Diluvac forte - süsteravimi lahusti (ad 1 ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QV07AB81
Toimeaine: süstevesi
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Diluvac Forte

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Diluvac Forte, süsteravimi lahusti.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Süstevesi kuni

1 ml

Abiaine(d):

 

Adjuvant: DL-α-tokoferüülatsetaat

75 mg/ml

NÄIDUSTUS(ED)

Lüofiliseeritud vaktsiinide manustamiskõlblikuks muutmiseks, mille lahustiks on ette nähtud Diluvac Forte.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Ei ole.

LOOMALIIGID

Siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Enne süsteravimi lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Külmkuivatatud vaktsiinide puhul tuleb süsteravimi lahusti viaali sisu aseptiliselt viia külmkuivatatud vaktsiini viaali vahetult enne vaktsiini kasutamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne süsteravimi lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus, laktatsioon:

Vastavalt vaktsiinidele, mille lahustina preparaati Diluvac Forte kasutatakse. Sobimatus:

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2015

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole.

Intervet Baltic States

Kęstučio st. 59

LT-08124

Leedu