Cisplatin accord 1mgml - infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: tsisplatiin
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisplatin Accord 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini.

INN. Cisplatinum

10 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg tsisplatiini.

25 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 25 mg tsisplatiini.

50 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg tsisplatiini.

100 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg tsisplatiini.

Teadaolevat toimet omavad abiained: 1 ml lahust sisaldab 3,5 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge värvitu kuni kahvatukollane lahus merevaiguvärvi klaasviaalis, praktiliselt ilma nähtavate osakesteta.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kaugelearenenud või metastaseerunud

 • munandivähk;
 • munasarjavähk;
 • kusepõiekartsinoom;
 • pea ja kaela lamerakkkartsinoom;
 • mitteväikerakk kopsukartsinoom;
 • väikerakkkopsukartsinoom.

Emakakaela kartsinoomi ravi kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega või kiiritusraviga. Tsisplatiini võib kasutada monoteraapiana ja kombineeritud ravis.

Annustamine ja manustamisviis

Cisplatin Accord 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. Juhiseid ravimi lahjendamiseks enne manustamist vt lõik 6.6.

Lahjendatud lahust tohib manustada ainult intravenoossel infusioonil (vt allpool). Manustamisel tuleb vältida mistahes alumiiniumi sisaldavaid vahendeid (infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad), mis võiksid sattuda kontakti tsisplatiiniga (vt lõik 6.2).

Täiskasvanud ja lapsed

Tsisplatiini annus sõltub esmasest haigusest, oodatud reaktsioonist ja sellest, kas tsisplatiini kasutatakse monoteraapiana või komponendina kombineeritud kemoteraapiast. Annustamisjuhised kehtivad nii täiskasvanutele kui lastele.

Monoteraapia korral on soovitatavad järgmised kaks annustamisrežiimi:

-Üksikannus 50…120 mg/m2 kehapinna kohta iga 3...4 nädala järel;

 1. Kui tsisplatiini kasutatakse kombineeritud kemoteraapias, tuleb tsisplatiini annust vähendada. Tavaline annus on 20 mg/m2 või rohkem iga 3...4 nädala järel.
 2. Emakakaela vähi ravis kasutatakse tsisplatiini kombinatsioonis kiiritusraviga. Tavaline annus on 40 mg/m2 nädalas 6 nädala jooksul.
 • 15…20 mg/m/ööpäevas 5 päeva järjest iga 3...4 nädala järel.

Hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, millega tuleb arvestada enne järgmise ravitsükli alustamist vt lõik 4.4.

Neerufunktsiooni häire või luuüdi supressiooniga patsientidel tuleb annust vastavalt vähendada (vt lõik 4.3).

Tsisplatiini infusioonilahus, mis on valmistatud vastavalt juhistele (vt lõik 6.6) tuleb manustada intravenoossel infusioonil 6...8 tunni jooksul.

Tagada tuleb adekvaatne hüdratsioon alates 2...12 tunnist enne tsisplatiini manustamist kuni minimaalselt 6 tunniks pärast selle manustamist. Hüdratsioon on vajalik piisava diureesi tagamiseks tsisplatiinravi ajal ja pärast seda. Seda saab teostada, manustades intravenoossel infusioonil ühte järgmistest lahustest:

0,9% naatriumkloriidilahus;

0,9% naatriumkloriidi- ja 5% glükoosilahuse segu (1:1).

Hüdratsioon enne tsisplatiinravi:

Intravenoosne infusioon 100…200 ml/tunnis 6…12 tunni jooksul kogumahuga vähemalt 1 liiter.

Hüdratsioon pärast tsisplatiini manustamise lõppu:

Intravenoosne infusioon täiendava 2 liitriga infusioonikiirusega 100…200 ml tunnis 6...12 tunni jooksul.

Kui pärast hüdratsiooni on uriinieritus väiksem kui 100…200 ml/tunnis, võib olla vajalik diureesi forsseerida. Forsseeritud diureesi võib teostada, manustades intravenoosselt 37,5 g mannitooli 10% lahusena (375 ml 10% mannitoolilahust) või, normaalse neerufunktsiooni korral, manustades diureetikumi.

