Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zipion 30mg - tabl 30mg n14; n28; n30; n50; n56; n60; n84; n90; n98; n100; n112; n120; n196 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A10BG03
Toimeaine: Pioglitazone
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Zipion 15 mg, tabletid

Zipion 30 mg, tabletid

Zipion 45 mg, tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Zipion ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Zipion’i võtmist

3.Kuidas Zipion’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Zipion’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Zipion ja milleks seda kasutatakse

Zipion on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks, kui metformiin ei sobi või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Zipion aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. 3 kuni 6 kuud pärast Zipion’i kasutama hakkamist kontrollib teie arst, kas see toimib.

Zipion’i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel, kus dieedi ja füüsilise koormusega ei suudeta enam veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele ravimitele (nagu metformiin, sulfonüüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida veresuhkru taset.

2. Mida on vaja teada enne Zipion’i võtmist

Ärge võtke Zipion’i:

-kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus.

-kui teil esineb maksahaigus.

-kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kehakaalu langust, iiveldust või oksendamist).

-kui teil on või on kunagi olnud põievähk.

-kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti Zipion`iga ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti nii

kiiresti kui võimalik, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kehakaalu kiire suurenemine või lokaliseeritud turse (ödeem).

Enne ravimi kasutamist öelge oma arstile:

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75- aastane.

-kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis võivad põhjustada vedeliku peetust ja turseid.

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Zipioni’i, võib teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Zipion’i võtmise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata.

Kui te võtate Zipion’i koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

LUUMURRUD

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, peamiselt naistel. Teie arst arvestab sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Zipion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Zipion’i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada suhkru taset teie veres:

-gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandamiseks),

-rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks).

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Zipion’i annust võidakse muuta.

Zipion koos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või ilma söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst soovitab teil ravi selle ravimiga lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Zipion sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Zipion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke 1 tablett üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst teile määrata teise annuse. Kui teile tundub, et Zipioni’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile.

Zipion’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui Zipion’i võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid, gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Ravi ajal Zipion’iga palub teie arst perioodiliselt anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida, kas teie maks töötab normaalselt.

Juhul, kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Zipion’i võtmise ajal.

Teie kehakaalu tuleb regulaarselt kontrollida. Kui teie kehakaal suureneb, informeerige oma arsti.

Kui te võtate Zipion’i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat mahla.

Kui te unustate Zipion’i võtta

Püüdke Zipion’i võtta iga päev nii nagu määratud. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zipion’i võtmise

Zipion’i`tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Zipion’i võtmise, võib teie vere suhkrusisaldus suureneda. Enne ravi lõpetamist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid:

-Sageli (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st) on Zipion’iga samal ajal insuliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust. Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kehakaalu tõus või lokaliseeritud paistetus (turse). Kui teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle 65 aasta vanune, võtke viivitamata arstiga ühendust.

-Zipion’i kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

-Zipion’i koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st) esinenud ka paikselt piirdunud paistetust (turse). Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

-Zipion’i kasutavad naised on sageli (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st) teatanud luumurdudest. Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

-Zipion’i kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui teil juba esineb hägune nägemine ja see sümptom halveneb.

-Pioglitasooni kasutavatel patsientidel on teatatud allergilistest reaktsioonidest (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil tekivad tõsised allergilised reaktsioonid, sh kublad ja näo, huulte, keele või kõriturse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja pidage arstiga nõu niipea kui võimalik.

Mõned Zipion’i võtnud patsiendid on kogenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-hingamisteede põletikud;

-nägemishäire;

-kehakaalu tõus;

-tuimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-põskkoopapõletik (sinusiit);

-unetus (insomnia).

Teadmata sagedusega esinevad kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-maksaensüümide aktiivsuse tõus;

-allergilised reaktsioonid.

Muud kõrvaltoimed, mis on esinenud patsientidel, kes on võtnud Zipion’i koos mõne teise diabeediravimiga:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

-veresuhkru sisalduse langus (hüpoglükeemia).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-peavalu;

-pearinglus;

-liigesvalu;

-impotentsus;

-seljavalu;

-hingeldus;

-vere punaliblede arvu vähene langus;

-kõhupuhitus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-suhkru esinemine uriinis, valgu esinemine uriinis;

-pöörlemise tunne (vertiigo);

-higistamine;

-väsimus;

-söögiisu suurenemine;

-ensüümide aktiivsuse tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Zipion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zipion sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon.

Iga 15 mg tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Iga 30 mg tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Iga 45 mg tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos, hüdroksüpropüültselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat.

Kuidas Zipion välja näeb ja pakendi sisu

Zipion 15 mg tabletid: ümmargused, kaksikkumerad, valged tabletid.

Zipion 30 mg tabletid: ümmargused, lamedad, valged tabletid, märgistusega „30“ ühel küljel. Zipion 45 mg tabletid: ümmargused, lamedad, valged tabletid, märgistusega „45“ ühel küljel.

OPA/Al/PVC//Al blistrid, pakendis 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120 või 196 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

ZENTIVA, k.s., U kabelovny 130,

102 37 Prague 10 Dolní Měcholupy Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2, Tallinn 11317

Eesti

Tel. +372 6 27 34 88

Faks. +372 6 27 34 81

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015