Coldrex maxgrip menthol & berries - suukaudse lahuse pulber kotikeses (1000mg +10mg +70mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE84
Toimeaine: paratsetamool +fenüülefriin +askorbiinhape
Tootja: Richard Bittner AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES, 1000 mg/10 mg/70 mg, suukaudse lahuse pulber kotikeses

Paratsetamool/fenüülefriinvesinikkloriid/askorbiinhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtmist
 3. Kuidas COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES ja milleks seda kasutatakse

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES sisaldab paratsetamooli, fenüülefriini ja askorbiinhapet (vitamiin C).

Paratsetamool vähendab valu ja langetab kehatemperatuuri, kui teil on palavik.

Fenüülefriinvesinikkloriid vähendab nina ja nina-kõrvalkoobaste limaskesta turset, vähendades seeläbi ninakinnisust (on dekongestant) ja kergendades nina kaudu hingamist.

Vitamiin C aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES kasutatakse lühiajaliselt palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtmist

Ärge võtke COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES

 • kui te olete paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on neeru või maksaprobleemid;
 • kui teil on kilpnäärme liigtalitlus;
 • kui teil on südamehaigus;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil on diabeet;
 • kui te kasutate või kasutasite viimase kahe nädala jooksul ravimeid, mida kutsutakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks või beetablokaatoreid, mida kasutatakse südamehaiguste ja kõrge vererõhu puhul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge võtke seda ravimit koos teiste ravimitega, mida kasutatakse külmetuse ja gripi sümptomite ning ninakinnisuse leevendamiseks.

Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust.

Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli.

Järgige alati märgistust etiketil.

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on:

maksa- või neeruhaigus

te olete alakaaluline või alatoitumuses

tarvitate regulaarselt alkoholi

Te peaksite loobuma üldse selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid.

Enne COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtmist pidage nõu oma arstiga, kui:

 • teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda külmast või stressist tingitud valuna teie sõrmedes või varvastes);
 • teil on glaukoom (silmasisese rõhu liigne tõus);
 • teil on feokromotsütoom (neerupealise kasvaja);
 • teil on probleeme eesnäärmega või raskusi urineerimisel;
 • te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last;
 • teil on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski.

Metaboolse atsidoosi nähud:

 • sügav, kiire, raskendatud hingamine;
 • halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine);
 • söögiisu kadumine.

Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Lapsed

Ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel, v.a arsti soovitusel.

Muud ravimid ja COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke seda ravimit

 • koos paratsetamooli sisaldavate teiste ravimitega või koos ravimitega, mida kasutatakse gripi ja köha või ninakinnisuse leevendamiseks;
 • kui te kasutate või kasutasite viimase kahe nädala jooksul ravimeid, mida kutsutakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks.

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • varfariin või sellelaadsed ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;
 • vererõhu kontrolli all hoidmiseks kasutatavad ravimid, nagu beetablokaatorid;
 • digoksiin või sellelaadsed südamehaiguste ravimid;
 • söögiisu vähendamiseks või suurendamiseks mõeldud preparaadid;
 • depressiooniravimid, nagu tritsüklilised antidepressandid, nt amitriptülliin.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ja imetamise ajal ei tohi seda ravimit võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES sisaldab sahharoosi, aspartaami, päikeseloojangukollast, karmoisiini ja naatriumi.

Kuidas COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtta

 • Sisaldab ligikaudu 5 g sahharoosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist arstiga nõu pidama.
 • Sisaldab aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikaks ja seetõttu võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga isikutele.
 • Sisaldab päikeseloojangukollast (E110) ja karmoisiini (E122), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.
 • Iga kotike sisaldab 117 mg naatriumit annuse kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage alati väikseimat annust, mis tagab sümptomite leevenemise.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud (sh eakad) ja 12-aastased ning vanemad lapsed

Üks kotike iga 4-6 tunni järel, vajadusel.

Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 4 kotikest ööpäevas. Ärge ületage ettenähtud annust.

Ilma arsti soovituseta ärge võtke ravimit kauem kui 7 päeva. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Kasutamine lastel

Alla 12-aastased lapsed

Ei soovitata kasutada, v.a arsti soovitusel.

MANUSTAMISVIIS

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES kasutatakse sooja joogina.

Tühjendage kotikese sisu klaasi ja täitke see poolenisti kuuma veega. Segage hoolikalt kuni tekib tumepunane jook. Vajadusel lisage külma vett.

Kui te võtate COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe arsti poole, isegi siis, kui teil ei ole mingeid sümptomeid, sest üleannustamisega kaasneb tõsise maksakahjustuse tekke oht.

Kui te unustate COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Kui teil on tunne, et COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi kasutamisel võivad teil tekkida:

peavalu, pearinglus, närvilisus, unehäired, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Katkestage kohe selle ravimi kasutamine ja teavitage oma arsti

 • kui teil tekib allergiline reaktsioon, näiteks nahalööve või sügelus, millega võivad vahel kaasneda hingamisprobleemid või huulte, keele, näo või kõriturse. Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest;
 • kui teil tekib nahalööve või naha pindmise kihi irdumine või suu limaskestal haavandid;
 • kui teil on atsetüülsalitsüülhappe või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisel tekkinud varem hingamisprobleeme ja need tekivad ka selle ravimi võtmisel;
 • kui teil tekivad teadmata põhjusel verevalumid või verejooks;
 • kui teil on ebatavaliselt kiire südametegevus või kui teile tundub, et südametegevus on kiirenenud või ebaregulaarne;
 • kui teil tekib nägemise kaotus, mis võib olla tingitud liigselt kõrgenenud silmasisesest rõhust. See tekib suurema tõenäosusega glaukoomiga patsientidel;
 • kui teil esinevad urineerimisraskused. See tekib suurema tõenäosusega meestel, kellel on

tegemist suurenenud eesnäärmega. Need reaktsioonid esinevad harva.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES sisaldab

 • Toimeained on paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape (vitamiin C). Iga kotike sisaldab paratsetamooli 1000 mg, fenüülefriinvesinikkloriidi 10 mg ja askorbiinhapet (vitamiin C) 70 mg.
 • Abiained on sahharoos, veevaba naatriumtsitraat, viinhape, aspartaam (E951), marjamaitseline maitseaine Berry Fruits Flavourburst (sisaldab Lmentooli, sahharoosi, maltodekstriini, modifitseeritud maisitärklist, taimeõli), värvaine Euroblend Blackcurrant (sisaldab

päikeseloojangukollast (E110), karmoisiini (E122), roheline S (E142), naatriumkloriidi, naatriumsulfaati).

Kuidas COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES välja näeb ja pakendi sisu

Kahvaturoosa kuni virsikuvärvi pulber, millel on iseloomulik puuvilja ja mentooli lõhn. Ühes kotikeses on 7,6 g suukaudse lahuse pulbrit.

Pakendis on 5 või 10 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austria

Tootjad

SmithKline Beecham, S.A. Carretera de Ajalvir, km.2.500 28806 Alcalá de Henares Madrid

Hispaania

Wrafton Laboratories Limited Exeter Road, Wrafton Braunton, Devon EX33 2DL Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Omega Pharma Baltics SIA

K. Ulmaņa 119

Mārupe LV-2167

Läti

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.