Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ilaris

ATC Kood: L04AC08
Toimeaine: canakinumab
Tootja: Novartis Europharm Ltd

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜKSIKPAKENDI KARP (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ilaris 150 mg süstelahuse pulber

Kanakinumab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 150 mg kanakinumabi.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: sahharoosi, histidiini, histidiini vesinikkloriid monohüdraati, polüsorbaat 80.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber.

1 pulbrit sisaldav viaal.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanne.

Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Mikrobioloogilisest aspektist lähtuvalt soovitatakse manustamiskõlblikuks muudetud lahus ära kasutada kohe. Samas on näidatud, et 2°C…8°C juures on preparaat kasutamiseks stabiilne 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/564/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ilaris 150 mg