Epirubicin kabi 2 mgml - süste-/infusioonilahus (2mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01DB03
Toimeaine: epirubitsiin
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Epirubicin Kabi 2 mg/ml, süste-/infusioonilahus

Epirubitsiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON EPIRUBICIN KABI JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Epirubicin Kabi ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Epirubicin Kabi kasutamist
 3. Kuidas Epirubicin Kabi’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Epirubicin Kabi’t säilitada
 6. Lisainfo

Epirubitsiin kuulub kasvajavastaste ainete (vähivastaste ravimite) ravimirühma. Seda kasutatakse kas üksi või kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimitega.

Epirubicin Kabi 2 mg/ml süste-/infusioonilahust kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

 • rinnanäärmevähk
 • maovähk

Epirubicin Kabi 2 mg/ml süste-/infusioonilahust kasutatakse ka intravesikaalselt (kusepõiesiseselt) varajases staadiumis (pindmise) kusepõievähi raviks ja selleks, et aidata vältida operatsioonijärgselt kusepõievähi kordumist.

Epirubicin Kabi 2 mg/ml süste-/infusioonilahust kasutatakse tihti koos teiste vähivastaste ravimpreparaatidega (nn polükemoteraapia raviskeemides).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE EPIRUBICIN KABI KASUTAMIST

Ärge kasutage Epirubicin Kabi’t

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) epirubitsiini, või teiste sarnaste ravimite (mis kuuluvad ravimrühma, mida nimetatakse antratsükliinideks [nt doksorubitsiin ja daunorubitsiin] või antratseendioonideks) või Epirubicin Kabi mõne koostisosa suhtes;
 • kui teil on tavalisest vähem vererakke, mille põhjuseks on eelnev ravi mõne teise kasvajavastase ravimiga või varasem kiiritusravi. Teie arst kontrollib seda.
 • kui te olete saanud eelnevalt ravi maksimaalses annuses mõnede teiste vähivastaste ravimitega, kaasa arvatud doksorubitsiini ja daunorubitsiiniga, mis kuuluvad samasse ravimirühma kui Epirubicin Kabi (nimetatakse antratsükliinideks). Nendel ravimitel on sarnased kõrvaltoimed (kaasa arvatud toimed südamele).
 • kui teil on esinenud või esineb praegu südameprobleeme
 • kui teil on äge raske infektsioon
 • kui teil on raskeid maksaprobleeme
 • kui te toidate last rinnaga.

Intravesikaalse (otse kusepõide) manustamise puhul ei tohi Epirubicin Kabi’t kasutada juhul:

 • kui vähk on tunginud läbi kusepõieseina
 • kui teil on kuseteede infektsioon
 • kui teil on valu või põletik kusepõies
 • kui teil jääb suures koguses jääkuriini kusepõide pärast katset põit tühjendada
 • kui teie kusepõis on kokkutõmbunud
 • kui teil on uriinis verd
 • kui teil esineb kateteriseerimisel probleeme.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Epirubicin Kabi