 1. Mannitooli või diureetikumi manustamine on vajalik ka juhul, kui manustatud tsisplatiini annus on suurem kui 60 mg/m2 kehapinna kohta.

Adekvaatse uriinierituse tagamiseks peab patsient jooma suurtes kogustes vedelikku veel vähemalt 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini infusiooni.

Vastunäidustused

 • ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
 • olemasolev neerukahjustus*;
 • dehüdratsioon (neerufunktsiooni tõsiste häirete vältimiseks on vajalik ravieelne ja ravijärgne hüdreerimine);
 • müelosupressioon;
 • olemasolev kuulmiskahjustus*;
 • tsisplatiinist tingitud neuropaatia;
 • imetamine (vt lõik 4.6);
 • kombinatsioon elusvaktsiinidega, sh kollapalaviku vaktsiin (vt lõik 4.5);
 • kombinatsioon fenütoiiniga profülaktilisel kasutamisel (vt lõik 4.5).

*Tulenevalt faktist, et tsisplatiin on nefrotoksiline ja neurotoksiline (eeskätt ototoksiline). Seda tüüpi häirete esinemisel võib toksilisus olla kumulatiivne.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tsisplatiini tohib manustada ainult antineoplastilise kemoteraapia ravikogemusega onkoloogi järelevalve all. Anafülaktilise reaktsiooni kontrollimiseks peavad lisaseadmed olema kättesaadaval.

Tsisplatiin reageerib keemiliselt metall alumiiniumiga, nii et tekib must plaatinasade. Tuleb vältida kõiki alumiiniumisisaldusega i.v. süsteeme, nõelu, kateetreid ja süstlaid (vt lõik 6.2.).

Infusioonilahust ei tohi segada teiste ravimite või lisanditega (vt lõik 6.2).

Ravi ja selle tüsistuste asjakohane käsitlus ja jälgimine on võimalik ainul juhul, kui adekvaatsed diagnostikavõimalused ja täpsed ravitingimused on kättesaadavad.

On tõestatud, et tsisplatiin on kumulatiivselt ototoksiline, nefrotoksiline ja neurotoksiline. Tsisplatiini toksilisus võib tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse ravimeid, mis on mainitud organite või organsüsteemide suhtes toksilised.

Enne iga tsisplatiini manustamist, selle ajal ja pärast seda tuleb määrata järgmiste organite funktsiooni parameetrid:

 • neerufunktsioon;
 • maksafunktsioon;
 • vereloome funktsioon (puna ja valgevereliblede ning vereliistakute arv);
 • seerumi elektrolüütide sisaldus (kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium).

Neid uuringuid tuleb kogu tsisplatiinravi jooksul korrata iga nädal.

Tsisplatiini korduv manustamine tuleb edasi lükata seni, kuni on saavutatud järgmiste parameetrite normaalsed väärtused:

 1. Nefrotoksilisus
 2. Tsisplatiin põhjustab rasket kumulatiivset nefrotoksilisust. Tsisplatiini nefrotoksilisust võib vähendada uriini väljavool 100 ml tunnis või rohkem. Selle võib saavutada, hüdreerides patsienti eelnevalt 2 liitri sobiva intravenoosse lahusega ning samasuguse tsisplatiini manustamise järgse hüdreerimisega (soovitatavalt 2500 ml/m2 24 tunni kohta). Kui jõulisest hüdreerimisest ei piisa adekvaatse uriinierituse tagamiseks, võib manustada osmootset diureetikumi (nt mannitooli).
 • seerumi kreatiniinisisaldus < 130 mikromol/l, vastavalt 1,5 mg/dl
 • uureasisaldus < 25 mg/dl
 • valgevereliblede arv > 4000/mikrol, vastavalt > 4,0 x 109/l
 • vereliistakute arv > 100 000/mikrol, vastavalt > 100 x 109/l
 • audiogramm: tulemused jäävad normi piiresse.

Hüperurikeemia ja hüperalbumineemia võivad soodustada tsisplatiini poolt põhjustatud nefrotoksilisust.

