Cestal cat - närimistablett (20mg +80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA83
Toimeaine: prasikvanteel +püranteel
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd.

2143 Batthyány u. 6. Kistarcsa

Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

Prasikvanteel

Püranteel(embonaat)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

 

Toimeained

 

Prasikvanteel

20 mg

Püranteel

80 mg, vastab 230 mg püranteelembonaadile

Kollakaspruunikas ovaalne poolitusjoonega tablett.

Iga tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

NÄIDUSTUS(ED)

Järgnevate paelusside ja ümarusside seganakkuste raviks kassidel:

  • ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid),
  • kidaussid: Ancylostoma tubaeforme,
  • paelussid: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum

(täiskasvanud ja noorvormid), Joyeuxiella liigid.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 6-nädalastel kassipoegadel. Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

KÕRVALTOIMED

Väga harva (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud) võivad esineda kerged ja mööduvad seedetrakti häired, nagu süljeerituse suurenemine ja/või oksendamine, ning kerged ja mööduvad neuroloogilised häired, nagu ataksia. Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Üks tablett 4 kg kehamassi kohta (mis vastab järgnevatele toimeainete annustele: prasikvanteeli 5 mg/kg ja püranteeli 20,0 mg).

Kehamass vähemalt 1 kg kuni maksimaalselt 2 kg: ½ tabletti

Kehamass üle 2 kg kuni maksimaalselt 4 kg: 1 tablett

Kehamass üle 4 kg kuni maksimaalselt 6 kg: 1½ tabletti

Kehamass üle 6 kg kuni maksimaalselt 8 kg: 2 tabletti

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ühekordne suukaudne manustamine.

Ravimi manustamine ja ravi kestus

Närimistablett tuleb anda loomale otse suhu, aga vajaduse korral võib selle peita toidu (lihatükk, vorst jne) sisse. Ümarussinakkuste korral, eriti noortel loomadel, ei saa oodata parasiitide täielikku hävimist ja risk inimestele jääb.

30 kassil läbi viidud uuringus oli tableti võtmine vabatahtlik 83% juhtudest.

Juurdepääsu toidule ei pea piirama ei enne ega pärast ravimi manustamist. Õige annustamise tagamiseks tuleb kehamass kindlaks määrata nii täpselt kui võimalik.

Ravi vajaduse ja selle kordamise sageduse osas peab nõu küsima loomaarstilt.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutamata pooliku tableti säilitamisel tuleb see tagasi panna avatud blistrisse või ribapakendisse ja panna see tagasi kokkupandavasse karpi.

Osadeks jagatud (poolitatud) tablettide kõlblikkusaeg pärast blistri avamist: 2 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Hea hügieeni huvides peavad tablette kassile otse suhu manustavad või neid kassi toidule lisavad inimesed pärast seda käsi pesema.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ehhinokokoos ohustab inimesi. Kuna ehhinokokoos on Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile (OIE) teatamiskohustuslik haigus, peab vastavalt pädevalt asutuselt hankima spetsiifilised juhendid ravi ja järelkontrolli ning inimeste ettevaatusabinõude kohta.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kuna tabletid on maitsestatud, peab neid hoidma ohutus, loomadele kättesaamatus kohas. Halvas seisundis loomad või loomad, kellel on tugev nakkus, mis avaldub selliste sümptomitena nagu kõhulahtisus, oksendamine, parasiitide esinemine roojas ja okses, karvastiku halb seisukord, peab loomaarst enne ravimi manustamist läbi vaatama. Väga nõrkadel või tugeva nakkusega kassidel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinuse ajal. Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamise sümptomeid ei esine kuni viiekordse soovitatava annuse manustamisel. Suurema kui viiekordse soovitatava annuse manustamisel on täheldatud talumatuse nähte, näiteks oksendamist.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2017

LISAINFO

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ravim on pakendatud kas blistritesse, mis koosnevad kinnisulatatud alumiiniumikihiga komposiitalumiiniumfooliumist, või ribadesse, mis on valmistatud mitmest alumiiniumfooliumi- /polüetüleenikihist.

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 2 tabletiga (2 tabletti)

Karp, mis sisaldab 2 blistrit 2 tabletiga (4 tabletti)

Karp, mis sisaldab 52 blistrit 2 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 8 tabletiga (8 tabletti)

Karp, mis sisaldab 3 blistrit 8 tabletiga (24 tabletti)

Karp, mis sisaldab 6 blistrit 8 tabletiga (48 tabletti)

Karp, mis sisaldab 13 blistrit 8 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 5 riba 2 tabletiga (10 tabletti)

Karp, mis sisaldab 25 riba 2 tabletiga (50 tabletti) Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Küsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.