Climara - transdermaalne plaaster (50mcg 24h)

ATC Kood: G03CA03
Toimeaine: östradiool
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

CLIMARA
transdermaalne plaaster (50mcg 24h)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Climara 50 mikrogrammi/24 tunnis transdermaalne plaaster

Östradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Climara ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Climara kasutamist

3.Kuidas Climara’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Climara’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Climara ja milleks seda kasutatakse

Climara on hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mis sisaldab naissuguhormooni östrogeen. Climara’t kasutatakse postmenopausis naistel, kellel on menopausist möödunud rohkem kui 12 kuud (üks aasta).

Milleks Climara’t kasutatakse

Menopausi sümptomite leevendamine

Menopausi ajal langeb naise organismis toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada näo, kaela ja rindkere kuumatunnet (kuumahood). Climara leevendab neid menopausi sümptomeid. Arst kirjutab teile välja Climara’t juhul, kui need sümptomid segavad tõsiselt teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ennetamine

Mõnedel naistel tekib menopausi ajal luude hõrenemine (osteoporoos). Selle ravivõimalusi arutage oma arstiga. Kui teil on suurenenud risk osteoporoosist tingitud luumurdude tekkeks ning teile ei sobi teised ravimid, võite Climara’t kasutada menopausi ajal osteoporoosi ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Climara kasutamist

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll

HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on Climara kasutamise kogemus piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR riskid olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne Climara kasutamise alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib hõlmata vajadusel ka rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Climara kasutamist, peaksite käima regulaarselt (vähemalt kord aastas) oma arsti juures kontrollis. Nendel visiitidel arutage oma arstiga Climara-raviga jätkamise kasu- ja riskitegureid.

Arst võib teile lisaks Climara’le välja kirjutada ka gestageeni sisaldava hormoonravimi, mida peate lisaks Climara’le võtma igal kuul 12 päeva. Seda juhul, kui:

-teil on emakas, või

-teil on kunagi esinenud endometrioosi.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarses rinnanäärmete kontrollis.

Ärge kasutage Climara’t

Kui mõni allpool toodud seisunditest kehtib teie kohta, ärge Climara’t kasutage. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Climara kasutamist oma arstiga.

Ärge kasutage Climara’t:

kui te põete, teil on varem esinenud või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki;

kui teil on või teil kahtlustatakse östrogeenidest sõltuvat kasvajat (nt emakalimaskesta- e endomeetriumivähk);

kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset vereeritust;

kui teil on ravimata emakalimaskesta liigkasv (emakalimaskesta hüperplaasia);

kui teil on varem esinenud või esineb verehüübeid veenides (tromboos), nt jala- (süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia);

kui teil on vere hüübimishäired (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);

kui teil on varem esinenud või esineb haigusi, mis on põhjustatud trombidest arterites, nt südameinfarkt, insult või stenokardia;

kui teil on või on varem olnud maksahaigus ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole veel normaliseerunud;

kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;

kui te olete östrogeenide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisundeist tekib teil esmakordselt Climara kasutamise ajal, lõpetage kohe Climara kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Climara kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Millal olla Climara kasutamise ajal eriti ettevaatlik

Enne ravi algust öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud allpool loetletud probleeme, kuna need võivad Climara-ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate käima tihedamini arsti juures kontrollis:

fibroidid emakas;

emakalimaskesta esinemine väljaspool emakat (endometrioos) või varasem emakalimaskesta liigne vohamine (endometriaalne hüperplaasia);

kõrgenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Trombid veenides (tromboos)”);

östrogeensõltuva kasvaja suurenenud risk (nt teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk);

kõrge vererõhk;

maksahaigused (nt healoomuline maksakasvaja);

suhkurtõbi;

sapikivitõbi;

migreen või tugevad peavalud;

immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab mitmeid organeid (dissemineerunud erütematoosluupus);

epilepsia;

astma;

kuulmekile ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);

väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres;

südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus;

pärilik angioödeem.

Lõpetage koheselt Climara kasutamine ja kontakteeruge oma arstiga, kui te märkate HAR ajal järgmisi sümptomeid:

ükskõik milline lõigus „Ärge võtke Climara’t“ kirjeldatud seisunditest;

naha või silmavalgete kollasus (ikterus). See võib olla maksahaiguse tunnus;

märkimisväärne vererõhu tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);

migreenitaolise peavalu esmakordne esinemine;

kui te rasestute;

kui te märkate trombi sümptomeid nagu:

-jalgade valulik paistetus ja punetus;

-äkiline valu rinnus;

-hingamisraskused.

Lisateavet vt lõigust „Trombid veenides (tromboos)“.

Märkus: Climara ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, võib teil olla vajalik täiendavate rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Liigne emakalimaskesta paksenemine (endomeetriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta vähk (endomeetriumivähk)

Emakalimaskesta liigse paksenemise (endometriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta (endomeetriumi) vähi tekkerisk suureneb, kui kasutada ainult östrogeene sisaldavat HAR.

Progestageeni lisamine raviskeemi vähemalt 12 päevaks 28-päevase tsükli jooksul kaitseb teid selle lisariski eest. Sellepärast määrab arst (juhul, kui teil on emakas alles) teile veel progestageeni. Kui teie emakas on operatsiooni teel (hüsterektoomia) eemaldatud, siis arutage oma arstiga, kas te võite seda ravimit ilma progestageenita ohutult kasutada.

50…65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel 1000-st endomeetriumivähk. Ainult östrogeeni sisaldavat HARi kasutavate 50…65-aastaste emakaga naistel võib endomeetriumivähki esineda 10…60-l 1000-st (st 5…55 lisajuhtu), see sõltub östrogeeni annusest ja kasutamise kestusest.

Ootamatu veritsus

Climara kasutamise ajal esineb teil üks kord kuus menstruatsioonitaoline verejooks. Kui teil tekib lisaks igakuisele verejooksule veel ootamatut veritsust või määrimist, mis:

-kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;

-tekib pärast 6 kuud kestnud Climara kasutamist;

-jätkub ka peale Climara kasutamise lõpetamist; minge võimalikult ruttu arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et rinnanäärmevähi tekkerisk suureneb kombineeritud östrogeen-progestageenravi ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR korral. Lisarisk sõltub HAR kasutamise kestusest - see ilmneb mõne aasta jooksul, kuid langeb tavapärasele tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Eemaldatud emakaga naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HARi 5 aasta jooksul, ei suurene rinnanäärmevähi risk, või suureneb see vähesel määral.

Võrdlus

1000-st 50…79-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse rinnanäärmevähk 5 aasta jooksul keskmiselt 9…17-l. 1000-st 50…79-aastasest naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR üle 5 aasta, diagnoositakse rinnanäärmevähk 13…23-l (st 4…6 lisajuhtu).

Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui te märkate mõnda allpool toodud muutustest, minge arsti vastuvõtule:

-lohud, kortsud nahal;

-rinnanibude muutused;

-nähtavad või tuntavad tükid rinnas.

Soovitame teil osaleda ka mammograafia (rindade röntgenuuring) sõeluuringutes. Kui teile teostatakse mammograafiat, siis informeerige kindlasti protseduuri läbi viivat meditsiiniõde/tervishoiutöötajat sellest, et kasutate HAR, kuna see ravim võib suurendada rinnakoe tihedust ja mõjutada seeläbi mammogrammi ülesvõtet. Rinnakoe tihenemise korral ei pruugi mammograafia kõiki rinnas esinevaid tihendeid (tükke) avastada.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb väga harva – palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HAR on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga.

Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 2000-st 50…54-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse munasarjavähk 5-aasta jooksul keskmiselt kahel naisel. 2000-st naisest, kes on kasutanud HAR 5 aasta vältel, esineb munasarjavähki ligikaudu kolmel (st 1 lisajuht).

HAR toime südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)

Hormoonasendusravi ajal, eriti esimesel raviaastal, suureneb risk verehüüvete tekkeks veenides ligikaudu 1,3…3 korda, võrrelduna HAR mittekasutajatega.

Sellised verehüübed võivad olla tõsised ning põhjustada kopsudesse jõudes valu rinnus, hingeldust, minestust või isegi surma.

Verehüüvete veenis tekkimise tõenäosus suureneb vanuse tõustes, samuti juhul, kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, rääkige sellest oma arstile:

-te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tagajärjel pikemat aega käima (vt ka lõik 3 „Kui teid on vaja opereerida“);

-te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²);

-teil on vere hüübimise häired, mis vajavad pikaajalist hüübimisvastast ravi;

-kellelgi teie lähisugulastest on esinenud trombi jalgades, kopsus või mõnes muus organis;

-teil on süsteemne erütematoosne luupus;

-te põete vähktõbe.

Trombide sümptomeid on kirjeldatud lõigus „Lõpetage koheselt Climara kasutamine ja kontakteeruge oma arstiga“.

Võrdlus

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt trombi veenides 5 aasta jooksul keskmiselt 4…7 naist.

1000-st 50-ndates aastates naisest, kes on kasutanud östrogeen-progestageen HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 9…12-l (st 5 lisajuhtu).

1000-st 50-ndates aastates eemaldatud emakaga naisest, kes saavad ainult-östrogeen HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 5…8-l (st 1 lisajuht).

Südamehaigused (infarkt)

Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR aitaks ära hoida südameinfarkti tekkimist.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeen-progestageen HAR, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste tekkeks, kui neil, kes ei kasuta HAR.

Eemaldatud emakaga naistel, kes kasutavad ainult-östrogeen ravi ei suurene südamehaiguste tekkerisk.

Insult

HAR kasutajatel on insuldi tekkerisk võrrelduna HAR mittekasutajatega ligikaudu 1,5 korda suurem. HAR kasutavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

Võrdlus

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt insuldi 5 aasta jooksul keskmiselt 8 naist.

1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad HAR, diagnoositakse insulti 5-aasta jooksul keskmiselt 11-l (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei hoia ära mälu halvenemist. On mõningaid andmeid selle kohta, et mälu halvenemine on suurem naistel, kes hakkasid HAR kasutama pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on soodumus pigmendilaikude (kloasmid) tekkeks näol, peaksite Climara kasutamise ajal vältima otsest päikese- või ultraviolettvalgust.

Päriliku angioödeemiga naistel, kes kasutavad Climara’t võivad angioödeemi sümptomid tekkida uuesti või süveneda.

Kui teil on probleeme südame või neerudega, jälgib arst teid ravi ajal hoolikalt.

Muud ravimid ja Climara

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid preparaate või muid loodustooteid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Climara toimet, mille tulemusel võib tekkida ebaregulaarne veritsus. See kehtib allpool loetletud ravimite kohta:

-epilepsia ravimid (nt barbituraadid, fenütoiin, primidoon, karbamasepiin ning võimalik, et ka okskarbasepiin, topiramaat ja felbamaat);

-tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin);

-HIV-infektsiooni ja viirusliku C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid nagu nevirapiin, efavirens, nelfinaviir ja ritonaviir);

-ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid;

-seeninfektsioonide ravimid (nt griseofulviin, flukonasool, itrakonasool, ketokonasool ja vorikonasool);

-bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt klaritromütsiin ja erütromütsiin);

-teatud südamehaiguste ja kõrge vererõhu ravimid (nt verapamiil ja diltiaseem);

-greibimahl.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile tehakse vereanalüüse, siis informeerige oma arsti või labori töötajaid sellest, et kasutate Climara’t, kuna see ravim võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Climara’t kasutatakse postmenopausis naistel.

Kui te rasestute, tuleb Climara kasutamine viivitamatult lõpetada ja võtta ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Climara kasutajatel ei ole täheldatud toimeid autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3.Kuidas Climara’t kasutada

Kasutage Climara’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kui kaua peaksite Climara plaastrit kasutama ja kas te peate tegema hormoonivaba nädala (7 päeva ilma plaastrita).

Ärge alustage Climara kasutamist enne, kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

Plaastri kasutamine

Eemaldage kaitsekile ning asetage plaaster (kleepuv pind allpool) puhtale ja kuivale nahale, soovitatavalt alakõhule või tuharale. Climara plaastrit ei tohi asetada rindadele. Kleepige plaaster iga kord erinevasse kohta, ärge kunagi asetage plaastrit kaks korda järjest samasse kohta. Piirkond, kuhu plaaster asetatakse, ei tohi olla rasvane, kahjustatud ega ärritunud. Taljepiirkonda tuleks vältida, kuna kitsas riietus võib plaastri lahti hõõruda. Plaaster tuleb nahale asetada vahetult pärast kotikesest välja võtmist ja kaitsekile eemaldamist. Suruge plaaster peopesaga vastu nahka umbes 10 sekundi jooksul. Veenduge, et kontakt nahaga on hea, seda eriti plaastri servadel. Plaastrit tuleb vahetada üks kord nädalas. Kui plaaster on asetatud korralikult, võite käia vannis või duši all, nagu tavaliselt. Väga kuumas vannivees või saunas võib plaaster siiski nahalt ära tulla.

Kui te olete kasutanud mõnda teist hormoonasendusravi preparaati: kasutage käesolev pakend lõpuni, kuni olete ära võtnud kõik selleks kuuks ette nähtud ravimi. Alustage Climara kasutamist järgmisel päeval. Ärge jätke vahet vanade tablettide võtmise ja Climara kasutamise vahele.

