Dacepton 5 mgml - infusioonilahus (5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N04BC07
Toimeaine: apomorfiin
Tootja: EVER Neuro Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dacepton 5 mg/ml infusioonilahus

Apomorfiinvesinikkloriidhemihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Teie ravimi nimetus on Dacepton 5 mg/ml infusioonilahus, mida selles infolehes nimetatakse edaspidi Dacepton 5 mg/ml.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dacepton 5 mg/ml ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dacepton 5 mg/ml kasutamist
 3. Kuidas Dacepton 5 mg/ml kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dacepton 5 mg/ml säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dacepton 5 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Apomorfiinvesinikkloriidhemihüdraat kuulub dopamiini agonistideks nimetatavate ravimite rühma. Dacepton 5 mg/ml kasutatakse Parkinsoni tõve raviks. Apomorfiin aitab lühendada -perioodiOFF pikkust või liikumisvõimetut perioodi patsientidel, keda on varem Parkinsoni tõve vastu ravitud levodopaga (teine Parkinsoni tõve ravim) ja/või teiste dopamiini agonistidega.

Teie arst või meditsiiniõde aitab teil ära tunda sümptomeid, millal ravimit võtta.

Mida on vaja teada enne Dacepton 5 mg/ml kasutamist

Ärge kasutage Dacepton 5 mg/ml

 • kui te olete noorem kui 18aastane;
 • kui teil on hingamisraskused või astma;
 • kui teil on dementsus või Alzheimeri tõbi;
 • kui teil esinevad segasus, hallutsinatsioonid või muud sarnased probleemid;
 • kui teil on maksaprobleemid;
 • kui teil on raske düskineesia (tahtmatud liigutused) või raske düstoonia (liikumisvõimetus) ravi tõttu levodopaga;
 • kui olete apomorfiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil või mõnel teie pereliikmel on teadaolev kõrvalekalle elektrokardiogrammis (EKG), mida nimetatakse „pika QT sündroomiks”. Rääkige sellest arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dacepton 5 mg/ml kasutamist, peab teie arst läbi viima EKG (elektrokardiogramm) uuringu ja küsib teilt nimekirja ravimitest, mida te kasutate. Teie EKG uuringut korratakse esimestel ravipäevadel ja iga kord, kui teie arst peab seda vajalikuks. Arst küsib samuti teilt infot teie kõigi haiguste kohta, eriti haiguste kohta, mis on seotud teie südamega. Mõnda küsimust ja uuringut korratakse igal visiidil. Kui teil ilmnevad sümptomid, mis võivad olla põhjustatud südametööst, nt südamepekslemine, minestamine või minestamislähedane seisund, peate koheselt sellest teada andma oma arstile. Samuti tuleb kohe oma arsti teavitada, kui teil on kõhulahtisus või alustate ravi uue ravimiga.

Enne Dacepton 5 mg/ml kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on probleeme neerudega;
 • kui teil on probleeme kopsudega;
 • kui teil on probleeme südamega;
 • kui teil on madal vererõhk või tunnete püstitõusmisel minestust või pearinglust;
 • kui te võtate mingeid ravimeid kõrge vererõhu raviks;
 • kui teil iiveldab või te oksendate;
 • kui teil on mingeid vaimseid häireid ravi alustamise ajal Dacepton’iga;
 • kui te olete eakas või nõrga tervisega;
 • kui te juhite autot või kasutate masinaid, kuna apomorfiin võib põhjustada unisust, sealhulgas äkki algavaid une episoode (te ei tohi juhtida autot ega kasutada masinaid, kui Dacepton muudab teid uniseks);
 • teie arst peab regulaarselt teid kontrollima, kui te võtate Dacepton’i koos levodopaga (teine Parkinsoni tõve ravim).

Rääkige oma arstile, kui teie või teie pere/hooldaja märkab, et teil tekib tungiv soov või vajadus käituda teie jaoks ebaharilikul viisil ning te ei suuda vastu panna impulsile, tungile või ahvatlusele teha midagi, mis võib teid ennast või teisi kahjustada. Seda nimetatakse impulsi kontrolli häireks ning see võib väljenduda selliste käitumisviisidena, nagu hasartmängurlus, liigsöömine või - rahakulutamine, ebanormaalselt tugev sugutung või seksuaalsete mõtete või tunnete sagenemine. Teie arst võib ravimi annust muuta või ravi katkestada.

Kui mõni ülalnimetatud seisunditest kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile või meditsiiniõele.

Mõnedel patsientidel tekivad suurtes annustes Dacepton 5 mg/ml ja Parkinsoni tõve teiste ravimite kasutamisel sõltuvusesarnased, ihade tekkeni viivad sümptomid.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

te kasutate ravimeid, mis mõjutavad teadaolevalt teie südame tööd. Nende hulka kuuluvad südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid (nt kinidiin ja amiodaroon), depressiooniravimid (sealhulgas tritsüklilised antidepressandid, nt amitriptüliin ja imipramiin) ja bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (makroliidantibiootikumid, nt erütromütsiin, asitromütsiin ja klaritromütsiin) ja domperidoon.