Neuropaatiad

On teatatud neuropaatia rasketest juhtudest.

Need neuropaatiad võivad olla pöördumatud ja väljenduda paresteesia, arefleksia ja tunnetuse vähenemisena ja vibratsioonitundena. Samuti on teatatud motoorse funktsiooni kadumisest. Regulaarsete intervallide järel tuleb teostada neuroloogilisi läbivaatusi.

Erilist ettevaatust tuleb rakendada patsientide puhul, kelle perifeerse neuropaatia põhjuseks ei ole tsisplatiin. Enne igat manustamist tuleb kindlaks määrata, et ei esine perifeerse neuropaatia sümptomeid.

Ototoksilisus

Kuni 31%-l patsientidest, kellele manustati tsisplatiini üksikannus 50 mg/m, on täheldatud ototoksilisust, mis väljendus tinnituse ja/või kuulmiskaona kõrgetel sagedustel (4000 kuni 8000 Hz). Aeg-ajalt on esinenud vestlushäälte kuulmisvõime vähenemist. Tsisplatiini saanud lastel võib ototoksiline toime tugevamalt väljenduda. Kuulmiskadu võib olla ühe- või mõlemapoolne ja kaldub

esinema sagedamini ja raskemini pärast korduvate annuste manustamist; siiski on harva teatatud ka kurtusest, mis on tekkinud pärast tsisplatiini algannuse manustamist. Ototoksiline toime võib olla tugevam, kui eelnevalt on toimunud samaaegne kraniaalpiirkonna kiiritus ning see võib olla seotud tsisplatiini maksimaalse kontsentratsiooniga plasmas. On ebaselge, kas tsisplatiini poolt põhjustatud ototoksilisus on pöörduv. Enne ravi alustamist ja enne iga järgnevat tsisplatiini annustamist peab teostama hoolika audiomeetrilise uuringu. Samuti on teatatud vestibulaartoksilisusest (vt lõik „Kõrvaltoimed“).

Allergiline fenomen

Sarnaselt teistele plaatinapõhistele preparaatidele võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid, mis avalduvad enamikul juhtudel perfusiooni jooksul, ning nõuda perfusiooni katkestamist ja vastavat sümptomaatilist ravi. Kõigi plaatinaühendite puhul on teatatud ristuvatest reaktsioonidest, mis mõnikord on lõppenud surmaga (vt „Kõrvaltoimed“ ja „Vastunäidustused“).

On täheldatud anafülaktoidseid reaktsioone tsisplatiini suhtes. Neid reaktsioone saab kontrolli alla antihistamiinikumide, adrenaliini ja/või glükokortikoidide manustamisega.

Maksafunktsioon ja verepilt

Verepilti ja maksafunktsiooni tuleb kontrollida regulaarsete intervallide järel.

Kartsinogeenne potentsiaal

Harvadel juhtudel on inimestel samaaegselt tsisplatiini kasutamisega tekkinud äge leukeemia, mis seostus üldjuhul teiste leukemogeensete ainetega.

Tsisplatiin on bakteriaalne mutageen ja põhjustab loomarakkude kultuurides kromosoomide aberratsioone. Kartsinogeensus on võimalik, kuid tõestamata. Tsisplatiin on hiirtele teratogeenne ja embrüotoksiline.

Süstekoha reaktsioonid

Tsisplatiini manustamise ajal võivad tekkida süstekoha reaktsioonid. Arvestades ekstravasatsiooni võimalust, on soovitatav ravimi manustamise ajal hoolikalt jälgida infusioonikohta võimaliku infiltreerumise suhtes. Siiani puudub ekstravasatsioonreaktsioonide spetsiifiline ravi.

HOIATUS

Selle tsütostaatikumi toksilisus on märkimisväärselt suurem kui tavalise kasvajavastase ravi puhul.

Neerutoksilisus, mis on eelkõige kumulatiivne, on raske ja nõuab manustamisel erilisi ettevaatusabinõusid (vt „Kõrvaltoimed“ ja „Manustamine“).

Iiveldus ja oksendamine võivad olla tugevad ja nõuda piisavat antiemeetilist ravi.

