Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bicalutamide grindeks 50mg - tabl 50mg n10; n14; n28; n30; n50; n60; n90; n100 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02BB03
Toimeaine: Bicalutamide
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 50 mg bikalutamiidi. INN. Bicalutamidum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 60 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Kaugelearenenud eesnäärmevähi ravi kombinatsioonis luteiniseerivat hormooni vabastava hormooni (LHRH) analoogiga või kirurgilise kastratsiooniga.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud mehed, kaasa arvatud eakad

Üks tablett (50 mg) üks kord ööpäevas.

Ravi bikalutamiidiga tuleb alustada vähemalt 3 päeva enne ravi alustamist LHRH analoogiga või samaaegselt kirurgilise kastratsiooniga.

Lapsed

Lastel on BICALUTAMIDE GRINDEKS vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsiendid ei vaja annuse korrigeerimist.

Maksakahjustus

Kerge maksakahjustusega patsiendid ei vaja annuse korrigeerimist.

Mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel võib ravim organismi kumuleeruda (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Suukaudne.

4.3 Vastunäidustused

Ravim on naistele ja lastele vastunäidustatud (vt lõik 4.6).

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Terfenadiini, astemisooli või tsisapriidi samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi alustamine peab toimuma spetsialisti otsese järelvalve all.

Bikalutamiid metaboliseerub ulatuslikult maksas. Andmed näitavad, et raske maksakahjustusega patsientidel võib ravimi eliminatsioon olla aeglasem, mille tagajärjel võib bikalutamiid kumuleeruda. Seetõttu peab bikalutamiidi kasutamisel mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel olema ettevaatlik.

Võimalike muutuste avastamiseks maksas tuleb kaaluda regulaarset maksafunktsiooni kontrolli. Enamik muutustest ilmneb kuuel esimesel bikalutamiidravi kuul.

Bikalutamiidi kasutamisega seoses on harva täheldatud raskeid maksakahjustusi ja maksapuudulikkust ning on teatatud surmaga lõppenud juhtudest (vt lõik 4.8). Raskete muutuste esinemisel tuleb bikalutamiidravi lõpetada.

LHRH agoniste saavatel meestel on leitud glükoosi tolerantsuse vähenemist. See võib avalduda diabeedina või glükeemilise kontrolli kadumisena olemasoleva diabeedi korral. Seetõttu tuleb kaaluda vere glükoosisisalduse jälgimist patsientidel, kes saavad bikalutamiidi kombinatsioonis LHRH agonistidega.

Bikalutamiid pärsib tsütokroom P450 (CYP3A4) aktiivsust, mistõttu peab olema ettevaatlik kui manustatakse samaaegselt ravimitega, mis metaboliseeruvad peamiselt CYP3A4 vahendusel (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Bikalutamiidi ja LHRH analoogide vahel ei ole tõestatud farmakodünaamilisi ega farmakokineetilisi koostoimeid.

In vitro katsed on näidanud, et R-bikalutamiid on CYP 3A4 inhibiitor ja avaldab nõrgemat pärssivat toimet CYP 2C9, 2C19 ja 2D6 aktiivsusele.

Kuigi kliinilistes uuringutes, kus kasutati tsütokroom P450 (CYP) aktiivsuse markerina antipüriini, ei leidnud tõestust võimalikud koostoimed bikalutamiidiga, oli midasolaami keskmine sisaldus plasmas (AUC) pärast 28-päevast bikalutamiidiga koosmanustamist kuni 80% suurem. Kitsa terapeutilise indeksiga ravimite puhul võib selline tõus tähtsust omada. Seetõttu on bikalutamiidi manustamine koos terfenadiini, astemisooli ja tsisapriidiga vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Ettevaatlik peab olema bikalutamiidi manustamisel koos selliste ravimitega nagu tsüklosporiin ja kaltsiumikanali blokaatorid. Nende ravimite annused võivad vajada vähendamist, eriti kui ilmneb nende toimete tugevnemine või kõrvaltoimed. Tsüklosporiini puhul soovitatakse hoolikalt jälgida ravimi kontsentratsiooni plasmas ja kliinilist seisundit nii pärast bikalutamiidravi alustamist kui selle lõppu.

Ettevaatlik peab olema bikalutamiidi kasutamisel koos teiste oksüdatsiooni inhibeerivate ravimitega, nagu tsimetidiin ja ketokonasool. Teoorias võib selle tagajärjel suureneda bikalutamiidi kontsentratsioon plasmas, mis võib teoreetiliselt suurendada kõrvaltoimete esinemissagedust.

In vitro katsed on näidanud, et bikalutamiid võib välja tõrjuda kumariin tüüpi antikoagulandi varfariini tema valguga seondumise kohast. Seega soovitatakse hoolikalt jälgida protrombiiniaega, kui bikalutamiidravi alustatakse patsientidel, kes saavad juba kumariini tüüpi antikoagulante.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Bikalutamiid on naistele vastunäidustatud ning seda ei tohi manustada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

On ebatõenäoline, et bikalutamiid mõjutab patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski tuleb märkida, et vahel võib esineda unisust. Patsiendid, keda see puudutab, peavad olema tähelepanelikud.