Muud ravimid ja Dacepton 5 mg/ml

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimeid.

Dacepton 5 mg/ml kasutamisel koos teiste ravimitega võib nende ravimite toime muutuda.

See on eriti oluline järgmiste ravimite puhul:

 • teatud vaimsete häirete raviks kasutatavad ravimid, nagu klosapiin;
 • vererõhku langetavad ravimid;
 • teised Parkinsoni tõve ravimid.

Teie arst ütleb teile, kui peate kohandama oma apomorfiini või mõne teise ravimi annust.

Kui te võtate levodopat (teine Parkinsoni tõve ravim) koos apomorfiiniga, peab teie arst teie verd regulaarselt kontrollima.

Dacepton 5 mg/ml koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta Dacepton 5 mg/ml toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Dacepton 5 mg/ml ei tohi raseduse ajal kasutada, kui see ei ole hädavajalik. Kui olete või arvate end olevat rase või plaanite rasestuda, rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele enne

Dacepton 5 mg/ml kasutamist.

Ei ole teada, kas Dacepton 5 mg/ml eritub rinnapiima. Rääkige oma arstile, kui te imetate last või plaanite seda teha. Teie arst selgitab teile, kas peate jätkama/katkestama imetamise või jätkama/katkestama selle ravimi võtmise.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dacepton 5 mg/ml võib põhjustada uimasust ja tugevat soovi magada. Ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu ega masinaid, kui Dacepton 5 mg/ml muudab teid uniseks.

Dacepton 5 mg/ml sisaldab naatriummetabisulfitit, mis võib harva põhjustada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi selliste sümptomitega nagu nahalööve või naha sügelus, hingamisraskused, silmalaugude, näo või huulte paistetus, keeleturse või punetus. Selliste sümptomite esinemisel pöörduge kohe lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Dacepton 5 mg/ml sisaldab 3,4 mg naatriumi ühes milliliitris. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kuidas Dacepton 5 mg/ml kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Enne kui kasutada apomorfiini, peab arst tagama, et te talute ravimit ja antiemeetikut (oksendamisvastane ravim), mida teil on vaja kasutada üheaegselt.

Ärge kasutage Dacepton 5 mg/ml

 • kui lahus on muutunud roheliseks,
 • kui lahus on hägune või te näete selles osakesi.

Kuhu Dacepton 5 mg/ml süstida

Süstige Dacepton 5 mg/ml naha alla (subkutaanselt), nagu arst või meditsiiniõde on näidanud.

Ärge süstige Dacepton 5 mg/ml veeni.

Kui palju kasutada

Nii teie poolt kasutatav Dacepton 5 mg/ml annus kui ka aeg, mille jooksul te ravimit saate, olenevad teie isiklikest vajadustest. Teie arst arutab seda teiega ja ütleb teile, kui palju ravimit te peate manustama.

Teile kõige paremini sobiv kogus määratakse teie visiidil eriarsti juurde.

 • Keskmine infusiooni annus tunnis on 1 mg kuni 4 mg apomorfiinvesinikkloriidi.
 • Tavaliselt manustatakse seda teile ärkveloleku ajal ja lõpetatakse manustamine siis, kui te lähete magama.
 • Teie iga päev saadav apomorfiinvesinikkloriidi annus ei tohi ületada 100 mg.
 • Teie arst või meditsiiniõde otsustab, milline annus on teile parim.
 • Iga 12 tunni järel tuleb infusiooni jaoks kasutada erinevat kohta.

Enne kasutamist ei ole Dacepton’i vaja lahjendada. Lisaks ei tohi seda teiste ravimitega segada.

Dacepton on ette nähtud püsiinfusiooniks minipumba ja/või süstlapumbaga. See ei ole ette nähtud vahelduvaks süstimiseks. Valiku, millist minipumpa ja/või süstlapumpa kasutada ja milline on vajalik annus, teeb arst patsiendi konkreetsete vajaduste põhjal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui te kasutate Dacepton 5 mg/ml rohkem kui ette nähtud

 • Rääkige otsekohe oma arstile või pöörduge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.
 • tähtis on manustada õige Dacepton’i annus ja mitte kasutada suuremat kogust, kui teie arst on soovitanud. Suuremad annused võivad põhjustada südame löögisageduse aeglustumist, väga tugevat iiveldust, ülemäärast unisust ja/või hingamisraskusi. Samuti võite te tunda madala vererõhu tõttu minestust või pearinglust püstitõusmisel. Pikali heitmine ja jalgade tõstmine aitab madalat vererõhku ravida.

Kui te unustate Dacepton 5 mg/ml kasutada

Kasutage seda siis, kui te vajate seda. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustama.

