Bicalutamide kabi 50mg - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BB03
Toimeaine: bikalutamiid
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bicalutamide Kabi 50 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Bikalutamiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bicalutamide Kabi 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bicalutamide Kabi 50 mg võtmist
 3. Kuidas Bicalutamide Kabi 50 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Bicalutamide Kabi 50 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bicalutamide Kabi 50 mg ja milleks seda kasutatakse

Bicalutamide Kabi 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad toimeainet bikalutamiidi. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antiandrogeenideks.

Mida on vaja teada enne Bicalutamide Kabi 50 mg võtmist

 • Bikalutamiidi kasutatakse eesnäärmevähi raviks.
 • See toimib, blokeerides meessuguhormoonide (näiteks testosterooni) toimet.

Ärge võtke Bicalutamide Kabi 50 mg:

 • kui olete bikalutamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate juba ravimit, mida nimetatakse tsisapriidiks või teatud antihistamiinikume (terfenadiini või astemisooli);
 • kui te olete naine.

Ärge võtke bikalutamiidi, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige enne bikalutamiidi võtmist oma arsti või apteekriga.

Bikalutamiidi ei tohi anda lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne bikalutamiini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on mõni seisund järgmistest: mis tahes südameveresoonkonna haigus, sh südame rütmihäired (arütmia) või kui te saate nende seisundite tõttu ravimeid. Bikalutamiidi kasutamisel võib teil olla suurem risk südame rütmihäirete tekkeks;
 • kui teil on probleeme maksaga;
 • kui teil on suhkurtõbi ja te juba saate ravi mõne LHRH analoogiga. Sellised ravimid on näiteks gosereliin, busereliin, leuproreliin ja triptroreliin;
 • kui te lähete haiglasse, öelge meditsiinipersonalile, et te võtate bikalutamiidi.

Muud ravimid ja Bicalutamide Kabi 50 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid ja taimsed ravimid. See on tähtis põhjusel, et bikalutamiid võib mõjutada teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned muud ravimid mõjutada bikalutamiidi toimet.

Ärge võtke bikalutamiidi, kui te juba võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • tsisapriid (kasutatakse teatud tüüpi seedehäirete korral);
 • teatud antihistamiinikumid (terfenadiin või astemisool).

Bikalutamiid võib mõjutada mõnede südame rütmihäirete ravimiseks kasutatavate ravimite (nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon ja sotalool) toimet või suurendada südame rütmihäirete tekkimise riski, kui seda kasutatakse koos mõnede muude ravimitega (nt metadoon (kasutatakse valuvaigistina ja uimastisõltuvuse võõrutusnähtude ravis), moksifloksatsiin (antibiootikum), raskete vaimuhaiguste ravis kasutatavad antipsühhootikumid).

Samuti rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • suukaudsed verehüüvete teket ennetavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid);
 • tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssimiseks);
 • kaltsiumikanali blokaatorid (kõrgvererõhutõve või muude südamehaiguste raviks);
 • tsimetidiin (maoprobleemide korral);
 • ketokonasool (seente poolt põhjustatud infektsioonide raviks).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bikalutamiid ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ega masinatega ja tööriistadega töötamise võimet. Kuid kui te olete unine, siis olge ettevaatlik nende tegevuste sooritamisel.

Bicalutamide Kabi 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi

Bicalutamide Kabi 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Bicalutamide Kabi 50 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Täiskasvanutel on soovitatav annus üks tablett üks kord ööpäevas.
 • Neelake tablett tervelt koos joogiveega.
 • Püüdke võtta tablett iga päev samal kellaajal.
 • Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, isegi kui te tunnete ennast tervena, kuni arst ei ole seda teile soovitanud.

Kui te võtate Bicalutamide Kabi 50 mg rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem bikalutamiidi kui arst teile soovitas, teatage kohe sellest arstile või minge haiglasse.

