Endoxan - süstelahuse pulber (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01AA01
Toimeaine: tsüklofosfamiid
Tootja: Baxter Oncology GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ENDOXAN, 200 mg süstelahuse pulber

ENDOXAN, 500 mg süstelahuse pulber

ENDOXAN, 1 g süstelahuse pulber

Tsüklofosfamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Oluline teave ENDOXANi kohta

Teie arst on teile ENDOXANi välja kirjutanud keemiaravile alluva vähi raviks.

ENDOXAN on ravim, mis hävitab vähirakke, aga kahjustab seejuures ka organismi normaalseid rakke. Seetõttu võib see põhjustada erinevaid kõrvaltoimeid. Teie arst on teile ENDOXANi määranud põhjusel, et tema arvates on vähist tulenevad riskid teile suuremad kui ENDOXANi võimalikud kõrvaltoimed. Teie arst jälgib teid ravi ajal regulaarselt ja ravib kõiki võimalikke kõrvaltoimeid. ENDOXAN võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:

vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada väsimustunnet ja muuta teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks;

neerude ja põie kahjustus. Selle vältimiseks võidakse teile anda ühte teist ravimit nimega Mesna, mis aitab neerude ja põie kahjustust ära hoida. Kui te märkate uriinis verd, siis rääkige sellest kohe oma arstile;

nagu enamiku vähivastaste või keemiaraviks kasutatavate ravimite puhul, võib ka ENDOXAN põhjustada juuste väljalangemist (juuste hõrenemisest kuni täieliku juuste kaotuseni), aga pärast ravi lõpetamist juuste kasv taastub. Samuti võib ENDOXAN põhjustada iiveldust ja oksendamist. Teie arst võib anda teile nõu ja ravimeid, et sellega toime tulla;

ravi ajal ENDOXANiga ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõppu ei tohi mehed ega naised plaanida järglaste saamist. Selleks tuleb kasutada mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit. Küsige selles osas nõu oma arstilt.

Nüüd lugege läbi kogu infoleht. See sisaldab ka muud teavet ENDOXANi kohta, mis võib just teie jaoks olla väga tähtis.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ENDOXAN ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ENDOXANi kasutamist
 3. Kuidas ENDOXANi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ENDOXANi säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on ENDOXAN ja milleks seda kasutatakse

ENDOXAN on tsütotoksiline ehk vähivastane ravim. See toimib vähirakkude hävitamise teel ja niisugust ravimeetodit nimetatakse vahel ka keemiaraviks.

ENDOXANi kasutatakse terve rea erinevate kasvajate raviks. Sageli kasutatakse ENDOXANi koos teiste kasvajavastaste ravimite või kiiritusraviga. Vahel võib arst määrata ENDOXANi ka teiste haiguste raviks, mis ei ole kasvajad, sellisel juhul ütleb arst seda teile, kui see kehtib ka teie kohta.

Mida on vaja teada enne ENDOXANi kasutamist

Teile ei anta ENDOXANi

kui teil on kunagi esinenud allergiline reaktsioon ENDOXANi toimeaine tsüklofosfamiidi suhtes. Sellised allergilised reaktsioonid võivad olla näiteks õhupuudustunne, vilistav hingamine, lööve, nahasügelus või näo ja huulte turse;

kui teie luuüdi ei tööta normaalselt (eriti juhul, kui te olete varem saanud keemia- või kiiritusravi). Selle kontrollimiseks tehakse vereproovid, et näha, kui hästi teie luuüdi töötab;

kui teil on kuseteede infektsioon, mille väljenduseks on valu urineerimisel (tsüstiit);

kui teil on käesoleval ajal mõni infektsioon;

kui teil on varasema keemia- või kiiritusraviga seoses esinenud neeru- või põieprobleeme;

kui teil on tegemist mõne seisundiga, mis raskendab urineerimist (uriini äravoolu takistus).

Teavitage oma arsti:

kui te saate või olete varem saanud keemia- või kiiritusravi;

kui teil on diabeet;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid. Teie arst kontrollib vereanalüüsi abil, kui hästi teie maks ja neerud töötavad;

kui teil on eemaldatud neerupealised;

kui teil on südameprobleemid või kui te olete saanud kiiritusravi südame piirkonda;

kui teie üldine terviseseisund on halb või kui teil esineb jõuetus;

kui te olete eakas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ENDOXAN võib mõjutada teie verd ja immuunsüsteemi.

Vererakke toodetakse luuüdis. Eristatakse kolme tüüpi vererakke:

 • vere punalibled, mis transpordivad organismis hapnikku;
 • vere valgelibled, mis võitlevad infektsioonidega;
 • vereliistakud (trombotsüüdid), mis aitavad verel hüübida.

