Dalacin t - nahalahus (10mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D10AF01
Toimeaine: klindamütsiin
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dalacin T, 10 mg/ml nahalahus

Klindamütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dalacin T ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dalacin T kasutamist
 3. Kuidas Dalacin T-d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dalacin T-d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dalacin T ja milleks seda kasutatakse

Dalacin T on akne raviks mõeldud ravim.

Seda kasutatakse akne paikseks raviks, eriti põletiku papulopustuloosses faasis.

Mida on vaja teada enne Dalacin T kasutamist

Ärge kasutage Dalacin T-d:

kui olete selle ravimi toimeaine või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on varem olnud põletikuline soolehaigus või antibiootikumide tarvitamisega seotud jämesoolepõletik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dalacin T kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dalacin T:

 • kui teil on esinenud rasket vesist kõhulahtisust (koliiti). Kui kõhulahtisus tekib ravi ajal Dalacin Tga, võtke ühendust arstiga.

Muud ravimid ja Dalacin T

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid. Dalacin T kooskasutamisel teiste nahale määritavate ravimitega on neid soovitatav kasutada eri aegadel.

Kui lähete haiglasse operatsioonile, siis rääkige oma arsti ja/või anestesioloogiga, kui peate võtma lihasparalüüsi tekitavaid ravimeid (neuromuskulaarsed blokaatorid).

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Dalacin T-d võib kasutada raseduse esimesel trimestril üksnes äärmise vajaduse korral.

Imetamine

Teavitage oma arsti, kui te imetate Dalacin T kasutamise ajal last, sest ei ole teada, kas ravimi toimeaine võib erituda ka rinnapiima pärast paikset manustamist. Selle ravimi kasutamisel imetamise ajal esineb tõsiste kõrvaltoimete oht imikule, mistõttu tuleb langetada otsus, kas katkestada rinnaga toitmine või lõpetada ravimi kasutamine.

Kuigi imik ei saa tõenäoliselt tarbitavast piimast väga palju toimeainet, pöörduge siiski kohe oma arsti poole, kui lapsel tekib verine kõhulahtisus või ilmnevad mis tahes haigusnähud. Kui see juhtub, siis peate imetamise lõpetama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Klindamütsiinil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas DALACIN T-d kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Plastikpudel on varustatud eraldi aplikaatori ja korgiga. Plastpudeli esmakordsel kasutamisel järgige alltoodud juhiseid.

 1. Puhastage ja kuivatage kahjustatud nahapiirkond.
 2. Keerake pudel tagurpidi, et aplikaator täituks.
 3. Suruge aplikaator vastu nahka ja kandke ravim kahjustatud alale õhukese kihina. Ärge hõõruge!
 4. Ravimit tuleb kasutada 2 korda päevas (hommikul ja õhtul).
 5. Vältige ravimi sattumist silmadesse ja suhu. Kui nahalahus satub silma, siis loputage silmi hoolikalt jooksva vee all.

Ravitavat piirkonda pole vaja kinni siduda.

Kui aplikaator kuivab ära, siis pöörake pudelit korduvalt tagurpidi ja pigistage, kuni aplikaator niiskub.

Pange kork alati pärast kasutamist peale tagasi.

Ärge lõpetage Dalacin T kasutamist kohe, kui akne hakkab paranema.

Naha paranemist võib oodata alles mitmenädalase ravi järel. Kui Dalacin T nahalahust kasutatakse mitme kuu vältel, peab see toimuma arsti kontrolli all. Tavaliselt pole tarvis üle 3 kuu ravida. Ärge lõpetage ravi omaalgatuslikult.

Dalacin T nahalahus sisaldab alkoholi, mis võib põhjustada silmade, limaskestade ning vigastatud naha põletusi ja ärritust. Kui ravim satub juhuslikult nende piirkondadega kontakti, tuleb neid alasid loputada koheselt rohke jaheda veega.

Dalacin T nahalahusel on ebameeldiv maitse ning kasutades ravimit suu läheduses, tuleb olla ettevaatlik.

Kui te unustate Dalacin T-d kasutada

Jätkake niipea, kui see teile meenub.

Kui te lõpetate Dalacin T kasutamise

Ärge lõpetage ise Dalacin T kasutamist kohe, kui akne hakkab paranema. Küsige arstilt, millal te võite ravi lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage

(võib esineda rohkem kui ühel kasutajal 10-st)

naha kuivus, nahaärritus, urtikaaria (nõgestõbi).

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st)

naha rasvasus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st)

seedetrakti häired

Teadmata sagedus

(sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

karvanääpsupõletik, silmavalu, kõhuvalu, pseudomembranoosne koliit, kontaktdermatiit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dalacin T-d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dalacin T sisaldab

 • Toimeaine on klindamütsiin. 1 ml lahust sisaldab 10 mg klindamütsiini (klindamütsiinfosfaadina).
 • Teised koostisosad on propüleenglükool, isopropüülalkohol, naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), soolhape (pH korrigeerimiseks) ja puhastatud vesi.

Kuidas Dalacin T välja näeb ja pakendi sisu

Dalacin T nahalahus on selge värvitu iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga, automaatse jaotuspadjakese ja korgiga plastikpudelis.

Aplikaatori komplekt koosneb käsnaplikaatorist ja polüpropüleenist korgist, mis on eraldi kotis. Kasutusvalmis pudelil asendab aplikaatori komplekt originaalkorki.

Aplikaatoriga pudel sisaldab 30 ml Dalacin T nahalahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootjad

Pfizer Manufacturing NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Sõpruse pst 157

13417 Tallinn

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.