Dettol med - nahasprei, lahus (0,2% w/w) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D08AJ01
Toimeaine: bensalkooniumkloriid
Tootja: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Dettol Med 0,20% nahasprei, lahus

Bensalkooniumkloriid

AINULT VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Dettol Med’i täpselt juhistele vastavalt.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
 • Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON DETTOL MED JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Dettol Med ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dettol Med’i kasutamist
 3. Kuidas Dettol Med’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dettol Med’i säilitada
 6. Lisainfo

Dettol Med’i kasutatakse väikeste värskete haavade puhastamiseks, et eemaldada baktereid, mida seostatakse väikeste haavade infektsioonidega. Ravim ei ole ette nähtud haavade paranemise soodustamiseks ega kasutamiseks haavade paranemise soodustamiseks.

Seda ei tohi kasutada suurtel või tõsistel haavadel, Dettol Med on ette nähtud ainult perioodiliseks, lokaalseks, lühiajaliseks kasutamiseks. Ravim on kasutamiseks ainult üks kord 24 tunni jooksul. Ravim on kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DETTOL MED’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Dettol Med’i

alla 1-aastastel lastel

kui olete allergiline või ülitundlik bensalkooniumkloriidi või Dettol Med’i mõne koostisosa suhtes.

Mitte pidevaks kasutamiseks ega kasutamiseks rohkem kui üks kord 24 tunni jooksul.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dettol Med ja kasutamise vältimine

Mitte kasutada silmade , kõrvade või genitaalide piirkonnas või suus. Juhuslikul silma sattumisel pesta silma rohke külma veega.

Mitte sissehingata, ainult välispidiseks kasutamiseks

Suurte vigastuste korral, mis ületavad 5% kehapinnast (5% on arvestuslik kehapindala väikeste haavade puhul põlvedel ja küünarnukkidel)

Kasutamine koos teiste ravimitega

Dettol Med’i ei ole soovitatav kasutada koos teise sarnase ravimiga, kuna koostoimete uuringuid pole läbi viidud.

Rasedus ja imetamine

Kasutamist raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei seostata kahjulike mõjudega, kuna imendumine läbi naha on minimaalne.

Et vältida lapsel ravimi allaneelamist imetamisel, ei soovitata kasutada rindadel imetamise ajal.

Kui soovite seda ravimit kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal, konsulteerige apteekri või tervishoiutöötajaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dettol Med nahasprei ei mõjuta autojuhtimist ja masinatega töötamist.

Oluline teave mõningate Dettol Med’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab propüleenglükooli. Võib tekitada nahaärritust.

KUIDAS DETTOL MED’I KASUTADA

Kasutage Dettol Med’i vastavalt alljärgnevatele juhistele, kui just arst ei ole teile soovitanud teisiti. Kui te pole milleski kindel, siis konsulteerige arsti või apteekriga.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Esmakordsel kasutamisel või kasutamisel pärast pikka vaheaega võib olla esmalt vajalik pihustamine salvrätikule või muule sarnasele, et kindlustada haavale täielik pihus.

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: Pihustada täisannus (1…2 pihustust) igale haavale ja hoida 5 minutit. Vajadusel pühkida üleliigne vedelik ära puhta salvräti või vatiga.

1…6-aastased lapsed:

Kahtluste korral küsige enne kasutamist nõu apteekrilt või tervishoiutöötajalt. Pihustage 1 pihustus igale haavale (ühe korraga võib maksimaalselt pihustada neljale haavale) ja hoida 5 minutit. Vajadusel pühkida üleliigne vedelik ära puhta salvräti või vatiga.

Pihustada 4…15 cm kauguselt. Mitte sisse hingata.

Seep võib deaktiveerida sprei, mistõttu mitte kasutada haava pesemisel.

Spreid võib taas manustada, kui haav on taasavanenud, aga ei tohi pidevalt kasutada.

Dettol Med on kasutamiseks ainult üks kord 24 tunni jooksul, maksimaalselt 3…5 päeva vältel.

Kuid teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või teil on kahtlusi sümptomite suhtes, konsulteerige tervishoiutöötajaga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Dettol Med põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva tekkivaid kõrvaltoimeid ( tekivad vähem kui 1 kasutajal 10 000 kohta) on teatatud väikeste haavade lokaalse puhastamise järgselt, sh naha sügelus, lööve, ärritus, põletus, paistetus ja naha heledamaks muutumine või punetus. Kasutamiskohas võib tekkida selline reaktsioon nagu naha lõhenemine. Selliste reaktsioonide tekkimisel lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge apteekri või tervishoiutöötaja poole. Kui teil on ekseem, siis ravimi kasutamisel võib ekseem süveneda. On teatatud juuste väljalangemisest.

Kui kõrvaltoimed püsivad ja süvenevad või kui täheldate endal mistahes muid kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

KUIDAS DETTOL MED’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Dettol Med’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatiooni kaudu või koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Dettol Med sisaldab

 • Toimeaine on bensalkooniumkloriid. 1 ml lahust sisaldab 2 mg bensalkooniumkloriidi.
 • Abiained on propüleenglükool, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat, mahe männi lõhnaaine, dinaatriumedetaatdihüdraat ja puhastatud vesi.

Kuidas Dettol Med välja näeb ja pakendi sisu

Dettol Med on selge värvitu vedelik, kergelt männi lõhnaline. Kasutamisvalmis pump-sprei 10 ml ja 100 ml pudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Reckitt Benckiser (Poland) S.A

Ul. Okunin 1, 05-100

Nowy Dwor Mazowiecki

Poola

Tootja

Reckitt Benckiser Dansom Lane Hull

HU8 7DS Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Kärberi 34-30

Tallinn 13919

Tel: 5151555

See ravim on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0.2% Huidspray, oplossing

Bulgaaria

Dettol Med Wound Spray 0.20% w/w Cutabeous Spray Solution

Luxemburg

Dettolmedical Benzalkoniumchloride 0.2% solution

Tšehhi

Dettol 0,20%w/w antisepticky sprej

Slovakkia

Dettolmed 0,20%w/w Antisepticky sprey

Norra

Dettolmed, 0,2 % w/w Hudspray, oppløsning

Soome

Dettolmed, 2 mg/ml Sumute iholle, liuos

Island

Dettolmed, 0,20% w/w Húdúdi, lausn

Iirimaa

Benzalkonium Chloride Reckitt Benckiser 0.20% w/w Cutaneus Spray solution

Rootsi

Dettolmed, 2 mg/ml Kutan spray, lösning

Poola

Dettol Med do przemywania ran

Leedu

Dettol Med 0,20 % odos purškalas, tirpalas

Läti

Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums

Eesti

Dettol Med

Kreeka

Dettox Wound Spray 0.20% w/v

Küpros

Dettol Med Wound Spray 0,20 % w/w

Hispaania

DettolMed 2 mg/ml solución para pulverization cutánea

Prantsusmaa

Dettolpro 0.20% solution pour pulverisation cutaneé

Rumeenia

DettolMed 0.2% spray cutanat, solutie

Itaalia

Dettolmed 0.2% w/w SprayCutaneo Soluzione (Benzalconio Cloruro)

Holland

Dettol Med Benzalkonium chloride 2 mg/g huidspray, oplossing voor cutaan

 

gebruik

Portugal

Dettolpro, 2 mg/g solucao para pulverizacao cutanea

Ungari

Dettol Med külsőleges oldatos spray

Sloveenia

Detmed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2015.