Samuti tuleb teostada hoolikat järelevalvet ototoksilisuse, müelosupressiooni ja anafülaktiliste reaktsioonide suhtes (vt „Kõrvaltoimed“).

Intravenoosse lahuse ettevalmistamine

Hoiatus

Sarnaselt kõigi teiste potentsiaalselt toksiliste preparaatidega on ka tsisplatiini lahuse käsitlemisel hädavajalik rakendada ettevaatust. Juhuslikul kokkupuutel preparaadiga on võimalikud nahakahjustused. Soovitatav on kanda kindaid. Juhul kui tsisplatiini lahus peaks sattuma nahale või limaskestadele, peske nahka või limaskesta väga hoolikalt seebi ja veega.

Soovitatav on kinni pidada protseduurireeglitest, mis kehtivad tsütostaatiliste ainete käsitsemisele ja hävitamisele.

Enne lahuse manustamist patsiendile kontrollida, et lahus oleks selge ja ei sisaldaks võõrosakesi.

Ägeda bakteriaalse või viirusinfektsiooniga patsientide puhul on nõutav eriline ettevaatus.

Nii mees- kui naissoost patsiendid peavad tsisplatiinravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast seda kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tsisplatiini müelosupressiivne toime tugevneb müelosupressiivsete ravimite samaaegsel manustamisel või koos kiiritusraviga. Tsisplatiini samaaegsel kasutamisel koos furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli sisaldavate antihüpertensiivsete ravimitega on teatatud nefrotoksilisusest.

Nefrotoksilised ained:

Samaaegne manustamine koos nefrotoksiliste (nt tsefalosporiinid, aminoglükosiidid või amfoteritsiin B või kontrastained) või ototoksiliste (nt aminoglükosiidid) ravimitega potentseerib tsisplatiini toksilist toimet neerudele. Tsisplatiinravi ajal ja pärast seda on peamiselt renaalselt erituvate ainete, nt tsütostaatikumide bleomütsiini ja metotreksaadi puhul soovitav rakendada ettevaatust, sest nende eliminatsioon neerude kaudu võib väheneda.

Tsisplatiini manustamine kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib viia Raynaud’ fenomeni tekkeni.

Ifosfamiidi toksilisus võib olla suurem, kui seda kasutatakse koos tsisplatiiniga või patsientidel, kes on varem saanud tsisplatiini.

Mõnedel juhtudel täheldati vere liitiumitaseme vähenemist pärast tsisplatiini kombineeritud ravi koos bleomütsiini ja etoposiidiga. Seetõttu on soovitatav jälgida liitiumi taset.

Kuna tsisplatiin põhjustab kusihappe sisalduse suurenemist seerumis, võib kasutamisel koos tsisplatiiniga osutuda vajalikuks kohandada allopurinooli, kolhitsiini, probenetsiidi või sulfiinpürasooni annust.

Tsisplatiin, manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga, võib põhjustada Raynaud’ fenomeni.

Uuringus metastaatiliste või kaugelearenenud kasvajatega vähipatsientidel põhjustas dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiiniga rohkem raskeid neurotoksilisi toimeid (annusest sõltuvad ja sensoorsed) kui kumbki ravim manustatuna üksikravimina sarnastes annustes.

Kelaate moodustavad ained, nagu penitsillamiin, võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust. Samaaegsel tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamisel tuleb arvestada liigse immunosupressiooniga, millega kaasneb lümfoproliferatsiooni risk.

Ototoksilised ained:

 1. Ototoksiliste ravimite (nt aminogükosiidid, lingudiureetikumid) samaaegne manustamine tugevdab tsisplatiini toksilist toimet kuulmisfunktsioonile. Võimaliku kuseteede ja ototoksilise kahjustuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks kasutada lingudiureetikume, välja arvatud patsientidel, kes saavad tsisplatiini annuseid üle 60 mg/m2 ja kelle uriinieritus on vähem kui 1000 ml 24 tunni kohta.

Ifosfamiid võib tugevdada tsisplatiini poolt põhjustatud kuulmiskaotust.