ENDOXANi manustamise järel väheneb kõigi nende kolme tüüpi vererakkude arv. See on ENDOXANi vältimatu kõrvaltoime. Vererakkude arv langeb kõige madalamale väärtusele umbes 5…10 päeva pärast ENDOXANi kasutamise alustamist ning püsib madalana veel paar päeva pärast ravikuuri lõpetamist. Enamikul inimestest taastub normaalne vererakkude arv 21…28 päeva jooksul. Kui te olete varem saanud palju keemiaravi kuure, siis võib vererakkude arvu taastumine võtta rohkem aega.

Vererakkude arvu vähenemisel võite te olla vastuvõtlikum infektsioonide suhtes. Püüdke sel ajal vältida lähedast kokkupuudet inimestega, kellel on köha, külmetus või mõni muu nakkushaigus. Teie arst määrab teile vastava ravi, kui teil on infektsioon või kui ta arvab, et teil võib olla oht selle tekkeks.

Enne ravi alustamist ENDOXANiga ja ravi ajal kontrollib teie arst regulaarselt, et teie vere puna- ja valgeliblede ning vereliistakute arv oleks piisavalt suur. Vajaduse korral võib arst vähendada teie annust või lükata järgmise ravikuuri algust edasi.

ENDOXAN võib aeglustada haavade paranemist. Hoidke kõik haavad puhta ja kuivana ning jälgige, et need paraneksid normaalselt.

Oluline on säilitada oma igemete tervis, sest ravi ajal võivad tekkida suuhaavandid ja suupõletik. Pidage selles suhtes nõu oma arstiga, kui te pole päris kindel, mida see tähendab.

ENDOXAN võib kahjustada põie limaskesta, kutsudes esile verejooksu põide, mis väljendub verise uriini ja valulikkusena urineerimise ajal. Teie arst teab, et ENDOXAN võib seda põhjustada, seetõttu võib ta anda teile ravimit nimega Mesna, mis kaitseb teie põit.

Mesnat võidakse teile manustada kas süstena või segatuna ENDOXANi tilkinfusiooni lahusega või ka tablettidena.

Täpsem teave Mesna kohta on toodud Mesna süstelahuse ja tablettide pakendi infolehes.

Enamikul inimestest, kellele manustatakse ENDOXANi koos Mesnaga, ei teki mingeid põieprobleeme, aga teie arst võib sellest hoolimata kontrollida vere esinemist teie uriinis kas testriba või mikroskoobi abil.

Kui te märkate uriinis verd, siis peate sellest kohe oma arstile teatama, sest sellisel juhul võib olla vajalik ENDOXANi manustamine lõpetada.

Vähivastased ravimid ja kiiritusravi võivad suurendada teiste kasvajate tekkeriski – see võib juhtuda aastaid pärast ravi lõpetamist. ENDOXAN võib suurendada põiepiirkonna kasvajate tekkeriski.

ENDOXAN võib kahjustada südant ja põhjustada südame rütmihäireid. See risk suureneb ENDOXANi suuremate annuste korral, kui te saate samal ajal kiiritusravi või teisi keemiaravi preparaate või kui te olete eakas. Arst jälgib ravi ajal hoolikalt teie südant.

ENDOXAN võib põhjustada kopsude põletikku või armistumist. See võib tekkida enam kui kuus kuud pärast ravi. Teavitage kohe oma arsti, kui te tunnete, et hingamine on muutunud raskemaks.

ENDOXANil võib olla eluohtlik toime teie maksale. Teavitage kohe oma arsti, kui te märkate äkilist kehakaalu suurenemist, valu maksa piirkonnas või naha või silmavalgete kollasust.

Ravi ENDOXANiga võib põhjustada juuste hõrenemise või kiilaspäisuse. Enamikul juhtudest kasvavad juuksed tagasi, aga nende paksus või värv võivad olla muutunud.

ENDOXAN võib põhjustada iiveldust ja oksendamist. See võib kesta umbes 24 tundi pärast ENDOXANi manustamist. Vahel võib olla vajalik, et arst määrab teile iiveldust ja oksendamist vähendavaid ravimeid. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Muud ravimid ja ENDOXAN

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti oluline on, et te teavitaksite neid järgmistest ravimitest või raviviisidest, sest nende samaaegne kasutamine võib mõjutada ENDOXANi toimet.

