Duspatalin - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03AA04
Toimeaine: mebeveriin
Tootja: BGP Products SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Duspatalin 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Mebeveriin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Duspatalin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Duspatalin’i võtmist
 3. Kuidas Duspatalin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Duspatalin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Duspatalin ja milleks seda kasutatakse

Duspatalin sisaldab mebeveriinvesinikkloriidi, mis kuulub spasmolüütiliste ravimite rühma. See ravim leevendab soolespasme ja sellega seotud valu.

Duspatalin’i kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Duspatalin’i võtmist

 • Soole ärritussündroomi sümptomite leevendamiseks. Soole ärritussündroomi iseloomustavad koolika tüüpi kõhuvalu ja krambid, puhitus, gaasid ja püsiv mittespetsiifiline kõhulahtisus koos või ilma vahelduva kõhukinnisuseta.
 • Mao või soolespasmide leevendamiseks, mis kaasuvad muude meditsiiniliste seisunditega.

Ärge võtke Duspatalin’i:

 • kui olete mebeveriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te ei ole ülalnimetatus kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne ravimi võtmist.

Muud ravimid ja Duspatalin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, sh taimseid ravimeid. Lõplikult ei saa välistada, et samaaegselt võetud ravimid ei mõjuta üksteise toimeid. Duspatalin ei peaks mõjutama teiste ravimite toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Duspatalin’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal. Arst võib soovitada teil Duspatalin’i võtmine lõpetada ning soovitada mõnda teist ravimit Duspatalin’i asemel.

Kui imetate või plaanite alustada imetamist, teavitage sellest oma arsti. Duspatalin’i ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal. Arst võib soovitada teil ravi lõpetada või ravi vahetada, kui soovite imetamist jätkata.

Kui olete rase või imetate, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne mis tahes ravimi võtmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt see ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Vajalik on ettevaatus. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Duspatalin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine

Neelake kapslid alla tervelt ühe klaasi veega. Ärge närige kapsleid.

Võtke kapsleid iga päev ühel ja samal ajal. See aitab teil nende võtmist meeles pidada.

Kui palju võtta

Täiskasvanud:

Tavaline annus on üks 200 mg kapsel kaks korda ööpäevas: üks kapsel hommikul ja teine õhtul.

Kui te võtate Duspatalin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Duspatalin’i rohkem kui ette nähtud ja teil tekivad ebaharilikud reaktsioonid, võtke koheselt ühendust oma arstiga või minge haiglasse. Võtke kaasa ravimi pakend ja pakendi infoleht.

Kui te unustate Duspatalin’i võtta

Kui te unustasite annuse võtmata, jätkake järgneva teile määratud annusega. Jätke ununenud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimiga võivad esineda järgnevad kõrvaltoimed:

 • Allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid: nt nahalööve, punetus, sügelus nahal.

Lõpetage Duspatalin’i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui teil tekib mõni järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, sest te võite vajada arstiabi:

 • Hingamisraskus, näo, kaela, huulte, keele või kõri turse (tõsine allergiline reaktsioon).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Duspatalin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duspatalin sisaldab

 • Toimeaine on mebeveriin. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 200 mg mebeveriinvesinikkloriidi.
 • Teised abiained on:

Kapsli sisu (graanulid): magneesiumstearaat, polüakrülaadi 30% dispersioon, talk, hüpromelloos, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30% dispersioon, glütserooltriatsetaat.

Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171) ja trükitint (šellak (E904), propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus, kaaliumhüdroksiid ja must raudoksiid (E172)).

Kuidas Duspatalin välja näeb ja pakendi sisu

Valge läbipaistmatu želatiinist kõvakapsel, millele on trükitud “245”. Kapsli pikkus on ligikaudu 19,4 mm.

PVC-Al või PVC/PVDC-Al blisterpakendis on 30 kapslit.

Müügiloa hoidja

BGP Products SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV 1004

Läti

Tootja

Mylan Laboratories SAS Route de Belleville Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.