Kui te olete kasutanud nädalase hormoonivaba perioodiga hormoonasendusravi: alustage Climara kasutamist pärast hormoonivaba perioodi lõppu.

Kui te hetkel ei kasuta hormoonasendusravi: Climara kasutamist võite alustada ükskõik millisel päeval.

Pidev ravi: kasutage igal nädalal ühte plaastrit. Seitsme päeva möödudes eemaldage plaaster ja asendage see uuega (erinevale kohale).

Tsükliline ravi (sisaldab hormoonivaba nädalat): kasutage 3 nädala jooksul üks plaaster nädalas. Seejärel pidage 7-päevane paus, misjärel alustage jälle plaastrite kasutamist.

Climara kasutamise ajal tekib teil üks kord kuus veritsus (menstruatsioonilaadne verejooks).

Kui te kasutate Climara’t rohkem kui ette nähtud

Kandke nahale korraga vaid üks plaaster. Kui te kasutate kogemata korraga rohkem plaastreid, võib teil esineda iiveldust, oksendamist või vähest tupekaudset vereeritust. Sellisel juhul eemaldage plaastrid. Spetsiifiline ravi pole vajalik, kuid vajadusel peaksite konsulteerima oma arstiga.

Kui plaaster tuleb ära, või kui te unustate Climara’t kasutada

Juhul kui plaaster tuleb ära enne 7. päeva, võib selle uuesti nahale asetada. Vajadusel võib järelejäänud päevadeks (7. päeva lõpuni) asetada nahale uue plaastri.. Kui te unustate mõne päeva jooksul plaastri asendada, võib teil esineda ebaregulaarset veritsust ja määrimist.

Kui te lõpetate Climara kasutamise

Teil võivad tekkida jälle menopausi tavalised sümptomid, sh kuumahood, unehäired, närvilisus, pearinglus või tupe kuivus. Te ei pruugi olla enam kaitstud menopausiaegse luude hõrenemise eest (kaitse toimib vaid ravi ajal).

Kui te soovite lõpetada Climara kasutamist, pidage enne nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teid on vaja opereerida

Kui teile on planeeritud operatsioon, teavitage kirurgi, et te kasutate Climara’t. Vähendamaks verehüüvete tekkeriski, võib olla vajalik Climara kasutamise lõpetamine 4…6 nädalat enne operatsiooni (vt ka lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti alustada Climara kasutamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Järgnevaid haigusi on teatatud rohkem HAR kasutavatel naistel, võrrelduna HAR mittekasutajatega:

-rinnanäärmevähk;

-emakalimaskesta ülemäärane vohamine või vähk (endometriaalne hüperplaasia või vähk);

-munasarjavähk;

-trombid jala- või kopsuveenides (venoosne trombemboolia);

-südamehaigused;

-insult;

-võimalik mälu nõrgenemine, kui HAR-iga alustatakse peale 65. eluaastat.

Lisateavet nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Järgnev on loetelu Climara kasutamisega seotud kõrvaltoimetest.

Kõige sagedamad kõrvaltoimed:

-ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus (vt ka lõik 2 „Hormoonasendusravi ja vähk");

-rindade tundlikkus;

-rindade valulikkus.

Need kõrvaltoimed esinevad esimestel Climara kasutuskuudel ja on tavaliselt ajutised ning kaovad pideva ravi käigus. Kui seda ei juhtu, pöörduge arsti poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-depressioon, pearinglus, närvilisus, jõuetus, suurenenud higistamine, kuumahood;

-peavalu;

-kõhupuhitus, iiveldus;

-sügelus või lööve manustamiskohal;

-vedelikupeetus, kehakaalu suurenemine;

-ebaregulaarsed menstruatsioonid, muutunud eritis tupest;

-generaliseerunud valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-vere kõrgenenud kolesteroolitase;

-ärevus, unepuudus, apaatia, meeleolu muutused, keskendumisvõime langus, äärmuslikud tunded või eufooria, treemor, agitatsioon, libiido muutused;

-torkimise tunne;

-migreen;

-nägemishäired, silmade kuivus;

-südamepekslemine;

-pindmiste veenide põletik (flebiit), kõrge vererõhk;

-õhupuudus, ninakinnisus või nohu;

-söögiisu suurenemine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus, jämesoole häired;

-ebatavalised veritsused või verevalumid nahal (purpur);

-akne, juuste väljalangemine, naha kuivus, küünte probleemid, väikesed paistetused nahal, liigne karvakasv;

-liigesevalu, lihaskrambid;

-kusepakitsus, uriinipidamatus, kusepõie põletik (tsüstiit), uriini värvimuutus, veri uriinis;

-emakalimaskesta healoomulised kasvajad, emakalimaskesta paksenemine, probleemid emakaga, rindade paistetus, rindade hellus;

-väsimus, muutused vereanalüüsides, palavik, jõuetus, üldine halb enesetunne.

Lisaks on arstide poolt teada antud järgmisi kõrvaltoimeid:

-vähenenud hapniku juurdevool ajju või teatud aju osadesse (vt lõik 2 „Insult“);

-kõhuvalu, kõhupuhitus, naha või silmavalgete kollasus (ikterus);

-kontaktdermatiit;

-fibroidid.

Järgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste hormoonasendusravimite kasutamisel:

-sapipõie haigused;

-erinevad nahakahjustused:

-naha värvimuutus, eriti näo- või kaelapiirkonnas (nn „raseduslaigud“ e kloasmid);

-valulikud punakad nahakühmud (nodoosne erüteem);

-lööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega (mitmekujuline erüteem).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Climara’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pärast kasutamist sisaldab plaaster arvestatavas koguses toimeainet, mis võib keskkonda sattudes omada kahjulikku mõju. Seetõttu tuleb kasutatud plaaster hoolikalt hävitada. Iga kasutatud või mittekasutatud plaaster tuleb murda pooleks, kleepuvad pinnad suruda omavahel kokku ning visata ära koos majapidamisprügiga. Kasutatud plaastreid ei tohi tualetist veega all lasta ega asetada vedeljäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Climara sisaldab

Climara on hormooni sisaldav plaaster, milles sisalduv toimeaine on östradioolhemihüdraat. Iga 12,5 cm² pindalaga plaaster sisaldab 3,8 mg östradiooli (moodustunud 3,9 mg östradioolhemihüdraadist), millest vabaneb 50 mikrogrammi toimeainet 24 tunni jooksul.

Teised koostisosad on isooktüülakrülaat/akrüülamiid/vinüülatsetaat-kopolümeer, etüüloleaat, isopropüülmüristaat, glütseroolmonolauraat polüestrist kaitsekilel, kaitstud polüetüleenist pealiskilega.