Järgmised ravimid võivad vähendada ENDOXANi efektiivsust:

aprepitant (oksendamisvastane ravim);

bupropioon (antidepressant);

busulfaan ja tiotepa (kasutatakse vähi raviks);

tsiprofloksatsiin ja klooramfenikool (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks);

flukonasool ja itrakonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

prasugreel (kasutatakse vere vedeldamiseks);

sulfoonamiidid, näiteks sulfadiasiin, sulfasalasiin, sulfametoksasool (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks);

Järgmised ravimid võivad suurendada ENDOXANi toksilisust:

allopurinool (kasutatakse podagra raviks);

asatiopriin (kasutatakse immuunsüsteemi aktiivsuse vähendamiseks);

kloraalhüdraat (kasutatakse unetuse raviks);

tsimetidiin (kasutatakse mao happesuse vähendamiseks);

disulfiraam (kasutatakse alkoholismi raviks);

glütseeraldehüüd (kasutatakse soolatüügaste raviks);

proteaasi inhibiitorid (kasutatakse viirusinfektsioonide raviks);

ondansetroon (oksendamisvastane ravim);

ravimid, mis aktiveerivad maksaensüüme, näiteks:

 • rifampitsiin (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • karbamasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks);
 • naistepuna (taimne ravim kergekujulise depressiooni raviks);
 • kortikosteroidid (kasutatakse põletiku raviks).

ravimid, mis võivad suurendada toksilisi toimeid vererakkudele ja immuunsusele, näiteks:

 • AKE inhibiitorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks);
 • natalisumab (kasutatakse sclerosis multiplex’i raviks);
 • paklitakseel (kasutatakse vähi raviks);
 • tiasiiddiureetikumid, näiteks hüdroklorotiasiid ja kloortalidoon (kasutatakse kõrge vererõhu ja tursete raviks);
 • zidovudiin (kasutatakse viirusinfektsioonide raviks);
 • klosapiin (kasutatakse mõnede psühhiaatriliste häirete sümptomite raviks);

ravimid, mis võivad suurendada ENDOXANi toksilisi toimeid südamele, näiteks:

 • antratsükliinid, näiteks bleomütsiin, doksorubitsiin, epirubitsiin, mitomütsiin (kasutatakse vähi raviks);
 • tsütarabiin, pentostatiin, trastusumab (kasutatakse vähi raviks);
 • kiiritusravi südame piirkonda;

ravimid, mis võivad suurendada ENDOXANi toksilisi toimeid kopsudele, näiteks:

 • amiodaroon (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);
 • granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (GCSF) ja granulotsüütidemakrofaagide kolooniat stimuleeriv faktor (GMCSF) (kasutatakse vere valgeliblede arvu suurendamiseks pärast keemiaravi);

ravimid, mis suurendavad toksilisi toimeid neerudele, näiteks:

 • amfoteritsiin B (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
 • indometatsiin (kasutatakse valu ja põletiku raviks);

Muud ravimid, mis võivad mõjutada ENDOXANi toimet või mille toimet võib ENDOXAN mõjutada, on järgmised:

etanertsept (kasutatakse reumatoidartriidi raviks);

metronidasool (kasutatakse bakterite ja algloomade poolt põhjustatud infektsioonide raviks);

tamoksifeen (kasutatakse vähi raviks);

bupropioon (kasutatakse suitsetamisest loobumise hõlbustamiseks);

kumariini derivaadid, näiteks varfariin (kasutatakse vere vedeldamiseks);

tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi aktiivsuse vähendamiseks);

suktsinüülkoliin (kasutatakse lihaste lõõgastamiseks meditsiiniliste protseduuride ajal);

digoksiin ja ß-atsetüüldigoksiin (kasutatakse südamehaiguste raviks);

vaktsiinid;

verapamiil (kasutatakse kõrgvererõhutõve, stenokardia või südame rütmihäirete raviks).

ENDOXAN koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkoholi tarvitamine võib suurendada ENDOXANist põhjustatud iiveldust ja oksendamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Vältige ravi ajal ENDOXANiga rasestumist. See võib esile kutsuda abordi või kahjustada teie veel südimata last. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Mehed ega naised ei tohi vähemalt 6…12 kuu vältel pärast ravi ENDOXANiga plaanida järglaste saamist. Selleks tuleb kasutada mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Ravi ENDOXANiga võib mõjutada teie võimet saada lapsi tulevikus. Arutage oma arstiga

võimalust külmutada enne ravi alustamist oma spermaproov või munarakud. Ravi ajal ENDOXANiga ärge imetage last. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned ENDOXANiga teostatava ravi kõrvaltoimed võivad mõjutada teie võimet juhtida autot või töötada masinatega ohutult. Teie arst otsustab, kas need tegevused on teie jaoks ohutud.

