Fervex (suhkruvaba) - suukaudse lahuse graanulid (200mg +25mg +500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE85
Toimeaine: paratsetamool +feniramiin +askorbiinhape
Tootja: Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

FERVEX, suukaudse lahuse graanulid (suhkruvaba)

Paratsetamool, feniramiinmaleaat, askorbiinhape

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Fervex’it täpselt juhistele vastavalt.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.

Kui pärast viie päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON FERVEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

  1. Mis ravim on Fervex ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Fervex'i kasutamist
  3. Kuidas Fervex'it võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Fervex'it säilitada
  6. Lisainfo

Fervex’it kasutatakse samaaegseks palaviku alandamiseks, valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja üle 15-aastastel noorukitel. Fervex sisaldab kolme toimeainet:

paratsetamool, mis leevendab valu ja alandab palavikku;

allergiavastane aine feniramiinmaleaat, mis vähendab eritust ninast, ninakinnisust, pisaravoolust ja aevastamist;

vitamiin C (askorbiinhape), vähendamaks organismi suurenenud vajadust selle järele palaviku ja külmetushaiguste korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FERVEX’I KASUTAMIST

Ärge kasutage FERVEX’it:

kui on teada allergia (ülitundlikkus) paratsetamooli, feniramiinmaleaadi, C-vitamiini või Fervex’i mõne koostisosa suhtes;

kui te põete rasket maksahaigust;

kui teil esineb glaukoom (silma kõrgenenud siserõhu haigus);

kui teil esineb eesnäärme suurenemine;

vanuses alla 15- eluaasta;

see ravim sisaldab aspartaami (fenüülalaniini allikas), mistõttu seda ei tohi kasutada fenüülketonuuria korral (pärilik haigus);

kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht);

kui kasutate samaaegselt monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit ning kuni 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoriga;

kui olete rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fervex:

kui teil esineb neerupuudulikkus (vt lõik 3).

Küsige arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguste ravimite kasutamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Fervex’i kasutamise ajal alkoholi tarbimine või rahustite kasutamine ei ole soovitav. Kui te kasutate vett väljutavaid ravimeid või olete pikemat aega kasutanud valuvaigisteid, siis enne Fervex’i kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt. Üleannustamise vältimiseks kontrollige, et samaaegselt manustatavad ravimid ei sisalda paratsetamooli.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kuna võimalik risk rasedusele ei ole teada, sest loomkatsete ja kliiniliste uuringute andmed puuduvad, siis on selle ravimi kasutamine raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravi ajal ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, sest selle ravimi kasutamisega võib kaasneda päevane unisus.

Oluline teave mõningate Fervex’i koostisainete suhtes:

Fervex sisaldab mannitooli, mis võib mõnel patsiendil põhjustada seedehäireid või kõhulahtisust.

KUIDAS FERVEX’IT VÕTTA

Võtke Fervex’it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 kotike 2...3 korda ööpäevas. Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt 4-tunnine intervall. Neerupuudulikkuse korral peab kahe manustamiskorra vahele jääma vähemalt 8-tunnine intervall.

Puistake kotikese sisu klaasi, valage peale kuuma või külma vett ning segage kuni lahustumiseni. Jooge lahus koheselt.

Kui teil on tunne, et Fervex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Fervex'it rohkem kui ette nähtud

Rääkige koheselt sellest arstile või apteekrile.

Paratsetamooli üleannustamine suurtes kogustes põhjustab rasket maksakahjustust. Mürgistuse varajased nähud ilmnevad tavaliselt 24 tunni jooksul (iiveldus, oksendamine, isutus, üldine halb enesetunne, teadvushäired). Raske mürgistuse kahtlusel tuleb pöörduda otsekohe haiglasse.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fervex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Suukuivus, kõhukinnisus, urineerimishäired, unisus, uimasus või unetus, akommodatsioonihäired

(silma kohenemisvõimetus eri kaugusel olevate objektide nägemisel) ja müdriaas (pupilli laienemine), südamekloppimine, vererõhulangus, segasus või erutus. Tasakaalu- või koordinatsioonihäired, värisemine, kontsentratsiooni- või mäluhäired võivad esineda sagedamini vanemaealistel. Harva on esinenud mõned neutropeenia, leukopeenia või trombotsütopeenia (vähene hulk vererakke, mis omavad tähtsust infektsioonide tõrjes või vere hüübimises) juhtumid. Mõnedel harvadel juhtudel on esinenud nahalöövet (naha punetus, nõgestõbi, sügelus) ja/või allergilisi reaktsioone.

Kui teil tekib nimetatud kõrvaltoimeid, siis lõpetage kohe Fervex’i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS FERVEX’IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Fervex’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Fervex sisaldab:

Toimeained on paratsetamool, feniramiinmaleaat ja askorbiinhape (vitamiin C). Ühes kotikeses sisaldavad graanulid paratsetamooli 500 mg, feniramiinmaleaati 25 mg ja askorbiinhapet (vitamiin C) 200 mg.

Abiained on mannitool, veevaba sidrunhape, polüvidoon, veevaba magneesiumtsitraat, aspartaam ja Lääne-India aroomiaine.

Kuidas Fervex välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudse lahuse graanulid kotikestes (paber-alumiinium-polüetüleen). Kotikesed on karpides. Ühes karbis on 8 kotikest.

Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Lövőház u. 39

1024, Budapest Ungari

Tootja

UPSA SAS

304, avenue du Docteur Jean Bru 47000 Agen

Prantsusmaa

või

UPSA SAS

979 Avenue des Pyrenees

47520 Le Passage Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Amicus Pharma OÜ

tel: 640 1030

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2015.