Diluvac forte - süsteravimi lahusti (ad 1 ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QV07AB81
Toimeaine: süstevesi
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Diluvac Forte, süsteravimi lahusti.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Süstevesi kuni 1 ml

Abiained:

Adjuvant: DL-α-tokoferüülatsetaat 75 mg/ml

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süsteravimi lahusti.

Valge, opalestseeruv emulsioon.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Siga.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Lüofiliseeritud vaktsiinide manustamiskõlblikuks muutmiseks, mille lahustiks on ette nähtud Diluvac Forte.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused

Ei ole.

. Erihoiatused

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Vastavalt vaktsiinidele, mille lahustina preparaati Diluvac Forte kasutatakse.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Süsteravimi lahusti vaktsiinide lahustamiseks.

.Annustamine ja manustamisviis

Enne süsteravimi lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit. Külmkuivatatud vaktsiinide puhul tuleb süsteravimi lahusti viaali sisu aseptiliselt viia külmkuivatatud vaktsiini viaali vahetult enne vaktsiini kasutamist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei rakendata.

. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Kasutatakse vaktsiinide lahustamiseks.

Farmakoterapeutiline rühm: lahustid ja lahjendid, k.a. loputusvedelikud

ATC-vet kood: QV07AB81

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

DL-α-tokoferüülatsetaat

Polüsorbaat 80

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatdihüdraat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Simetikoon

Süstevesi.

.Sobimatus

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: klaasviaalid: 4 aastat. Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: PET-viaalid: 2 aastat. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

II tüüpi klaasviaalid, mis sisaldavad 20 ml, 100 ml, 200 ml süsteravimi lahustit ja PET-viaalid, mis sisaldavad 100 ml, 200 ml süsteravimi lahustit. Viaalid on suletud kummikorgiga, mis on kaetud alumiiniumkattega.

Pakendite suurused: 20 ml N1; 100 ml N1; 20ml N10; 100 ml N10; 200 ml N10

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 11.06.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.03.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.