Nõrgestatud elusvaktsiinid:

Kollapalaviku vaktsiini kasutamine on rangelt vastunäidustatud letaalse süsteemse vaktsiinihaiguse tekke riski tõttu (vt lõik 4.3). Generaliseerunud haiguse riski tõttu on soovitav kasutada kättesaadavat inaktiveeritud vaktsiini.

Suukaudsed antikoagulandid:

Samaaegsel kasutamisel suukaudsete antikoagulantidega on soovitav regulaarselt kontrollida INR väärtust.

Antihistamiinikumid, fenotiasiinid jt:

Antihistamiinikumide, buklisiini, tsüklisiini, loksapiini, meklosiini, fenotiasiinide, tioksanteenide või trimetobensamiidide samaaegne kasutamine võib varjata ototoksilisuse sümptomeid (nagu pearinglus ja tinnitus).

Krambivastased ained:

Tsisplatiinravi jooksul võivad krambivastaste ravimite kontsentratsioonid seerumis jääda subterapeutilisele tasemele. Samaaegsel fenütoiini manustamisel võib tsisplatiin vähendada fenütoiini imendumist, mille tagajärjeks on epilepsia kontrolli vähenemine. Uue krambivastase ravi alustamine fenütoiiniga on tsisplatiinravi ajal rangelt vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Püroksidiin + altretamiin kombinatsioon:

Kaugelearenenud munasarjavähi ravi randomiseeritud uuringus oli ravivastuseni kulunud ajale ebasoodne mõju, kui püroksidiini kasutati kombinatsioonis altretamiini (heksametüülmelamiin) ja tsisplatiiniga.

Paklitakseel:

Paklitakseeli infusiooni eelne ravi tsisplatiiniga võib paklitakseeli kliirensit vähendada 33% võrra ning seega tugevdada neurotoksilisust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tsisplatiini manustamine rasedale naisele võib olla lootele toksiline. Loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust ja transplatsentaarset kartsinogeensust (vt lõik 5.3). Tsisplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst leiab, et risk on konkreetse patsiendi puhul kliiniliselt õigustatud.

Tsisplatiinravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast seda tuleb kasutada sobivaid rasestumisvastaseid meetmeid.

Imetamine

Tsisplatiin eritub rinnapiima. Patsiendid, kes saavad raviks tsisplatiini, ei tohi last rinnaga toita.

Fertiilsus

Kui patsient soovib saada pärast ravi lõpetamist lapsi, on soovitatav pakkuda geneetilist konsultatsiooni.

Kuna ravi tsisplatiiniga võib põhjustada pöördumatut viljatust, on soovitatav, et mehed, kes soovivad tulevikus isaks saada, saaksid enne ravi konsulteerida sperma krüokonserveerimise suhtes.

Kontratseptsioon meestel ja naistel

Mees- ja naispatsiendid peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi tsisplatiiniga.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Siiski võib (kesknärvisüsteemi ja meeleelundite) kõrvaltoimete profiil põhjustada kerget või mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiendid, kellel esinevad sellised toimed (nt unisus või oksendamine) peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed sõltuvad kasutatud annusest ja võivad olla kumulatiivsed.

Tsisplatiini kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (>10%) olid hematoloogilised (leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia), seedetrakti häired (isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus), kõrva kahjustused (kuulmiskahjustus), neerude häired (neerupuudulikkus, nefrotoksilisus, hüperurikeemia) ja palavik.

Tõsistest toksilistest toimetest neerudele, luuüdile ja kõrvadele on teatatud kuni ühel kolmandikul patsientidest, kellel manustati tsisplatiini ühekordses annuses; toimed olid üldiselt annusest sõltuvad ja kumulatiivsed. Ototoksilisus võib olla raskem lastel.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud, kasutades järgmist konventsiooni:

Väga sage (1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100); harv (1/10 000 kuni ≤1/1000); väga harv (≤1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Ülitundlikkus võib avalduda nahalööbe, urtikaaria, erüteemi või allergilise kihelusena.