 • tuleb tagada, et teie vererakkude arv ei langeks liiga madalale. Teie arst kontrollib seda regulaarselt.
 • kui teil esineb raske põletik või haavandid suus.
 • tuleb kontrollida teie vere kusihappesisaldust. Teie arst kontrollib seda.
 • kui teie maks või neerud ei tööta hästi. See võib põhjustada kõrvaltoimete sagenemist. Nii neeru kui maksafunktsiooni kontrollitakse regulaarselt ning vajadusel kohandatakse ravimi annust.
 • tuleb tagada, et teie süda töötab hästi. Epirubitsiini annust tuleb võibolla kohandada. Teie arst kontrollib seda regulaarselt.
 • kui te olete saanud või saate praegu kiiritusravi rindkere piirkonda või kui te manustate ravimeid, millel võivad olla kõrvaltoimed teie südamele.
 • kui te märkate ebamugavustunnet süstekohas või selle ümbruses infusiooni ajal (võimalik on ravimi imbumine ümbritsevasse koesse). Rääkige sellest otsekohe arstile.
 • kui te soovite saada lapsi. Nii mehed kui naised peavad ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõppu kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Meestele tuleb soovitada, et nad küsiksid enne ravi informatsiooni sperma säilitamise võimaluse kohta külmutamise teel.
 • kui te olete eakas või laps, sest teil on suurem risk südame raskete kõrvaltoimete tekkeks. Teie südamefunktsiooni kontrollitakse enne ja pärast ravi epirubitsiiniga.
 • kui teid on eelnevalt ravitud vähivastaste ravimitega (nagu doksorubitsiin või daunorubitsiin või antratseendiooni derivaadid) või kui te olete saanud kiiritusravi, sest sellisel juhul on suurem risk südame raskete kõrvaltoimete tekkeks. Teavitage sellest oma arsti, sest seda võetakse arvesse teile manustatava epirubitsiini koguannuse määramisel.
 • kui teil esineb mõni infektsioon või verejooks. Epirubitsiin võib mõjutada luuüdi. Väheneb vere valgeliblede arv veres, mille tagajärjel suureneb teie vastuvõtlikkus infektsioonide suhtes (leukopeenia). Kergemini võivad tekkida verejooksud (trombotsütopeenia). Need kõrvaltoimed on oma olemuselt mööduvad. Vere valgeliblede arvu langus on suurim 10...14 päeva pärast ravimi manustamist ning normaliseerub tavaliselt 21. päevaks pärast manustamist.
 • kui te olete hiljuti saanud või soovite saada mõnda vaktsineerimist.
 • kui teil on tugev põletik suus, kurgus, söögitorus või seedetraktis.

Kui mõni eespool nimetatud hoiatustest kehtib teie kohta praegu või on kehtinud minevikus, palun pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid; eriti kui tegemist on mõnega järgmistest ravimitest:

 • tsimetidiin (ravim, mida tavaliselt kasutatakse maohaavandite ja kõrvetiste raviks). Tsimetidiin võib epirubitsiini toimet tugevdada.
 • teised ravimid, mis võivad mõjutada südant, nt teised vähivastased ravimid (nt 5fluorouratsiil, tsüklofosfamiid, tsisplatiin, taksaanid), kaltsiumikanali blokaatorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve, rindkerevalu ja ebaregulaarse südamerütmi raviks) või (eelnev) samaaegne kiiritusravi mediastiinumi piirkonda
 • kiniin (ravim, mida kasutatakse malaaria ja jalakrampide raviks)
 • teised ravimid, mis mõjutavad luuüdi, näiteks teised vähiravimid, sulfoonamiid, klooramfenikool (infektsiooni ravim), difenüülhüdantoiin (epilepsia ravim), amidopüriini derivaat (valuvaigisti), retroviirusevastased ravimid (HIV infektsiooni ravimid)
 • teised ravimid, mis võivad mõjutada maksa, nt barbituraadid (epilepsia raviks) või rifampitsiin (tuberkuloosi raviks)
 • paklitakseel ja dotsetakseel (ravimid, mida kasutatakse mõnede vähivormide raviks)
 • interferoon alfa2b (ravim, mida kasutatakse mõnede vähivormide ja lümfoomide ning mõnede hepatiidi vormide raviks)
 • deksrasoksaan (ravim, mida mõnikord kasutatakse koos doksorubitsiiniga, et vähendada südameprobleemide tekke riski)
 • deksverapamiil (ravim, mida kasutatakse teatud südamehäirete raviks)
 • nõrgestatud elusvaktsiinid
 • varasem või samaaegne teiste epirubitsiinisarnaste ravimite manustamine (nn antratsükliinid; nt vähiravim mitomütsiin C, dakarbasiin, daktinomütsiin ja tsüklofosfamiid); teised ravimid, mis võivad mõjutada südant (nt vähiravim 5fluorouratsiil, tsüklofosfamiid, tsisplatiin, taksaanid); südant kahjustav toime võib tugevneda. Sellisel juhul on vajalik südame seisundi täiendav jälgimine.
 • tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssiv ravim); võib tekkida liigne immuunsüsteemi pärssimine.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Vähivastaseid ravimeid manustatakse raseduse ajal ainult äärmuslikel juhtudel. Tuleb kaaluda ravist saadavat kasu emale ja võimalikku ohtu veel sündimata lapsele. Loomkatsetes leidis tõestust, et epirubitsiin omab kahjulikku toimet veel sündimata lapsele ning võib põhjustada väärarenguid. Nii mehed kui naised peavad rasestumise vältimiseks kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid meetmeid (antibeebipillid, kondoom) ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast selle ravimi kasutamist.

