Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Abraxane

ATC Kood: L01CD01
Toimeaine: paclitaxel
Tootja: Celgene Europe Ltd.  

Artikli sisukord

Abraxane

Mis on Abraxane?

Abraxane on pulber, millest valmistatakse infusioonisuspensioon (veeni tilgutatav suspensioon). Abraxane sisaldab toimeainena paklitakseeli.
Milleks Abraxanet kasutatakse?
Abraxanet kasutatakse metastaatilise rinnavähi raviks täiskasvanuil, kellel on haiguse esmane ravi ebaõnnestunud ning kellele tavapärane antratsükliini (teatud vähiravim) sisaldav ravi ei sobi. „Metastaatiline" tähendab, et vähk on levinud organismis ka mujale.
Abraxane on retseptiravim.

Kuidas Abraxanet kasutatakse?

Abraxanet võib kasutada ainult onkoloogi järelevalve all tsütotoksiliste (rakke hävitavate) ravimite manustamisele spetsialiseerunud osakonnas.
Abraxanet kasutatakse ainsa ravimina. Soovituslik annus on 260 mg kehapindala ruutmeetri kohta (arvutatakse patsiendi pikkuse ja kehamassi järgi). Ravimit manustatakse 30 minuti jooksul iga kolme nädala järel. Teatavate vere või närvidega seotud kõrvalnähtude tekkimisel võib patsiendi annust vähendada või ravi katkestada.

Kuidas Abraxane toimib?

Abraxane toimeaine paklitakseel kuulub vähiravimite taksaanide rühma. Paklitakseel pärsib vähiraku võimet lagundada enda sisetoest, et rakk saaks jaguneda ja paljuneda. Kui raku sisetoes püsib, ei saa rakk jaguneda ning lõpuks hävib. Abraxane mõjub ka muudele rakkudele peale vähirakkude, näiteks vere- ja närvirakkudele, mis võib põhjustada kõrvalnähte.
Paklitakseeli on turustatud vähiravimina alates 1993. aastast. Tavapärased paklitakseeli sisaldavad ravimid sisaldavad aineid, mis lahustavad paklitakseeli, kuid võivad tekitada ülitundlikkusreaktsioone (allergiareaktsioone). Abraxane selliseid aineid ei sisalda. Abraxanes on paklitakseel seotud inimvalgu albumiiniga ja moodustab väga peene, nn nanoosakestest koosneva pulbri. See hõlbustab paklitakseeli suspensiooni valmistamist, mida võib infusiooniga veeni manustada. Nanoosakesed võivad mõjutada ka ravimi jaotumist organismis ning seega ravimi kasulikkust ja sellega kaasnevaid riske, võrreldes tavapäraste paklitakseeli sisaldavate ravimitega.

Kuidas Abraxanet uuriti?

Abraxanet uuriti ühes põhiuuringus, milles osales 460 metastaatilise rinnavähiga naist, kellest ligikaudu kolm neljandikku olid varem saanud antratsükliini. Ligikaudu pooled uuringus osalenud patsientidest olid saanud vähiravi pärast metastaaside tekkimist. Abraxanet kasutatuna ainsa ravimina võrreldi tavapärase paklitakseeli sisaldava ravimiga, mida kasutati kõrvalnähtude vähendamiseks koos teiste ravimitega. Efektiivsuse põhinäitaja oli patsientide arv, kellel tekkis ravivastus pärast vähemalt viis nädalat kestnud ravi. Seda määratleti patsientide põhikasvajate kadumise või suuruse vähenemisega vähemalt 30% võrra.
Milles seisneb uuringute põhjal Abraxane kasulikkus?
Abraxane oli tavapärastest paklitakseeli sisaldavatest ravimitest efektiivsem. Põhiuuringus tekkis ravivastus 31%-l (72 patsiendil 229-st) Abraxanet kasutanud naistest. Tavapäraseid paklitakseeli sisaldavaid ravimeid kasutanud naistel tekkis ravivastus 16%-l patsientidest (37 patsiendil 225-st).
Patsientidel, kellel raviti metastaatilist rinnavähki esmakordselt, ei erinenud ravimite efektiivsus haiguse süvenemiseni kulunud aja ja elulemuse osas. Seevastu oli Abraxane patsientidel, kellel oli metastaatilist rinnavähki muude ravimitega varem ravitud, efektiivsem kui tavapärased paklitakseeli sisaldavad ravimid. Ettevõte võttis seepärast ravimi hindamise käigus tagasi oma taotluse Abraxane kasutamiseks esmavaliku ravimina.

Mis riskid Abraxanega kaasnevad?

Abraxane kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on neutropeenia (valgeliblede neutrofiilide vähesus), aneemia (punaliblede vähesus), leukopeenia (valgeliblede ehk leukotsüütide vähesus), trombotsütopeenia (valgeliblede trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus), lümfopeenia (valgeliblede lümfotsüütide vähesus), luuüdi supressioon (vererakkude tekke pärssumine), perifeerne neuropaatia (käte ja jalgade närvikahjustus), neuropaatia (närvikahjustus), hüpesteesia (nõrgenenud puutetundlikkus), paresteesia (vääraistingud, näiteks torkiv valu), iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, kõhukinnisus, stomatiit (suu limaskesta põletik), alopeetsia (juuste väljalangemine), lööve, liigesevalu, lihasevalu, isutus, väsimus, nõrkus ja palavik. Abraxane kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.
Abraxanet ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla paklitakseeli või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kes imetavad last või kelle vere neutrofiilisisaldus on enne ravi alustamist väike.

Miks Abraxane heaks kiideti?

Inimravimite komitee märkis, et Abraxane oli tavapärastest paklitakseeli sisaldavatest ravimitest efektiivsem nende patsientide ravimisel, kellele esmavaliku ravim enam ei toiminud, ning et erinevalt teistest paklitakseeli sisaldavatest ravimitest ei vaja Abraxane eelravi teiste ravimitega, et vähendada ülitundlikkusreaktsioone. Komitee otsustas, et Abraxane kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda ravimi müügiloa.