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse kasutamise käigus teatatud ravimi kõrvaltoimed (MedDRA terminid).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

MedDRA termin

Infektsioonid ja infestatsioonid

Teadmata

InfektsioonA

 

Sage

Sepsis

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

Luuüdi puudulikkus, trombotsütopeenia,

 

 

leukopeenia, aneemia

 

Teadmata

Coombs-positiivne hemolüütiline aneemia

Hea-, pahaloomulised ja

Harv

Äge leukeemia

täpsustamata kasvajad

 

 

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

AnafülaktoidneB reaktsioon

 

 

Ülitundlikkus võib esineda nahalööbe,

 

 

urtikaaria, erüteemi või allergilise kihelusena

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata

Amülaasisisalduse suurenemine veres,

 

 

ebapiisav antidiureetilise hormooni sekretsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata

Dehüdratsioon, hüpokaleemia,

 

 

hüpofosfateemia, hüpokaltseemia, tetaania,

 

 

lihasspasmid ja/või muutused

 

 

elektrokardiogrammis vastusena tsisplatiinist

 

 

tingitud neerukahjustusele,mille korral väheneb

 

 

katioonide tubulaarne tagasiimendumine.

 

 

Hüperkolesteroleemia. Amülaasisisalduse

 

 

suurenemine veres

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Hüpomagneseemia

 

 

 

 

Väga harv

Rauasisalduse suurenemine veres

 

 

 

 

Väga sage

Hüponatreemia

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Tserebrovaskulaarne tüsistus, hemorraagiline

 

 

insult, isheemiline insult, ageusia,

 

 

tserebraalarteriit, Lhermitte’i tunnus,

 

 

müelopaatia, autonoomne neuropaatia

 

Harv

Krambid, perifeerne neuropaatia,

 

 

leukoentsefalopaatia, pöörduv posterioorne

 

 

leukoentsefalopaatia sündroom

Silma kahjustused

Teadmata

Hägune nägemine, omandatud värvipimedus,

 

 

kortikaalne pimedus, optiline neuriit,

 

 

papillödeem, reetina pigmentatsioon

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Ototoksilisus

 

Teadmata

Tinnitus, kurtus

 

Harv

Patsient võib kaotada normaalse vestlusvõime.

 

 

Lastel ja eakatel patsientidel võib tsisplatiini

 

 

poolt põhjustatud kuulmiskahjustus olla tõsine

 

 

(vt lõik 4.4.)

Südame häired

Teadmata

Südame häire

 

Sage

Arütmia, bradükardia, tahhükardia

 

Harv

Müokardi infarkt

 

Väga harv

Südameseiskus

Vaskulaarsed häired

Teadmata

Trombootiline mikroangiopaatia (hemolüütilis-

 

 

ureemiline sündroom), Raynaud’ fenomen

 

Sage

Flebiit süstekohal

Seedetrakti häired

Teadmata

Oksendamine, iiveldus, isutus, luksumine,

 

 

kõhulahtisus

 

Aeg-ajalt

Metalli ladestumine igemetele

 

 

 

 

Harv

Stomatiit

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiini

 

 

sisalduse suurenemine veres

 

Harv

Albumiini taseme langus veres

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Düspnoe, pneumoonia, hingamispuudulikkus

mediastiinumi häired

Teadmata

Kopsuemboolia

Naha ja nahaaluskoe

Teadmata

Lööve, alopeetsia

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata

Lihasspasmid

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata

Äge neerupuudulikkus, neerupuudulikkusC,

 

 

neerutuubulite häire

 

Väga sage

Hüperurikeemia

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Spermatogeneesi ja ovulatsiooni kõrvalekalded

rinnanäärme häired

 

ja valulik günekomastia

Üldised häired ja

Teadmata

Püreksia (väga sage), asteenia, halb enesetunne,

manustamiskoha reaktsioonid

 

süstekoha ekstravasatsioonD

*Esinemissageduste allikas: Cisplatin Injection Company Core Data Sheet (CCDS), BMS Pharmacovigilance & Epidemiology, 02. august 2010. Esinemissagedused, millest ei ole teatatud CCDS-s, on lisatud hinnangulisest raportist

A: Infektsioossed tüsistused on põhjustanud mõnedel patsientidel surma.