Rasedusest tuleb hoiduda ka juhul, kui teie partnerit ravitakse epirubitsiiniga.

Kui rasestumine leiab aset ravi ajal epirubitsiiniga, on soovitatav geneetiline nõustamine.

Mehed, kes soovivad tulevikus last eostada, peaksid enne epirubitsiinravi alustamist uurima võimalusi sperma külmutamise kohta.

Rinnaga toitmine

Ravi ajal Epirubicin Kabi’ga tuleb rinnaga toitmine katkestada, sest osa ravimist võib jõuda teie rinnapiima ning kahjustada teie last.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Epirubitsiini toime kohta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Epirubitsiin võib aga põhjustada iiveldust ja oksendamist, mis võib ajutiselt mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Epirubicin Kabi koostisainete suhtes

Ravim sisaldab 3,5 mg naatriumi ühe ml süste-/infusioonilahuse kohta. Epirubicin Kabi erinevad pakendi suurused sisaldavad naatriumi järgmises koguses:

 • üks 5 ml viaal lahust sisaldab 17,7 mg naatriumi.
 • üks 25 ml viaal lahust sisaldab 88,5 mg naatriumi.
 • üks 50 ml viaal lahust sisaldab 177,0 mg naatriumi.
 • üks 100 ml viaal lahust sisaldab 354,1 mg naatriumi.

Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

KUIDAS EPIRUBICIN KABI’T KASUTADA

Epirubicin Kabi’t manustatakse teile ainult sellist tüüpi ravile spetsialiseerunud arsti järelevalve all. Enne ravi ja ravi ajal Epirubicin Kabi’ga kontrollib teie arst mitmesuguseid laboratoorseid näitajaid (nt vererakkude arvu, kusihappe taset veres, teie maksafunktsiooni ja neerufunktsiooni) ning jälgib hoolikalt teie südametööd. Südametöö jälgimine kestab edasi mitmeid nädalaid pärast ravi lõpetamist Epirubicin Kabi’ga.

Manustamine süstena või infusioonina veeni.

Iga epirubitsiini annuse määramisel on aluseks teie keha pindala. See arvestatakse välja teie pikkuse ja kehakaalu järgi. Teile manustatav epirubitsiini annus sõltub ka teil esineva vähi tüübist, teie tervislikust seisundist, maksa ja neerude tööst ja teistest ravimitest, mida te võtate.

 1. Ainsa ravimina manustamisel on tavaline annus 60…90 mg/m2 kehapinna kohta. Kui teil on rinnanäärmevähk, võidakse teile manustada suuremaid annuseid (100…120 mg/m2 kehapinna kohta).

Teil vähendatakse annust või lükatakse järgmise annuse manustamine edasi, kui teie veres on vähe vere valgeliblesid, te olete eakas, teil on maksaprobleeme või kui ravimit kasutatakse kombinatsioonis teiste vähiravimitega.

Epirubitsiini manustatakse süstituna veeni 3...5 minuti jooksul. Seda võidakse ka lahjendada glükoosilahuses (suhkrulahus) või naatriumkloriidi lahuses (soolalahus) enne selle aeglast infundeerimist veeni, mis toimub tavaliselt tilkinfusioonina 30 minuti jooksul. Ravimit manustatakse teile tavaliselt iga 3 (või 4) nädala järel.

Nõel peab püsima veenis nii kaua, kui epirubitsiini manustamine kestab. Kui nõel tuleb lahti või nihkub veenist välja või kui lahus jookseb veeni ümbritsevasse koesse (te võite tunda ebamugavust või valu), rääkige sellest otsekohe oma arstile või meditsiiniõele.