Kuidas Climara välja näeb ja pakendi sisu

Climara plaaster on ovaalne, poolläbipaistev.

Pakendis on 4 või 12 plaastrit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen

Saksamaa

Tootja:

Bayer Weimar GmbH & Co. KG

99427 Weimar

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Climara 50 mikrogrammi/24 tunnis transdermaalne plaaster

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 12,5 cm2 plaaster sisaldab 3,8 mg östradiooli (moodustunud 3,9 mg östradioolhemihüdraadist), vabastades 50 mikrogrammi östradiooli 24 tunni jooksul.

INN. Estradiolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Transdermaalne plaaster.

Ovaalne transdermaalne plaaster poolläbipaistva homogeense maatriksiga läbipaistval kandjakilel.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel, kellel on menopausist möödunud rohkem kui üks aasta.

Osteoporoosi profülaktika postmenopausaalsetel naistel, kellel on kõrge risk luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on osteoporoosi profülaktika. (Vt ka lõik 4.4).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Climara on ainult östrogeenil põhinev plaaster, mis asetatakse nahale kord nädalas.

Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamisel ja jätkamisel tuleb kasutada kõige madalamat efektiivset annust lühima aja jooksul (vt ka lõik 4.4). Menopausaalsete sümptomite ravi tuleb alustada kõige madalama hormoonisisaldusega Climara plaastriga. Kui peetakse vajalikuks, võib kasutada ka kõrgema hormoonisisaldusega plaastrit. Kui ravivastus on saavutatud, tuleb sümptomite leevendamiseks kasutada madalaima efektiivse annusega plaastrit.

Naised, kellel emakas on alles, peavad lisaks Climara’le manustama iga kuu vähemalt 12...14 päeva jooksul progestageeni. Hüsterektomeeritud naistel ei ole progestageeni lisamine raviskeemi soovitatav, välja arvatud juhul, kui neil on eelnevalt diagnoositud endometrioos.

Pidev raviskeem:

Plaaster tuleb paigaldada kord nädalas ning eemaldada kasutatud plaaster 7 päeva pärast. Uue plaastri asetamiseks tuleb valida erinev koht.

Tsükliline raviskeem:

Plaastreid võib kasutada ka tsüklilise skeemi alusel. Kui eelistatakse tsüklilist ravi, tuleb plaaster paigaldada kord nädalas, 3 järjestikusel nädalal, millele järgneb 7-päevane plaastrivaba intervall enne järgmist tsüklit.

Kuidas Climara kasutamist alustada

Naised, kes ei kasuta östrogeene või kes lähevad üle pidevalt kombineeritud hormoonasendusravilt, võivad Climara kasutamist alustada ükskõik millisel ajal.

Naised, kes lähevad üle pidevalt järjestikuselt hormoonasendusravilt, peavad alustama päeval pärast eelmise raviskeemi lõpetamist.

Patsiendid, kes lähevad üle tsükliliselt hormoonasendusravilt, peavad alustama päeval pärast ravimivaba intervalli.

Vahelejäänud või kaotatud plaaster

Juhul kui plaaster tuleb enne 7-päevase kasutusperioodi lõppu lahti, võib selle uuesti nahale asetada. Vajadusel võib 7-päevase annustamisintervalli lõpuni jäänud päevadeks asetada nahale uue plaastri.

Juhul kui patsient unustab uue plaastri nahale asetada, peab ta seda tegema niipea, kui see talle meenub. Järgmine plaaster tuleb nahale asetada pärast tavapärast 7-päevast intervalli.

Kui uut plaastrit mitme päeva jooksul nahale ei asetata, tõuseb läbimurdeveritsuse ja määrimise tõenäosus.

Manustamisviis

Pärast kaitsekile eemaldamist Climara plaastri adhesiivselt pinnalt tuleb see asetada kuivale ja puhtale nahale kehatüvel või tuharatel. Climara plaastrit ei tohi asetada rindadele. Manustamiskohta tuleb vahetada nii, et kahel järjestikusel nädalal ei asetataks plaastrit samale kohale. Piirkond, kuhu plaaster asetatakse, ei tohi olla rasune, katki ega ärritatud. Taljepiirkonda tuleks vältida, kuna kitsas riietus võib plaastri lahti hõõruda.

Plaaster tuleb nahale asetada kohe pärast pakendi avamist ja kaitsekile eemaldamist. Plaaster surutakse peopesaga nahale umbes 10 sekundi jooksul, veendudes, et on saavutatud hea kontakt, seda eriti plaastri servadel.

Plaastrit tuleb vahetada kord nädalas. Kui plaaster on asetatud korralikult, võib patsient käia vannis või duši all nagu tavaliselt. Väga kuuma vannivee kasutamisel ja saunas käimisel võib plaaster nahalt siiski eemalduda.

Lapsed

Climara ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Eakad

Puuduvad andmed annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel. 65-aastased või vanemad naised, vt lõik 4.4.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Climara’t ei ole uuritud maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta vt lõik 4.4.

4.3Vastunäidustused

Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.

Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumivähk) või nende kahtlus.

Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.

Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.

Varem esinenud või hetkel esinev venoosne trombemboolia (süvaveenitromboos, kopsuarteri trombemboolia).

Teadaolev trombofiilne häire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).

Aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).

Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.

Porfüüria.

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausaalsete sümptomite ravimiseks tuleb hormoonasendusravi alustada vaid siis, kui sümptomid halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt hinnata kasu ja riski suhet ning jätkata hormoonasendusravi ainult senikaua, kuni sellest saadav kasu ületab riski.

Enneaegse menopausi HAR korral on tõendusmaterjal seonduvate riskide kohta piiratud. Tulenevalt madalast absoluutsest riskist noorematel naistel, võib nendel kasu/riski suhe olla soodsam, kui vanematel naistel.

Arstlik läbivaatus/jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik isiklik ja perekondlik meditsiiniline anamnees. Arstlik läbivaatus (kaasa arvatud vaagna ja rindade uuring) peab juhinduma meditsiinilisest anamneesist ning vastunäidustustest ja hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus on soovitatav patsiendi perioodiline kontroll, mille sagedus ja uuringute olemus määratakse iga naise puhul individuaalselt. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades (vt lõik „Rinnanäärmevähk“) tuleb arsti või õde informeerida. Uuringud, kaasa arvatud mammograafia, tuleb läbi viia kooskõlas kehtivate nõuetega, arvestades konkreetset kliinilist vajadust.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal esineb, on varem esinenud ja/või on raseduse ajal või varasema hormoonravi ajal ägestunud ükskõik milline alljärgnevatest seisunditest. Tuleb arvestada, et need seisundid võivad Climara-ravi ajal korduda või ägeneda, eriti:

leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos;

trombemboolsete haiguste riskifaktorite esinemine (vt allpool);

östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, nt rinnanäärmevähk lähisugulastel;

hüpertensioon;

maksahaigused (nt maksaadenoom);

suhkurtõbi vaskulaarse haaratusega või ilma;

sapikivitõbi;

migreen või (tugev) peavalu;

dissemineerunud erütematoosluupus;

endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool);

epilepsia;

astma;

otoskleroos;

pärilik angioödeem.