Kui te lõpetate Dacepton 5 mg/ml kasutamise

Enne ravi lõpetamist võtke ühendust oma arstiga ja arutage, kas see on sobiv või mitte. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rääkige oma arstile, kui te arvate, et ravim halvendab teie enesetunnet või kui teil esineb mõni järgnev kõrvaltoime.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st):

 • Tükid süstekohas naha all, mis võivad olla valulikud, problemaatilised ja punased ning sügelevad. Nende tekkimise vältimiseks on soovitav muuta süstekohta iga kord, kui nõela sisestate.
 • Hallutsinatsioonid (olenematute asjade nägemine, kuulmine või tundmine)

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 10-st):

Iiveldus või oksendamine, eriti ravi alustamisel Dacepton 5 mg/ml-ga. Ravi domperidooniga tuleb alustada vähemalt 2 päeva enne Dacepton 5 mg/ml, et teil ei tekiks iiveldust ega oksendamist.

 • Kui te võtate domperidooni ja ikkagi tunnete iiveldust või kui te ei võta domperidooni ja teil esineb iiveldus, rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele niipea kui võimalik.
 • väsimustunne või ülemäärane unisus;
 • segasus või hallutsinatsioonid;
 • haigutamine;
 • pearinglus või uimasus püstitõusmisel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 100-st):

 • sagenenud tahtmatud liigutused või suurenenud värisemine ONperioodidel;
 • hemolüütiline aneemia, mis on punaste vereliblede ebanormaalne lagunemine veresoontes või mujal organismis. See aegajalt esinev kõrvaltoime võib esineda patsientidel, kes võtavad ka levodopat;
 • äkiline uinumine;
 • lööbed;
 • hingamisraskused;
 • süstekoha haavandumine;
 • punaste vereliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada naha kahvatukollasust, nõrkust või õhupuudust;
 • vereliistakute arvu vähenemine, mis võib suurendada verejooksu või verevalumite tekkeriski.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 1000-st):

 • allergiline reaktsioon, nagu hingamisraskused ja pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte paistetus, keele turse või punetus;
 • eosinofiilia, mis on ebatavaliselt kõrge valgete vereliblede arv veres või organismi kudedes.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • jalgade, labajalgade või sõrmede turse;
 • minestamine;
 • agressiivsus, erutusseisund;
 • võimetus vastu panna impulsile, tungile või ahvatlusele teha tegusid, mis võivad olla kahjulikud

teile endale või teistele inimestele, milleks võivad olla:

Otugev tung liigseks hasartmängude mängimiseks, hoolimata tõsistest tagajärgedest teile endale või teie perele;

Omuutunud või suurenenud seksuaalhuvi ja -käitumine, mis oluliselt mõjutab teid ennast või teisi inimesi, suurenenud suguiha;

Okontrollimatu liigne ostlemine või rahakulutamine;

Oõgimishood (suurte toidukoguste söömine lühikese aja jooksul) või sundsöömine (tavapärasest suurema toidukoguse söömine ja näljatunde kustutamiseks vajalikust toidukogusest rohkem söömine).

Rääkige oma arstile, kui teil esineb mis tahes selline käitumine; arst arutab teiega nende sümptomitega toimetuleku või vähendamise võimalusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dacepton 5 mg/ml säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Pärast avamist ja infusioonikomplektide külge kinnitatud süstalde täitmist ravimiga: ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 7 päeva jooksul temperatuuril kuni 25 °C. Kui pakendi avamise ja edasise käsitsemise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste kasutaja vastutusel.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus on muutunud roheliseks. Kasutada tohib ainult läbipaistvat, värvitut kuni kergelt kollakat ja osakestevaba lahust.

Kasutatud süstlad ja nõelad tuleb ära visata teravate esemete mahutisse või muude sobivasse mahutisse. Kui teie teravate esemete mahuti saab täis, andke see palun ohutuks hävitamiseks oma arstile või apteekrile.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dacepton 5 mg/ml sisaldab

Toimeaine on apomorfiinvesinikkloriidhemihüdraat. Üks milliliiter Dacepton 5 mg/ml sisaldab 5 mg apomorfiinvesinikkloriidhemihüdraati.

Dacepton 5 mg/ml on müügil 20 ml viaalides, mis sisaldavad 100 mg apomorfiinvesinikkloriidhemihüdraati.

Abiained on: naatriummetabisulfit (E223), naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks), süstevesi.

Vt lõik 2: Dacepton 5 mg/ml sisaldab naatriummetabisulfitit ja naatriumkloriidi.

Kuidas Dacepton 5 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

Dacepton 5 mg/ml on läbipaistev ja värvitu kuni kergelt kollane infusioonilahus.

Klaasviaalid sisaldavad 20 ml infusioonilahust. Pakendis on 1, 5 või 30 viaali.

Hulgipakendid: 5 × 1, 10 × 1, 30 × 1, 2 × 5 ja 6 × 5.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

A-4866 Unterach

Austria

Tootja

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

A-4866 Unterach

Austria

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Strasse 15

07745 Jena

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.