B: Anafülaktoidse reaktsioonina on teatatud sümptomitest nagu näoturse (PT näoturse), vilisev hingamine, bronhospasm, tahhükardia ja hüpotensioon, mis kuuluvad kôrvaltoimete esinemissageduse tabelis anafülaktoidse reaktsiooni koondmõiste alla.

C: Vere uurea lämmastiku ja kreatiniini-, seerumi kusihappesisalduse suurenemine ja/või kreatiniini kliirensi vähenemine on lisatud neerupuudulikkuse alla.

D: Ekstravasatsioon põhjustab pehmete kudede toksilisust, sh kudede tselluliiti, fibroosi ja nekroosi (sage), valu (sage), turset (sage) ja erüteemi (sage).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise korral väljenduvad eespool mainitud kõrvaltoimed tugevamalt. Tsisplatiini toksilisust võivad aidata vähendada adekvaatne hüdreerimine ja osmootne diurees, eeldusel et seda rakendatakse otsekohe pärast üleannustamist.

Üleannustamise (≥200 mg/m) korral on võimalikud otsesed toimed hingamiskeskusele, mis võivad viia eluohtlike hingamishäirete ja happe-leelistasakaalu häireteni, kuna ravim läbib hematoentsefaalbarjääri.

Tsisplatiini ägeda üleannustamise tagajärjeks võib olla neerupuudulikkus, maksapuudulikkus, kurtus, silmatoksilisus (sh reetina irdumine), oluline müelosupressioon, ravimatu iiveldus ja oksendamine ja/või neuriit. Üleannustamine võib lõppeda surmaga.

Tsisplatiini üleannustamise puhul puudub spetsiifiline antidoot. Isegi kui hemodialüüsi alustati 4 tundi pärast üleannustamist, oli selle mõju tsisplatiini elimineerimisele kehast vähene, kuna tsisplatiin seondub tugevalt ja kiiresti valkudele.

Üleannustamise ravi seisneb peamiselt toetavate meetmete rakendamises.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid.

ATC-kood: L01XA01

Tsisplatiin on anorgaaniline ühend, mis sisaldab raskemetalli [cis-diamiindikloroplaatina(II)]. See inhibeerib DNA sünteesi, tekitades DNA-s ristsidemeid. Vähemal määral inhibeeritakse valgu ja RNA sünteesi.

Kuigi kõige olulisem toimemehhanism näib olevat DNA sünteesi inhibeerimine, võivad tsisplatiini antineoplastilises aktiivsuses mängida rolli ka teised mehhanismid, sh tuumori immunogeensuse suurendamine. Tsisplatiini onkolüütilised omadused on võrreldavad alküleerivate ainetega. Tsisplatiinil on ka immunosupressiivsed, kiirituse suhtes tundlikkust suurendavad ja antibakteriaalsed omadused. Tsisplatiin toimib rakupooldumise tsüklisse mittespetsiifiliselt. Tsisplatiini tsütotoksiline toime on seotud kõigi DNA aluspaaridega seondumisega, seondudes eelistatult guaniini ja adenosiini N-7- asenditega.

Farmakokineetilised omadused

Pärast intravenoosset manustamist jaotub tsisplatiin kiirelt kõigis kudedes; tsisplatiin läbib halvasti hematoentsefaalbarjääri. Suurimad kontsentratsioonid saavutatakse maksas, neerudes, kusepõies, lihaskoes, nahas, testistes, eesnäärmes, pankreases ja põrnas.

Pärast intravenoosset manustamist on välja filtreeruva valkudega mitteseotud tsisplatiini eliminatsioon kahefaasiline, esmase ja lõpliku faasi poolväärtusaegadega vastavalt 10…20 minutit ja 32…53 minutit. Kogu plaatinakoguse eliminatsioon toimub kolmefaasiliselt poolväärtusaegadega vastavalt 14 minutit, 274 minutit ja 53 päeva.

Tsisplatiin seondub plasmavalkudega 90% ulatuses.

