Alamycin - nahasprei, lahus (32,1mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QD06AA03
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Ltd.

Station Works Newry BT35 6JP Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele.

Oksütetratsükliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 g nahasprei, lahust sisaldab:

Oksütetratsükliinvesinikkloriidi 36 mg, mis vastab 32,1 mg oksütetratsükliinile.

Abiained:

Patentsinine (E 131), propüleenglükool (säilitusaine, E1520)

NÄIDUSTUS(ED)

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete infektsioonide raviks veistel, sigadel ja lammastel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Välispidiseks manustamiseks.

Pihustada mõned sekundid, või kuni kahjustuse ala on piisavalt kaetud.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Sõramädaniku raviks tuleb sõrad eelnevalt puhastada ja värkida. Haavad tuleb enne manustamist puhastada. Rõhukonteinerit tuleb enne kasutamist loksutada.

Ravitud lambad tuleks enne karjamaale tagasi lubamist lasta üks tund kuival pinnal seista.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: veis, lammas, siga: 0 päeva Piimale: veis, lammas: 0 päeva.

Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral ega nisadel, kui nende piima tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Ettevaatust konteiner on rõhu all!

Kaitsta rõhukonteinerit otsese päikesevalguse eest ja mitte lasta kuumeneda üle 50ºC. Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid preparaadiga töötamist vältima. Vältida preparaadi sattumist silma. Vältida preparaadi kontakti nahaga.

Vältida ravimi sissehingamist. Pärast kasutamist pesta käed.

Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada.

Kergesti süttiv. Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate materjalide läheduses. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides.

Konteiner on rõhu all. Mitte lõhkuda ega põletada konteinerit pärast kasutamist.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2015

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Tel. +372 6 501 920