhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad).

Nimetatud sümptomid võivad viia südameseiskuseni.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

5.Kuidas XYLONOR 3 % NORADRENALINE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

On ebatõenäoline, et teie kui patsient peate seda ravimit säilitama.

Teie hambaarst ei kasuta XYLONOR 3 % NORADRENALINE pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teie hambaarst hoiab XYLONOR 3 % NORADRENALINE temperatuuril kuni 25 ˚C. Kolbampulle tuleb hoida karbis, et kaitsta valguse eest. Kaitsta külmumise eest.

Pärast kolbampulli avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida XYLONOR 3 % NORADRENALINE sisaldab

-Toimeained on lidokaiinvesinikkloriid ja noradrenaliintartraat.

1,8 ml süstelahust (ampull) sisaldab: 57,618 mg lidokaiinvesinikkloriidi, mis vastab veevabale lidokaiinvesinikkloriidile koguses 54 mg (30 mg/ml) ja 0,144 mg noradrenaliintartraati, mis vastab noradrenaliinile koguses 0,072 mg (0,04 mg/ml).

-Teised koostisained on naatriumkloriid, kaaliummetabisulfit, naatriumedetaat, 35 % (m/m) naatriumhüdroksiidilahus, süstevesi.

Kuidas XYLONOR 3 % NORADRENALINE välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus 1,8 ml kolbampullides, 50 tk pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE

Tel +33 1 49 76 70 00

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Sirowa Tallinn

Salve 2c

11612, Tallinn

Tel. +372 6830700

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015