4.8 Kõrvaltoimed

Selles lõigus toodud kõrvaltoimed on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1 Kõrvaltoimete esinemissagedus

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

Aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Ülitundlikkus, angioödeem ja urtikaaria

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage

Söögiisu vähenemine

Psühhiaatrilised häired

Sage

Libiido langus, depressioon

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Pearinglus

 

Sage

Unisus

Südame häired

Sage

Müokardiinfarkt (on teatatud letaalsetest

 

 

juhtudest), südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Kuumahood

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

Interstitsiaalne kopsuhaigus

mediastiinumi häired

 

(on teatatud letaalsetest juhtudest)

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus

 

Sage

Düspepsia, flatulents

Maksa ja sapiteede häired

Sage

Hepatotoksilisus, ikterus,

 

 

hüpertransaminaseemia

 

Harv

Maksapuudulikkus4 (on teatatud letaalsetest

 

 

juhtudest)

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Alopeetsia, hirsutism/ karvade tagasikasv,

kahjustused

 

naha kuivus, sügelus, lööve

Neerude ja kuseteede häired

Väga sage

Hematuuria

Reproduktiivse süsteemi ja

Väga sage

Günekomastia ja rinnanäärmete hellus

rinnanäärme häired

Sage

Erektsioonihäired

Üldised häired ja

Väga sage

Asteenia, ödeem

manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Rindkerevalu

Uuringud

Sage

Kehakaalu tõus

1 Sellest on teatatud eesnäärme vähi ravis kasutatavate LHRH agonistide ja antiandrogeensete ravimite farmakoepidemioloogilises uuringus. Risk näib olevat suurem, kui bikalutamiidi kasutatakse kombinatsioonis LHRH agonistidega.

2 Registreeritud kõrvaltoimena turuletulekujärgsete andmete läbivaatamise järel. Sagedus on määratud interstitsiaalse kopsuhaiguse teatatud kõrvaltoimete sageduse põhjal 150 mg annusega randomiseeritud ravi ajal EPC-uuringutes.

3 Maksafunktsiooni muutused on harva raskekujulised ja tavaliselt mööduvad, taanduvad või paranevad ravi jätkumisel või pärast ravi lõpetamist.

4 Registreeritud kõrvaltoimena turuletulekujärgsete andmete läbivaatamise järel. Esinemissagedus on määratud maksapuudulikkuse kõrvaltoimeteatistest patsientidel, kes said teadlikult (open-label) bikalutamiidi 150 mg EPC uuringutes.

5 Võib vähendada samaaegse kastratsiooniga.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Kuna spetsiifiline antidoot puudub, peab ravi olema sümptomaatiline. Dialüüsist tõenäoliselt abi ei ole, kuna bikalutamiid seondub suures osas valkudega ning seda ei leidu uriinis muutumatul kujul. Näidustatud on üldised toetavad ravimeetmed, sh eluliste näitajate sage jälgimine.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hormoonide antagonistid ja sarnased ained, antiandrogeenid, ATC-kood: L02BB03

Bikalutamiid on mittesteroidne antiandrogeen, millel ei esine muud endokriinset aktiivsust. Ta seondub androgeeniretseptoritega, aktiveerimata geeniekspressiooni, pärssides seega androgeenset stimulatsiooni. Selle pärssimisest tuleneb eesnäärme kasvaja taandareng. Ravi katkestamine võib mõnedel patsientidel põhjustada antiandrogeeni ärajätusündroomi.

Bikalutamiid on ratsemaat, mille antiandrogeenne aktiivsus on peaaegu täielikult seotud

(R)-enantiomeeriga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Bikalutamiid imendub pärast suukaudset manustamist hästi. Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et toit mõjutaks kliiniliselt olulisel määral biosaadavust.

(S)-enantiomeer eritub (R)-enantiomeeriga võrreldes organismist kiiresti, kusjuures viimase eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on ligikaudu 1 nädal.

Bikalutamiidi kasutamise korral üks kord ööpäevas kuhjub (R )-enantiomeer oma pika poolväärtusaja tõttu ligikaudu 10-kordselt.

50 mg bikalutamiidi manustamisel ööpäevas on (R)-enantiomeeri püsikontsentratsioon plasmas ligikaudu 9 mikrogrammi/ml. Püsikontsentratsioon koosneb 99% ulatuses peamiselt toimet omavast

(R)-enantiomeerist.

(R)-enantiomeeri farmakokineetikat ei mõjuta patsiendi vanus, neerukahjustus ega kerge kuni mõõdukas maksakahjustus. On tõendeid selle kohta, et raske maksakahjustusega patsientidel elimineerub (R)-enantiomeer plasmast aeglasemalt.

Bikalutamiid seondub suurel määral valkudega (ratsemaat 96%, (R)-bikalutamiid 99,6% ulatuses) ning metaboliseerub ulatuslikult oksüdatsiooni ja glükuronisatsiooni teel; metaboliidid erituvad ligikaudu võrdsetes osades nii neerude kui sapi kaudu.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Bikalutamiid on tugevatoimeline antiandrogeen ja segafunktsiooniga oksüdaaside indutseerija loomadel. Loomadel on ravimi toimete tulemusteks arvatud olevat muutused märklaudorganis (sh kasvajate esilekutsumine). Mittekliinilised andmed ei näita erilist ohtu kaugelearenenud eesnäärmevähiga patsientidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Povidoon K-30

Naatriumtärklisglükolaat

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Opadry White Y-1-7000, milles sisaldub:

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 400

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/Al ja PVC/PVDC/Al blistrid

Pakendi suurused:

10, 14, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

AS GRINDEKS

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

8. MÜÜGILOA NUMBER

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.02.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2013