Mida teha, kui te lähete mõne teise arsti juurde või kui te vajate haiglaravi

Kui te lähete mis tahes põhjusel mõne teise arsti juurde või kui te vajate haiglaravi, siis teavitage arsti kõigist ravimitest, mida te kasutate. Ärge võtke enne ühtegi ravimit, kui te olete arstile öelnud, et te saate ravi ENDOXANiga.

Kuidas ENDOXANi kasutada

ENDOXANi manustab teile teie arst või meditsiiniõde.

ENDOXANi manustatakse süstina.

Kui ENDOXANi manustatakse süstina, siis lisatakse see tavaliselt suurele vedelikukotile ning tilgutatakse (infundeeritakse) aeglaselt teie veeni. Selliseks veeniks võib olla näiteks mõni küünarvarre või käeselja veen või rangluu all asuv suur veen. Sõltuvalt teie annusest võib ENDOXANi manustamine kesta mõnest minutist kuni ühe tunnini.

ENDOXANi kasutatakse sageli koos teiste vähivastaste ravimitega või koos kiiritusraviga.

Tavaline annus

Teie arst otsustab, kui palju ravimit te vajate ja millal seda tuleb manustada.

Teile manustatav ENDOXANi annus sõltub:

 • teie haigusest;
 • teie kehapinna ruumalast (see on teie pikkuse ja kehakaalu kombinatsioon);
 • teie üldisest terviseseisundist;
 • sellest, kas te saate samal ajal teisi vähivastaseis ravimeid või kiiritusravi. ENDOXANi manustatakse tavaliselt mitme ravikuurina. Iga ravikuuri järel on vaheperiood

(ajavahemik, mil teile ENDOXANi ei manustata), enne kui alustatakse uue ravikuuriga. Teie arst võib vähendada teil kasutatavat ravimiannust ja jälgiga teid tähelepanelikumalt:

kui teil on probleeme maksa või neerudega;

kui te olete eakas.

Kui ei ole teisiti määratud, soovitatakse ravi järgmise skeemi järgi:

 1. •pikaajaline ravi täiskasvanutel ja lastel: 3…6 mg/kg kehakaalu kohta päevas (vastavalt 120…240 mg/m2 kehapinna kohta);
 2. •intervallravi 10...15 mg/kg kehakaalu kohta (vastavalt 400…600 mg/m2 kehapinna kohta) 2…5 päeva jooksul;
 3. •intervallravi suurte annustega 20…40 mg/kg kehakaalu kohta (vastavalt 800…1600 mg/m2 kehapinna kohta) ja suuremates annustes (näit. luuüditransplantatsiooni eelselt) vaheaegadega 21…28 päeva.

Need annused kehtivad eeskätt tsüklofosfamiidi monoteraapia korral. Kombinatsioonis teiste sarnase toksilisusega kemoterapeutikumidega tuleb annuseid vähendada või ravimitevaba intervalli pikendada.

Soovitav annuse vähendamine müelosupressiooniga patsientidel

Leukotsüütide hulk [µl]

Trombotsüütide hulk [µl]

Annus

>4000

>100 000

100 % ettenähtud annusest

4000…2500

100 000…50 000

50 % ettenähtud annusest

<2500

<50 000

Kohandada kuni väärtuste

 

 

normaliseerumiseni või määrata

 

 

individuaalselt

Kui te võtate ENDOXANi rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise korral või juhul, kui laps on mõne teie tableti alla neelanud, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Teie või teie laps võite/võib sellisel juhul vajada haiglaravi.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. ENDOXANi kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Teavitage kohe oma arsti, kui te märkate mõnda allpool nimetatud tõsistest kõrvaltoimetest:

allergilised reaktsioonid, mille sümptomiteks võivad olla õhupuudustunne, vilistav hingamine, lööve, nahasügelus või näo ja huulte turse;

verevalumite teke, ilma et te oleksite ennast ära löönud, või igemete veritsemine. See võib viidata sellele, et vereliistakute arv teie veres on liiga väike;

vere valgeliblede arvu vähenemine. Teie arst kontrollib seda ravi ajal ENDOXANiga. Vere valgeliblede arvu vähenemine ei põhjusta iseenesest mingeid sümptomeid, aga teil on sellisel juhul suurem oht infektsioonide tekkeks. Kui te kahtlustate, et teil võib olla mõni infektsioon (selle sümptomiteks võivad olla palavik, külmatunne või külmavärinad, kuumatunne või higistamine, köha või valulik urineerimine), siis võite te nende infektsioonide raviks vajada antibiootikume, sest teie vere valgeliblede arv on normaalsest väiksem;

kahvatus, letargia ja jõuetus. Need sümptomid võivad viidata vere punaliblede arvu vähenemisele (aneemia). Vere punaliblede arvu vähenemine ei vaja tavaliselt ravi, sest teie organism taastab aja vältel ise vere punaliblede arvu. Siiski, kui tegemist on tõsise aneemiaga, võite te vajada vereülekannet;

verine uriin, valulik urineerimine või uriini hulga vähenemine.