Kui te unustate Bicalutamide Kabi 50 mg võtta

 • Kui te unustasite annuse võtmata, jätke unustatud annus vahele ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.
 • Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust korraga), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid:

Neid esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st). Sümptomiteks võivad olla järsku avalduvad:

 • nahalööve, sügelus või nõgestõbi;
 • näo, huulte, keele, kurgu või muude kehaosade paistetus;
 • hingeldus, vilisev hingamine või hingamisraskus.

Kui see juhtub teiega, pöörduge otsekohe arsti poole.

Samuti rääkige otsekohe oma arstile, kui te märkate midagi järgnevast: Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • kõhuvalu;
 • veri uriinis.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Need nähud võivad viidata maksaprobleemidele või harvadel juhtudel (esineb vähem kui 1 inimesel 1000st) maksapuudulikkusele.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • tõsine õhupuudus või hingeldus, mis kiiresti süveneb. Koos sellega võivad tekkida köha või kõrgenenud kehatemperatuur (palavik). Need nähud võivad viidata kopsupõletikule, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsuhaiguseks.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • muutused EKGs (QTintervalli pikenemine).

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • pearinglus;
 • kõhukinnisus;
 • iiveldus;
 • rinnanäärmete turse ja hellus;
 • kuumahood;
 • nõrkustunne;
 • tursed;
 • punaste vererakkude vähesus (aneemia). See võib teid muuta väsinuks või kahvatuks.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • söögiisu langus;
 • vähenenud suguiha;
 • masendus;
 • unisus;
 • seedehäire;
 • kõhugaasid;
 • juuste väljalangemine;
 • juustekasvu taastumine või kehakarvade lisandumine;
 • kuiv nahk;
 • sügelus;
 • nahalööve;
 • võimetus saavutada erektsiooni (impotentsus);
 • kehakaalu suurenemine;
 • valu rinnus;
 • südamefunktsiooni langus;
 • südameinfarkt.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • naha tundlikkuse suurenemine päikesevalguse suhtes.

Teie arst võib teile määrata vereanalüüse, et kontrollida teie verd muutuste suhtes.

Ärge ehmuge sellest võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neid esineda.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Bicalutamide Kabi 50 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bicalutamide Kabi 50 mg sisaldab

 • Toimeaine on bikalutamiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg bikalutamiidi.

Tableti sisu: Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, A-tüüpi naatriumtärklisglükolaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, povidoon K30, magneesiumstearaat.

Tableti kate: Opadry valge Y-1-7000, mis sisaldab hüpromelloos 5 CP (E464), makrogool 400 ja titaandioksiidi (E171).

Kuidas Bicalutamide Kabi 50 mg välja näeb ja pakendi sisu

Bicalutamide Kabi 50 mg on valged kuni valkjad ümmargused õhukese polümeerikattega kaksikkumerad 7 mm tabletid, mille ühel küljel on sisse pressitud „DB01“ ja teine külg on sile. Tabletid on pakendatud blisterpakenditesse, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court

Farnham Road, Bordon Hampshire, GU350NF Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Bicalutamid Kabi 50 mg Filmtabletten

Belgia

Bicalutamide Fresenius Kabi 50 mg filmomhulde tabletten

Bulgaaria

Bicalutamide Kabi 50 mg, film-coated tablets

Taani

Bicalutamid Fresenius Kabi

Eesti

Bicalutamide Kabi 50 mg

Kreeka

Bicalutamide Kabi, 50 mg/tab, επικαλυµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

Hispaania

Bicalutamida Kabi 50 mg, comprimidos recubiertos con película EFG

Ungari

Bicalutamid Kabi 50 mg filmtabletta

Iirimaa

Bicalutamide 50 mg film-coated tablets

Leedu

Bicalutamide Kabi 50 mg plėvele dengtos tabletės

Holland

Bicalutamide Fresenius Kabi 50 mg filmomhulde tabletten

Poola

Bicalutamide Kabi

Portugal

Bicalutamida Kabi

Rumeenia

Bicalutamida Kabi 50 mg, comprimate filmate

Sloveenia

Bikalutamid Kabi 50 mg filmsko obložene tablete

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.