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks

Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ning järgnevate seisundite korral:

ikterus või maksafunktsiooni näitajate halvenemine;

märkimisväärne vererõhu tõus;

migreenitaolise peavalu esmakordne esinemine;

rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk

Pikaajaline monoteraapia östrogeenidega tõstab endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi tekkeriski kahjustamata emakaga naistel. Endomeetriumivähi tekkerisk on ainult östrogeeni kasutavate naiste seas võrreldes mittekasutajatega 2...12 korda suurem, sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib kõrgenenud risk püsida vähemalt 10 aastat.

Naistel, kellel emakas ei ole eemaldatud, vähendab ainult östrogeen HAR-ga seotud liigset riski gestageeni lisamine raviskeemi vähemalt 12 päevaks/28 päevase tsükli kohta, või pidev kombineeritud östrogeen-gestageen ravi.

Suukaudse östradiooli annuse > 2 mg, konjugeeritud hobuseöstrogeeni > 0,625 mg ja plaastrite puhul (> 50 mikrogrammi/päevas) ei ole progestageeni lisamisest tingitud endomeetriaalne ohutus tõestatud.

Ravi esimestel kuudel võib esineda läbimurdeveritsust ja määrimist. Kui läbimurdeveritsus või määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi lõpetamist, tuleb selle põhjuseid uurida. Uuringud võivad sisaldada endomeetriumi biopsiat, et välistada endomeetriumi pahaloomuliste kasvajate olemasolu.

Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosikollete pahaloomulisi muutusi või nende eelset seisundit. Seetõttu tuleb kaaluda progestageenide lisamist östrogeenasendusravile naistel, kellel emakas on eemaldatud endometrioosi tõttu, kui on teada endometrioosikollete jäämine organismi.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib eeldada, et östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saavatel naistel ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldava HAR korral on rinnanäärmevähi tekkerisk suurenenud, see sõltub HAR kasutamise kestusest.

Kombineeritud östrogeen-progestageen ravi

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud Women’s Health Initiative (WHI) uuring ning epidemioloogilised uuringud on näidanud, et ligikaudu 3 aasta pärast suureneb rinnanäärmevähi risk naistel, kes kasutavad hormoonasendusraviks östrogeeni-progestageeni kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Ainult östrogeen ravi

Women’s Health Initiative (WHI) uuring ei näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist hüsterektomeeritud naistel, kes saavad hormoonasendusraviks ainult östrogeene. Jälgimisuuringud on enamasti näidanud väikest rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis on oluliselt väiksem östrogeeni- progestageeni kombinatsiooni saanutel leitust (vt lõik 4.8).

Suurem risk ilmneb pärast mõnda raviaastat, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast HARi lõppu ravi alustamise tasemele.

HAR, eriti kombineeritud ravi östrogeeni-progestageeniga, suurendab mammograafiliste kujutiste tihedust, mis võib halvendada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki.

Ulatuslikust metaanalüüsist saadud epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi; see suurem risk ilmneb pärast 5-aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist.

Mõned teised uuringud, sh WHI-uuring, viitavad sellele, et kombineeritud HAR kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

HAR-i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia tekkeriski 1,3...3 kordse suurenemisega. VTE esinemine on tõenäolisem hormoonasendusravi esimesel aastal, kui hiljem (vt lõik 4.8).

Teadaoleva trombofiilse häirega patsientidel on suurenenud risk VTE tekkeks ning HAR võib tõsta seda riski veelgi. Setõttu on neil patsientidel HAR vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorite hulka kuuluvad: östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, ulatuslik lõikus, pikaajaline immobilisatsioon, rasvumine (KMI > 30 kg/m), rasedus/sünnitusjärgne periood, dissemineerunud erütematoosluupus (SLE) ja vähk. Puudub ühtne seisukoht varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes.

Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide puhul, tuleb kaaluda profülaktilistele meetmete kasutamist vältimaks VTE tekkimist operatsioonijärgselt. Kui pikaajaline liikumatus on tingitud plaanilisest operatsioonist, tuleb 4...6 nädalat enne operatsiooni hormoonasendusravi ajutiselt katkestada. Ravi ei tohi jätkata enne, kui naine on jälle täielikult liikumisvõimeline.

Naistele, kelle anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud noores eas tromboosi, võib pärast hoolikat nõustamist pakkuda sõeluuringut, selgitades uuringu piiratust (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus). Kui trombofiilne häire avastatakse kas perekondliku tromboosi näol või kui defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, S-valgu või C-valgu puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb enne ravi alustamist hoolikalt kaaluda HAR kasu/riski suhet.

Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi võtmine lõpetada. Patsientidele tuleb öelda, et nad peavad pöörduma arsti poole kohe, kui ilmnevad potentsiaalse trombemboolia sümptomid (nt jala valulik paistetus, äkiline valu rinnakorvis, düspnoe).

Südamepärgarteritõbi (Coronary Artery Disease - CAD)

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole näidanud östrogeen-gestageen kombinatsiooni või ainult östrogeeni sisaldava HAR kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes CAD-iga või ilma CAD-ita naistel.

Kombineeritud östrogeen-progestageen ravi

Östrogeen-gestageen HAR kasutamisel on CAD-i suhteline tekkerisk veidi suurenenud. Kuna CAD-i absoluutne tekkerisk on east sõltuv, on östrogeeni ja gestageeni kombinatsiooni kasutamisel lisandunud CAD-i juhtude arv tervetel menopausi eas naistel väga väike, kuid see suureneb vanuse tõustes.

Monoteraapia östrogeeniga

Randomiseeritud kontrollitud andmed ei näita CAD-i riski suurenemist eemaldatud emakaga naistel, kes kasutasid raviks ainult östrogeeni.

