Albadry plus - intramammaarsuspensioon (200mg +400mg 10ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ51RC81
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin +novobiotsiin
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgia

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited Factory No4

Carnbane Industrial Estate Newry, Co. Down

BT 35 6 QQ Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

Prokaiinbensüülpenitsilliin, novobiotsiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 annus (10 ml) intramammaarsuspensiooni sisaldab:

Prokaiinbensüülpenitsilliini

200 mg

Novobiotsiini (naatriumnovobiotsiinina)

400 mg

Abiained: Alumiiniummonosteraat, arahhiisiõli.

Valkjas õlisuspensioon

NÄIDUSTUS(ED)

Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide ravi kinnisperioodil.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus aureus Streptococcus spp.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.

KÕRVALTOIMED

Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni. Ravitud loomi peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramammaarseks manustamiseks.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Annustamine: Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.

Manustamine:

Ainult intramammaarseks kasutamiseks aseptilisi ettevaatusabinõusid kasutades. Lüpsta udar täiesti tühjaks. Puhastada nisa ots alkoholipadjakese või mõne muu sobiva puhastusainega. Kasutada iga nisa jaoks eraldi padjakest. Eemaldada süstla plastikotsalt kate. Valida soovitav sisestamispikkus (täielik või osaline) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada kogu süstla sisu ja jaotada preparaat udaraveerandi masseerimisega piimaurkesse. Pärast manustamist on soovitatav kasta kõik nisad sobivasse nisakastutuslahusesse.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAEG

Piimale: 84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast viimast ravimi manustamist.

Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva pärast ravimi manustamist.

Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe .

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vältida preparaadi sattumist nahale.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust.

Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2014

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.