Manustamine kusepõide (intravesikaalne manustamine)

Ravimit võib manustada kateetri kaudu otse kusepõide (kusepõievähi raviks). Kui seda meetodit kasutatakse, ei tohi te 12 tunni jooksul enne ravi juua ühtegi vedelikku, et uriin ravimit liiga palju ei lahjendaks.

Annus sõltub kusepõievähi tüübist.

Ravimit peab pärast manustamist hoidma kusepõies 1…2 tundi. Teie peate ennast aeg-ajalt pöörama, et tagada ravimi jõudmine kusepõie kõikidesse osadesse.

Kui te tühjendate põit pärast ravimi manustamist, siis veenduge, et uriin ei satuks teie nahale. Kui see peaks juhtuma, peske seda kohta hoolikalt vee ja seebiga, kuid ärge hõõruge.

Kui Epirubicin Kabi’t manustati rohkem kui ette nähtud

Kuna seda ravimit manustatakse teile haiglas, ei ole üleannustamise risk tõenäoline. Kui teil on siiski mingeid kahtlusi, rääkige sellest oma arstiga.

Kui te unustate Epirubicin Kabi’t kasutada

Epirubicin Kabi’t peab manustama fikseeritud ajakava järgi. Kindlasti pidage kinni kõigist kokkulepitud visiitidest. Kui annus jääb manustamata, tuleb konsulteerida oma arstiga. Teie arst otsustab, millal peab teile manustama epirubitsiini järgmise annuse.

Kui te lõpetate Epirubicin Kabi kasutamise

Kui te lõpetate epirubitsiini kasutamise, siis võib lõppeda toime kasvaja kasvule. Ärge lõpetage ravi epirubitsiiniga enne kui olete konsulteerinud oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Epirubicin Kabi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib pärast epirubitsiini manustamist veeni midagi järgnevast:

 • igasugune punetus, valu või paistetus süstekohas. Pärast ravimi kogemata süstimist veeni ümbrusesse võib tekkida koekahjustus.
 • südameprobleemide sümptomid, nt valu rinnus, hingeldus, hüppeliigeste piirkonna turse (need toimed võivad avalduda mitu nädalat pärast ravi lõpetamist Epirubicin Kabi’ga).
 • raske allergiline reaktsioon, mille sümptomite hulka kuuluvad nõrkus, nahalööve, sügelus, palavik, külmavärinad, näoturse ja hingamisraskus või vilisev hingamine. Mõnedel juhtudel võib esineda kollaps.

Need kõrvaltoimed on väga tõsised. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Samuti võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Kõrvaltoimed võivad esineda järgmiste sagedustega: väga sage (rohkem kui ühel kasutajal 10-st); sage (rohkem kui 1 kasutajal 100-st, kuid vähem kui 1 kasutajal 10-st);

aeg-ajalt (rohkem kui 1 kasutajal 1000-st, kuid vähem kui 1 kasutajal 100-st); harv (rohkem kui 1 kasutajal 10 000-st, kuid vähem kui 1 kasutajal 1000-st); väga harv (vähem kui 1 kasutajal 10 000-st);

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sage:

 • vererakkude tootmise pidurdumine luuüdis (müelosupressioon)
 • vere valgeliblede arvu vähenemine (leukotsütopeenia)
 • teatud tüüpi vere valgeliblede arvu vähenemine (granulotsütopeenia ja neutropeenia)
 • neutropeenia, millega kaasneb palavik (febriilne neutropeenia)
 • vere punaliblede arvu vähenemine (aneemia)
 • verejooks (hemorraagia) ja kudede hüpoksia (ebapiisav hapnikuga varustatus) müelosupressiooni tagajärjel
 • juuste väljalangemine (alopeetsia), mis on tavaliselt pöörduv
 • meestel habemekasvu puudumine
 • uriin võib muutuda punaseks kuni kaks päeva pärast ravi. See on normaalne ja ei anna põhjust muretsemiseks.

