Farlutal - tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02AB02
Toimeaine: medroksüprogesteroon
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Farlutal, 500 mg tabletid

Medroksüprogesteroon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Farlutal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Farlutali võtmist
 3. Kuidas Farlutali võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Farlutali säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Farlutal ja milleks seda kasutatakse

Farlutal kuulub suguhormoonide hulka. Farlutal mõjutab mitmete teiste hormoonide taset inimese organismis, mistõttu seda kasutatakse hormoontundlike kasvajate ravis. Farlutali vähivastane toime võib põhineda mõjul hüpotaalamus-hüpofüüs-sugunäärmete teljele, östrogeeniretseptoritele ja steroidide ainevahetusele kudedes.

Mida on vaja teada enne Farlutali võtmist

Ärge võtke Farlutali

 • kui olete toimeaine medroksüprogesteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui te olete rase
 • kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne verejooks
 • kui teil on raskeloomuline maksakahjustus

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Farlutal

 • kui te oma haigusseisundi tõttu peate piirama vedeliku tarbimist
 • kui te olete põdenud depressiooni
 • kui teil on suhkruhaigus
 • kui teil esineb või olete põdenud veresoonte trombootilisi või trombemboolisi haigusi

Muud ravimid ja Farlutal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui kasutate aminoglutetimiidi samaaegselt koos Farlutaliga, võib Farlutali toime väheneda.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Rasedatel on medroksüprogesterooni kasutamine vastunäidustatud.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Imetamise ajal ei ole soovitatav medroksüprogesterooni kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed ravimi mõju kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele puuduvad.

Farlutal sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Farlutali võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Retsidiveeruv ja/või metastaatiline rinnavähk: 400 kuni 1500 mg ööpäevas.

Retsidiveeruv ja/või metastaatiline endomeetriumi või neeruvähk: 100 kuni 600 mg ööpäevas. Metastaatiline prostata vähk: 100 kuni 500 mg ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Farlutali toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Farlutali võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Farlutali kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

kehakaalu muutused, söögiisu suurenemine

unetus

peavalu, pearinglus, värisemine

oksendamine, kõhukinnisus, iiveldus

liigne higistamine

erektsioonihäired

süstekoha reaktsioonid, tursed/vedelikupeetus, väsimus

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

angioödeem ehk paistetus

kortikoidsest toimest tingitud häired (nt Cushingi sündroom ehk kuunägu)

suhkurtõve ägenemine, hüperkaltseemia

depressioon, eufooria, libiido muutused

südamepuudulikkus

tromboflebiit

kopsuemboolia

kõhulahtisus, suukuivus

akne, liigne karvakasv

ebatavaline emakaverejooks (ebaregulaarne, rohke, vähene, määriv), rinnavalu

lihaskrambid

süstekoha valu/hellus

Harva: võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st

ülitundlikkus ravimi suhtes

närvilisus

ajuinfarkt, unisus

südamelihaseinfarkt

emboolia ja tromboos

kollatõbi

karvade väljalangemine, nahalööve

halb enesetunne, palavik

glükoositaluvuse vähenemine, vererõhu tõus

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

anafülaksia ja anafülaktoidsed reaktsioonid)

ovulatsiooni puudumine

segasus

keskendumisraskused, adrenergilisest toimest tingitud häired (nt vähene kätevärin, öösiti krambid jalgades)

võrkkesta emboolia ja tromboos, diabeetiline katarakt, nägemise halvenemine

südame rütmihäired, südamepekslemine

suurenenud rasvkude selja ülaosas ja kaelal, nõgestõbi, sügelus

glükoos uriinis

emakakaela sekreedi muutused, emakakaela pindmine haavand, eritis rindadest

süstekoha reaktsioonid, süstekoha valu või hellus

muutused maksafunktsiooni testides, valgete vereliblede ja trombotsüütide arvu tõus

Luu mineraalse tiheduse vähenemine

Puuduvad uuringud suukaudselt manustatud medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) või parenteraalselt manustatud MPA suurte annuste (näiteks onkoloogilises praktikas) mõju kohta luu mineraalsele tihedusele.

Viljakas eas naistel, kes said iga kolme kuu järel rasestumisvastasel eesmärgil lihasesiseselt 150 mg MPA-d, täheldati läbi viidud kliinilises uuringus luu mineraalse tiheduse keskmist vähenemist 5,4% võrra viie aasta jooksul. Kahe aasta jooksul pärast ravi lõpetamist oli luukoe kadu vähemalt osaliselt pöörduv. Analoogilises uuringus murdeealistel tüdrukutel (MPA manustamine annuses 150 mg iga kolme kuu tagant rasestumisvastasel eesmärgil) täheldati sarnast luu mineraalse tiheduse vähenemist, mis oli enam väljendunud kahel esimesel raviaastal ja oli ravi lõpetamisel samuti vähemalt osaliselt pöörduv. Vereplasma östrogeenisisalduse vähenemine MPA toimel võib premenopausaalses eas naistel kutsuda esile luu mineraalse tiheduse vähenemist ja võib suurendada osteoporoosi tekkeriski (võib viia luumurdude tekkele) hilisemas eas.

MPA kasutamisel on soovitatav kasutada piisavas koguses kaltsiumit ja D-vitamiini.

MPA pikaajalisel kasutamisel tuleb kaaluda luu mineraalse tiheduse määramise otstarbekust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Farlutali säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Farlutal sisaldab

 • Toimeaine on medroksüprogesteroonatsetaat. Iga tablett sisaldab 500 mg medroksüprogesteroonatsetaati.
 • Teised koostisosad on laktoos, krospovidoon, polüvinüülpürrolidoon, polüsorbaat 80, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, puhastatud vesi.

Kuidas Farlutal välja näeb ja pakendi sisu

Klaaspurgis, pakendis 30 tabletti.

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Pfizer Italia S.r.L.

Ascoli Piceno Plant Via del Commercio

63100 Marino del Tronto Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.