Isheemiline insult

Östrogeen-gestageeni kombineeritud ravi ja ainult östrogeeni sisaldavat ravi seostatakse isheemilise insuldi tekkeriski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna insuldi tekkerisk on east sõltuv, suureneb HAR kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedeliku retentsiooni ja seetõttu tuleb südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeenasendus- või hormoonasendusravi ajal hoolikalt jälgida, sest harvadel juhtudel võib östrogeenraviga kaasneda triglütseriidide plasmakontsentratsiooni suur tõus, mis võib põhjustada pankreatiiti.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) kontsentratsiooni, mis viib kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valguga seotud joodi (PBI) järgi), T4 (mõõdetud kolonn- või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3 resiiniga seondumine väheneb, mis näitab TBG kontsentratsiooni suurenemist. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võivad suureneda ka teiste siduvate valkude, st kortikoide siduva globuliini (CBG), suguhormoone siduva globuliini (SHBG) kontsentratsioonid, mis põhjustab vastavalt veres ringlevate kortikosteroidide ja suguhormoonide kontsentratsiooni suurenemist. Vaba või bioloogiliselt aktiivse hormooni kontsentratsioon ei muutu. Suureneda võivad teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-I-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) kontsentratsioonid.

Aeg-ajalt võivad esineda kloasmid, seda eriti naistel, kellel on varem esinenud raseduspigmentlaike. Naised, kellel on kalduvus kloasmide tekkele, peaksid hormoonasendusravi ajal minimeerima päikese- ning ultraviolettkiirguse käes olemist.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse suurenenud tekkeriski kohta naistel, kes alustasid pideva kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldava HAR-ga pärast 65-ndat eluaastat.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Märkus: võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda samaaegselt kasutatavate ravimite omaduste kokkuvõtteid.

Teiste ravimite toime Climara’le

Suguhormoonide kliirensit suurendavad ained (ensüümide induktsioonist tingitud efektiivsuse vähenemine), nt:

Östrogeenide metabolism võib suureneda ravimeid metaboliseerivaid ensüüme (eriti tsütokroom P450 ensüüme) indutseerivate ainete samaaegsel kasutamisel, nagu seda on antikonvulsandid (nt barbituraadid, fenütoiin, primidoon, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ained (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens) ja võimalik, et ka felbamaat, griseofulviin, okskarbasepiin, topiramaat ning naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad ravimid.

Transdermaalne manustamine väldib esmast maksapassaaži, mistõttu ensüümide inhibiitorid mõjutavad transdermaalselt manustatud östrogeene vähem kui suukaudselt manustatavaid hormoone.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide metabolismi suurenemine põhjustada toime nõrgenemist ja muutusi emaka verejooksu profiilis.

Ensüümide induktsioon on märgatav juba mõnepäevase ravi järel. Maksimaalne ensüümide induktsioon ilmneb tavaliselt mõne nädala jooksul. Pärast ravikuuri lõppu võib ensüümide induktsioon püsida kuni 4 nädalat.

Ained, millel on erinevad toimed suguhormoonide kliirensile:

Suguhormoonidega koosmanustamisel võivad mitmed HIV-proteaasi inhibiitorite ja mittenukleosiidsete pöördtranskriptaasi inhibiitorite kombinatsioonid (sh kombinatsioonid HCV- inhibiitoritega) suurendada või vähendada östrogeeni plasmakontsentratsiooni. Nende muutuste kogumõju võib mõnel juhul olla kliiniliselt oluline.

Seetõttu tuleb võimalike koostoimete ja kaasuvate soovituste väljaselgitamiseks lugeda samaaegselt manustatavate HIV/HCV-ravimite omaduste kokkuvõtteid.

Suguhormoonide kliirensit vähendavad ained (ensüümide inhibiitorid):

CYP3A4 tugevad ja mõõdukad inhibiitorid, nagu asooli tüüpi seenevastased ained (nt flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool), verapamiil, makroliidid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin), diltiaseem ja greibimahl võivad suurendada östrogeeni plasmakontsentratsiooni.

Muud koostoimed

Laboratoorsed analüüsid

Suguhormoonide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, sh maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilisi parameetreid; (transport)valkude plasmasisaldust, nagu näiteks kortikosteroide siduva globuliini ja lipiidide/lipoproteiinide fraktsioone; süsivesikute ainevahetuse parameetreid ja koagulatsiooni ning fibrinolüüsi parameetreid. Muutused jäävad reeglina normi piiridesse. Lisateavet vt lõigu 4.4 alalõigust „Muud seisundid“.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Climara ei ole näidustatud kasutamiseks raseduse ajal. Kui patsient rasestub Climara ravikuuri ajal, tuleb ravi kohe katkestada.

Enamik seni tehtud epidemioloogilistest uuringutest östrogeenide mõjust lootele ei näita, et neil esineks teratogeenset või fetotoksilist toimet.

Imetamine

Climara ei ole näidustatud kasutamiseks rinnaga toitmise ajal.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Autojuhtimise ja masinate käsitsemist mõjutavate toimete kohta ei ole uuringuid teostatud. Climara kasutajatel ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Esimeste ravikuude jooksul võib esineda läbimurdeveritsust, määrimist ja rindade tundlikkust või suurenemist. Need nähud on tavaliselt ajutised ja kaovad jätkuva ravi korral. Allolevas tabelis on ära toodud nii kliiniliste uuringute käigus esinenud kui turustamisjärgselt teatatud kõrvaltoimed. Kõrvaltoimed pärinevad kolmest III faasi kliinilisest uuringust (n = 611 riskiga naist) ning kaasati tabelisse juhul, kui arvati, et nende seos östradiool-raviga (vastavalt 50 µg/päevas või 100 µg/päevas manustatuna transdermaalselt) on vähemalt tõenäoline.

Kõrvaltoimeid võib üldiselt oodata 76% patsientidest. Kliinilistes uuringutes esines >10% patsientidest manustamiskoha reaktsioone ning rindade valulikkust.

Organsüsteemi klass

Kliiniliste uuringute käigus esinenud

Turuletuleku

 

kõrvaltoimed

järgselt

 

Sage

Aeg-ajalt

teatatud

 

kõrvaltoimed

 

(1/100, < 1/10)

(1/1000, < 1/100)

 

 

 

 

 

 

Üldised häired

Valu

Väsimus,

 

 

 

kõrvalekalded

 

 

 

laboratoorsetes

 

 

 

näitajates, asteenia,

 

 

 

palavik, gripilaadne

 

 

 

sündroom, halb

 

 

 

enesetunne

 

Südame häired ja

 

Migreen,

Tserebraalsed

vaskulaarsed häired

 

südamepekslemine,

isheemilised

 

 

pindmine flebiit,

häired

 

 

hüpertensioon

 

Seedetrakti häired

Kõhugaasid,

Söögiisu tõus,

Kõhuvalu,

 

iiveldus

kõhukinnisus,

kõhupuhitus

 

 

düspepsia,

(abdominaalne

 

 

kõhulahtisus,

distensioon),

 

 

rektaalne häire

kolestaatiline

 

 

 

ikterus

Immuunsüsteemi häired

 

 

Päriliku

 

 

 

angioödeemi

 

 

 

sümptomite

 

 

 

