Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bicalutamide grindeks 50mg - tabl 50mg n10; n14; n28; n30; n50; n60; n90; n100 - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BB03
Toimeaine: Bicalutamide
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Bikalutamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtmist

3.Kuidas BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg ja milleks seda kasutatakse

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg sisaldab toimeainet bikalutamiid, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antiandrogeenideks.

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg tablette kasutatakse eesnäärmevähi raviks.

Ravim pärsib meessuguhormoonide, nagu testosteroon, toimeid.

2.Mida on vaja teada enne BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtmist

Ärge võtke BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg:

-Seda ravimit ei tohi anda naistele ega lastele.

-Kui olete bikalutamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Kui te juba võtate teatud antihistamiinseid ravimeid (terfenadiin või astemisool) või tsisapriidi. Ärge võtke BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg kui midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg kasutamist:

-Kui teil on probleeme maksaga.

-Kui teil on suhkurtõbi ja te võtate juba mõnda ”LHRH analoogi”. Siia kuuluvad gosereliin,

busereliin, leuproreliin ja triptoreliin.

Kui te lähete haiglasse, öelge meditsiinipersonalile, et te võtate BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg.

Lapsed

Seda ravimit ei kasutata lastel (vt lõik Ärge võtke BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg).

Muud ravimid ja BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg kui te juba võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

-tsisapriid (kasutatakse teatud seedehäirete korral);

-teatud antihistamiinsed ravimid (terfenadiin või astemisool).

Samuti teavitage oma arsti järgmiste ravimite võtmisest:

-suukaudsed verehüüvete teket takistavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid nt varfariin);

-tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssiv ravim);

-kaltsiumikanali blokaatorid (kõrgvererõhu või mõnede südamehaiguste ravimid);

-tsimetidiin (maohaavandite ravim);

-ketokonasool (kasutatakse naha ja küünte seennakkuste raviks).

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg koos toidu ja joogiga

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg tablette võib võtta koos toidu ja joogiga.

Rasedus ja imetamine

Naised ei tohi bikalutamiidi võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bikalutamiid ei mõjuta tõenäoliselt teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid või mehhanisme. Kui te siiski tunnete end unisena, olge nende tegevuste sooritamisel ettevaatlik.

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanule on üks tablett üks kord ööpäevas.

Neelake tablett tervena koos joogiveega.

Püüdke ravimit võtta iga päev samal kellaajal.

Ärge lõpetage ravimi kasutamist isegi kui tunnete ennast tervena, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui te võtate BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg tablette kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kui te unustate BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg võtta

Kui te unustate ööpäevase annuse võtmata, jätke see vahele ja võtke oma järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid:

Esinevad aeg-ajalt (vähem kui ühel kasutajal 100-st). Sümptomiteks võivad olla järsku tekkiv:

-nahalööve, sügelus või nõgestõbi

-näo, huulte, keele, kõri või teiste kehaosade paistetus

-õhupuudus, hingeldus või hingamisraskused.

Selliste nähtude ilmnemisel pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Pöörduge koheselt oma arsti poole ka siis, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

-kõhuvalu,

-veri uriinis.

Sage (esineb vähem kui ühel kasutajal 10-st):

-naha või silmade kollasus (ikterus). See võib olla maksaprobleemide ja harvadel juhtudel (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st) maksakahjustuse tunnuseks.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel kasutajal 100-st):

-tõsine hingamisraskus või äkiliselt süvenev hingamispuudulikkus, võimalik et koos köha või palavikuga. See võib olla kopsupõletiku, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsuhaiguseks, tunnuseks.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

-pearinglus

-kõhukinnisus

-haiglane enesetunne (iiveldus)

-rindade turse ja tundlikkus

-kuumahood

-nõrkustunne

-tursed

-punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia), mis võib põhjustada väsimust ning kahvatust.

Sage (esineb vähem kui ühel kasutajal 10-st):

-söögiisu kadumine

-libiido langus

-depressioon

-unisus

-seedehäired

-kõhugaasid

-juuste väljalangemine

-juuste tagasikasv või juurdekasv

-naha kuivus

-sügelus

-nahalööve

-erektsioonihäired (impotentsus)

-kehakaalu tõus

-valu rinnus

-südamepuudulikkus

-südameinfarkt.

Arst võib teha teile teatud vereanalüüse, et kontrollida võimalikke muutusi teie veres.

Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Tõenäoliselt ei ilmne teil ühtegi neist. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg säilitada

Hoidke oma tablette originaalpakendis.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg sisaldab

-Toimeaine on bikalutamiid.

Iga tablett sisaldab 50 mg bikalutamiidi.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon K-30, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: Opadry White Y-1-7000, mis sisaldab hüpromelloosi, titaandioksiidi (E171), makrogool 400.

Kuidas BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg välja näeb ja pakendi sisu

Valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.

Pakendi suurused:

10, 14, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AS GRINDEKS.

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja:

TECNIMEDE Sociedade Técnico-Medicinal, S.A., Sacavém, Portugal

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Soome, Läti, Leedu, Eesti

Bicalutamide Grindeks 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2013