Sage:

 • allergilised reaktsioonid
 • iiveldus
 • oksendamine
 • kõhulahtisus
 • väga suur janu ja kuivustunne (veetustumine)
 • söögiisu kaotus
 • kõhuvalu
 • kuumahood
 • suu limaskestapõletik koos valulike erosiivsete alade, haavandite ja veritsemisega (stomatiit), limaskesta põletik (mukosiit)
 • punetus piki infusiooniks kasutatud veeni kulgu, lokaalne veenipõletik (flebiit)
 • veeniseinade paksenemine (fleboskleroos)
 • kusepõie valulikkus koos valuliku urineerimisega (keemiline tsüstiit), mõnikord verise uriiniga (hemorraagiline tsüstiit) pärast ravimi manustamist kusepõide
 • peavalu, pearinglus (desorientatsioon), perifeersete närvide kahjustus, millele on iseloomulik sipelgate jooksmisetunne, tuimus ja/või valu kätes ja/või jalgades (perifeerne neuropaatia).
 • kui epirubitsiin lekib veenist välja (ekstravasatsioon), võib see viia nahaaluse sidekoe raske põletikuni (tselluliidini), villide tekkimiseni ja paikse kudede kärbumiseni.

Aeg-ajalt:

 • vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia)
 • tundlikkus või ülitundlikkus valguse suhtes kiiritusravi puhul
 • veenipõletik, millega kaasnevad verehüübed (tromboflebiit)
 • naha ja küünte pigmentatsiooni tugevnemine (hüperpigmentatsioon)
 • nahapunetus
 • peavalu

Harv:

 • tugev ülitundlikkus (anafülaksia) koos šokiga või ilma, sh nahalööve, kihelus (sügelus), palavik ja külmavärinad
 • muutused EKGs
 • kiire südame löögisagedus (tahhükardia)
 • aeglane südame löögisagedus (bradükardia)
 • südame rütmihäire erivormid (AV blokaad ja His’i kimbu sääre blokaad)
 • kolmas südametoon (galopeeriv rütm)
 • südamelihasehaigus (kardiomüopaatia)
 • hingamisraskus (düspnoe)
 • vedelikupeetus (tursed)
 • maksa suurenemine
 • vedeliku kogunemine kõhuõõnde (astsiit)
 • kopsuturse
 • vedeliku kogunemine kopsu ja rindkere vahele (pleura efusioonid)
 • urtikaaria (nõgestõbi) või tugev sügelus (kihelus) ja punetus piki süsteks kasutatud veeni kulgu
 • külmavärinad
 • pearinglus
 • väga kõrge kehatemperatuur (hüperpüreksia)
 • ebamugavustunne (halb enesetunne)
 • nõrkus
 • menstruatsiooni puudumine (amenorröa)
 • spermatosoidide puudumine spermas (azoospermia)
 • maksaensüümide (transaminaaside) aktiivsuse tõus
 • kusihappetaseme tõus veres (hüperurikeemia) vähirakkude kiire lagunemise tulemusel
 • pahaloomuline kasvaja vereloomeorgani koes (sekundaarne äge müeloidne leukeemia), kui ravimit manustatakse kombinatsioonis teiste vähiravimitega
 • söögitoru limaskestapõletik (ösofagiit), suuõõne pigmentatsioon

Esinemissagedus teadmata:

 • võib esineda palavik, infektsioonid, kopsupõletik (pneumoonia), veremürgistus (sepsis) või veremürgistusest tingitud šokiseisund (septiline šokk)
 • veresoone ummistus verehüübega (trombembooliline tüsistus), sh kopsuveresoone ummistus (kopsuemboolia [üksikjuhtudel surmaga lõppenud])
 • uriini muutumine häguseks (proteinuuria)
 • teatud närvikahjustus (perifeerne neuropaatia), peavalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS EPIRUBICIN KABI’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Epirubicin Kabi’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Apteeker kontrollib seda, kui ravimit valmistatakse ette

teile manustamiseks. Kui lahus on pärast ettevalmistamist hägune, viskab apteeker selle ära ohutul viisil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Epirubicin Kabi sisaldab

 • Toimeaine on epirubitsiinvesinikkloriid. Üks ml süste või infusioonilahust sisaldab 2 mg epirubitsiinvesinikkloriidi.
 • Abiained on vesinikkloriidhape, naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Epirubicin Kabi välja näeb ja pakendi sisu

Epirubicin Kabi sisaldab 10 mg, 50 mg, 100 mg või 200 mg epirubitsiinvesinikkloriidi, mis on klaasist viaalides.