ägenemine

Ainevahetus- ja

Ödeem, kehakaalu

Hüper-

 

toitumishäired

tõus

kolesteroleemia

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Purpur

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

Liigesehäired,

 

kahjustused

 

lihaskrambid

 

Respiratoorsed häired

 

Düspnoe, riniit

 

Närvisüsteemi häired

Depressioon,

Ärevus, unetus,

 

 

peapööritustunne,

apaatia,

 

 

närvilisus, letargia,

emotsionaalne

 

 

peavalu, suurenenud

labiilsus,

 

 

higistamine,

keskendumisvõime

 

 

kuumahood

häirumine,

 

 

 

paresteesia, libiido

 

 

 

muutused, eufooria,

 

 

 

treemor, agitatsioon

 

Naha ja nahaaluskoe

Manustamiskoha

Akne, alopeetsia,

Kontakt-

kahjustused

sügelus, lööve

naha kuivus,

dermatiit,

 

 

rinnanäärme

ekseem,

 

 

healoomuline kasvaja,

rindade valu

 

 

rindade suurenemine,

 

 

 

rindade hellus, küünte

 

 

 

kahjustus, naha

 

 

 

sõlmekesed,

 

 

 

hirsutism

 

Urogenitaalsed häired

Menstruatsiooni-

Urineerimissageduse

Emaka

CLIMARA_1026672_SPC_10266729x1

 

häired, eritis tupest,

suurenemine/

fibroidid

 

häbeme/tupe häire

kusepakitsus,

 

 

 

endomeetriumi

 

 

 

healoomuline kasvaja,

 

 

 

endomeetriumi

 

 

 

hüperplaasia,

 

 

 

kusepidamatus,

 

 

 

tsüstiit, uriini

 

 

 

värvuse muutus,

 

 

 

hematuuria, emaka

 

 

 

häire

 

Silma kahjustused

 

Nägemishäired,

 

 

 

silmade kuivus

 

Need kõrvaltoimed on esinenud üksikjuhtudel. Lähtudes uuringus osalejate väikesest arvust (n=611), ei saa tulemuste põhjal kindlaks teha, kas need kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt või harva.

Rinnanäärmevähi risk

Enam kui 5 aastat östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud rinnanäärmevähi tekkeriski kuni 2-kordset suurenemist. Ainult östrogeen-ravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-gestageen kombinatsiooni kasutajatel. Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4). Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgnevad:

MILLION WOMEN uuring – eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Lisajuhud 1000 HAR-i

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

mittekasutaja kohta 5 aasta

95%CI B

kasutaja kohta 5 aasta

 

jooksulA

 

jooksul (95%CI)

 

 

Ainult östrogeeni sisaldav HAR

50…65

9...12

1,2

1...2 (0...3)

 

 

Östrogeen-gestageeni kombinatsioon

50…65

9...12

1,7

6 (5...7)

A lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides.

B üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutusaja pikenedes.

Märkus: kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus on EL riikides erinev, muutub proportsionaalselt ka rinnanäärmevähi lisajuhtude arv.

US WHI uuringud – rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta 5 aasta

 

5 aasta jooksul

 

jooksul (95%CI)

 

 

CEE ainult östrogeen

50...79

0,8 (0,7...1,0)

-4 (-6...0) A

 

 

CEE + MPA östrogeen ja gestageen B

50...79

1,2 (1,0...1,5)

+4 (0...9)

A WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi tekkerisk ei suurenenud.

B ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR-i kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk

Postmenopausis emakaga naised

Endomeetriumivähi tekkerisk on ligikaudu 5-l emakaga HAR mittekasutaval naisel 1000-st. Emakaga naistel ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine ei ole soovitatav, kuna see suurendab endomeetriumivähi tekkeriski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50...65 aastat.

Gestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päevaks tsükli jooksul võib ära hoida selle suurenenud riski tekkimist. Million Women uuringus ei esinenud kombineeritud HAR (järjestikulisel või pideval) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi tekkeriski suurenemist (RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähk

Ainult östrogeeni või östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni sisaldava HAR kasutamist on seostatud munasarjavähi diagnoosimise riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4).

Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval ajal HAR saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi HAR kasutanud (RR 1,43; 95% CI 1,31…1,56). 50…54-aastastel naistel, kes on saanud HAR 5 aastat, tähendab see ligikaudu üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 50…54-aastastel naistel, kes ei saa HAR, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk ligikaudu kahel naisel 2000-st.

Venoosse trombemboolia tekkerisk

HAR-i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE), st süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud – VTE lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta

 

5 aasta jooksul

 

 

 

Ainult suukaudne östrogeen A

 

 

 

50...59

1,2 (0,6...2,4)

(-3...10)

Suukaudne östrogeen-gestageeni kombinatsioon

 

 

 

50...59

2,3 (1,2...4,3)

(1...13)

A Uuring emakata naistel.

 

 

 

Südamepärgarteritõve tekkerisk

Südamepärgarteritõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-gestageen HAR kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi tekkerisk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk HAR kasutamise ajal ei suurene.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise kestusest, kuid kuna riski lähteväärtus on vanusest sõltuv, suureneb HAR kasutavatel naistel üldine insuldi risk vanuse tõustes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud – isheemilise insuldi lisariskA pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta

 

5 aasta jooksul

 

 

50...59

1,3 (1,1...1,6)

3 (1...5)

A isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Teised kõrvaltoimed, mida seostatakse östrogeen/progestageen-raviga:

-sapipõie haigused;

-naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, mitmekujuline erüteem, nodoosne erüteem, vaskulaarne purpur;

-võimalik dementsus üle 65-aastastel naistel (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Transdermaalse manustamisviisi puhul on üleannustamine ebatõenäoline. Mõnel naisel võib esineda iiveldust, oksendamist ning vereeritust. Spetsiifiline antidoot puudub ning ravi peaks olema sümptomaatiline. Plaaster (plaastrid) tuleb eemaldada.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid

ATC-kood. G03CA03

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Climara sisaldab sünteetilist 17ß-östradiooli, mis on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga. See kompenseerib östrogeenide sekretsiooni vähenemist menopausi ajal ning leevendab menopausi sümptomeid. Östrogeenid takistavad luumassi vähenemist postmenopausis või ovariektoomia korral.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Östrogeenpuudulikkusest tingitud sümptomite leevendamine

Menopausi sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Osteoporoosi ennetamine

Östrogeenivaegust menopausis seostatakse luuresorptsiooni suurenemise ja luumassi vähenemisega. Östrogeeni toime luu mineraalsele tihedusele sõltub annusest. Kaitsev toime püsib kogu ravi vältel. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist väheneb luumass samasuguse kiirusega kui hormoonasendusravi mittesaanud naistel.