Muud kõrvaltoimed võivad olla:

Immuunsüsteem:

allergilised reaktsioonid, mille sümptomiteks võivad olla õhupuudustunne, vilistav hingamine, lööve, nahasügelus või näo ja huulte turse.

Seedetrakt:

iiveldus ja oksendamine. See võib kesta umbes 24 tundi pärast ENDOXANi manustamist. Vahel võib olla vajalik, et arst määrab teile iiveldust ja oksendamist vähendavaid ravimeid. Küsige selle kohta nõu oma arstilt;

suu limaskesta põletik, sealhulgas ka suuhaavandid;

tugev kõhu- ja seljavalu (kõhunäärme põletik).

Nahk ja juuksed:

juuste väljalangemine. Te võite lihtsalt märgata, et juukseid kammides või pead pestes on väljalangenud juuste arv mõnevõrra suurem kui tavaliselt, aga te võite kaotada ka kõik juuksed. Juuste väljalangemise ulatus sõltub ENDOXANi annusest, teie juuste paksusest ja sellest, kas te saate samal ajal ravi ka teiste vähivastaste ravimitega. Tõenäosus juuste väljalangemiseks on suurem siis, kui te kasutate ENDOXANi koos teiste vähivastaste ravimitega; kui te saate ravi üksnes ENDOXANiga, on see tõenäosus väiksem;

naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi), mille põhjuseks on maksaprobleemid;

kahvatus (aneemia), mille põhjuseks on vere punaliblede arvu vähenemine. Teie arst jälgib seda ravi vältel.

verevalumite teke, mille põhjuseks on vere hüübimise aeglustumine;

küünte ja naha värvuse muutused.

Kuseteed:

põletustunne või valu urineerimisel;

põie armistumine ja kokkutõmbumine (see põhjustab valu ja vajadust sageli urineerida);

verevähk (leukeemia);

neeruprobleemid, sealhulgas neerupuudulikkus.

Rindkere:

õhupuudustunne;

kopsude põletik, mis põhjustab hingeldust, köha ja palavikku;

kopsude armistumine, mis põhjustab õhupuudustunnet.

Süda ja vereringe:

kiire südametegevus, südamepuudulikkus;

südame rütmi ja funktsiooni muutused ENDOXANi suurte annuste kasutamisel. Need muutused ilmnevad EKG uuringul, mida teie arst teile teeb.

Seksuaalfunktsioon:

spermatosoidide kadumine seemnevedelikust (mõnedel juhtudel jäädavalt);

normaalsest vererohkemad menstruatsioonid;

menstruatsioonide kadumine (mõnedel juhtudel jäädavalt).

Üldised häired:

nõrkus;

söögiisu kadumine;

sekundaarsed kasvajad (mõnikord põie piirkonnas);

kõhu suurenemine ja tursed (vedelikupeetus);

veresuhkrusisalduse suurenemine (selle sümptomiteks on janu, väsimus ja kergesti ärrituvus);

veresuhkrusisalduse vähenemine (selle sümptomiteks on segasus ja higistamine);

vere punaliblede mõõtmete suurenemine.

Muutusi võidakse täheldada ka mõnedes vereanalüüsides:

ensüümideks nimetatavate keemiliste ainete sisalduse suurenemine;

vere naatriumisisalduse vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ENDOXANi säilitada

Kuivõrd ENDOXANi manustatakse teile tavaliselt haiglas, siis hoolitseb selle ohutu ja nõuetekohase säilitamise eest haiglapersonal. Juhuks, kui teil on siiski säilitustungimusi vaja teada, siis on need ära toodud allpool.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast tähist „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ENDOXAN sisaldab

Toimeaine on tsüklofosfamiid. Üks viaal sisaldab 200 mg, 500 mg või 1 g tsüklofosfamiidi. Abiaineid ravimis ei ole.

Kuidas ENDOXAN välja näeb ja pakendi sisu

ENDOXAN on kuiv valge pulber, mis on pakendatud klaasvaali ja väliskarpi. Igas karbis on üks viaal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Baxter Oncology GmbH

Kantstrasse 2,

D-33790 Halle

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Baxter Estonia

Kungla 2

Saue 76505

Tel. +372 6515 120

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016