Pakendi suurused: 1 x 5 ml viaal

1 x 25 ml viaal

1 x 50 ml viaal

1 x 100 ml viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

JUHEND HAIGLATÖÖTAJATELE (Epirubitsiinvesinikkloriid)

TÄHTIS: Enne ravimi määramist lugege ravimi omaduste kokkuvõtet.

INTRAVENOOSNE MANUSTAMINE: Epirubitsiini manustatakse vabalt voolava intravenoosse infusioonina (0,9% naatriumkloriidi või 5% glükoosi lahuses) infusioonisüsteemi kaudu. Tromboosi või perivenoosse ekstravasatsiooni riski minimeerimiseks on infusiooniaeg tavaliselt vahemikus 3 kuni 20 minutit, sõltuvalt annusest ja infusioonilahuse hulgast. Otsene süstetorge ei ole soovitatav, sest esineb risk ekstravasatsiooni tekkeks, mis on võimalik isegi siis, kui nõelast aspireerida tagasi piisavas koguses verd (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kogu kasutamata lahus tuleb ära visata.

INTRAVESIKAALNE MANUSTAMINE: Epirubitsiin instilleeritakse kateetri kaudu kusepõide, kuhu ravim jääb 1…2 tunniks. Instillatsiooni ajal tuleb patsienti mitmeid kordi pöörata, et kusepõie limaskesta kokkupuude lahusega oleks maksimaalne. Vältimaks lahuse lahjendumist uriiniga, tuleb patsiente teavitada, et nad ei jooks mingit vedelikku 12 tunni jooksul enne instilleerimist. Patsiente tuleb juhendada, et nad peavad pärast instilleerimise lõppu urineerima.

Süstelahuse säilitamine külmas võib viia ravimi geelistumiseni. Geelistunud ravim muutub tagasi kergelt viskoosseks kuni liikuvaks lahuseks pärast rahulikku seismist 2 kuni maksimaalselt 4 tunni jooksul kontrollitud toatemperatuuril (15°C...25°C).

Kaitsemeetmed: kuna see ravim on olemuselt toksiline, kehtivad teie kaitseks järgmised soovitused:

Töötajad peavad olema saanud väljaõppe ravimi õigeks käsitlemiseks ja ettevalmistamiseks.

 • Rasedad töötajad tuleb eemaldada selle ravimi käsitlemiselt.
 • Epirubitsiini käsitlevad töötajad peavad kandma kaitseriietust: prille, kitlit, ühekordseid kindaid ja maske.
 • Ravimi ettevalmistamine peab toimuma selleks ettenähtud töökohas (soovitatavalt tõmbekapiga); tööpindu tuleb kaitsta ühekordselt kasutatava plastvoodriga imava paberlinaga.
 • Kõik ravimi ettevalmistamisel, manustamisel ja koristamisel kasutatavad vahendid, sh kindad tuleb panna kõrge riskiga jäätmekotti tuhastamiseks kõrgel temperatuuril. Mahaloksunud või lekkinud ravimi koristamiseks tuleb seda pinda kõigepealt töödelda lahjendatud naatriumhüpokloriti lahusega (aktiivkloori sisaldusega 1%), eelistatult eelnevalt leotades ja seejärel veega puhtaks pesta.
 • Kõik puhastamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada samal viisil nagu eespool kirjeldatud.
 • Kui lahust satub nahale, tuleb kahjustatud piirkonda hoolikalt pesta vee ja seebiga või naatriumbikarbonaadi lahusega. Nahka ei tohi harjaga hõõruda. Kui lahus on sattunud silma, tõmmake kahjustatud silmalaug eemale ja loputage silma suure koguse veega vähemalt

15 minuti jooksul. Seejärel pöörduge arsti poole.

 • Peske käsi iga kord pärast kinnaste äravõtmist.

Hävitamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.