WHI uuringu ja uuringute metaanalüüside tulemused näitavad, et hormoonasendusravi kasutamine üksi või kombinatsioonis progestageeniga, manustatuna peamiselt tervetele naistele, vähendab puusaluu, lülisamba ja teiste osteoporoosist tingitud luumurdude riski. HAR võib vältida luumurde ka väikese luutihedusega ja/või diagnoositud osteoporoosiga naistel, kuid tõendid selle kohta on piiratud.

Climara’ga on läbi viidud osteoporoosi ennetamise uurimiseks kaks kliinilist uuringut (üks USA-s ja teine Euroopas).

-Pärast kaheaastast ravi suurenes patsientide selgroo nimmepiirkonna mineraalne tihedus (bone mineral density - BMD) Euroopas läbi viidud uuringus 6,91% (95% CI 4,90…8,91) ja USA-s läbi viidud uuringus 4,09% (95% CI 2,01…6,17). USA-s läbi viidud uuringus hinnati ka ravivastust. Naiste protsent, kellel selgroo nimmepiirkonna BMD jäi ravi ajal samaks või suurenes, oli 94%.

-Climara avaldas toimet ka reieluu kaela BMD-le. Pärast kaheaastast ravi suurenes patsientide reieluu kaela BMD Euroopas läbi viidud uuringus 5,73% (95% CI 4,25…7,21) ja USA-s läbi viidud uuringus 1,61% (95% CI 0,09…3,13). USA-s läbi viidud uuringus hinnati ka ravivastust. Naiste protsent, kellel reieluu kaela BMD jäi ravi ajal samaks või suurenes, oli 78%.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast Climara plaastri asetamist nahale vabaneb östradiooli pidevalt ning see transporditakse läbi naha saavutades 7-päevase ravi jooksul püsiva ringleva östradiooli taseme (vt joonis 1). Transdermaalse manustamise järgselt on östradiooli süsteemne biosaadavus ligikaudu 20 korda kõrgem kui pärast suukaudset manustamist. Erinevus tuleneb esmase maksapassaaži puudumisest transdermaalse manustamisviisi puhul. Östradiooli peamised farmakokineetilised parameetrid on esitatud järgnevas tabelis:

Transdermaalne

Päevane

Manustamis-

AUC(0-tlast)

Cmax

Cavg

tmax

Cmin

süsteem

vabanemise

koht

ngxh/ml /

pg/ml /

pg/ml /

h

pg/ml /

 

tase,

 

nmolxh/l

pmol/l

pmol/l

 

pmol/l

 

mg/päevas

 

 

 

 

 

 

Climara 50

0,050

Kõht

5,44 /

55 /

35 /

30 /

 

 

 

 

Jaotumine

Eksogeensete östrogeenide jaotumine sarnaneb endogeensete östrogeenide jaotumisega. Östradiooli näiline jaotusruumala pärast ühekordset intravenoosset manustamist on ligikaudu 1 l/kg. Veres ringlevad östrogeenid on suuresti seotud seerumi proteiinidega. Ligikaudu 61% östradioolist on mittespetsiifiliselt seotud seerumi albumiiniga ja ligikaudu 37% on spetsiifiliselt seotud suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG).

Biotransformatsioon

Pärast transdermaalset manustamist jääb östradiooli metabolism östrooniks ja konjugaatideks füsioloogilistesse piiridesse, nagu see esineb varases follikulaarfaasis reproduktiivses elueas; östradiool/östroon suhe on ligikaudu 1. Välditakse ebafüsioloogiliselt kõrget östrooni kontsentratsiooni (östradiool/östroon suhe 0,1), nagu see esineb peroraalse östrogeen-asendusravi korral intensiivse esmase maksapassaaži tõttu.

Transdermaalselt manustatud östradiooli ja endogeensete hormoonide biotransformatsioon on identne: östradiool metaboliseerub peamiselt maksas, aga ka ekstrahepaatiliselt (näiteks soolestikus, neerudes, skeletilihastes ja märklaud-organites). Nende protsesside tulemusena tekivad östroon, östriool, katehhoolöstrogeenid ning nende ühendite sulfaat- ja glükuroniidkonjugaadid, mis kõik on toimelt vähem östrogeensed või isegi mitteöstrogeensed.

Eritumine

Östradiooli seerumi kogukliirens pärast ühekordset intravenoosset manustamist on kõrge varieeruvusega, vahemikus 10…30 ml/min/kg. Östradiool ja selle metaboliidid erituvad sapiga ja läbivad enterohepaatilise tsirkulatsiooni. Lõpuks erituvad östradiool ja selle metaboliidid põhiliselt sulfaatide ja glükuroniididena uriiniga.

Püsiv plasmakontsentratsioon

Pikaajalisel manustamisel kord nädalas ei ole täheldatud östradiooli ega östrooni kumuleerumist. Mõlema ühendi seerumi püsiväärtused jäävad samale tasemele võrreldes ühekordsel manustamisel saavutatuga.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Östradiooli toksilisuse profiil on hästi teada. Puuduvad prekliinilised lisaandmed, mida tuleks ravimi väljakirjutamisel arvestada ning mida ei ole juba käsitletud ravimi omaduste kokkuvõtte eelnevates lõikudes.

Nahaärrituse uuringutes põhjustas Climara plaaster kerget nahaärritust, mida seostatakse mehhaanilise traumaga plaastri eemaldamisel. Nahka sensibiliseerivat toimet ei ole Climara’l täheldatud.

Climara plaastri komponentide (adhesiivne maatriks, tagus ja kaitsekile) uuringud ei näidanud mingit riski seoses Climara plaastri kasutamisega.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Isooktüülakrülaat/akrüülamiid/vinüülatsetaat-kopolümeer, etüüloleaat,

isopropüülmüristaat,

glütseroolmonolauraat, polüestrist kaitsekile, polüetüleenist pealiskile.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga plaaster on pakendatud multilamineeritud pakendisse, mis sisaldab niiskust imavat ainet. Pakend koosneb polüester/alumiinium/akrülonitriil metüülakrülaat kopolümeerist (BAREX210). Niiskust imavaks aineks on naatriumaluminosilikaat.

Pakend sisaldab 4 või 12 plaastrit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pärast kasutamist sisaldab plaaster arvestatavas koguses östradiooli, mis võib vesikeskkonda sattudes omada kahjulikku mõju. Seetõttu tuleb kasutatud plaaster hoolikalt hävitada. Iga kasutatud või mittekasutatud plaaster tuleb pooleks murda, adhesiivsed pinnad omavahel kokku suruda ning visata ära koos tahkete jäätmetega. Kasutatud plaastreid ei tohi tualetist veega all lasta ega asetada vedeljäätmete hulka.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

märts 2017