Afrin menthol - ninasprei, lahus (0,5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AA05
Toimeaine: oksümetasoliin
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Oksümetasoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Afrin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Afrin'i kasutamist
 3. Kuidas Afrin'it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Afrin'it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Afrin ja milleks seda kasutatakse

Ravimi nimetus:

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Mis ravim on Afrin

Afrin ninasprei sisaldab toimeainena oksümetasoliinvesinikkloriidi.

Kuidas Afrin toimib

Afrin on nina limaskesta turse vastane ravim, mis ahendades ninas asuvaid veresooni, vähendab ninakinnisust. Ravimi toime saabub juba mõne minuti järel ning kestab tunde.

Millal Afrin'it kasutada

Afrin'it kasutatakse ninakinnisuse sümptomaatiliseks leevendamiseks, mille on põhjustanud heinapalavik, külmetushaigus või ninakõrvalurkepõletik.

Ravimit võib kasutada iga 12 tunni järel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Afrin'i kasutamist

Ärge kasutage Afrin'it:

(RHINITIS SICCA);

 • kui olete oksümetasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve ja depressiooni ravis). MAO inhibiitorid võivad tugevdada oksümetasoliini vererõhku tõstvat toimet;
 • kui teil on suletudnurga glaukoom (silma siserõhu tõus);
 • kui teil on olnud transsfenoidaalne hüpofüsektoomia (ajuripatsi kirurgiline eemaldamine);
 • kui teil on nina eesmises osas naha ja limaskestapõletik koos koorikute moodustumisega
 • kui teil on äge südameveresoonkonna haigus või südamehaigusest põhjustatud astma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile, kui teil on:

 • südame isheemiatõbi,
 • hüpertensioon (kõrge vererõhk),
 • hüpertüreoos (kilpnäärme ületalitlus),
 • suhkurtõbi,
 • eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimisraskused.

Pikemaajalisel kasutamisel võib Afrin põhjustada ninakinnisust. Afrin'it ei soovitata kasutada kauem kui üks nädal. Kui sümptomid süvenevad ega leevendu pärast 7-päevast ravi, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed

Afrin'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel (vt lõik 3 "Kuidas Afrin'it kasutada").

Muud ravimid ja Afrin

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Oksümetasoliini vererõhku tõstev toime võib tugevneda, kui seda kasutatakse koos:

 • teatud tüüpi antidepressantidega: tritsüklilised antidepressandid, maprotiliin, monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS

Oksümetasoliini ei seostata kahjuliku mõjuga rasedusele. Rasedad naised võivad Afrin'it soovitatud annustes kasutada. Ettevaatlik tuleb olla kasutamisel hüpertensiooniga või platsenta vähenenud perfusiooniga patsientidel. Sage või pikaajaline suurte annuste kasutamine võib vähendada platsenta perfusiooni.

IMETAMINE

Ei ole teada, kas oksümetasoliin eritub rinnapiima. Kuna puudub piisav teave oksümetasoliini kasutamise kohta imetamise ajal, ei tohi Afrin'it rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimeid autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Afrin sisaldab bensalkooniumkloriidi ja bensüülalkoholi. Afrin Menthol sisaldab bensalkooniumkloriidi, bensüülalkoholi ja propüleenglükooli.

Kuidas Afrin'it kasutada

 • Bensalkooniumkloriid (säilitusaine) võib põhjustada ninas ärritust või turset, eriti pikaajalisel kasutamisel.
 • Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
 • Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

ANNUSTAMINE

Täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed: 1 kuni 2 pihustust mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel.

6…10-aastased lapsed: 1 pihustus mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel. Täiskasvanud ei tohi 24 tunni vältel manustada rohkem kui 8 pihustust (lapsed 4 pihustust). Soovitatud annust ei tohi ületada.

Afrin'it ei tohi kasutada kauem kui 7 päeva, välja arvatud juhul kui arst on määranud teisiti. Ravimi uuesti manustamisele eelnev paus peab kestma vähemalt paar päeva.

MANUSTAMINE

Enne kasutamist korralikult loksutada. Esmakordsel kasutamisel vajutage pumbale mitu korda, kuni otsikust pihustub esimene sprei täisannus.

Hoides pudelit püstises asendis, asetage pihusti otsik järgemööda mõlemasse ninasõõrmesse ning vajutage samal ajal sisse hingates üks kuni kaks korda pumbale.

Pärast kasutamist puhastage pihusti otsik. Afrin'i samaaegne kasutamine rohkem kui ühe inimese poolt võib kaasa aidata nakkuse levikule.

Kui te kasutate Afrin'it rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kasutanud Afrin'it rohkem kui ette nähtud, võtke ühendust oma arstiga või pöörduge viivitamatult haiglasse ning võtke kaasa ravimi pudel.

Kui te unustate Afrin'it kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel inimesel 100-st): aevastamine; kuivus- või ärritustunne ninas, suus või kõris; ninakinnisus.

Harv (esineb vähem kui ühel inimesel 1000-st): ärevus, väsimus, ärrituvus, lastel unehäired, kiire südamerütm, südamepekslemine, kõrgenenud vererõhk, nina limaskesta turse, peavalu, iiveldus, nahaõhetus, lööve, nägemishäired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Afrin'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist võib kasutada 30 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja mu teave

Mida Afrin sisaldab

Afrin

 • Toimeaine on oksümetasoliinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi.
 • Abiained on dinaatriumedetaat, dinaatriumfosfaat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, povidoon K2932, bensalkooniumkloriid (0,25 mg/ml), polüetüleenglükool 1450, puhastatud vesi, bensüülalkohol (2,5 mg/ml), mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium, sidruni aroomilisand (sh naturaalsed ja kunstlikud aroomilisandid, alkohol ja DLalfatokoferool).

Afrin Menthol

 • Toimeaine on oksümetasoliinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi.
 • Abiained on dinaatriumedetaat, dinaatriumfosfaat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, povidoon K2932, bensalkooniumkloriid (0,25 mg/ml), polüetüleenglükool 1450, propüleenglükool, puhastatud vesi, bensüülalkohol (3 mg/ml), mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium, tsineool, kamper, levomentool.

Kuidas Afrin välja näeb ja pakendi sisu

Afrin on valge kuni peaaegu valge geelisarnane lahus valgest plastist pumbaga valges valguskindlas 15 ml kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) pudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares, 28806 Madrid, Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn

Tel: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

AFRIN: Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Holland, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rumeenia AFRIN Comfort: Ungari

AFRIN ND: Bulgaaria, Poola NASAROX: Portugal Rhinacept: Kreeka

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.