Eritumine toimub peamiselt uriiniga: 27…43% manustatud annusest on määratav uriinist esimese viie päeva jooksul pärast ravi. Plaatina eritub ka sapiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse mudelis ilmnesid neerukahjustus, luuüdi supressioon, seedetrakti häired ja ototoksilisus.

Mutageensus ja kartsinogeensus

Tsisplatiin osutus mitmetes in vitro ja in vivo testides mutageenseks (bakteriaalsed testsüsteemid, kromosomaalsed häired looma raku- ja koekultuuridel). Pikaajalistes uuringutes on näidatud, et tsisplatiin on kartsinogeenne hiirtel ja rottidel.

Reproduktsioonitoksilisus

Hiirtel on täheldatud gonadaalset supressiooni, mis põhjustab amenorröad või azoospermiat, mis võib olla pöördumatu ja põhjustada viljatust. Emastel rottidel indutseeris tsisplatiin morfoloogilisi muutusi munasarjades, põhjustades osalist ja pöörduvat viljatust.

Katsed rottidel on näidanud, et kokkupuude tiinuse ajal võib põhjustada kasvajaid täiskasvanud järglastel.

Tsisplatiin on embrüotoksiline hiirtel ja rottidel, arenguhäireid on täheldatud mõlemal liigil. Tsisplatiin eritub rinnapiima.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Vältige kontakti alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida. Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Cisplatin Accord 1 mg/ml tohib segada ainult nende lahustitega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Enne avamist

3 aastat

Pärast lahjendamist

Keemilise ja füüsikalise stabiilsuse sisukohast, mida on käsitletud lõigus 6.6, jääb Cisplatin Accord 1 mg/ml pärast lahjendamist soovitatavate intravenoossete vedelikega toatemperatuuril 20…25°C stabiilseks 24 tunni jooksul. Lahjendatud lahust tuleb hoida valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud lahus kohe ära kasutada. Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ning lahjendamine peab toimuma kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Lahjendamata lahus:

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml

10 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

25 ml

30 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

50 ml

50 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

100 ml

100 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravimi ettevalmistamine jA käsitlemine

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Enne kasutamist tuleb lahjendada. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ainult selleks vastava väljaõppe saanud meditsiinitöötajate poolt vaid selleks ettenähtud alal. Selleks tuleb kasutada kaitsekindaid. Tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vältimaks kontakti naha ja limaskestadega. Kui kokkupuude nahaga siiski tekkis, tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega. Nahakontaktil on täheldatud kihelust, põletust ja punetust. Kontakti korral limaskestadega tuleb limaskesti loputada suure hulga veega. Pärast inhaleerimist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevaid jäätmeid ja okset tuleb hävitada ettevaatusega.

Kui lahus on hägune või märgatakse lahustumatut sadet, tuleb pudel minema visata.

Kahjustunud pudelit tuleb hoida ja käsitseda samade ettevaatusabinõudega nagu saastunud jäätmeid. Saastunud jäätmeid tuleb säilitada vastavates erimärgistatud jäätmekonteinerites. Vt lõik „Hävitamine“.

Valmistumine intravenoosseks manustamiseks

Võtke vajaminev lahuse kogus pudelist ja lahjendage see vähemalt 1 liitriga järgmistest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriidilahus
 • 0,9% naatriumkloriidilahuse/5% glükoosilahuse segu (1:1) (mis annab lõpliku kontsentratsiooni:

0,45% naatriumkloriidi, 2,5% glükoosi)

 • 0,9% naatriumkloriidilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks
 • 0,45% naatriumkloriidilahus, 2,5% glükoosilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks.

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Kui lahus ei ole läbipaistev või on moodustunud lahustumatu sade, ei tohi lahust kasutada. Manustada tohib ainult selget osakestevaba lahust.

ÄRGE viige kontakti süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi. ÄRGE manustage lahjendamata.

Lahjendamata lahuste mikrobioloogilise, keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vt lõik 6.3.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid või materjalid, mis olid tsisplatiiniga kontaktis mistahes viisil, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käitlemise juhistele. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.04.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2016